0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60bed62288d77-thanh-lap-doanh-nghieo-nuoc-ngoai.jpg.webp

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Trước khi thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp nước ngoài

Trong xu thế hội nhập, các nhà đầu tư nước ngoài đang dần đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, các cá nhân, tổ chức hướng đến việc thành lập công ty trên lãnh thổ Việt Nam. Vậy để thực hiện được dự án của mình nhà đầu tư cần tiến hành những thủ tục nào? Trong bài viết này, Legalzone sẽ cung cấp thủ tục thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai. 

Công ty nước ngoài là gì?

thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai

Luật Đầu tư 2020 không đưa ra khái niệm doanh nghiệp nước ngoài. Mà chỉ đưa ra khái nhiệm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư NN. Theo đó: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Theo đó, thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai là việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ nhất, đối với hình thức góp vốn vào doanh nghiệp:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường trên.

Thứ hai, đối với hình thức mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Mua phần vốn góp của các thành viên để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

Như vậy, nhà đầu tư không thể tự mình làm chủ sở hữu công ty. Các nhà đầu tư có thể góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác. Sau đây, Legalzone sẽ nêu rõ các bước để góp vốn thành lập công ty.

Các bước thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư dự án thì phải làm thủ tục xin cấp GCN đăng kí đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp GCN đăng kí đầu tư. Trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

 

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

 

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:

 

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

+  Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+  Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

 

+  Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư,

+ Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư,

+  Vốn đầu tư và phương án huy động vốn,

+  Địa điểm,

+  Thời hạn,

+  Tiến độ thực hiện,

+ Thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất. (Nếu có).

+  Nhu cầu về lao động,

+  Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án,

+  Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 

 Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 

Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

 

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

 

Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập bao gồm:

Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

 

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

 

+ Mục tiêu đầu tư,

+ Quy mô đầu tư,

+  Vốn đầu tư,

+  Địa điểm,

+  Thời hạn,

+  Tiến độ thực hiện,

+ Tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+  Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án,

+  Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có);

+  Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+  Dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có);

+  Cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có).

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bao gồm các dự án :

Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp:

 • Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị;
 • Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị;
 • Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Trong trường hợp, dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài.

Theo đó, trường hợp thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai có vốn đầu tư 100% đầu tư nước ngoài mà liên quan đến những vấn đề trên thì phải đăng kí chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Hồ sơ gồm:

 

 • Các tài liệu giống như đăng kí chủ trương đầu tư của Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian: Từ 35-40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

+Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên;

+Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian:

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ

 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Bước 03: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ sau:

Đối với công ty TNHH

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Đối với công ty Cổ phần

Hồ sơ gồm:

 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh

 

Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Đối với công ty TNHH

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 04: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 05: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 06: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ..

Trên đây là Thủ tục thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai. Cách thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai không hề khó. Liên hệ đến Legalzone để nhận được tư vấn thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai miễn phí.

Trịnh Phương Oanh
1040 ngày trước
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
Thành lập doanh nghiệp nước ngoàiTrong xu thế hội nhập, các nhà đầu tư nước ngoài đang dần đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, các cá nhân, tổ chức hướng đến việc thành lập công ty trên lãnh thổ Việt Nam. Vậy để thực hiện được dự án của mình nhà đầu tư cần tiến hành những thủ tục nào? Trong bài viết này, Legalzone sẽ cung cấp thủ tục thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai. Công ty nước ngoài là gì?Luật Đầu tư 2020 không đưa ra khái niệm doanh nghiệp nước ngoài. Mà chỉ đưa ra khái nhiệm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư NN. Theo đó: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.Theo đó, thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai là việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.Thứ nhất, đối với hình thức góp vốn vào doanh nghiệp:Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường trên.Thứ hai, đối với hình thức mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp:Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;Mua phần vốn góp của các thành viên để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;Như vậy, nhà đầu tư không thể tự mình làm chủ sở hữu công ty. Các nhà đầu tư có thể góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác. Sau đây, Legalzone sẽ nêu rõ các bước để góp vốn thành lập công ty.Các bước thanh lap doanh nghiep nuoc ngoaiBước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnhNhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư dự án thì phải làm thủ tục xin cấp GCN đăng kí đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp GCN đăng kí đầu tư. Trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận; Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: + Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;+  Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;+  Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: +  Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư,+ Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư,+  Vốn đầu tư và phương án huy động vốn,+  Địa điểm,+  Thời hạn,+  Tiến độ thực hiện,+ Thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất. (Nếu có).+  Nhu cầu về lao động,+  Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án,+  Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;  Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có). Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập bao gồm:Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư; Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: + Mục tiêu đầu tư,+ Quy mô đầu tư,+  Vốn đầu tư,+  Địa điểm,+  Thời hạn,+  Tiến độ thực hiện,+ Tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;+  Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án,+  Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có);+  Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;+  Dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có);+  Cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có).Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Bao gồm các dự án :Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp:Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị;Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị;Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo kết quả cho nhà đầu tư.Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:Trong trường hợp, dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài.Theo đó, trường hợp thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai có vốn đầu tư 100% đầu tư nước ngoài mà liên quan đến những vấn đề trên thì phải đăng kí chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.Hồ sơ gồm: Các tài liệu giống như đăng kí chủ trương đầu tư của Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnhPhương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tưThời gian: Từ 35-40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệBước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưTrong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:+Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;+Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên;+Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên.Hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếuĐối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;Đề xuất dự án đầu tưBản sao một trong các tài liệu sau:Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;Giải trình về sử dụng công nghệHợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tưThời gian:Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơĐối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tưBước 03: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpSau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ sau:Đối với công ty TNHHHồ sơ gồm:Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.Điều lệ công ty.Danh sách thành viên.Bản sao các giấy tờ sau đây:Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;Quyết định thành lậpGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chứcĐối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.Đối với công ty Cổ phầnHồ sơ gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.Điều lệ công ty.Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)Bản sao các giấy tờ sau đây:Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chứcĐối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệĐối với công ty TNHHGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.Điều lệ công ty.Danh sách thành viên.Bản sao các giấy tờ sau đây:+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.Bước 04: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệpDoanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:Ngành, nghề kinh doanh;Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanhBước 05: Khắc dấu của doanh nghiệpSau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.Bước 06: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệpSau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanhThời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ..Trên đây là Thủ tục thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai. Cách thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai không hề khó. Liên hệ đến Legalzone để nhận được tư vấn thanh lap doanh nghiep nuoc ngoai miễn phí.