0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file62be7553b0acb-BNDN-1-750x388.jpg.webp

Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là cam kết chung, được sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong công ty về các vấn đề như: Cơ cấu tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh, phương thức quản lý của công ty. Điều lệ công ty được xem là văn bản quan trọng trong mỗi doanh nghiệp và được ưu tiên áp dụng trước cả các văn bản pháp luật nếu nội dung của Điều lệ công ty không trái với những quy định của Luật. 

Khoản 1 Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.” Điều lệ công ty được xây dựng từ khi doanh nghiệp mới thành lập và được sửa đổi xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Có thể nói, điều lệ luôn là kim chỉ nam và được xem như tôn chỉ hoạt động của mỗi doanh nghiệp.

Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Điều lệ công ty phải có những nội dung gì?

Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Điều lệ công ty phải có những nội dung cụ thể sau:

“2. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.”

Có thể bạn quan tâm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Mẫu Điều lệ doanh nghiệp/công ty 100% vốn nước ngoài

ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Điều 1:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do (các) chủ đầu tư sau đây xin thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  1. 1. Tên Công ty hoặc cá nhân:…………………………………………
  2. 2. Đại diện được ủy quyền:……………………………………………

Chức vụ:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

  • Trụ sở chính :………………………………………

Điện thoại:…….               Fax:………

  • Ngành nghề kinh doanh chính:……………………………………
  • Giấy phép thành lập công ty:…………………………………..

Đăng ký tại:………

Ghi chú: nếu chủ đầu tư bao gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên.

Điều 2:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

Điều 3:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm mục đích :

(Mô tả mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp).

Điều 4:

1.Tên Doanh nghiệp là:…..(Tên tiếng Việt Nam), tên giao dịch (bằng tiếng nước ngoài thông dụng) của Doanh nghiệp là:………….

  • 2. Địa chỉ của doanh nghiệp:
  • – Trụ sở chính:……………. …………………..

– Nhà máy/ xưởng sản xuất chính: ………………………..

– Chi nhánh ( nếu có):

– Văn phòng đại diện (nếu có):

3. Năng lực sản xuất: hàng hóa/ dịch vụ vào năm sản xuất ổn định (chia thành sản phẩm chính và phụ nếu cần thiết).

4. Sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được tiêu thụ:

– Tại thị trường Việt Nam:…………% sản phẩm.

– Xuất khẩu:……..% sản phẩm.

5. Các cam kết khác: ……….(Ví dụ như tiến độ và nội dung thực hiện chương trình nội địa hóa đối với các sản phẩm cơ khí điện, điện, điện tử ….).

Điều 5:

1. Tổng vốn đầu tư của Doanh nghiệp là:…..

2. Vốn pháp định của doanh nghiệp là:……. bằng………. (Ghi rõ phương thức).

3. Thời hạn thực hiện vốn pháp định như sau:

(Ghi rõ tiến độ và thời hạn hoàn thành việc đưa vốn pháp định vào Việt Nam).

Điều 6:

Thời hạn hoạt động của Doanh nghiệp là…….. năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. Bất kỳ sự thay đổi nào về thời hạn phải được chủ Doanh nghiệp báo cáo cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét và chuẩn y.

Điều 7:

Kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, tiến độ dự án này được thực hiện như sau:

  1. Khởi công xây dựng:  từ tháng thứ:……..

2. Lắp đặt thiết bị: từ tháng thứ…….

3.Vận hành thử:  từ tháng thứ………….

4. Sản xuất chính thức: từ tháng thứ ………

Điều 8:

  1. Doanh nghiệp dùng …. là đơn vị tiền tệ trong hạch toán (nêu tên đồng tiền cụ thể). Việc chuyển đổi giữa các đồng tiền khác và đồng tiền hạch toán được thực hiện theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển đổi.
  • Doanh nghiệp thực hiện việc thanh, quyết toán thông qua tài khoản tiền Việt Nam và tiền nước ngoài mở tại Ngân hàng Việt Nam, hoặc tại Ngân hàng liên doanh, hoặc tại chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đặt tại Việt Nam, hoặc tại Ngân hàng nước ngoài nếu được Ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Điều 9:

1. Hệ thống kế toán được áp dụng của Doanh nghiệp là …. (trường hợp áp dụng hình thức kế toán nước ngoài phải được Bộ Tài chính Việt Nam chuẩn y và chịu sự giám sát của cơ quan tài chính  có thẩm quyền của Việt Nam).

2. Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của Doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam.

3. Năm tài chính của Doanh nghiệp bắt đầu từ  … và kết thức vào … hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Doanh nghiệp bắt đầu từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư và kết thúc vào …

4. Doanh nghiệp báo cáo tài chính hàng năm và được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm toán.

Điều 10:

Tài sản của Doanh nghiệp được bảo hiểm tại … (tên và địa chỉ của tổ chức bảo hiểm) và không bị quốc hữu hóa, trưng thu, tịch thu hoặc chuyển sang chủ sở hữu khác bằng biện pháp hành chính.

