0888889366
timeline_post_file6327e87b416aa-istockphoto-1365436662-170667a.jpg.webp

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

                                                                               HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
                                                                                (Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại…………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm có:
BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):
Ông (Bà): …………………………………………………. Năm sinh:………………..………………………………………………………
CMND số: ……………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………………………………
Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):
Ông (Bà): ………………………………… Năm sinh:…………...…………………………..…………………………………………………..
CMND số: ……………….….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………….….…………………………………………………..
Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC
Thời hạn đặt cọc là: .................………………………………………………….., kể từ ngày ….. tháng …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC
Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao
kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;
b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A
từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì
Bên A bị mất tài sản đặt cọc;
c) Các thỏa thuận khác ...
4.2. Bên A có các quyền sau đây:
a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên
B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt
được);
b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt
cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết
hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);
c) Các thỏa thuận khác ...…………………………………………………..…………………………………………………..

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường
hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);
b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A
(trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc
thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);
c) Các thỏa thuận khác ...…………………………………………………..…………………………………………………..
5.2. Bên B có các quyền sau đây:
a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục
đích đặt cọc không đạt được).
b) Các thỏa thuận khác ...…………………………………………………..…………………………………………………..

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương
lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không
giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm
quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
7.3. Các cam đoan khác...

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong
hợp đồng này.
8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi
trong hợp đồng.
8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày ……
tháng ….. năm …….
Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như
nhau.

                       BÊN A                                                                                                       BÊN B
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                               (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:
(1) Mô tả chi tiết về tài sản đặt cọc (khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá
trị khác).Riêng đối với các tài sản là bất động sản thì cần phải tuân theo các quy định
của pháp luật về đặt cọc.ư

Dowload Hợp đồng đặt cọc 

Lê Phương Thảo
531 ngày trước
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
                                                                               HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC                                                                                (Số: ……………./HĐĐC)Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại…………………………………………………………………..Chúng tôi gồm có:BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):Ông (Bà): …………………………………………………. Năm sinh:………………..………………………………………………………CMND số: ……………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………………………………Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):Ông (Bà): ………………………………… Năm sinh:…………...…………………………..…………………………………………………..CMND số: ……………….….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………….….…………………………………………………..Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌCThời hạn đặt cọc là: .................………………………………………………….., kể từ ngày ….. tháng …… năm ……ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌCGhi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giaokết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A4.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên Atừ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thìBên A bị mất tài sản đặt cọc;c) Các thỏa thuận khác ...4.2. Bên A có các quyền sau đây:a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho BênB trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạtđược);b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặtcọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kếthoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);c) Các thỏa thuận khác ...…………………………………………………..…………………………………………………..ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trườnghợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A(trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặcthực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);c) Các thỏa thuận khác ...…………………………………………………..…………………………………………………..5.2. Bên B có các quyền sau đây:a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mụcđích đặt cọc không đạt được).b) Các thỏa thuận khác ...…………………………………………………..…………………………………………………..ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPTrong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thươnglượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp khônggiải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩmquyền giải quyết theo quy định của pháp luật.ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊNBên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;7.3. Các cam đoan khác...ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận tronghợp đồng này.8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghitrong hợp đồng.8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày ……tháng ….. năm …….Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị nhưnhau.                       BÊN A                                                                                                       BÊN B(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                               (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) Ghi chú:(1) Mô tả chi tiết về tài sản đặt cọc (khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giátrị khác).Riêng đối với các tài sản là bất động sản thì cần phải tuân theo các quy địnhcủa pháp luật về đặt cọc.ưDowload Hợp đồng đặt cọc