0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cb2c961981d-không-đóng-bảo-hiểm-thất-nghiệp-một-cách-liên-tục-thì-có-được-lãnh-tiền-bảo-hiểm-thất-nghiệp-không--1-.png.webp

Nghỉ việc nhiều lần, dẫn đến không thể đóng bảo hiểm thất nghiệp một cách liên tục thì có được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không?

Nghỉ việc nhiều lần, dẫn đến không thể đóng bảo hiểm thất nghiệp một cách liên tục thì có được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không?

Tôi chỉ đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục 9 tháng rồi nghỉ việc. Hai tháng sau đó, tôi tìm được công việc mới và tiếp tục bị nghỉ khi mới chỉ làm 3 tháng nhưng có đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 3 tháng này. Do đó, quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp của tôi bị ngắt quãng. Vậy tôi có được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không? 

Thế nào là bảo hiểm thất nghiệp

Theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013 định nghĩa về bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

[...]

4. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.”

Không thể đóng bảo hiểm thất nghiệp một cách liên tục thì có được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không?

Theo khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm 2013 thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, mặc dù việc đóng bảo hiểm thất nghiệp bị ngắt quãng và không liên tục nhưng bạn vẫn có quyền hưởng các chế độ từ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó bao gồm cả việc lãnh tiền từ bảo hiểm thất nghiệp.

Mức lãnh tiền và thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 thì mức lãnh tiền từ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.”

Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm 2013, cụ thể:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

[...]

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Theo đó, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ được hưởng 03 tháng tiền trợ cấp thất nghiệp khi bạn bị nghỉ việc, do bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng. Số tiền trợ cấp này sẽ không vượt quá 60% bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề mà bạn đã làm việc, và không được vượt quá 05 mức lương cơ sở hoặc tối thiểu vùng.

Nhận được tiền từ bảo hiểm thất nghiệp sau bao lâu kể từ ngày nộp hồ sơ

Theo Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định về thời hạn nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ để được nhận tiền như sau:

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, trong trường hợp bạn bị nghỉ việc, bạn cần chuẩn bị và nộp hồ sơ trong vòng 3 tháng để có thể nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp. Sau khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được số tiền trợ cấp thất nghiệp này trong thời hạn tối đa là 25 ngày.

Nguyễn Diễm Quỳnh
254 ngày trước
Nghỉ việc nhiều lần, dẫn đến không thể đóng bảo hiểm thất nghiệp một cách liên tục thì có được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không?
Nghỉ việc nhiều lần, dẫn đến không thể đóng bảo hiểm thất nghiệp một cách liên tục thì có được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không?Tôi chỉ đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục 9 tháng rồi nghỉ việc. Hai tháng sau đó, tôi tìm được công việc mới và tiếp tục bị nghỉ khi mới chỉ làm 3 tháng nhưng có đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 3 tháng này. Do đó, quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp của tôi bị ngắt quãng. Vậy tôi có được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không? Thế nào là bảo hiểm thất nghiệpTheo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013 định nghĩa về bảo hiểm thất nghiệp như sau:“Điều 3. Giải thích từ ngữ[...]4. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.”Không thể đóng bảo hiểm thất nghiệp một cách liên tục thì có được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không?Theo khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm 2013 thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:“Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”Như vậy, mặc dù việc đóng bảo hiểm thất nghiệp bị ngắt quãng và không liên tục nhưng bạn vẫn có quyền hưởng các chế độ từ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó bao gồm cả việc lãnh tiền từ bảo hiểm thất nghiệp.Mức lãnh tiền và thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 thì mức lãnh tiền từ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.”Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm 2013, cụ thể:“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp[...]2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”Theo đó, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ được hưởng 03 tháng tiền trợ cấp thất nghiệp khi bạn bị nghỉ việc, do bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng. Số tiền trợ cấp này sẽ không vượt quá 60% bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề mà bạn đã làm việc, và không được vượt quá 05 mức lương cơ sở hoặc tối thiểu vùng.Nhận được tiền từ bảo hiểm thất nghiệp sau bao lâu kể từ ngày nộp hồ sơTheo Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định về thời hạn nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ để được nhận tiền như sau:“Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”Như vậy, trong trường hợp bạn bị nghỉ việc, bạn cần chuẩn bị và nộp hồ sơ trong vòng 3 tháng để có thể nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp. Sau khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được số tiền trợ cấp thất nghiệp này trong thời hạn tối đa là 25 ngày.