0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60d293cfc9c54-oc-dau.png.webp

Mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới

Mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới

Nếu như tên công ty được xem là “thương hiệu” của doanh nghiệp thì Con dấu công ty là một dấu hiệu pháp lý luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên các hợp đồng, văn bản, chứng từ giao dịch. Con dấu doanh nghiệp là một dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp. Vì nhiều lý do mà trong quá trình hoạt của công ty cần phải làm thông báo thay đổi mẫu dấu mới công ty cho phù hợp với điều kiện kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Khác với Luật doanh nghiệp 2005, quy định của pháp luật hiện hành trao quyền chủ động cho các doanh nghiệp trong việc sử dụng con dấu. Theo đó thì doanh nghiệp có toàn quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.Cùng đó, doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thay vì phải đăng ký với cơ quan Công an như trước đây.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Legalzone gửi tới bạn đọc trong bài viết dưới đây:

Nội dung chính bài viết

Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân,

Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh,

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần

Quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:

+ Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.

+ Số lượng con dấu.

+ Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

– Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác).

Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

– Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. 

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. 

Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Tên doanh nghiệp: Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:  

Loại hình doanh nghiệp.

Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân; 

Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện

Căn cứ Điều 13 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân,

Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh,

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn,

Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần

quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

– Nội dung mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có tên chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp. 

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu thay đổi mẫu dấu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu

Căn cứ Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:

– Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu thông báo thay đổi con dấu:

+ Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

+ Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

– Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định nêu trên, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu dấu thay đổi địa chỉ.

Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài.

Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp.

Quản lý và sử dụng con dấu

Căn cứ Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:

– Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

+ Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

+ Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;

+ Hủy mẫu con dấu.

– Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới

mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới

Các trường hợp phải thay đổi con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của Doanh nghiệp phải thể hiện được tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp (khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Theo đó, 4 trường hợp bắt buộc thay đổi mẫu con dấu gồm:

– Thay đổi tên doanh nghiệp

– Thay đổi loại hình doanh nghiệp

– Hợp nhất mã số thuế doanh nghiệp

– Thay đổi hình thức, nội dung, số lượng con dấu theo điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP

– Mất con dấu hoặc con dấu mờ, bị hỏng, mòn méo không thể tiếp tục sử dụng.

Lưu ý, trong trường hợp trên con dấu cũ của doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở thì khi thay đổi địa chỉ này cũng cần phải thay đổi con dấu.

Nếu việc thay đổi địa chỉ trụ sở không ảnh hưởng đến mẫu con dấu thì không phải thay đổi mẫu dấu.

Thủ tục thay đổi con dấu của doanh nghiệp

Khi phải thay đổi mẫu con dấu, công ty cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ:

– Thông báo thay đổi mẫu dấu  theo mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới (Phụ lục II-9 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). 

– Giấy ủy quyền (nếu không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

– Chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi con dấu

Tùy thuộc vào thời gian thành lập doanh nghiệp, khi thay đổi mẫu dấu cần lưu ý một số vần đề sau:

Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015

Sau khi thông báo mẫu dấu mới, doanh nghiệp phải tiến hành nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ cho cơ quan công an nơi trước đây đã đăng ký mẫu dấu và nhận giấy Biên nhận đã trả lại con dấu từ cơ quan công an, hồ sơ trả mẫu dấu bao gồm:

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Bản gốc Giấy chứng nhận mẫu dấu

– Công văn đề nghị trả con dấu

– Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiêp)

– Chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ

– Con dấu cũ

 Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015 bị mất con dấu và mất giấy chứng nhận đăng ký con dấu

Thông báo mẫu dấu theo thủ tục thông thường, nhưng đồng thời phải thông báo đến cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu về việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

– Đối với doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015

Có thể giữ hoặc tiêu hủy con dấu cũ sau khi đã có con dấu mới.

Mẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu

Legalzone gửi tới bạn đọc mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới

 

 TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu như sau:

  1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ………………………………

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ……………………………

  1. Hình thức mẫu con dấu:
Mẫu con dấu cũMẫu con dấu mớiGhi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này) 
  1. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: từ ngày …. tháng … năm …

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Các giấy tờ gửi kèm:

– …………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Trên đây là mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới  mà chúng tôi gửi đến bạn đọc, hãy liên hệ với chúng tôi  khi bạn cần hỗ trợ

Cao Hải
1025 ngày trước
Mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới
Mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mớiNếu như tên công ty được xem là “thương hiệu” của doanh nghiệp thì Con dấu công ty là một dấu hiệu pháp lý luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên các hợp đồng, văn bản, chứng từ giao dịch. Con dấu doanh nghiệp là một dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp. Vì nhiều lý do mà trong quá trình hoạt của công ty cần phải làm thông báo thay đổi mẫu dấu mới công ty cho phù hợp với điều kiện kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Khác với Luật doanh nghiệp 2005, quy định của pháp luật hiện hành trao quyền chủ động cho các doanh nghiệp trong việc sử dụng con dấu. Theo đó thì doanh nghiệp có toàn quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.Cùng đó, doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thay vì phải đăng ký với cơ quan Công an như trước đây.Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Legalzone gửi tới bạn đọc trong bài viết dưới đây:Nội dung chính bài viếtSố lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệpSố lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diệnHình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấuQuản lý và sử dụng con dấuCác trường hợp phải thay đổi con dấu của doanh nghiệpThủ tục thay đổi con dấu của doanh nghiệpLưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi con dấuMẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấuSố lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệpCăn cứ theo Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định:– Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân,Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh,Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phầnQuyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:+ Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.+ Số lượng con dấu.+ Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.– Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác).Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.– Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.Tên doanh nghiệp: Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:  Loại hình doanh nghiệp.Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân; Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệpSố lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diệnCăn cứ Điều 13 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:– Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân,Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh,Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn,Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phầnquyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.– Nội dung mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có tên chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu thay đổi mẫu dấu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP.Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấuCăn cứ Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:– Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu thông báo thay đổi con dấu:+ Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.+ Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.+ Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.– Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định nêu trên, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu dấu thay đổi địa chỉ.Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài.Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.– Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp.Quản lý và sử dụng con dấuCăn cứ Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:– Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:+ Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;+ Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;+ Hủy mẫu con dấu.– Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mớiCác trường hợp phải thay đổi con dấu của doanh nghiệpCon dấu của Doanh nghiệp phải thể hiện được tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp (khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014).Theo đó, 4 trường hợp bắt buộc thay đổi mẫu con dấu gồm:– Thay đổi tên doanh nghiệp– Thay đổi loại hình doanh nghiệp– Hợp nhất mã số thuế doanh nghiệp– Thay đổi hình thức, nội dung, số lượng con dấu theo điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP– Mất con dấu hoặc con dấu mờ, bị hỏng, mòn méo không thể tiếp tục sử dụng.Lưu ý, trong trường hợp trên con dấu cũ của doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở thì khi thay đổi địa chỉ này cũng cần phải thay đổi con dấu.Nếu việc thay đổi địa chỉ trụ sở không ảnh hưởng đến mẫu con dấu thì không phải thay đổi mẫu dấu.Thủ tục thay đổi con dấu của doanh nghiệpKhi phải thay đổi mẫu con dấu, công ty cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ:– Thông báo thay đổi mẫu dấu  theo mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới (Phụ lục II-9 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). – Giấy ủy quyền (nếu không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)– Chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ.Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.Lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi con dấuTùy thuộc vào thời gian thành lập doanh nghiệp, khi thay đổi mẫu dấu cần lưu ý một số vần đề sau:Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015Sau khi thông báo mẫu dấu mới, doanh nghiệp phải tiến hành nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ cho cơ quan công an nơi trước đây đã đăng ký mẫu dấu và nhận giấy Biên nhận đã trả lại con dấu từ cơ quan công an, hồ sơ trả mẫu dấu bao gồm:– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp– Bản gốc Giấy chứng nhận mẫu dấu– Công văn đề nghị trả con dấu– Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiêp)– Chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ– Con dấu cũ– Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015 bị mất con dấu và mất giấy chứng nhận đăng ký con dấuThông báo mẫu dấu theo thủ tục thông thường, nhưng đồng thời phải thông báo đến cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu về việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.– Đối với doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/07/2015Có thể giữ hoặc tiêu hủy con dấu cũ sau khi đã có con dấu mới.Mẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấuLegalzone gửi tới bạn đọc mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới  TÊN DOANH NGHIỆPSố: …………..     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……, ngày…… tháng…… năm ……THÔNG BÁOVề việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diệnKính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu như sau:Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ………………………………– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ……………………………Hình thức mẫu con dấu:Mẫu con dấu cũMẫu con dấu mớiGhi chú(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này) Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: từ ngày …. tháng … năm …Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.Các giấy tờ gửi kèm:– …………………ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi họ tên)Trên đây là mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu mới  mà chúng tôi gửi đến bạn đọc, hãy liên hệ với chúng tôi  khi bạn cần hỗ trợ