0888889366
timeline_post_file632a67f2b275b-worker--1-.jpg.webp

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (1)

                                                  HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (1)

                                                                                    Số: … /HĐĐL

Hôm nay, ngày ....... tháng ........ năm ........... Tại ................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành)

- Tên tổ chức phát hành: .......................................................................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................................

- Tài khoản số: .................................................... Tại: .........................................................

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ): ........................................................

II/ Tổ chức bảo lãnh chính

- Tên tổ chức bảo lãnh chính: ..............................................................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................................

- Tài khoản số: .........................................................Tại: .....................................................

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ): .......................................................

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu

1. Mã trái phiếu: ..................................................................................................................

2. Mệnh giá trái phiếu: ..........................................................................................................

4. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: ..........................................................................................

3. Kỳ hạn trái phiếu: ..............................................................................................................

4. Khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh: ...............................................................................

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi: ......................................................................................

Điều 2. Phân phối trái phiếu

Tên tổ chức bảo lãnh      Mã trái phiếu      Kỳ hạn        Ngày phát hành      Ngày đáo hạn     Số lượng đăng ký                  

Điều 3. Thanh toán tiền mua trái phiếu

1. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu là trước 2 giờ chiều ngày ......

2. Tài khoản thanh toán tiền mua trái phiếu là .....:

+ Số tài khoản:

+ Tên chủ tài khoản:

+ Nơi mở tài khoản:

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh chính

1. Phân phối trái phiếu nhận bảo lãnh cho các thành viên thuộc tổ hợp bảo lãnh theo số lượng đăng ký tại Điều 2 Hợp đồng này.

2. Được hưởng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư số ......................................... về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước đối với phần trái phiếu nhận bảo lãnh

3. Thanh toán toàn bộ tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh của tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này. Việc thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này. 

4. Trường hợp thanh toán chậm, tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm thanh toán tiền lãi phạt trả chậm theo quy định tại ....................................... về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức phát hành

1. Thanh toán phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh chính theo quy định tại ........................................ về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

2. Theo dõi thanh toán tiền mua trái phiếu của tổ chức bảo lãnh chính để thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán ....................., đảm bảo việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định tại .............................  về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

3. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn cho các thành viên tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Thông tư số ............................................................

Điều 6. Các cam kết khác ...

Điều 7. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

- Hợp đồng có hiệu lực thi hành cho đến khi tổ chức bảo lãnh chính thực hiện thanh toán toàn bộ tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh, phân phối cho các thành viên của tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này, và tổ chức phát hành thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán ..................... để thực hiện việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định tại Thông tư số .............................  về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

                       ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH                         ĐẠI DIỆN BÊN BẢO LÃNH CHÍNH

Download HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Công ty Luật Legalzone 

Hotline tư vấn: 088.888.9366 

Email: Support@legalzone.vn 

Website: https://legalzone.vn/  

Hệ thống: Thủ tục pháp luật 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lê Phương Thảo
529 ngày trước
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (1)
                                                  HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (1)                                                                                    Số: … /HĐĐLHôm nay, ngày ....... tháng ........ năm ........... Tại ................................................................Chúng tôi gồm:I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành)- Tên tổ chức phát hành: .......................................................................................................- Địa chỉ: ...............................................................................................................................- Tài khoản số: .................................................... Tại: .........................................................- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ): ........................................................II/ Tổ chức bảo lãnh chính- Tên tổ chức bảo lãnh chính: ..............................................................................................- Địa chỉ: ...............................................................................................................................- Tài khoản số: .........................................................Tại: .....................................................- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ): .......................................................Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu1. Mã trái phiếu: ..................................................................................................................2. Mệnh giá trái phiếu: ..........................................................................................................4. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: ..........................................................................................3. Kỳ hạn trái phiếu: ..............................................................................................................4. Khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh: ...............................................................................5. Phương thức thanh toán gốc, lãi: ......................................................................................Điều 2. Phân phối trái phiếuTên tổ chức bảo lãnh      Mã trái phiếu      Kỳ hạn        Ngày phát hành      Ngày đáo hạn     Số lượng đăng ký                  Điều 3. Thanh toán tiền mua trái phiếu1. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu là trước 2 giờ chiều ngày ......2. Tài khoản thanh toán tiền mua trái phiếu là .....:+ Số tài khoản:+ Tên chủ tài khoản:+ Nơi mở tài khoản:Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh chính1. Phân phối trái phiếu nhận bảo lãnh cho các thành viên thuộc tổ hợp bảo lãnh theo số lượng đăng ký tại Điều 2 Hợp đồng này.2. Được hưởng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư số ......................................... về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước đối với phần trái phiếu nhận bảo lãnh3. Thanh toán toàn bộ tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh của tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này. Việc thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này. 4. Trường hợp thanh toán chậm, tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm thanh toán tiền lãi phạt trả chậm theo quy định tại ....................................... về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức phát hành1. Thanh toán phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh chính theo quy định tại ........................................ về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.2. Theo dõi thanh toán tiền mua trái phiếu của tổ chức bảo lãnh chính để thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán ....................., đảm bảo việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định tại .............................  về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.3. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn cho các thành viên tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Thông tư số ............................................................Điều 6. Các cam kết khác ...Điều 7. Khiếu nại, tranh chấpMọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.Điều 8. Hiệu lực thi hành- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký- Hợp đồng có hiệu lực thi hành cho đến khi tổ chức bảo lãnh chính thực hiện thanh toán toàn bộ tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh, phân phối cho các thành viên của tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này, và tổ chức phát hành thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán ..................... để thực hiện việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định tại Thông tư số .............................  về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.                       ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH                         ĐẠI DIỆN BÊN BẢO LÃNH CHÍNHDownload HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾUCông ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội