0888889366
timeline_post_file63213d5435dea-istockphoto-1343885102-170667a.jpg.webp

Một người được làm đại diện của bao nhiêu công ty?

Hiện nay, theo Điều 137 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

- Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;

- Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;

- Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Trong đó, một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định:

“3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Do đó, một người có thể làm đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty (không giới hạn số lượng) miễn Điều lệ công ty có chỉ định người đó làm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. 

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, quy định này cũng cho phép 01 người có thể làm đại diện cho nhiều doanh nghiệp khi Điều lệ công ty có chỉ định.

* Lưu ý: Đối với Doanh nghiệp tư nhân thì bị hạn chế về việc làm người đại diện theo pháp luật (chủ sở hữu) của một số loại hình doanh nghiệp khác theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020: Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 

Công ty Luật Legalzone 

Hotline tư vấn: 088.888.9366 

Email: Support@legalzone.vn 

Website: https://legalzone.vn/  

Hệ thống: Thủ tục pháp luật 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Lê Phương Thảo
533 ngày trước
Một người được làm đại diện của bao nhiêu công ty?
Hiện nay, theo Điều 137 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:- Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;- Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;- Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.Trong đó, một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định:“3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”Do đó, một người có thể làm đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty (không giới hạn số lượng) miễn Điều lệ công ty có chỉ định người đó làm người đại diện theo pháp luật.Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.Như vậy, quy định này cũng cho phép 01 người có thể làm đại diện cho nhiều doanh nghiệp khi Điều lệ công ty có chỉ định.* Lưu ý: Đối với Doanh nghiệp tư nhân thì bị hạn chế về việc làm người đại diện theo pháp luật (chủ sở hữu) của một số loại hình doanh nghiệp khác theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020: Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội