0888889366
timeline_post_file632d87f6e5fc3-hđ-xd--1-.jpg.webp

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH

                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                             **********

                                             HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG

                                                     KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH

                                                                Số: [SO HD]/HĐLCKTKT

Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] 

Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] 

Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] 

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] 

(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] 

Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] 

Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] 

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG] 

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A giao cho Bên B lập:

1. LCKTKT của công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] phải quán triệt những số liệu do kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.

2. Nội dung bản luận chứng phải thể hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

3. Bên B phải đảm bảo viết LCKTKT cho công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] được Bên A chấp nhận và cấp trên của Bên A đồng ý xét duyệt.

Điều 2: Thời hạn lập LCKTKT

Bên B đảm bảo hoàn thành bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật của công trình trong [SO THANG] tháng sẽ giao cho Bên A ngày [NGAY THANG NAM] 

Điều 3: Giá trị hợp đồng

Bên A sẽ trả cho Bên B sau khi bản LCKTKT của công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] được thẩm tra, xét duyệt và công nhận.

Tổng cộng là: [SO TIEN] đồng.

Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo phương thức: [TRA TOAN BO HAY TUNG DOT BANG TIEN MAT HAY CHUYEN KHOAN]

Điều 5: Trách nhiệm Bên A

1. Cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.

2. Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình cho Bên B.

3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi Bên B yêu cầu.

4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho Bên B.

Điều 6: Trách nhiệm Bên B

1. Việt đúng và đầy đủ nội dung, yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu xây dựng công trình mà Bên A đặt ra.

2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc viết lại thì Bên B phải thực hiện cho tới khi được cấp xét duyệt chấp nhận.

3. Phải bảo đảm hoàn thành khẩn trương, đúng thời hạn.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM].

2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về HĐKT.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ [SO BAN] bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B                           ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ                                                Chức vụ

Ký tên, đóng dấu                        Ký tên, đóng dấu

Download Hợp đồng 

HÀ THÚY VÂN
523 ngày trước
HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH
                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                             **********                                             HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG                                                     KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH                                                                Số: [SO HD]/HĐLCKTKTHôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:BÊN CHỦ ĐẦU TƯTên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] (Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.Trong hợp đồng này gọi tắt là bên ABÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNGTên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG] Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.Trong hợp đồng này gọi tắt là bên BHai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản sau:Điều 1: Nội dung công việcBên A giao cho Bên B lập:1. LCKTKT của công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] phải quán triệt những số liệu do kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.2. Nội dung bản luận chứng phải thể hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.3. Bên B phải đảm bảo viết LCKTKT cho công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] được Bên A chấp nhận và cấp trên của Bên A đồng ý xét duyệt.Điều 2: Thời hạn lập LCKTKTBên B đảm bảo hoàn thành bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật của công trình trong [SO THANG] tháng sẽ giao cho Bên A ngày [NGAY THANG NAM] Điều 3: Giá trị hợp đồngBên A sẽ trả cho Bên B sau khi bản LCKTKT của công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] được thẩm tra, xét duyệt và công nhận.Tổng cộng là: [SO TIEN] đồng.Điều 4: Phương thức thanh toánBên A sẽ thanh toán cho Bên B theo phương thức: [TRA TOAN BO HAY TUNG DOT BANG TIEN MAT HAY CHUYEN KHOAN]Điều 5: Trách nhiệm Bên A1. Cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.2. Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình cho Bên B.3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi Bên B yêu cầu.4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho Bên B.Điều 6: Trách nhiệm Bên B1. Việt đúng và đầy đủ nội dung, yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu xây dựng công trình mà Bên A đặt ra.2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc viết lại thì Bên B phải thực hiện cho tới khi được cấp xét duyệt chấp nhận.3. Phải bảo đảm hoàn thành khẩn trương, đúng thời hạn.Điều 7: Điều khoản thi hành1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM].2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về HĐKT.3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết.Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ [SO BAN] bản.ĐẠI DIỆN BÊN B                           ĐẠI DIỆN BÊN AChức vụ                                                Chức vụKý tên, đóng dấu                        Ký tên, đóng dấuDownload Hợp đồng