0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64c8c3d5aaea4-Giá-hợp-đồng-với-nhà-thầu-được-lựa-chọn-có-được-vượt-giá-trúng-thầu-hay-không.png.webp

Giá hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn có được vượt giá trúng thầu hay không?

Liệu pháp luật có quy định trường hợp giá hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn được vượt giá trúng thầu hay không?

Giá trúng thầu là gì?

Theo khoản 20 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, giá trúng thầu được quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

[...]

20. Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.”

Theo đó, giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là giá trúng thầu.

Giá hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn có được vượt giá trúng thầu hay không?

Quy định luật

Theo khoản 4 Điều 65 Luật Đấu thầu 2013, hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn được quy định như sau:

Điều 65. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

[...]

4. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu. Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt; nếu dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.”

Kết luận

Về nguyên tắc thì giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu. Tuy nhiên, giá hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn có thể vượt giá trúng thầu trong 2 trường hợp sau: Thứ nhất,  trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu. Thứ hai, trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng vượt giá trúng thầu.

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mức xác định từ bao nhiêu % giá trúng thầu?

Theo khoản 3 Điều 66 Luật Đấu thầu 2013, bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định như sau:

Điều 66. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

[...]

3. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu.”

Như vậy, giá trị bảo đảm hợp đồng là từ 2% đến 10% giá trúng thầu tùy thuộc vào quy mô, tính chất của gói thầu.

Nguyễn Diễm Quỳnh
255 ngày trước
Giá hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn có được vượt giá trúng thầu hay không?
Liệu pháp luật có quy định trường hợp giá hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn được vượt giá trúng thầu hay không?Giá trúng thầu là gì?Theo khoản 20 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, giá trúng thầu được quy định như sau:“Điều 4. Giải thích từ ngữ[...]20. Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.”Theo đó, giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là giá trúng thầu.Giá hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn có được vượt giá trúng thầu hay không?Quy định luậtTheo khoản 4 Điều 65 Luật Đấu thầu 2013, hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn được quy định như sau:“Điều 65. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn[...]4. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu. Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt; nếu dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.”Kết luậnVề nguyên tắc thì giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu. Tuy nhiên, giá hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn có thể vượt giá trúng thầu trong 2 trường hợp sau: Thứ nhất,  trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu. Thứ hai, trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng vượt giá trúng thầu.Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mức xác định từ bao nhiêu % giá trúng thầu?Theo khoản 3 Điều 66 Luật Đấu thầu 2013, bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định như sau:“Điều 66. Bảo đảm thực hiện hợp đồng[...]3. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu.”Như vậy, giá trị bảo đảm hợp đồng là từ 2% đến 10% giá trúng thầu tùy thuộc vào quy mô, tính chất của gói thầu.