0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64c8de301dfe5-Xử-phạt-doanh-nghiệp-vẫn-hoạt-động-kinh-doanh-trong-thời-gian-bị-thu-hồi-giấy-phép-kinh-doanh.png.webp

Xử phạt doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh như thế nào?

Các doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh sẽ bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Căn cứ khoản 4, khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

Điều 6. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh

[...]

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.

5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này đối với đối tượng hoạt động sản xuất rượu công nghiệp; chế biến, mua bán nguyên liệu thuốc lá; sản xuất sản phẩm thuốc lá; kinh doanh phân phối, bán buôn rượu hoặc sản phẩm thuốc lá thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

[...]

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại giấy phép kinh doanh bị tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, 3, 4 Điều này.”

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP về mức phạt tiền như sau:

"Điều 4. Quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
[…]

4. Mức phạt tiền:
a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tổ chức;
b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoản 6, 7, 8, 9 Điều 73 và khoản 6, 7, 8 Điều 77 của Nghị định này. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân."

Theo đó, nếu doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh trong giai đoạn giấy phép kinh doanh bị thu hồi, họ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Trong trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất rượu công nghiệp, chế biến và mua bán nguyên liệu thuốc lá, sản xuất sản phẩm thuốc lá, hoặc kinh doanh phân phối và bán buôn rượu hoặc sản phẩm thuốc lá, mức phạt tiền sẽ từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Bên cạnh mức phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm cũng bị yêu cầu trả lại số lợi ích bất hợp pháp mà họ đã thu được từ các hành vi vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh không?

Theo khoản 1 Điều 88 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền xử phạt như sau:

Điều 88. Phân định thẩm quyền xử phạt

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình theo thẩm quyền quy định tại Điều 81 Nghị định này.”

Theo khoản 1 Điều 81 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 44 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

"Điều 81. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Nghị định này."

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP bổ sung cho Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền phạt tiền như sau:

"Điều 3. Quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
[…]

5. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân."

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, nhưng mức phạt tiền chỉ tối đa là 5.000.000 đồng đối với cá nhân và 10.000.000 đồng đối với tổ chức.

Trong khi đó, mức phạt tiền cao nhất cho doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép là 40.000.000 đồng hoặc 80.000.000 đồng. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền xử phạt doanh nghiệp trong trường hợp này.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh là bao lâu?

Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Điều 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:

Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm…”

Như vậy, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh là 01 năm.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
262 ngày trước
Xử phạt doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh như thế nào?
Các doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh sẽ bị xử phạt như thế nào?Xử phạt doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanhCăn cứ khoản 4, khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:“Điều 6. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh[...]4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này đối với đối tượng hoạt động sản xuất rượu công nghiệp; chế biến, mua bán nguyên liệu thuốc lá; sản xuất sản phẩm thuốc lá; kinh doanh phân phối, bán buôn rượu hoặc sản phẩm thuốc lá thực hiện hành vi vi phạm hành chính.[...]7. Biện pháp khắc phục hậu quả:a) Buộc nộp lại giấy phép kinh doanh bị tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, 3, 4 Điều này.”Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP về mức phạt tiền như sau:"Điều 4. Quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả[…]4. Mức phạt tiền:a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tổ chức;b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoản 6, 7, 8, 9 Điều 73 và khoản 6, 7, 8 Điều 77 của Nghị định này. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân."Theo đó, nếu doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh trong giai đoạn giấy phép kinh doanh bị thu hồi, họ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.Trong trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất rượu công nghiệp, chế biến và mua bán nguyên liệu thuốc lá, sản xuất sản phẩm thuốc lá, hoặc kinh doanh phân phối và bán buôn rượu hoặc sản phẩm thuốc lá, mức phạt tiền sẽ từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.Bên cạnh mức phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm cũng bị yêu cầu trả lại số lợi ích bất hợp pháp mà họ đã thu được từ các hành vi vi phạm.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh không?Theo khoản 1 Điều 88 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền xử phạt như sau:“Điều 88. Phân định thẩm quyền xử phạt1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình theo thẩm quyền quy định tại Điều 81 Nghị định này.”Theo khoản 1 Điều 81 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 44 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:"Điều 81. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng;d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Nghị định này."Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP bổ sung cho Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền phạt tiền như sau:"Điều 3. Quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả[…]5. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân."Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, nhưng mức phạt tiền chỉ tối đa là 5.000.000 đồng đối với cá nhân và 10.000.000 đồng đối với tổ chức.Trong khi đó, mức phạt tiền cao nhất cho doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép là 40.000.000 đồng hoặc 80.000.000 đồng. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền xử phạt doanh nghiệp trong trường hợp này.Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh là bao lâu?Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:“Điều 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm…”Như vậy, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh trong thời gian bị thu hồi giấy phép kinh doanh là 01 năm.