Điều 11:

Doanh nghiệp sẽ thành lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi và các quỹ khác. Cơ cấu hoạt động, quy mô, nguồn vốn và nguyên tắc sử dụng từng quỹ do Tổng giám đốc quyết định trên cơ sở lợi nhuận thu được, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 12:

Doanh  nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước Việt Nam theo pháp luật Việt Nam và các quy định ghi trong Giấy phép đầu tư.

Điều 13:

Người đại diện có thẩm quyền của Doanh nghiệp trước Toà án, tổ chức trọng tài và cơ quan Nhà nước Việt Nam là  …..; (chức vụ……)

Điều 14:

Tất cả lao động làm việc cho Doanh nghiệp được tuyển chọn, sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, người Việt Nam được ưu tiên khi tuyển chọn nếu đáp ứng yêu cầu công việc.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm bằng Hợp đồng lao động ký kết giữa từng người lao động với Tổng Giám đốc doanh nghiệp; thỏa ước lao động tập thể ký kết giữa đại diện tập thể lao động với Tổng Giám đốc doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động.

Điều 15:

Kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân …. (quy định chi tiết).

Điều 16:

Doanh nghiệp có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn và/hoặc kết thúc trong các trường hợp sau: ……

(mô tả chi tiết các trường hợp, phù hợp với quy định tại Điều 52 luật Đầu tư nước ngoài).

Điều 17:

Mọi điều khoản khác liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp không được quy dịnh tại Điều lệ này sẽ được Doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và Giấy phép đầu tư.

Điều 18:

Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Người đại diện có thẩm quyền của Doanh nghiệp theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ này và được đăng ký tại Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư trước khi thực hiện.

Điều 19:

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

Điều 20:

Điều lệ Doanh nghiệp này được ký ngày …. tại … , gồm… bản gốc bằng tiếng Việt Nam và tiếng …. (tiếng nước ngoài thông dụng). Cả hai bản tiếng Việt Nam và tiếng ….. đều có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ đầu tư

                    (Chữ ký, chức vụ, đóng dấu)           

Mẫu Điều lệ Công ty/Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

Trên đây thông tin Legalzone muốn cung cấp tới bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ công ty Luật Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

avatar
Lê Quỳnh Trang LGZ
658 ngày trước
Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoàiĐiều lệ công ty là gì?Điều lệ công ty là cam kết chung, được sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong công ty về các vấn đề như: Cơ cấu tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh, phương thức quản lý của công ty. Điều lệ công ty được xem là văn bản quan trọng trong mỗi doanh nghiệp và được ưu tiên áp dụng trước cả các văn bản pháp luật nếu nội dung của Điều lệ công ty không trái với những quy định của Luật. Khoản 1 Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.” Điều lệ công ty được xây dựng từ khi doanh nghiệp mới thành lập và được sửa đổi xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Có thể nói, điều lệ luôn là kim chỉ nam và được xem như tôn chỉ hoạt động của mỗi doanh nghiệp.Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoàiĐiều lệ công ty phải có những nội dung gì?Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Điều lệ công ty phải có những nội dung cụ thể sau:“2. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);b) Ngành, nghề kinh doanh;c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;e) Cơ cấu tổ chức quản lý;g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.”Có thể bạn quan tâm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoàiĐiều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoàiMẫu Điều lệ doanh nghiệp/công ty 100% vốn nước ngoàiĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀIĐiều 1:Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do (các) chủ đầu tư sau đây xin thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.1. Tên Công ty hoặc cá nhân:…………………………………………2. Đại diện được ủy quyền:……………………………………………Chức vụ:Quốc tịch:Địa chỉ thường trú:Trụ sở chính :………………………………………Điện thoại:…….               Fax:………Ngành nghề kinh doanh chính:……………………………………Giấy phép thành lập công ty:…………………………………..Đăng ký tại:………Ghi chú: nếu chủ đầu tư bao gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên.Điều 2:Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.Điều 3:Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm mục đích :(Mô tả mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp).Điều 4:1.Tên Doanh nghiệp là:…..(Tên tiếng Việt Nam), tên giao dịch (bằng tiếng nước ngoài thông dụng) của Doanh nghiệp là:………….2. Địa chỉ của doanh nghiệp:– Trụ sở chính:……………. …………………..– Nhà máy/ xưởng sản xuất chính: ………………………..– Chi nhánh ( nếu có):– Văn phòng đại diện (nếu có):3. Năng lực sản xuất: hàng hóa/ dịch vụ vào năm sản xuất ổn định (chia thành sản phẩm chính và phụ nếu cần thiết).4. Sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được tiêu thụ:– Tại thị trường Việt Nam:…………% sản phẩm.– Xuất khẩu:……..% sản phẩm.5. Các cam kết khác: ……….(Ví dụ như tiến độ và nội dung thực hiện chương trình nội địa hóa đối với các sản phẩm cơ khí điện, điện, điện tử ….).Điều 5:1. Tổng vốn đầu tư của Doanh nghiệp là:…..2. Vốn pháp định của doanh nghiệp là:……. bằng………. (Ghi rõ phương thức).3. Thời hạn thực hiện vốn pháp định như sau:(Ghi rõ tiến độ và thời hạn hoàn thành việc đưa vốn pháp định vào Việt Nam).Điều 6:Thời hạn hoạt động của Doanh nghiệp là…….. năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. Bất kỳ sự thay đổi nào về thời hạn phải được chủ Doanh nghiệp báo cáo cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét và chuẩn y.Điều 7:Kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, tiến độ dự án này được thực hiện như sau:Khởi công xây dựng:  từ tháng thứ:……..2. Lắp đặt thiết bị: từ tháng thứ…….3.Vận hành thử:  từ tháng thứ………….4. Sản xuất chính thức: từ tháng thứ ………Điều 8:Doanh nghiệp dùng …. là đơn vị tiền tệ trong hạch toán (nêu tên đồng tiền cụ thể). Việc chuyển đổi giữa các đồng tiền khác và đồng tiền hạch toán được thực hiện theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển đổi.Doanh nghiệp thực hiện việc thanh, quyết toán thông qua tài khoản tiền Việt Nam và tiền nước ngoài mở tại Ngân hàng Việt Nam, hoặc tại Ngân hàng liên doanh, hoặc tại chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đặt tại Việt Nam, hoặc tại Ngân hàng nước ngoài nếu được Ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận.Điều 9:1. Hệ thống kế toán được áp dụng của Doanh nghiệp là …. (trường hợp áp dụng hình thức kế toán nước ngoài phải được Bộ Tài chính Việt Nam chuẩn y và chịu sự giám sát của cơ quan tài chính  có thẩm quyền của Việt Nam).2. Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của Doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam.3. Năm tài chính của Doanh nghiệp bắt đầu từ  … và kết thức vào … hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Doanh nghiệp bắt đầu từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư và kết thúc vào …4. Doanh nghiệp báo cáo tài chính hàng năm và được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm toán.Điều 10:Tài sản của Doanh nghiệp được bảo hiểm tại … (tên và địa chỉ của tổ chức bảo hiểm) và không bị quốc hữu hóa, trưng thu, tịch thu hoặc chuyển sang chủ sở hữu khác bằng biện pháp hành chính.Điều 11:Doanh nghiệp sẽ thành lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi và các quỹ khác. Cơ cấu hoạt động, quy mô, nguồn vốn và nguyên tắc sử dụng từng quỹ do Tổng giám đốc quyết định trên cơ sở lợi nhuận thu được, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.Điều 12:Doanh  nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước Việt Nam theo pháp luật Việt Nam và các quy định ghi trong Giấy phép đầu tư.Điều 13:Người đại diện có thẩm quyền của Doanh nghiệp trước Toà án, tổ chức trọng tài và cơ quan Nhà nước Việt Nam là  …..; (chức vụ……)Điều 14:Tất cả lao động làm việc cho Doanh nghiệp được tuyển chọn, sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, người Việt Nam được ưu tiên khi tuyển chọn nếu đáp ứng yêu cầu công việc.Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm bằng Hợp đồng lao động ký kết giữa từng người lao động với Tổng Giám đốc doanh nghiệp; thỏa ước lao động tập thể ký kết giữa đại diện tập thể lao động với Tổng Giám đốc doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động.Điều 15:Kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân …. (quy định chi tiết).Điều 16:Doanh nghiệp có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn và/hoặc kết thúc trong các trường hợp sau: ……(mô tả chi tiết các trường hợp, phù hợp với quy định tại Điều 52 luật Đầu tư nước ngoài).Điều 17:Mọi điều khoản khác liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp không được quy dịnh tại Điều lệ này sẽ được Doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và Giấy phép đầu tư.Điều 18:Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Người đại diện có thẩm quyền của Doanh nghiệp theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ này và được đăng ký tại Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư trước khi thực hiện.Điều 19:Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.Điều 20:Điều lệ Doanh nghiệp này được ký ngày …. tại … , gồm… bản gốc bằng tiếng Việt Nam và tiếng …. (tiếng nước ngoài thông dụng). Cả hai bản tiếng Việt Nam và tiếng ….. đều có giá trị pháp lý như nhau.Chủ đầu tư                    (Chữ ký, chức vụ, đóng dấu)           Mẫu Điều lệ Công ty/Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.Trên đây thông tin Legalzone muốn cung cấp tới bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ công ty Luật Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệLEGALZONE COMPANYHotline tư vấn:  088.888.9366Email: Support@legalzone.vnWebsite: https://legalzone.vn/Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội———————————-Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcyTư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcyTư vấn pháp lý/ Legal consultantcyFb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd