0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file62cd1c9a8b321-image-57.png.webp

Mẫu giấy ủy quyền của công ty cho chi nhánh

Khi doanh nghiệp ủy quyền cho chi nhánh thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền thì, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ cần lập giấy ủy quyền. Vậy mẫu giấy ủy quyền của công ty cho chi nhánh như thế nào?

Uỷ quyền là gì?

Đầu tiên, phải khẳng định uỷ quyền không phải là một dạng giao việc. Uỷ quyền được hiểu là cá nhân/tổ chức cho phép cá nhân/tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định, thực hiện một hành động pháp lý nào đó và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép/uỷ quyền đó.

Ủy quyền là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện, đồng thời nó cũng là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận các kết quả pháp lý do hoạt động ủy quyền mang lại.

Nội dung giấy ủy quyền

Hiện nay pháp luật chưa quy định về mẫu giấy ủy quyền, tuy nhiên khi soạn thảo giấy ủy quyền thì cần lưu ý là có các thông tin như:

  • Thông tin của bên ủy quyền và của bên được ủy quyền bao gồm họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân ngày cấp và nơi cấp;
  • Nội dung được ủy quyền, trong phần này cần nêu cụ thể về nội dung công việc ủy quyền, thời hạn ủy quyền có ghi rõ là giấy ủy quyền có giá trị từ ngày…tháng..năm đến ngày…tháng…năm, cần thỏa thuận rõ về phạm vi ủy quyền.
  • Bên ủy quyền, bên được ủy quyền ký tên vào giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho chi nhánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v ủy quyền giám đốc chi nhánh)

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………. ;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………. ;

Căn cứ Điều lệ của Công ty ………………………………………………………………………………. ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty ………………………………. ;

Hôm nay, ngày… tháng … năm …, chúng tôi gồm có:

1. Bên ủy quyền

Họ và tên:  ……………………………….
Sinh ngày:  …/…/..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ……………………………………..
Chỗ ở hiện tại:  ……………………………………..
Chức vụ:  Giám đốc
Chứng minh nhân dân số:  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…
Quốc tịch: Việt Nam

2. Bên nhận ủy quyền

Họ và tên:  ……………………………….
Sinh ngày:  …/…/..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………
Chỗ ở hiện tại:  ………………………………..
Chức vụ:  Giám đốc
Chứng minh nhân dân số:  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…
Quốc tịch: Việt Nam

3. Nội dung ủy quyền

Bằng giấy ủy quyền công ty này Bên nhận ủy quyền công ty được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyen công ty:

(1) Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại Chi nhánh Công ty …..……………….(“Chi Nhánh”) theo quy định của pháp luật về lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động giữa Bên nhận ủy quyền và người lao động theo quy định tại Điều 1 trên đây phải tuân thủ các điều kiện sau:

  • Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại các vị trí Phó giám đốc Chi Nhánh, Giám đốc tài chính và Kế toán của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã báo cáo và nhận được sự đồng ý của Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.
  • Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với những người lao động khác của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã thông báo cho Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.

(2) Bên nhận ủy quyền đại diện Công ty ……. mở các tài khoản giao dịch phù hợp theo quy định trong Biên bản họp hội đồng quản trị số … ký ngày … tháng … năm 2016.

(3) Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế và các giao dịch khác liên quan theo phạm vi hoạt động đã được đăng ký của chi nhánh Công ty  …..

(4) Bên nhận ủy quyền công ty thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hồ sơ kê khai thuế theo quy định của pháp luật;

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền là 01 (một) năm, kể từ ngày …… tháng … năm …. đến ngày ……. tháng … năm ……….

Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của Bên ủy quyền.

Điều 3.  Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty trong trường hợp giao kết các nội dung trái với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy Uỷ quyền công ty này có hiệu lực the kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 2 trên đây, trừ khi Bên ủy quyền có quyết định hủy bỏ trước thời hạn. Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên; Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giám giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản./.

BÊN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)BÊN NHẬN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)

Giám đốc công ty cổ phần ủy quyền cho giám đốc chi nhánh 

Đối với trường hợp lý kết hợp đồng lao động với người lao động làm viejc tại các vị trí Phó giám đốc Chi nhánh, Giám đốc tài chính và kế toán chi nhánh thì bên nhận ủy quyền chỉ được phép of ký kết hợp đồng lao động sau khi đã báo các và nhận được sự đồng ý của bên ủy quyền Trường hợp ký hợp đồng lao động với người lao động khác của chi nhánh thì bên được ủy quyền chỉ được ký hợp đồng lao động sau khi đã thông báo cho bên được ủy quyền theo trình tự, thủ tục ký kết quy định tại “Quy chế tổ chức”. Và hoạt động của chi nhánh.

Mẫu giấy ủy quyền giám đốc chi nhánh cho người lao động Hợp đồng ủy quyền

Trường hợp hai bên ký hợp đồng ủy quyền là cá nhân; giữa cá nhân với pháp nhân thì thủ tục công chứng được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng.

Trường hợp hai bên pháp nhân ký hợp đồng ủy quyền thì người đại diện theo pháp luật của hai bên ký tên và đóng dấu của đơn vị pháp nhân. Các bên có thể làm thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền này khi cần thiết theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo quy định của hợp đồng, bên được ủy quyền phải thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, nếu bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá phạm vi ủy quyền hoặc bên được ủy quyền không hoàn thành công việc như đã cam kết thì bên được ủy quyền có toàn quyền yêu cầu bên được ủy quyền Bồi thường thiệt hại do đó gây ra. Với sự đồng ý của bên cấp phép và được ghi rõ trong hợp đồng ủy quyền, bên cấp phép chính có thể ủy quyền lại cho bên thứ ba giám đốc công và nếu bạn còn thắc mắc thêm có thể đến với chuyên mục tài liệu tư vấn luật.

Doanh nghiệp có được thành lập công ty hợp danh và thành lập theo biểu mẫu napf? Công ty cổ phần thì có thể ủy quyền không? cách ủy quyền của công ty cổ phần là gì? làm sao  khi chủ công ty cổ phần đã ly hôn nhưng chưa ủy quyền và công ty cổ phần đó ở văn phòng thì có được ủy quyền không? Các câu hỏi của các bạn sẽ được công ty tư vấn qua bài viết sau mời bạn đọc đón xe những bài viết kế tiếp để cố thể hiểu hơn về nhiều vấn đề.

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Trần Đức Thành
640 ngày trước
Mẫu giấy ủy quyền của công ty cho chi nhánh
Khi doanh nghiệp ủy quyền cho chi nhánh thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền thì, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ cần lập giấy ủy quyền. Vậy mẫu giấy ủy quyền của công ty cho chi nhánh như thế nào?Uỷ quyền là gì?Đầu tiên, phải khẳng định uỷ quyền không phải là một dạng giao việc. Uỷ quyền được hiểu là cá nhân/tổ chức cho phép cá nhân/tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định, thực hiện một hành động pháp lý nào đó và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép/uỷ quyền đó.Ủy quyền là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện, đồng thời nó cũng là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận các kết quả pháp lý do hoạt động ủy quyền mang lại.Nội dung giấy ủy quyềnHiện nay pháp luật chưa quy định về mẫu giấy ủy quyền, tuy nhiên khi soạn thảo giấy ủy quyền thì cần lưu ý là có các thông tin như:Thông tin của bên ủy quyền và của bên được ủy quyền bao gồm họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân ngày cấp và nơi cấp;Nội dung được ủy quyền, trong phần này cần nêu cụ thể về nội dung công việc ủy quyền, thời hạn ủy quyền có ghi rõ là giấy ủy quyền có giá trị từ ngày…tháng..năm đến ngày…tháng…năm, cần thỏa thuận rõ về phạm vi ủy quyền.Bên ủy quyền, bên được ủy quyền ký tên vào giấy ủy quyền.Mẫu giấy ủy quyền công ty cho chi nhánhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–GIẤY ỦY QUYỀN(V/v ủy quyền giám đốc chi nhánh)Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………. ;Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………. ;Căn cứ Điều lệ của Công ty ………………………………………………………………………………. ;Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty ………………………………. ;Hôm nay, ngày… tháng … năm …, chúng tôi gồm có:1. Bên ủy quyềnHọ và tên:  ……………………………….Sinh ngày:  …/…/..…Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ……………………………………..Chỗ ở hiện tại:  ……………………………………..Chức vụ:  Giám đốcChứng minh nhân dân số:  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…Quốc tịch: Việt Nam2. Bên nhận ủy quyềnHọ và tên:  ……………………………….Sinh ngày:  …/…/..…Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………Chỗ ở hiện tại:  ………………………………..Chức vụ:  Giám đốcChứng minh nhân dân số:  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…Quốc tịch: Việt Nam3. Nội dung ủy quyềnBằng giấy ủy quyền công ty này Bên nhận ủy quyền công ty được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:Điều 1. Nội dung ủy quyen công ty:(1) Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại Chi nhánh Công ty …..……………….(“Chi Nhánh”) theo quy định của pháp luật về lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động giữa Bên nhận ủy quyền và người lao động theo quy định tại Điều 1 trên đây phải tuân thủ các điều kiện sau:Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại các vị trí Phó giám đốc Chi Nhánh, Giám đốc tài chính và Kế toán của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã báo cáo và nhận được sự đồng ý của Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với những người lao động khác của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã thông báo cho Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.(2) Bên nhận ủy quyền đại diện Công ty ……. mở các tài khoản giao dịch phù hợp theo quy định trong Biên bản họp hội đồng quản trị số … ký ngày … tháng … năm 2016.(3) Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế và các giao dịch khác liên quan theo phạm vi hoạt động đã được đăng ký của chi nhánh Công ty  …..(4) Bên nhận ủy quyền công ty thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hồ sơ kê khai thuế theo quy định của pháp luật;Điều 2. Thời hạn ủy quyền:Thời hạn ủy quyền là 01 (một) năm, kể từ ngày …… tháng … năm …. đến ngày ……. tháng … năm ……….Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của Bên ủy quyền.Điều 3.  Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty trong trường hợp giao kết các nội dung trái với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.Điều 4. Giấy Uỷ quyền công ty này có hiệu lực the kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 2 trên đây, trừ khi Bên ủy quyền có quyết định hủy bỏ trước thời hạn. Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên; Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giám giải quyết.Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản./.BÊN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)BÊN NHẬN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)Giám đốc công ty cổ phần ủy quyền cho giám đốc chi nhánh Đối với trường hợp lý kết hợp đồng lao động với người lao động làm viejc tại các vị trí Phó giám đốc Chi nhánh, Giám đốc tài chính và kế toán chi nhánh thì bên nhận ủy quyền chỉ được phép of ký kết hợp đồng lao động sau khi đã báo các và nhận được sự đồng ý của bên ủy quyền Trường hợp ký hợp đồng lao động với người lao động khác của chi nhánh thì bên được ủy quyền chỉ được ký hợp đồng lao động sau khi đã thông báo cho bên được ủy quyền theo trình tự, thủ tục ký kết quy định tại “Quy chế tổ chức”. Và hoạt động của chi nhánh.Mẫu giấy ủy quyền giám đốc chi nhánh cho người lao động Hợp đồng ủy quyềnTrường hợp hai bên ký hợp đồng ủy quyền là cá nhân; giữa cá nhân với pháp nhân thì thủ tục công chứng được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng.Trường hợp hai bên pháp nhân ký hợp đồng ủy quyền thì người đại diện theo pháp luật của hai bên ký tên và đóng dấu của đơn vị pháp nhân. Các bên có thể làm thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền này khi cần thiết theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.Theo quy định của hợp đồng, bên được ủy quyền phải thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, nếu bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá phạm vi ủy quyền hoặc bên được ủy quyền không hoàn thành công việc như đã cam kết thì bên được ủy quyền có toàn quyền yêu cầu bên được ủy quyền Bồi thường thiệt hại do đó gây ra. Với sự đồng ý của bên cấp phép và được ghi rõ trong hợp đồng ủy quyền, bên cấp phép chính có thể ủy quyền lại cho bên thứ ba giám đốc công và nếu bạn còn thắc mắc thêm có thể đến với chuyên mục tài liệu tư vấn luật.Doanh nghiệp có được thành lập công ty hợp danh và thành lập theo biểu mẫu napf? Công ty cổ phần thì có thể ủy quyền không? cách ủy quyền của công ty cổ phần là gì? làm sao  khi chủ công ty cổ phần đã ly hôn nhưng chưa ủy quyền và công ty cổ phần đó ở văn phòng thì có được ủy quyền không? Các câu hỏi của các bạn sẽ được công ty tư vấn qua bài viết sau mời bạn đọc đón xe những bài viết kế tiếp để cố thể hiểu hơn về nhiều vấn đề.Công ty Luật LegalzoneHotline tư vấn:  088.888.9366Email: Support@legalzone.vnWebsite: https://legalzone.vn/Hệ thống: Thủ tục pháp luậtĐịa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội———————————-Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcyTư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcyTư vấn pháp lý/ Legal consultantcyFb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd