0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c16fbbd6a61-dau-tu-trung-han.jpg.webp

Đầu tư công trung hạn là gì ?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/1/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Vậy đầu tư công trung hạn là gì?

Legalzone sẽ giới thiệu trong bài viết dưới đây

Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạn

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án

Các nguyên tắc quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư công.

Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án do cấp mình quản lý để:

Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư;

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công.

Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP và các nguyên tắc sau đây:

Chương trình, dự án có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 10 và Điều 27 của Nghị định 77/2015/NĐ-CP;

Sau khi đã bố trí vốn hoàn trả các khoản ứng trước vốn đầu tư công (nếu có).

Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án được quy định tại Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

đầu tư công trung hạn là gì? Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn được quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đầu tư công 2014 như sau:

– Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước;

– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; chiến lược nợ quốc gia; mục tiêu ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương;

– Quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

– Nhu cầu và dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước;

– Dự báo tác động của tình hình thế giới và trong nước đến sự phát triển và khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư công

– Cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Mẫu văn bản thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn

Mẫu văn bản thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn. Mẫu nêu rõ nội dung thẩm định, kế hoạch đầu tư…

(CƠ QUAN THẨM ĐỊNH)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: /…….
V/v thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ……..
…………., ngày…tháng …năm ……..

Kính gửi: (Tên Cơ quan đề nghị thẩm định)

(Tên Cơ quan thẩm định) nhận được văn bản số ………./…….. ngày … tháng … năm … của ……….. (điền tên cơ quan gửi văn bản thẩm định) trình thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ………

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các văn bản liên quan khác ……………

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, đơn vị, (Tên Cơ quan thẩm định) đã nghiên cứu và có ý kiến về dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ……… (lần thứ ……….) của ………. (điền tên cơ quan gửi văn bản thẩm định) như sau:

 1. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

Theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.

 1. MÔ TẢ NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM ……. (lần thứ ……) CỦA ……..

Tổng nhu cầu đầu tư 5 năm ……..: ……….. tỷ đồng và dự kiến bố trí vốn kế hoạch 5 năm ……….. là tỷ đồng 1. Trong đó:

 1. Vốn ……….: nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn …….. 5 năm ………; ……… tỷ đồng và dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn …….. 5 năm …….. là tỷ đồng.
 2. Vốn ………: nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn ……. 5 năm ……..; ………. tỷ đồng và dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ………. 5 năm ……… là ………. tỷ đồng.
 3. ……………

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Ghi rõ các đơn vị gửi lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến các đơn vị phối hợp thẩm định.

 1. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

Thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm đi vào thẩm định chi tiết các nội dung quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công và phải phù hợp với các quy định tại Điều 50, 51 của Luật Đầu tư công, Nghị định này và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công (nếu có liên quan), các văn bản chỉ đạo và văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ………..

Trong thẩm định cụ thể, đề nghị tập trung vào các nội dung chủ yếu dưới đây:

 1. Về tổng thể và cơ cấu dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ……….
 2. Về các nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, đối chiếu với các quy định về tiêu chí, thứ tự ưu tiên
 3. Về tổng mức vốn kế hoạch và dự kiến phân bổ:

– Cho từng ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án cụ thể theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại điểm 2 nêu trên.

– Dự kiến số vốn dự phòng 10% theo từng nguồn vốn.

 1. Về số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 và dự kiến kế hoạch thanh toán số nợ đọng xây dựng cơ bản.
 2. Hoàn trả các khoản vốn ứng trước (nếu có).
 3. Về các dự án khởi công mới, phải bảo đảm:

– Đã có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định (riêng đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tại thời điểm thẩm định hiện nay có thể chưa có đầy đủ thủ tục đầu tư; nhưng yêu cầu các cơ quan phải hoàn chỉnh thủ tục đầu tư;

trong đó: đặc biệt lưu ý, đối với các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, cần yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị báo cáo trình cấp có thẩm quyền đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 phải phê duyệt chủ trương đầu tư).

– Làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối từng nguồn vốn cho từng dự án cụ thể.

 1. Các ý kiến khác (nếu có).

………………………………………………………………………….……………….

(Trong từng trường hợp cụ thể các đơn vị thẩm định có thể bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung thẩm định bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, các ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền).

