0888889366
timeline_post_file62f363b4d1655-1111.jpg.webp

THỦ TỤC CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trên cơ sở danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và các biểu mẫu theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 5, Điều 33, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (trong đó có xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư).

Luật đầu tư năm 2020 quy định như thế nào về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh? Nhằm phổ biến tới bạn đọc quy định mới của luật đầu tư năm 2020, tại bài viết này chúng tôi xin cung cấp cho quý khách thông tin về thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của Ủy Ban Nhân dân cấp tỉnh

Thành phần hồ sơ

-Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư: Mẫu A.I.5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

+ Bản chính: 01

+ Bản sao : 03

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Bản chính: 01

+ Bản sao: 03

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;                   

+ Bản chính: 01

+ Bản sao: 03

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ

+ Bản chính: 01

+ Bản sao: 03

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;                     

+ Bản chính: 01

+ Bản sao: 03

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).           

+ Bản chính: 01

+ Bản sao: 03

Yêu cầu, điều kiện 

Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hoặc nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện:

Trường hợp 1: Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31 2021/NĐ-CP được xem xét chấp thuận theo thủ tục sau:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư;

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư và gửi Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư); cơ quan tổ chức đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.

Trường hợp 2: Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được xem xét chấp thuận theo thủ tục sau: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư;

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ để lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bước 3:  Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Bước 5:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư và gửi Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư); cơ quan tổ chức đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.

Kết quả thực hiện:

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo Mẫu A.II.5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

 

Trên đây là bài viết của chúng tôi về thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh. 

Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Công ty Luật Legalzone 

Hotline tư vấn: 088.888.9366 

Email: Support@legalzone.vn 

Website: https://legalzone.vn/ 

Hệ thống: Thủ tục pháp luật 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

PHAN THỊ GIANG UYÊN
117 ngày trước
THỦ TỤC CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnhTrên cơ sở danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và các biểu mẫu theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh).Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 5, Điều 33, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (trong đó có xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư).Luật đầu tư năm 2020 quy định như thế nào về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh? Nhằm phổ biến tới bạn đọc quy định mới của luật đầu tư năm 2020, tại bài viết này chúng tôi xin cung cấp cho quý khách thông tin về thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của Ủy Ban Nhân dân cấp tỉnhThành phần hồ sơ-Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư: Mẫu A.I.5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.+ Bản chính: 01+ Bản sao : 03- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;+ Bản chính: 01+ Bản sao: 03- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;                   + Bản chính: 01+ Bản sao: 03- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ+ Bản chính: 01+ Bản sao: 03- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;                     + Bản chính: 01+ Bản sao: 03- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).           + Bản chính: 01+ Bản sao: 03Yêu cầu, điều kiện Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hoặc nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.Trình tự thực hiện:Trường hợp 1: Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31 2021/NĐ-CP được xem xét chấp thuận theo thủ tục sau:- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư;- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư;- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư và gửi Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư); cơ quan tổ chức đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.Trường hợp 2: Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được xem xét chấp thuận theo thủ tục sau: - Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư;- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ để lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bước 3:  Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư;- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;- Bước 5:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư và gửi Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư); cơ quan tổ chức đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.Kết quả thực hiện:Quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo Mẫu A.II.5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. Trên đây là bài viết của chúng tôi về thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/ Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội