0888889366
timeline_post_file6375ce7f71376-photo-1594122230689-45899d9e6f69.jpg.webp

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số

Hà Nội – “Lao động, việc làm và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số” là Hội thảo quốc gia do Trường Đại học Công đoàn tổ chức ngày 17.11. Ông Nguyễn Xuân Hùng – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tới dự.

Các tham luận và các ý kiến trao đổi tại Hội thảo tập trung làm sáng rõ một số vấn đề lớn như cơ sở lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu lao động, việc làm và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong Kỷ nguyên số; phân tích thực trạng lao động, việc làm của Việt Nam, những điểm mạnh, điểm, yếu, thời cơ cũng như thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế, phát triển đất nước phân tích những rào cản, hạn chế trong hoạt động giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số; đề xuất các giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Theo đánh giá, đây là những nhóm vấn đề lớn, quan trọng được thể hiện thông qua quan điểm, ý kiến, sáng kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Những nội dung này có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam. 

Các đại biểu cũng mong muốn các nhà quản lý xã hội sẽ quan tâm tới những kiến nghị từ Hội thảo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Chiến lược tổng thể phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0. Hội thảo cũng gợi mở nhiều hướng nghiên cứu mới, nghiên cứu sâu liên quan đến chủ đề lao động việc làm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Lê Phương Thảo
17 ngày trước
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số
Hà Nội – “Lao động, việc làm và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số” là Hội thảo quốc gia do Trường Đại học Công đoàn tổ chức ngày 17.11. Ông Nguyễn Xuân Hùng – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tới dự.Các tham luận và các ý kiến trao đổi tại Hội thảo tập trung làm sáng rõ một số vấn đề lớn như cơ sở lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu lao động, việc làm và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong Kỷ nguyên số; phân tích thực trạng lao động, việc làm của Việt Nam, những điểm mạnh, điểm, yếu, thời cơ cũng như thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế, phát triển đất nước phân tích những rào cản, hạn chế trong hoạt động giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số; đề xuất các giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.Theo đánh giá, đây là những nhóm vấn đề lớn, quan trọng được thể hiện thông qua quan điểm, ý kiến, sáng kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Những nội dung này có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam. Các đại biểu cũng mong muốn các nhà quản lý xã hội sẽ quan tâm tới những kiến nghị từ Hội thảo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Chiến lược tổng thể phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0. Hội thảo cũng gợi mở nhiều hướng nghiên cứu mới, nghiên cứu sâu liên quan đến chủ đề lao động việc làm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.