0888889366
timeline_post_file63773cb5ca4d4-obi-pixel6propix-WWPmiP2Wh0Y-unsplash--1-.jpg.webp

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ Y TẾ

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ Y TẾ

1. Thẩm quyền giải quyết

- Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

2. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (Bản chính);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bảng ngành nghề kinh doanh có xác nhận của chủ cơ sở (Bản chính);

- Bản thuyết minh về vật chất, trang thiết bị; dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định (Bản chính);

- Sơ đồ cơ sở (Bản chính);

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Bản chính);

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm (bao gồm chủ cơ sở và nhân viên) (Bản chính).

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Trực tiếp: Tại Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Thành phố Hà Nội

4. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Sở y tế.

- Bước 3: Khi hồ sơ hợp lệ, Chi cụ An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức đoàn thẩm định cơ sở. Kết quả thẩm định cơ sở ghi vào biên bản Thẩm định cơ sở.

+  Đoàn thẩm định cơ sở:

 

Đoàn thẩm định cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ra quyết định thành lập;

 Đoàn thẩm định điều kiện cơ sở gồm từ 5 đến 9 người (đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ từ 3 đến 5 người) trong đó phải có ít nhất 2/3 số thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn về an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia phù hợp chuyên môn tham gia đoàn thẩm định cơ sở).

Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định cơ sở;

+ Nội dung thẩm định cơ sở:

Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định; thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định và ghi vào mẫu biên bản.

- Bước 4: Chuyển toàn bộ hồ sơ và biên bản cho Chi cục trưởng hoặc Cục trưởng cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bước 5: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa 3 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.

5. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn từ 30-45 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian sửa chữa, khắc phục do không đạt yêu cầu qua thẩm định), cơ quan chức năng có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở.

6. Lệ phí

- Theo Thông tư 75/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

7. Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

8. Cơ sở pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Quyết định 135/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư 75/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nguyễn Khánh Hiệp
383 ngày trước
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ Y TẾ
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ Y TẾ1. Thẩm quyền giải quyết- Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm2. Thành phần hồ sơ- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (Bản chính);- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;- Bảng ngành nghề kinh doanh có xác nhận của chủ cơ sở (Bản chính);- Bản thuyết minh về vật chất, trang thiết bị; dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định (Bản chính);- Sơ đồ cơ sở (Bản chính);- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Bản chính);- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm (bao gồm chủ cơ sở và nhân viên) (Bản chính).3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ- Trực tiếp: Tại Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Thành phố Hà Nội4. Trình tự thực hiện- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.- Bước 2: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Sở y tế.- Bước 3: Khi hồ sơ hợp lệ, Chi cụ An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức đoàn thẩm định cơ sở. Kết quả thẩm định cơ sở ghi vào biên bản Thẩm định cơ sở.+  Đoàn thẩm định cơ sở: Đoàn thẩm định cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ra quyết định thành lập; Đoàn thẩm định điều kiện cơ sở gồm từ 5 đến 9 người (đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ từ 3 đến 5 người) trong đó phải có ít nhất 2/3 số thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn về an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia phù hợp chuyên môn tham gia đoàn thẩm định cơ sở).Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định cơ sở;+ Nội dung thẩm định cơ sở:Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định; thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định và ghi vào mẫu biên bản.- Bước 4: Chuyển toàn bộ hồ sơ và biên bản cho Chi cục trưởng hoặc Cục trưởng cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.- Bước 5: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức.Lưu ý: Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa 3 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.5. Thời hạn giải quyếtTrong thời hạn từ 30-45 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian sửa chữa, khắc phục do không đạt yêu cầu qua thẩm định), cơ quan chức năng có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở.6. Lệ phí- Theo Thông tư 75/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.7. Kết quả thực hiện- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm8. Cơ sở pháp lý- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;- Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; - Quyết định 135/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; - Thông tư 75/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.