0888889366
timeline_post_file609bb1bf9c05d-chia-tach-doanh-nghiep.jpg.webp

QUY ĐỊNH VỀ CHIA, TÁCH CÔNG TY

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phát triển đến một quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý. Cho nên các công ty đôi khi cần phải tái cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình bằng biện pháp đó chính là chia tách công ty. Vậy thủ tục chia tách doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và trình tự thực hiện như thế nào?  Trong bài viết này Legalzone sẽ cùng bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

  1. Khái niệm về chia, tách công ty

 Căn cứ tại Khoản 1, Điều 198 và Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020 có thể thấy rằng chỉ có Công ty Cổ phần và Công ty TNHH mới được phép chia, tách doanh nghiệp. Từ hai quy định này, có thể hiểu rằng:

Chia công ty là hình thức CTCP hoặc Công ty TNHH chia các cổ đông hoặc thành viên và tài sản để thành lập hai hay nhiều công ty mới và chấm dứt hoạt động của công ty bị chia. 

Tách doanh nghiệp là hình thức CTCP hoặc Công ty TNHH tách một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị chia tách để thành lập một hoặc một số CTCP hoặc Công ty TNHH mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. 

Như vậy, khi Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có ( gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới ( gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. 

Còn đối với việc chia công ty  CTCP, Công ty TNHH  sẽ chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có ( gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

  1. Hình thức chia, tách công ty

Thứ nhất, chia công ty. CTCP, Công ty TNHH có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có  để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Hoạt động này sẽ làm chấm dứt hoạt động của công ty bị chia. 

Thứ hai, tách công ty.  CTCP, Công ty TNHH  có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới  mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Có thể thấy răng, điểm khác biệt giữa chia công ty và tách công ty đó là sự tồn tại của công ty sau khi bị chia, tách. Việc chia công ty, sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục để chia công ty thì công ty bị chia sẽ chấm dứt hoạt động. Còn đối với tách công ty, sau khi thực hiện thủ tục tách, công ty bị tách sẽ không chấm dứt sự tồn tại.

  1.  Thủ tục chia, tách công ty

Thứ nhất, Chia công ty.

Để có thể chia công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 2, Điều 198 LDN 2020. Cụ thể như sau:

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của LDN và Điều lệ công ty. Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: 

+Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập; 

+Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty;

 +Phương án sử dụng lao động; 

+Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;

+Nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; 

+Thời hạn thực hiện chia công ty

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Tiếp đó, Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của LDN 2020. hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản này.

Thứ hai, về tách công ty.

Việc tách công ty sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, Điều 199 LDN 2020. Cụ thể như sau:

Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

Thủ tục tách sẽ được thực hiện như sau:

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của  LDN và Điều lệ công ty.

Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: 

+tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; 

+tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; 

+cách thức tách công ty; 

+giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

+ thời hạn thực hiện tách công ty.

Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;

Sau khi thực hiện thủ tục trên các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của LDN.

Như vậy, để có thể chia, tách công ty, doanh nghiệp phải tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hay Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, Nghị quyết về tổ chức lại công ty sẽ được thông qua nếu được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và  ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên tán thành đối với công ty TNHH một thành viên. Đối với CTCP, nghị quyết được thông qua nếu hông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Nghị quyết, quyết định chia, tách công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo với người lao động trong thời hạn quy định. 

Sau khi thực hiện thủ tục trên, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ để gửi đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty, bao gồm (Khoản 1,2 , Điều 25, Nghị định 01/2021/NĐ_CP):

 + Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

+ Điều lệ công ty mới

+ Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập công ty mới (Đối với TNHH 2 thành viên trở lên, CTCP)

+ Biên bản họp của ĐHĐCĐ với CTCP; HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc chia/tách công ty

+ Nghị quyết chia/tách doanh nghiệp

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ pháp lý của thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập của công ty mới. 

  1. Giải quyết khoản nợ chưa thanh toán sau khi chia, tách công ty

Đối với chia công ty, sau khi chia công ty các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. 

Đối với tách công ty, sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

   Tóm lại, để đảm bảo doanh nghiệp phát triển phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng của mình thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn một trong hai hình thức chia/tách công ty để giúp cho việc quản lý trở nên hiệu quả hơn. Việc chia/tách công ty phải đảm bảo thực hiện đúng thủ tục theo quy định của LDN 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ_CP về đăng kí doanh nghiệp.  

