0888889366
timeline_post_file63621cf08f460-floriane-vita-FyD3OWBuXnY-unsplash--1-.jpg.webp

THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

 

Vì nhiều mục đích khác nhau, công ty hợp danh có thể tạm dừng kinh doanh. Thế nhưng các công ty hợp danh cũng thường đặt ra các câu hỏi như:  Có cần thông báo tạm ngừng kinh doanh hay không? Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh như thế nào? Mức xử phạt khi tạm dừng kinh doanh không thông báo,…

Dưới đây Công ty TNHH Legalzone sẽ chia sẻ về sự cần thiết và thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh:

1. Hồ sơ: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh đoanh,tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của công ty hợp danh ( Bản chính) ( phụ lục III-4 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

- Kèm thông báo cần có nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (Bản chính).

- Giấy ủy quyền.

- Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Theo Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

2. Hình thức nộp hồ sơ:

- Trực tiếp: nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Trực tuyến: Qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

- Dịch vụ bưu chính: Gửi hồ sơ qua bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3. Các bước thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ 

Người nôp hồ sơ (Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp) nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia: http://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ        

Trong thời hạn 03 kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải có văn bản thông báo và hướng dẫn gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra và xử lý hồ sơ và Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Bước 4: Trả kết quả       

Người nộp hồ sơ mang theo Giấy biên nhận đến Bộ nhận tiếp nhận và trả kết quả Phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện (nếu có đăng ký nhận kết quả qua bưu điện).

4. Mức phạt 

Điểm c khoản 1 Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một việc không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.

Bên cạnh hình phạt trên, doanh nghiệp cần thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp không thông báo đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó căn cứ theo điểm c Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

Vì nhiều mục đích khác nhau, công ty hợp danh có thể tạm dừng kinh doanh. Thế nhưng các công ty hợp danh cũng thường đặt ra các câu hỏi như:  Có cần thông báo tạm ngừng kinh doanh hay không? Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh như thế nào? Mức xử phạt khi tạm dừng kinh doanh không thông báo,…

Dưới đây Công ty TNHH Legalzone sẽ chia sẻ về sự cần thiết và thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh:

1. Hồ sơ: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh đoanh,tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của công ty hợp danh ( Bản chính) ( phụ lục III-4 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

- Kèm thông báo cần có nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (Bản chính).

- Giấy ủy quyền.

- Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Theo Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

2. Hình thức nộp hồ sơ:

- Trực tiếp: nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Trực tuyến: Qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

- Dịch vụ bưu chính: Gửi hồ sơ qua bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3. Các bước thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ 

Người nôp hồ sơ (Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp) nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia: http://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ        

Trong thời hạn 03 kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải có văn bản thông báo và hướng dẫn gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra và xử lý hồ sơ và Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Bước 4: Trả kết quả       

Người nộp hồ sơ mang theo Giấy biên nhận đến Bộ nhận tiếp nhận và trả kết quả Phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện (nếu có đăng ký nhận kết quả qua bưu điện).

4. Mức phạt 

Điểm c khoản 1 Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một việc không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.

Bên cạnh hình phạt trên, doanh nghiệp cần thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp không thông báo đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó căn cứ theo điểm c Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

 

Hoàng Thị Hoài
394 ngày trước
THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH
 Vì nhiều mục đích khác nhau, công ty hợp danh có thể tạm dừng kinh doanh. Thế nhưng các công ty hợp danh cũng thường đặt ra các câu hỏi như:  Có cần thông báo tạm ngừng kinh doanh hay không? Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh như thế nào? Mức xử phạt khi tạm dừng kinh doanh không thông báo,…Dưới đây Công ty TNHH Legalzone sẽ chia sẻ về sự cần thiết và thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh:1. Hồ sơ: - Thông báo về việc tạm ngừng kinh đoanh,tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của công ty hợp danh ( Bản chính) ( phụ lục III-4 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT- Kèm thông báo cần có nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (Bản chính).- Giấy ủy quyền.- Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền nộp hồ sơ.Theo Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.2. Hình thức nộp hồ sơ:- Trực tiếp: nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.- Trực tuyến: Qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)- Dịch vụ bưu chính: Gửi hồ sơ qua bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.3. Các bước thực hiện:Bước 1. Nộp hồ sơ Người nôp hồ sơ (Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp) nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chínhĐăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia: http://dangkykinhdoanh.gov.vnBước 2. Tiếp nhận hồ sơ Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.Bước 3. Xử lý hồ sơ        Trong thời hạn 03 kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ:+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải có văn bản thông báo và hướng dẫn gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra và xử lý hồ sơ và Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.Bước 4: Trả kết quả       Người nộp hồ sơ mang theo Giấy biên nhận đến Bộ nhận tiếp nhận và trả kết quả Phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện (nếu có đăng ký nhận kết quả qua bưu điện).4. Mức phạt Điểm c khoản 1 Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một việc không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.Bên cạnh hình phạt trên, doanh nghiệp cần thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp không thông báo đối với hành vi vi phạm.Bên cạnh đó căn cứ theo điểm c Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANHVì nhiều mục đích khác nhau, công ty hợp danh có thể tạm dừng kinh doanh. Thế nhưng các công ty hợp danh cũng thường đặt ra các câu hỏi như:  Có cần thông báo tạm ngừng kinh doanh hay không? Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh như thế nào? Mức xử phạt khi tạm dừng kinh doanh không thông báo,…Dưới đây Công ty TNHH Legalzone sẽ chia sẻ về sự cần thiết và thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh:1. Hồ sơ: - Thông báo về việc tạm ngừng kinh đoanh,tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của công ty hợp danh ( Bản chính) ( phụ lục III-4 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT- Kèm thông báo cần có nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (Bản chính).- Giấy ủy quyền.- Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền nộp hồ sơ.Theo Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.2. Hình thức nộp hồ sơ:- Trực tiếp: nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.- Trực tuyến: Qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)- Dịch vụ bưu chính: Gửi hồ sơ qua bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.3. Các bước thực hiện:Bước 1. Nộp hồ sơ Người nôp hồ sơ (Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp) nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chínhĐăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia: http://dangkykinhdoanh.gov.vnBước 2. Tiếp nhận hồ sơ Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.Bước 3. Xử lý hồ sơ        Trong thời hạn 03 kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ:+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải có văn bản thông báo và hướng dẫn gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra và xử lý hồ sơ và Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.Bước 4: Trả kết quả       Người nộp hồ sơ mang theo Giấy biên nhận đến Bộ nhận tiếp nhận và trả kết quả Phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua bưu điện (nếu có đăng ký nhận kết quả qua bưu điện).4. Mức phạt Điểm c khoản 1 Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một việc không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.Bên cạnh hình phạt trên, doanh nghiệp cần thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp không thông báo đối với hành vi vi phạm.Bên cạnh đó căn cứ theo điểm c Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.