0888889366

Thủ tục đảm bảo tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản

Thủ tục đảm bảo tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản

 Căn cứ pháp lý: 

 - Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.

- Theo điều 317 của Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 317. Thế chấp tài sản

  1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp).
  2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Các điều kiện để thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp: 

- Tài sản thế chấp phải thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên thế chấp; có Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của Bên  thế chấp.

- Bên thế chấp là người có quyền sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất (nhà ở; công trình xây dựng khác) phải được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp Luật.

- Tài sản thế chấp là tài sản được phép giao dịch theo quy định của Pháp luật.

- Tài sản thế chấp không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng; quản lý tại thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp. 

- Tài sản không bị kê biên; bên thế chấp chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính hợp pháp; hợp lệ của tài sản thế chấp.

- Có bảo hiểm tài sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm.

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Người thế chấp

- Trình các giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp cho NHCSXH ( Ngân hàng chính sách xã hội) nơi thực hiện thủ tục, cùng với ngân hàng tiến hành lập Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV);

- Lập Hợp đồng thế chấp, chịu trách nhiệm lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên Hợp đồng thế chấp và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bước 2: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

- Xem xét, phê duyệt sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ bên thế chấp.

 - Lập Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc Hợp đồng thế chấp tài sản trong trường hợp thế chấp bằng tài sản không gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định.

Bước 3: Ký kết, thực hiện

- NHCSXH cùng bên thế chấp ký kết Hợp đồng và gửi bên thế chấp Hợp đồng thế chấp tài sản đã có đầy đủ chữ ký, con dấu và các giấy tờ có liên quan để lưu giữ.

- Bên thế chấp nộp hồ sơ thế chấp tài sản trực tiếp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thành phần hồ sơ chuẩn bị: 

- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV): 02 bản chính (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Giấy chứng nhận giao dịch đảm bảo đối với các tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký giao dịch bảo đảm: 02 bản chính (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 02/BĐTV): 03 bản có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 02 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Hợp đồng thế chấp tài sản trong trường hợp thế chấp bằng tài sản không gắn liền với quyền sử dụng đất (mẫu số 05/BĐTV): 03 bản có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 02 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp: 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Giấy chứng nhận bảo hiểm (trường hợp tài sản thế chấp có mua bảo hiểm): 02 bản có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

Số bộ hồ sơ: 2 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Công chứng Nhà nước, UBND cấp xã, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

 

 

Đinh Thị Quỳnh
16 ngày trước
Thủ tục đảm bảo tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản
Thủ tục đảm bảo tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản Căn cứ pháp lý:  - Văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.- Theo điều 317 của Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:Điều 317. Thế chấp tài sảnThế chấp tài sản là việc một bên (sau đây là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp).Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.Các điều kiện để thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp: - Tài sản thế chấp phải thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên thế chấp; có Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của Bên  thế chấp.- Bên thế chấp là người có quyền sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất (nhà ở; công trình xây dựng khác) phải được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp Luật.- Tài sản thế chấp là tài sản được phép giao dịch theo quy định của Pháp luật.- Tài sản thế chấp không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng; quản lý tại thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp. - Tài sản không bị kê biên; bên thế chấp chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính hợp pháp; hợp lệ của tài sản thế chấp.- Có bảo hiểm tài sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm.Trình tự thực hiện: Bước 1: Người thế chấp- Trình các giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp cho NHCSXH ( Ngân hàng chính sách xã hội) nơi thực hiện thủ tục, cùng với ngân hàng tiến hành lập Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV);- Lập Hợp đồng thế chấp, chịu trách nhiệm lấy xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền trên Hợp đồng thế chấp và làm thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.Bước 2: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.- Xem xét, phê duyệt sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ bên thế chấp. - Lập Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc Hợp đồng thế chấp tài sản trong trường hợp thế chấp bằng tài sản không gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định.Bước 3: Ký kết, thực hiện- NHCSXH cùng bên thế chấp ký kết Hợp đồng và gửi bên thế chấp Hợp đồng thế chấp tài sản đã có đầy đủ chữ ký, con dấu và các giấy tờ có liên quan để lưu giữ.- Bên thế chấp nộp hồ sơ thế chấp tài sản trực tiếp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.Thành phần hồ sơ chuẩn bị: - Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV): 02 bản chính (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);- Giấy chứng nhận giao dịch đảm bảo đối với các tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký giao dịch bảo đảm: 02 bản chính (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 02/BĐTV): 03 bản có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 02 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);- Hợp đồng thế chấp tài sản trong trường hợp thế chấp bằng tài sản không gắn liền với quyền sử dụng đất (mẫu số 05/BĐTV): 03 bản có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 02 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);- Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp: 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);- Giấy chứng nhận bảo hiểm (trường hợp tài sản thế chấp có mua bảo hiểm): 02 bản có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã (01 bản bên thế chấp lưu giữ, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).Số bộ hồ sơ: 2 bộ.Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Công chứng Nhà nước, UBND cấp xã, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.