0888889366
timeline_post_file63648b5d58536-ảnh-thuế.jpg.webp

BẢN TIN THUẾ THỨ 6 HÀNG TUẦN

1. Thuế suất thuế GTGT đối với hợp đồng sản xuất phần mềm cung ứng ra nước ngoài

Trường hợp Công ty (kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) cung ứng dịch vụ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam sẽ thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu không thuộc các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 130//2016/TT-BTC  ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính và đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

(Trên đây là hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội tại Công văn số 50816/CTHN-TTHT ngày 20/10/2022)

 

2. Khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

a. Đối với quà tặng khuyến mại:

Trường hợp Công ty tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cho khách hàng không kèm theo việc mua, bán hàng hóa thì khoản quà tặng mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ quà tặng. Trường hợp Công ty chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho hộ khoán đạt doanh số thì thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

- “Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định”.

b. Đối với khoản thuế Công ty nộp thay cho khách hàng nhận quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại:

Trường hợp Công ty chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,… cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân.

(Trên đây là hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022).

 

3. Thuế TNCN đối với công tác phí của chuyên gia là người nước ngoài

Trường hợp Công ty có người lao động là chuyên gia nước ngoài thực hiện quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty từ văn phòng của Công ty mẹ ở nước ngoài. Định kỳ Công ty sẽ cử người lao động sang công tác tại Việt Nam, theo đó phát sinh các khoản chi phí như tiền vé máy bay khứ hồi, tiền khách sạn trong thời gian công tác tại Việt Nam thì:

- Nếu các khoản chi phí nói trên đủ điều kiện được xác định là công tác phí và mức chi phù hợp theo chính sách và các quy định về đi công tác của Công ty thì không tính vào thu nhâp chịu thuế TNCN.

- Nếu các khoản chi trên không phải là khoản công tác phí hoặc là khoản công tác phí nhưng vượt mức quy định về công tác phí thì Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

(Trên đây là hướng dẫn của Cục thuế TP. Hải Phòng tại Công văn số 3301/CTHPH-TTHT ngày 17/10/2022).

 

4. Thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài

  • Trường hợp Công ty mua quà tết âm lịch cho người lao động vào tháng 12 và tặng vào ngày 25/01 của năm sau thì đây là khoản lợi ích mà người lao động được hưởng nên khoản quà tặng này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, kỳ tính thuế là tháng 1 – khi người lao động nhận quà tặng.
  • Trường hợp Công ty chi trả tiền vận chuyển đồ cá nhân của chuyên gia nước ngoài đã kết thúc hợp đồng và đã về nước, chi phí này được công ty vận chuyển phát hành hóa đơn sau thời điểm chuyên gia kết thúc hợp đồng thì đây là khoản chi phục vụ cho cá nhân nên thuộc diện tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia.
    • Trường hợp người lao động của Công ty là chuyên gia nước ngoài kết thúc hợp đồng và đã về nước vào ngày 30/11. Trong tháng 11, Công ty thanh toán 2 lần tiền lương: 1 lần thanh toán tiền lương tháng 10 (05/11), 1 lần thanh toán tiền lương tháng 11 (29/11) cho chuyên gia thì người lao động trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh, trong đó: kỳ quyết toán thuế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022, thu nhập chịu thuế TNCN là toàn bộ thu nhập chịu thuế được chi trả từ tháng 01/2022 đến tháng 11/2022.

(Trên đây là hướng dẫn của Cục thuế TP. Hải Phòng tại Công văn số 3300/CTHPH-TTHT ngày 17/10/2022).

 

5. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản mang đi góp vốn

Trường hợp Công ty (kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) mua các máy móc, thiết bị để góp vốn thành lập 1 Doanh nghiệp khác thì:

  • Công ty được khấu trừ thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị mua để góp vốn thành lập doanh nghiệp nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hồ sơ về việc góp vốn bằng tài sản theo quy định.
  • Khi mang tài sản đi góp vốn, Công ty không phải lập hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập, không phải kê khai, nộp thuế GTGT nhưng phải có đầy đủ hồ sơ về việc góp vốn bằng tài sản theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 13 Nghị định 123/2022/NĐ-CP.

Lưu ý: nếu Công ty có phát sinh thu nhập khi mang tài sản đi góp vốn thì phải kê khai, nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập đó.

(Trên đây là hướng dẫn của Cục thuế TP. Hải Phòng tại Công văn số 3121/CTHPH-TTHT ngày 07/10/2022).

