0888889366
timeline_post_file6372f80e79e02-Ảnh-CC-hdg-XD.jpg.webp

Hướng dẫn về thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Để thực hiện thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, người nộp cần hoàn thiện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Trong hồ có Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kê khai theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP. 

Cần lưu ý rằng: Tại phần ghi chú của Mẫu số 01 phụ lục IV có điểm không yêu cầu kê khai kinh nghiệm trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc. Tuy nhiên người nộp cần thực hiện kê khai kinh nghiệm, cung cấp các quyết định phân công nhiệm vụ tương ứng với bản kê khai kinh nghiệm (quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ).

Một bộ hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

c) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề;

đ) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

e) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

g) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Người nộp chuẩn bị hồ sơ và nộp về Bộ phận một cửa - Văn phòng Bộ Xây dựng để được xem xét giải quyết.

(Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1033/HĐXD-CCRC ngày 01/01/2022).

Nguyễn Phùng Dũng
19 ngày trước
Hướng dẫn về thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Để thực hiện thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, người nộp cần hoàn thiện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Trong hồ có Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kê khai theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Cần lưu ý rằng: Tại phần ghi chú của Mẫu số 01 phụ lục IV có điểm không yêu cầu kê khai kinh nghiệm trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc. Tuy nhiên người nộp cần thực hiện kê khai kinh nghiệm, cung cấp các quyết định phân công nhiệm vụ tương ứng với bản kê khai kinh nghiệm (quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ).Một bộ hồ sơ bao gồm:a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;c) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;d) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề;đ) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;e) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;g) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.Người nộp chuẩn bị hồ sơ và nộp về Bộ phận một cửa - Văn phòng Bộ Xây dựng để được xem xét giải quyết.(Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1033/HĐXD-CCRC ngày 01/01/2022).