0888889366
timeline_post_file632c2f60e9611-hđ9--1-.jpg

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  **********

                                                HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG

                                                              CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH]

                                                                           Số: [SO HD]/HĐTK

Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có: 

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] 

Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] 

Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] 

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] (Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] 

Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] 

Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] 

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG] Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] 

(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng

1. Bên A giao cho Bên B thầu thiết kế toàn bộ công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] theo đúng quy hoạch, kế hoạch, số liệu khảo sát và nội dung của bản LCKTKT đã được thẩm tra xét duyệt.

2. Bên B phải cử các cán bộ kỹ thuật đủ các tiêu chuẩn về bằng cấp, kinh nghiệm cần thiết vào việc thiết kế đồ án xây dựng.

3. Bên B thiết kế đồ án xây dựng phải tuân thủ các qui trình, qui phạm của Nh nước qui định và phải được Bên A thẩm tra, xem xét chấp thuận. Các tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật phải hợp với yêu cầu của Bên Avàđảm bảo các chế độ thể lệ của Nhà nước qui định mới được đưa ra tổ chức thi công.

Điều 2: Thời hạn thiết kế

Thời hạn thiết kế toàn bộ công trình tổng cộng là [SO THANG] tháng tính từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM] 

Định lịch giao bản thiết kế từng phần như sau:

1. Thiết kế tổng quát (tạo dựng) trong [SO THANG] tháng. Bên B giao cho Bên A vào ngày [NGAY THANG NAM] 

2. Thiết kế phần nền móng trong [SO THANG] tháng.

Bên A giao cho Bên B vào ngày [NGAY THANG NAM] 

3. [YEU CAU KHAC]

4. 

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng trị giá thiết kế toàn bộ công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] là [SO TIEN] đồng. Chia ra trị giá từng phần cụ thể như sau:

1. Thiết kế tổng quát trị giá [SO TIEN] đồng.

2. Thiết kế phần nền móng [SO TIEN] đồng.

3. [NOI DUNG KHAC NEU CAN]

4. 

Điều 4: Cách thức thanh toán

1. Bên A thanh toán cho Bên B [BANG [SO TIEN] MAT HAY CHUYEN KHOAN]

2. Thanh toán từng phần sau khi Bên B chuyển cho Bên A kết quả thiết kế được Bên A chấp nhận.

Điều 5: Trách nhiệm Bên A

1. Cung cấp đầy đủ tài liệu và kết quả khảo sát, nội dung LCKTKT của công trình đã được duyệt. Các tài liệu về qui hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình mà cấp trên đã xác định.

2. Lực chọn các tiêu chuẩn, định mức KTKT ph hợo với chế độ thể lệ của Nh nước.

3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi Bên B yêu cầu.

4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho Bên B.

Điều 6: Trách nhiệm Bên B

1. Thiết kế đúng yêu cầu của Bên A, bảo đảm đúng nội dung các bước thiết kế, đủ các hồ sơ thiết kế dự toán của công trình, có các chỉ dẫn chi tiết bảo đảm cho người sử dụng đọc và thực hiện đúng ý đồ của tác giả thiết kế.

2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc thiết kế lại của Bên A thì Bên B phải thực hiện cho đến khi được chấp nhận.

3. Bảo đảm lịch giao nhận từng phần thiết kế đã xác định.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM].

2. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng Bên no vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

3. Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thì hai Bên chủ động thương lượng giải quyết. Khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi Bên giữ [SO BAN] bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                          ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ                                                             Chức vụ

Ký tên, đóng dấu                                       Ký tên, đóng dấu

Download Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình  

HÀ THÚY VÂN
5 ngày trước
HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                  **********                                                HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG                                                              CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH]                                                                           Số: [SO HD]/HĐTKHôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có: BÊN CHỦ ĐẦU TƯTên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] (Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.Trong hợp đồng này gọi tắt là bên ABÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNGTên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG] Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] (Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.Trong hợp đồng này gọi tắt là bên BHai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] với những điều khoản sau:Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng1. Bên A giao cho Bên B thầu thiết kế toàn bộ công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] theo đúng quy hoạch, kế hoạch, số liệu khảo sát và nội dung của bản LCKTKT đã được thẩm tra xét duyệt.2. Bên B phải cử các cán bộ kỹ thuật đủ các tiêu chuẩn về bằng cấp, kinh nghiệm cần thiết vào việc thiết kế đồ án xây dựng.3. Bên B thiết kế đồ án xây dựng phải tuân thủ các qui trình, qui phạm của Nh nước qui định và phải được Bên A thẩm tra, xem xét chấp thuận. Các tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật phải hợp với yêu cầu của Bên Avàđảm bảo các chế độ thể lệ của Nhà nước qui định mới được đưa ra tổ chức thi công.Điều 2: Thời hạn thiết kếThời hạn thiết kế toàn bộ công trình tổng cộng là [SO THANG] tháng tính từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM] Định lịch giao bản thiết kế từng phần như sau:1. Thiết kế tổng quát (tạo dựng) trong [SO THANG] tháng. Bên B giao cho Bên A vào ngày [NGAY THANG NAM] 2. Thiết kế phần nền móng trong [SO THANG] tháng.Bên A giao cho Bên B vào ngày [NGAY THANG NAM] 3. [YEU CAU KHAC]4. Điều 3: Trị giá hợp đồngTổng trị giá thiết kế toàn bộ công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] là [SO TIEN] đồng. Chia ra trị giá từng phần cụ thể như sau:1. Thiết kế tổng quát trị giá [SO TIEN] đồng.2. Thiết kế phần nền móng [SO TIEN] đồng.3. [NOI DUNG KHAC NEU CAN]4. Điều 4: Cách thức thanh toán1. Bên A thanh toán cho Bên B [BANG [SO TIEN] MAT HAY CHUYEN KHOAN]2. Thanh toán từng phần sau khi Bên B chuyển cho Bên A kết quả thiết kế được Bên A chấp nhận.Điều 5: Trách nhiệm Bên A1. Cung cấp đầy đủ tài liệu và kết quả khảo sát, nội dung LCKTKT của công trình đã được duyệt. Các tài liệu về qui hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình mà cấp trên đã xác định.2. Lực chọn các tiêu chuẩn, định mức KTKT ph hợo với chế độ thể lệ của Nh nước.3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi Bên B yêu cầu.4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho Bên B.Điều 6: Trách nhiệm Bên B1. Thiết kế đúng yêu cầu của Bên A, bảo đảm đúng nội dung các bước thiết kế, đủ các hồ sơ thiết kế dự toán của công trình, có các chỉ dẫn chi tiết bảo đảm cho người sử dụng đọc và thực hiện đúng ý đồ của tác giả thiết kế.2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc thiết kế lại của Bên A thì Bên B phải thực hiện cho đến khi được chấp nhận.3. Bảo đảm lịch giao nhận từng phần thiết kế đã xác định.Điều 7: Điều khoản thi hành1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM].2. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng Bên no vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.3. Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thì hai Bên chủ động thương lượng giải quyết. Khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi Bên giữ [SO BAN] bản.ĐẠI DIỆN BÊN B                                          ĐẠI DIỆN BÊN AChức vụ                                                             Chức vụKý tên, đóng dấu                                       Ký tên, đóng dấuDownload Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình