0888889366
timeline_post_file655b5b8069ba4-13.webp

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thu hồi trong những trường hợp nào?

Căn cứ vào quy định của Điều 106 Luật Đất đai 2013, việc đính chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các trường hợp sau đây:

 • Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.
 • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai nêu rõ rằng việc thu hồi giấy chứng nhận đối với các trường hợp nêu trên được quyết định sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp và văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Tuy nhiên, nếu chủ sử dụng đất đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và người nhận chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, thì giấy chứng nhận không tiến hành thu hồi.

Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phụ thuộc vào đối tượng và cấp hành chính cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện:

 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cơ quan tài nguyên và môi trường:

 • Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Vậy, quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do các cơ quan nói trên quyết định tùy thuộc vào đối tượng và cấp hành chính cụ thể.

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, trình tự thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:

Trường Hợp Có Bản Án, Quyết Định của Tòa Án:

 • a) Nếu Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã có bản án, quyết định có hiệu lực với kết luận về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, quyết định thu hồi sẽ được thực hiện theo nội dung của bản án, quyết định đó.

Kết Luận Của Cơ Quan Thanh Tra:

 • b) Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận không đúng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và nếu đúng, quyết định thu hồi giấy chứng nhận.

Phát Hiện của Cơ Quan Nhà Nước Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • c) Nếu cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận phát hiện không đúng quy định, sẽ thông báo cho người sử dụng đất rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận.

Kiến Nghị Từ Người Sử Dụng Đất hoặc Chủ Sở Hữu:

 • d) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện không đúng quy định có thể gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận. Cơ quan này sẽ kiểm tra, xem xét, và quyết định thu hồi nếu đúng quy định.

Quyết Định Thu Hồi:

 • e) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận theo các quyết định của mình và là cơ quan cấp giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi.

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai:

 • g) Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện quyết định thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyền Khiếu Nại:

 • h) Nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu không đồng ý, họ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Hồ Sơ Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất: Quy Trình và Yêu Cầu

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xây dựng theo quy trình và yêu cầu cụ thể như sau, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai:

Đối Với Người Sử Dụng Đất hoặc Chủ Sở Hữu:

 • a) Nếu người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, họ cần nộp hồ sơ gồm:
 • Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Đối Với Cơ Quan Nhà Nước:

 • b) Trong trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, người được cấp Giấy chứng nhận cần nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý:

 • Hồ sơ thu hồi cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và đầy đủ.
 • Đơn phản ánh nên nêu rõ chi tiết về việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định để cơ quan nhà nước có thể xem xét chính xác.
 • Mọi hồ sơ và văn bản liên quan cần được nộp theo quy định và đúng hạn chót.

Câu hỏi liên quan

Câu hỏi: Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai diễn ra như thế nào?

Trả lời: Quy trình bao gồm việc phản ánh, kiểm tra, và quyết định thu hồi từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Nghị định và Luật Đất đai.

Câu hỏi: Làm thế nào để nhận thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trả lời: Thông báo sẽ được gửi đến người sử dụng đất qua đường bưu điện hoặc thông qua các phương tiện truyền thông chính thức theo quy trình của cơ quan nhà nước.

Câu hỏi: Làm thế nào để có mẫu thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trả lời: Mẫu thông báo thường được cung cấp trực tiếp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thể tìm thấy trên trang web chính thức của cơ quan đó.

Câu hỏi: Làm thế nào để kiện cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trả lời: Người sử dụng đất có thể kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể là thông qua Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Câu hỏi: Nghị định 01 quy định gì về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trả lời: Nghị định 01 xác định các trường hợp và quy trình thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Câu hỏi: Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nào?

Trả lời: Thông thường, nhà nước không thu hồi trong các trường hợp đất được sử dụng đúng theo quy định và không vi phạm quy định của pháp luật.

 

Văn An
21 ngày trước
Hướng dẫn chi tiết về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thu hồi trong những trường hợp nào?Căn cứ vào quy định của Điều 106 Luật Đất đai 2013, việc đính chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các trường hợp sau đây:Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai nêu rõ rằng việc thu hồi giấy chứng nhận đối với các trường hợp nêu trên được quyết định sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp và văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.Tuy nhiên, nếu chủ sử dụng đất đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và người nhận chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, thì giấy chứng nhận không tiến hành thu hồi.Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?Theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phụ thuộc vào đối tượng và cấp hành chính cụ thể như sau:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Ủy ban nhân dân cấp huyện:Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.Cơ quan tài nguyên và môi trường:Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.Vậy, quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do các cơ quan nói trên quyết định tùy thuộc vào đối tượng và cấp hành chính cụ thể.Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtTheo quy định tại khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, trình tự thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:Trường Hợp Có Bản Án, Quyết Định của Tòa Án:a) Nếu Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã có bản án, quyết định có hiệu lực với kết luận về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, quyết định thu hồi sẽ được thực hiện theo nội dung của bản án, quyết định đó.Kết Luận Của Cơ Quan Thanh Tra:b) Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận không đúng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và nếu đúng, quyết định thu hồi giấy chứng nhận.Phát Hiện của Cơ Quan Nhà Nước Cấp Giấy Chứng Nhận:c) Nếu cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận phát hiện không đúng quy định, sẽ thông báo cho người sử dụng đất rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận.Kiến Nghị Từ Người Sử Dụng Đất hoặc Chủ Sở Hữu:d) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện không đúng quy định có thể gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận. Cơ quan này sẽ kiểm tra, xem xét, và quyết định thu hồi nếu đúng quy định.Quyết Định Thu Hồi:e) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận theo các quyết định của mình và là cơ quan cấp giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi.Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai:g) Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện quyết định thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Quyền Khiếu Nại:h) Nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu không đồng ý, họ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.Hồ Sơ Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất: Quy Trình và Yêu CầuTheo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xây dựng theo quy trình và yêu cầu cụ thể như sau, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai:Đối Với Người Sử Dụng Đất hoặc Chủ Sở Hữu:a) Nếu người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, họ cần nộp hồ sơ gồm:Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.Đối Với Cơ Quan Nhà Nước:b) Trong trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, người được cấp Giấy chứng nhận cần nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Lưu ý:Hồ sơ thu hồi cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và đầy đủ.Đơn phản ánh nên nêu rõ chi tiết về việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định để cơ quan nhà nước có thể xem xét chính xác.Mọi hồ sơ và văn bản liên quan cần được nộp theo quy định và đúng hạn chót.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai diễn ra như thế nào?Trả lời: Quy trình bao gồm việc phản ánh, kiểm tra, và quyết định thu hồi từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Nghị định và Luật Đất đai.Câu hỏi: Làm thế nào để nhận thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?Trả lời: Thông báo sẽ được gửi đến người sử dụng đất qua đường bưu điện hoặc thông qua các phương tiện truyền thông chính thức theo quy trình của cơ quan nhà nước.Câu hỏi: Làm thế nào để có mẫu thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?Trả lời: Mẫu thông báo thường được cung cấp trực tiếp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thể tìm thấy trên trang web chính thức của cơ quan đó.Câu hỏi: Làm thế nào để kiện cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?Trả lời: Người sử dụng đất có thể kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể là thông qua Tòa án nhân dân có thẩm quyền.Câu hỏi: Nghị định 01 quy định gì về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?Trả lời: Nghị định 01 xác định các trường hợp và quy trình thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.Câu hỏi: Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nào?Trả lời: Thông thường, nhà nước không thu hồi trong các trường hợp đất được sử dụng đúng theo quy định và không vi phạm quy định của pháp luật.