0888889366
timeline_post_file61c3e29d04aec-IMG_20211223_094257.jpg.webp

Thay đổi Vốn điều lệ

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhu cầu thay đổi vốn điều lệ phát sinh khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh hay thay đổi phạm vi kinh doanh. Thay đổi vốn điều lệ bao gồm hai loại là tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ. Để biết thêm thông tin chi tiết có thể tham khảo bài viết dưới đây: https://legalzone.vn/thay-doi-von-dieu-le/
Đoàn Minh Nhất
798 ngày trước
Thay đổi Vốn điều lệ
Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhu cầu thay đổi vốn điều lệ phát sinh khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh hay thay đổi phạm vi kinh doanh. Thay đổi vốn điều lệ bao gồm hai loại là tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ. Để biết thêm thông tin chi tiết có thể tham khảo bài viết dưới đây: https://legalzone.vn/thay-doi-von-dieu-le/