 

Nguyễn Thị Tố Uyên
333 ngày trước
QUY ĐỊNH VỀ CHIA, TÁCH CÔNG TY
Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phát triển đến một quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý. Cho nên các công ty đôi khi cần phải tái cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình bằng biện pháp đó chính là chia tách công ty. Vậy thủ tục chia tách doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và trình tự thực hiện như thế nào?  Trong bài viết này Legalzone sẽ cùng bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.Khái niệm về chia, tách công ty Căn cứ tại Khoản 1, Điều 198 và Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020 có thể thấy rằng chỉ có Công ty Cổ phần và Công ty TNHH mới được phép chia, tách doanh nghiệp. Từ hai quy định này, có thể hiểu rằng:Chia công ty là hình thức CTCP hoặc Công ty TNHH chia các cổ đông hoặc thành viên và tài sản để thành lập hai hay nhiều công ty mới và chấm dứt hoạt động của công ty bị chia. Tách doanh nghiệp là hình thức CTCP hoặc Công ty TNHH tách một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị chia tách để thành lập một hoặc một số CTCP hoặc Công ty TNHH mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Như vậy, khi Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có ( gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới ( gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Còn đối với việc chia công ty  CTCP, Công ty TNHH  sẽ chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có ( gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.Hình thức chia, tách công tyThứ nhất, chia công ty. CTCP, Công ty TNHH có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có  để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Hoạt động này sẽ làm chấm dứt hoạt động của công ty bị chia. Thứ hai, tách công ty.  CTCP, Công ty TNHH  có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới  mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.Có thể thấy răng, điểm khác biệt giữa chia công ty và tách công ty đó là sự tồn tại của công ty sau khi bị chia, tách. Việc chia công ty, sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục để chia công ty thì công ty bị chia sẽ chấm dứt hoạt động. Còn đối với tách công ty, sau khi thực hiện thủ tục tách, công ty bị tách sẽ không chấm dứt sự tồn tại. Thủ tục chia, tách công tyThứ nhất, Chia công ty.Để có thể chia công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 2, Điều 198 LDN 2020. Cụ thể như sau:Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của LDN và Điều lệ công ty. Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty.Nghị quyết, quyết định chia công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: +Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập; +Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; +Phương án sử dụng lao động; +Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;+Nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; +Thời hạn thực hiện chia công tyNghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.Tiếp đó, Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của LDN 2020. hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản này.Thứ hai, về tách công ty.Việc tách công ty sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, Điều 199 LDN 2020. Cụ thể như sau:Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.Thủ tục tách sẽ được thực hiện như sau:Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của  LDN và Điều lệ công ty.Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: +tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; +tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; +cách thức tách công ty; +giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;+ thời hạn thực hiện tách công ty.Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;Sau khi thực hiện thủ tục trên các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của LDN.Như vậy, để có thể chia, tách công ty, doanh nghiệp phải tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hay Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, Nghị quyết về tổ chức lại công ty sẽ được thông qua nếu được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và  ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên tán thành đối với công ty TNHH một thành viên. Đối với CTCP, nghị quyết được thông qua nếu hông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Nghị quyết, quyết định chia, tách công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo với người lao động trong thời hạn quy định. Sau khi thực hiện thủ tục trên, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ để gửi đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty, bao gồm (Khoản 1,2 , Điều 25, Nghị định 01/2021/NĐ_CP): + Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp mới+ Điều lệ công ty mới+ Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập công ty mới (Đối với TNHH 2 thành viên trở lên, CTCP)+ Biên bản họp của ĐHĐCĐ với CTCP; HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc chia/tách công ty+ Nghị quyết chia/tách doanh nghiệp+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ pháp lý của thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập của công ty mới. Giải quyết khoản nợ chưa thanh toán sau khi chia, tách công tyĐối với chia công ty, sau khi chia công ty các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Đối với tách công ty, sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.   Tóm lại, để đảm bảo doanh nghiệp phát triển phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng của mình thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn một trong hai hình thức chia/tách công ty để giúp cho việc quản lý trở nên hiệu quả hơn. Việc chia/tách công ty phải đảm bảo thực hiện đúng thủ tục theo quy định của LDN 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ_CP về đăng kí doanh nghiệp.