Nguyễn Phùng Dũng
23 ngày trước
BẢN TIN THUẾ THỨ 6 HÀNG TUẦN
1. Thuế suất thuế GTGT đối với hợp đồng sản xuất phần mềm cung ứng ra nước ngoàiTrường hợp Công ty (kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) cung ứng dịch vụ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam sẽ thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu không thuộc các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 130//2016/TT-BTC  ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính và đáp ứng các điều kiện sau: - Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.(Trên đây là hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội tại Công văn số 50816/CTHN-TTHT ngày 20/10/2022) 2. Khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanha. Đối với quà tặng khuyến mại:Trường hợp Công ty tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cho khách hàng không kèm theo việc mua, bán hàng hóa thì khoản quà tặng mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ quà tặng. Trường hợp Công ty chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho hộ khoán đạt doanh số thì thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:- “Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định”.b. Đối với khoản thuế Công ty nộp thay cho khách hàng nhận quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại:Trường hợp Công ty chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,… cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân.(Trên đây là hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022). 3. Thuế TNCN đối với công tác phí của chuyên gia là người nước ngoàiTrường hợp Công ty có người lao động là chuyên gia nước ngoài thực hiện quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty từ văn phòng của Công ty mẹ ở nước ngoài. Định kỳ Công ty sẽ cử người lao động sang công tác tại Việt Nam, theo đó phát sinh các khoản chi phí như tiền vé máy bay khứ hồi, tiền khách sạn trong thời gian công tác tại Việt Nam thì:- Nếu các khoản chi phí nói trên đủ điều kiện được xác định là công tác phí và mức chi phù hợp theo chính sách và các quy định về đi công tác của Công ty thì không tính vào thu nhâp chịu thuế TNCN.- Nếu các khoản chi trên không phải là khoản công tác phí hoặc là khoản công tác phí nhưng vượt mức quy định về công tác phí thì Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.(Trên đây là hướng dẫn của Cục thuế TP. Hải Phòng tại Công văn số 3301/CTHPH-TTHT ngày 17/10/2022). 4. Thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoàiTrường hợp Công ty mua quà tết âm lịch cho người lao động vào tháng 12 và tặng vào ngày 25/01 của năm sau thì đây là khoản lợi ích mà người lao động được hưởng nên khoản quà tặng này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, kỳ tính thuế là tháng 1 – khi người lao động nhận quà tặng.Trường hợp Công ty chi trả tiền vận chuyển đồ cá nhân của chuyên gia nước ngoài đã kết thúc hợp đồng và đã về nước, chi phí này được công ty vận chuyển phát hành hóa đơn sau thời điểm chuyên gia kết thúc hợp đồng thì đây là khoản chi phục vụ cho cá nhân nên thuộc diện tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia.Trường hợp người lao động của Công ty là chuyên gia nước ngoài kết thúc hợp đồng và đã về nước vào ngày 30/11. Trong tháng 11, Công ty thanh toán 2 lần tiền lương: 1 lần thanh toán tiền lương tháng 10 (05/11), 1 lần thanh toán tiền lương tháng 11 (29/11) cho chuyên gia thì người lao động trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh, trong đó: kỳ quyết toán thuế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022, thu nhập chịu thuế TNCN là toàn bộ thu nhập chịu thuế được chi trả từ tháng 01/2022 đến tháng 11/2022.(Trên đây là hướng dẫn của Cục thuế TP. Hải Phòng tại Công văn số 3300/CTHPH-TTHT ngày 17/10/2022). 5. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản mang đi góp vốnTrường hợp Công ty (kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) mua các máy móc, thiết bị để góp vốn thành lập 1 Doanh nghiệp khác thì:Công ty được khấu trừ thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị mua để góp vốn thành lập doanh nghiệp nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hồ sơ về việc góp vốn bằng tài sản theo quy định.Khi mang tài sản đi góp vốn, Công ty không phải lập hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập, không phải kê khai, nộp thuế GTGT nhưng phải có đầy đủ hồ sơ về việc góp vốn bằng tài sản theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 13 Nghị định 123/2022/NĐ-CP.Lưu ý: nếu Công ty có phát sinh thu nhập khi mang tài sản đi góp vốn thì phải kê khai, nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập đó.(Trên đây là hướng dẫn của Cục thuế TP. Hải Phòng tại Công văn số 3121/CTHPH-TTHT ngày 07/10/2022).