Trên đây là ý kiến thẩm định của (Tên Cơ quan thẩm định) về dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ………. (lần thứ ………) của Quý Cơ quan, đề nghị Quý Cơ quan hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch và gửi (Tên Cơ quan cần gửi báo cáo) theo thời gian quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……..;
– ……..;
– Lưu: ……. (…b).
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Trên đây là bài viết giải đáp một số thông tin liên quan đến thắc mắc đầu tư công trung hạn là gì. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

avatar
Lê Tún Anh
1045 ngày trước
Đầu tư công trung hạn là gì ?
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/1/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.Vậy đầu tư công trung hạn là gì?Legalzone sẽ giới thiệu trong bài viết dưới đâyNguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạnTheo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự ánCác nguyên tắc quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư công.Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án do cấp mình quản lý để:Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư;Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công.Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP và các nguyên tắc sau đây:Chương trình, dự án có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 10 và Điều 27 của Nghị định 77/2015/NĐ-CP;Sau khi đã bố trí vốn hoàn trả các khoản ứng trước vốn đầu tư công (nếu có).Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án được quy định tại Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.Quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạnđầu tư công trung hạn là gì? Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạnCăn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn được quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đầu tư công 2014 như sau:– Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước;– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; chiến lược nợ quốc gia; mục tiêu ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương;– Quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)– Nhu cầu và dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước;– Dự báo tác động của tình hình thế giới và trong nước đến sự phát triển và khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư công– Cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.Mẫu văn bản thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạnMẫu văn bản thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn. Mẫu nêu rõ nội dung thẩm định, kế hoạch đầu tư…(CƠ QUAN THẨM ĐỊNH)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: /…….V/v thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ……..…………., ngày…tháng …năm ……..Kính gửi: (Tên Cơ quan đề nghị thẩm định)(Tên Cơ quan thẩm định) nhận được văn bản số ………./…….. ngày … tháng … năm … của ……….. (điền tên cơ quan gửi văn bản thẩm định) trình thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ………Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;Căn cứ các văn bản liên quan khác ……………Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, đơn vị, (Tên Cơ quan thẩm định) đã nghiên cứu và có ý kiến về dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ……… (lần thứ ……….) của ………. (điền tên cơ quan gửi văn bản thẩm định) như sau:HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNHTheo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.MÔ TẢ NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM ……. (lần thứ ……) CỦA ……..Tổng nhu cầu đầu tư 5 năm ……..: ……….. tỷ đồng và dự kiến bố trí vốn kế hoạch 5 năm ……….. là tỷ đồng 1. Trong đó:Vốn ……….: nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn …….. 5 năm ………; ……… tỷ đồng và dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn …….. 5 năm …….. là tỷ đồng.Vốn ………: nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn ……. 5 năm ……..; ………. tỷ đồng và dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ………. 5 năm ……… là ………. tỷ đồng.……………III. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢPGhi rõ các đơn vị gửi lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến các đơn vị phối hợp thẩm định.Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNHThẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm đi vào thẩm định chi tiết các nội dung quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công và phải phù hợp với các quy định tại Điều 50, 51 của Luật Đầu tư công, Nghị định này và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công (nếu có liên quan), các văn bản chỉ đạo và văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ………..Trong thẩm định cụ thể, đề nghị tập trung vào các nội dung chủ yếu dưới đây:Về tổng thể và cơ cấu dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ……….Về các nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, đối chiếu với các quy định về tiêu chí, thứ tự ưu tiênVề tổng mức vốn kế hoạch và dự kiến phân bổ:– Cho từng ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án cụ thể theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại điểm 2 nêu trên.– Dự kiến số vốn dự phòng 10% theo từng nguồn vốn.Về số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 và dự kiến kế hoạch thanh toán số nợ đọng xây dựng cơ bản.Hoàn trả các khoản vốn ứng trước (nếu có).Về các dự án khởi công mới, phải bảo đảm:– Đã có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định (riêng đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tại thời điểm thẩm định hiện nay có thể chưa có đầy đủ thủ tục đầu tư; nhưng yêu cầu các cơ quan phải hoàn chỉnh thủ tục đầu tư;trong đó: đặc biệt lưu ý, đối với các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, cần yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị báo cáo trình cấp có thẩm quyền đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 phải phê duyệt chủ trương đầu tư).– Làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối từng nguồn vốn cho từng dự án cụ thể.Các ý kiến khác (nếu có).………………………………………………………………………….……………….(Trong từng trường hợp cụ thể các đơn vị thẩm định có thể bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung thẩm định bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, các ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền).Trên đây là ý kiến thẩm định của (Tên Cơ quan thẩm định) về dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ………. (lần thứ ………) của Quý Cơ quan, đề nghị Quý Cơ quan hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch và gửi (Tên Cơ quan cần gửi báo cáo) theo thời gian quy định./.Nơi nhận:– Như trên;– ……..;– ……..;– Lưu: ……. (…b).CƠ QUAN THẨM ĐỊNH(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Trên đây là bài viết giải đáp một số thông tin liên quan đến thắc mắc đầu tư công trung hạn là gì. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