0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file62be762c25133-doanh-nghiep-tu-nhan-duoc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep-nao_1510170648.jpg.webp

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp” là người đứng đầu doanh nghiệp, được doanh nghiệp uỷ quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khác hàng và với cơ quan Nhà nước. Với tư cách người đại diện theo pháp luật, họ có quyền nhân danh doanh nghiệp xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của doanh nghiệp. Theo đó, đối với doanh nghiệp là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định như thế nào? Thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài có phức tạp không? Cần những loại hồ sơ gì? Tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp qua bài viết sau của Legalzone:

Cơ sở pháp lý 

 1. Luật doanh nghiệp 2020;
 2. Luật Đầu tư 2020;
 3. Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 4. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 5. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;
 6. Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo quy định tại Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp có quy định người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là:

 • Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp, được pháp luật thừa nhận và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, để đại diện cho công ty nước ngoài thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự.
 • Người đại diện theo pháp luật công ty vốn nước ngoài có thể là cổ đông/thành viên công ty cũng có thể chỉ là người được công ty thuê theo Hợp đồng lao động. Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài có thể là cá nhân người nước ngoài hoặc cá nhân người Việt Nam.

>>> Mời tham khảo: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tính thường trực của chức danh người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Nếu có nhiều người đại diện thì doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trong trường công ty bạn có người đại diện theo pháp luật không cư trú ở Việt Nam thì Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có thể cử thêm một người nữa làm người đại diện của công ty. Và chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật này của công ty có thể được quy định cụ thể trong điều lệ công ty.

Một số trường hợp về thay đổi người đại điện theo pháp luật cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Trường hợp 1: Người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài vừa là chủ sở hữu của công ty vừa là nhà đầu tư được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam mà trên 50% trở lên.
 • Trường hợp 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là chủ sở hữu công ty, không phải là nhà đầu tư nước ngoài được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam mà dưới 50%

Các bước thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trường hợp 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài vừa là chủ sở hữu công ty vừa là nhà đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam với tỷ lệ 50% trở lên

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1.1 Hồ sơ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thông tư 03/2021/TT-BKHĐT, Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần nộp những tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.h Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

1.2 Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 39 Luật Đầu tư 2020 quy định về thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

1.3 Thời gian thực hiện  điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2.1 Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);
 • Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
 • Nghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài đối với cá nhân nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức là đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

2.2. Thẩm quyền thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

2.3 Thời gian thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Từ 03-05 ngày trong trường hợp nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Trường hợp 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là chủ sở hữu công ty, không phải là nhà đầu tư nước ngoài được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam mà dưới 50%

 • Đối với trường hợp này thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giống như trường hợp 1 đã được nêu ở trên.

Trên đây thông tin Legalzone muốn cung cấp tới bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ công ty Luật Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

avatar
Lê Quỳnh Trang LGZ
659 ngày trước
Người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp” là người đứng đầu doanh nghiệp, được doanh nghiệp uỷ quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khác hàng và với cơ quan Nhà nước. Với tư cách người đại diện theo pháp luật, họ có quyền nhân danh doanh nghiệp xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của doanh nghiệp. Theo đó, đối với doanh nghiệp là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định như thế nào? Thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài có phức tạp không? Cần những loại hồ sơ gì? Tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp qua bài viết sau của Legalzone:Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2020;Luật Đầu tư 2020;Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?Theo quy định tại Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp có quy định người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là:Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp, được pháp luật thừa nhận và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, để đại diện cho công ty nước ngoài thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự.Người đại diện theo pháp luật công ty vốn nước ngoài có thể là cổ đông/thành viên công ty cũng có thể chỉ là người được công ty thuê theo Hợp đồng lao động. Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài có thể là cá nhân người nước ngoài hoặc cá nhân người Việt Nam.>>> Mời tham khảo: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoàiTính thường trực của chức danh người đại diện theo pháp luậtNếu có nhiều người đại diện thì doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.Trong trường công ty bạn có người đại diện theo pháp luật không cư trú ở Việt Nam thì Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có thể cử thêm một người nữa làm người đại diện của công ty. Và chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật này của công ty có thể được quy định cụ thể trong điều lệ công ty.Một số trường hợp về thay đổi người đại điện theo pháp luật cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoàiTrường hợp 1: Người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài vừa là chủ sở hữu của công ty vừa là nhà đầu tư được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam mà trên 50% trở lên.Trường hợp 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là chủ sở hữu công ty, không phải là nhà đầu tư nước ngoài được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam mà dưới 50%Các bước thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoàiTrường hợp 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài vừa là chủ sở hữu công ty vừa là nhà đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam với tỷ lệ 50% trở lênBước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư1.1 Hồ sơ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoàiTheo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thông tư 03/2021/TT-BKHĐT, Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần nộp những tài liệu sau:Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.h Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT);Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;1.2 Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoàiĐiều 39 Luật Đầu tư 2020 quy định về thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.1.3 Thời gian thực hiện  điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoàiTrong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.Bước 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpSau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.2.1 Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpTheo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm:Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công tyNghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài đối với cá nhân nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức là đại diện theo pháp luật mới của Công ty.2.2. Thẩm quyền thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpSở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.2.3 Thời gian thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpTừ 03-05 ngày trong trường hợp nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Trường hợp 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là chủ sở hữu công ty, không phải là nhà đầu tư nước ngoài được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam mà dưới 50%Đối với trường hợp này thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệpThủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giống như trường hợp 1 đã được nêu ở trên.Trên đây thông tin Legalzone muốn cung cấp tới bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ công ty Luật Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệLEGALZONE COMPANYHotline tư vấn:  088.888.9366Email: Support@legalzone.vnWebsite: https://legalzone.vn/Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội———————————-Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcyTư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcyTư vấn pháp lý/ Legal consultantcyFb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd