0888889366
timeline_post_file6321a548ac90c-12.jpg.webp

Những khoản thu nhập nào không phải đóng vào bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Những khoản thu nhập nào không phải đóng vào bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Bạn đọc Nguyên Hà hỏi: Những khoản thu nhập nào người lao động không phải đóng vào bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành? 
Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH (sửa đổi bởi Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH) quy định về những khoản thu nhập mà người lao động không cần đóng vào bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Điều 30. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

...

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại Tiết c2 Điểm c Khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH...."

Như vậy, những khoản thu nhập thuộc về các chế độ, phúc lợi thì người lao động không cần phải đóng và bảo hiểm xã hội bắt buộc như tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe... và một số khoản khác theo quy định pháp luật vừa nêu trên.

Lê Thị Hồng Tới
526 ngày trước
Những khoản thu nhập nào không phải đóng vào bảo hiểm xã hội bắt buộc?
Những khoản thu nhập nào không phải đóng vào bảo hiểm xã hội bắt buộc?Bạn đọc Nguyên Hà hỏi: Những khoản thu nhập nào người lao động không phải đóng vào bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành? Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH (sửa đổi bởi Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH) quy định về những khoản thu nhập mà người lao động không cần đóng vào bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:Điều 30. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc...3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại Tiết c2 Điểm c Khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH...."Như vậy, những khoản thu nhập thuộc về các chế độ, phúc lợi thì người lao động không cần phải đóng và bảo hiểm xã hội bắt buộc như tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe... và một số khoản khác theo quy định pháp luật vừa nêu trên.