0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cbbcb2328dc-Việc-khởi-kiện-có-thể-được-ủy-quyền-cho-người-khác-được-không.png.webp

Việc khởi kiện có thể được ủy quyền cho người khác được không?

Việc khởi kiện có thể được ủy quyền cho người khác được không?

Tôi có tranh chấp với đối tác làm ăn nhưng vẫn chưa giải quyết được. Nay tôi muốn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết thì có thể làm giấy ủy quyền cho người khác ký và nộp đơn khởi kiện cho mình thì có vi phạm pháp luật không?

Việc khởi kiện có thể được ủy quyền cho người khác được không?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015, để có thể kiện anh Bình, bạn cần phải làm đơn khởi kiện. Việc làm đơn khởi kiện được thực hiện theo các quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

“2. Việc làm đơn khởi kiện của cá nhân được thực hiện như sau:

a) Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;”

Theo đó, đối với cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm đơn khởi kiện. Mặc dù có thể nhờ người khác làm đơn khởi kiện tuy nhiên bạn phải là người ký tên hoặc điểm chỉ chứ không thể ủy quyền cho người khác ký.

Ủy quyền cho người khác nộp đơn khởi kiện được không?

Người đại diện là cá nhân có thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Điều 134. Đại diện

1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.”

Khoản 1, 4 Điều 85 BLTTDS 2015 quy định về người đại diện theo ủy quyền như sau:

Điều 85. Người đại diện

1. Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.

[...]

4. Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự."

Điều 186 BLTTDS 2015 có quy định:

“Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Theo đó, bạn được phép tự mình nộp đơn khởi kiện vụ án trên tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của bạn. Ngoài ra, người đại diện mà bạn ủy quyền cũng có thể thực hiện việc nộp đơn khởi kiện giúp bạn.

Đơn khởi kiện gồm những nội dung nào?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 189 BLTTDS 2015, đơn khởi kiện gồm những nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

- Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

- Tên, nơi cư trú, làm việc của bạn; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện (anh Bình); số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của anh Bình thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của anh Bình;

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Quyền, lợi ích hợp pháp của bạn đã bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết của bạn đối với anh Bình và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có);

- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

- Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Ngoài ra, trong quá trình khởi kiện, bạn cần đính kèm các tài liệu và chứng cứ để chứng minh rằng quyền và lợi ích hợp pháp của bạn đã bị xâm phạm. Nếu có lý do khách quan mà bạn không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ cần thiết, bạn vẫn phải nộp những gì mình có để chứng minh quyền, lợi ích của mình đã bị xâm phạm. Trong quá trình giải quyết vụ án, bạn cũng được quyền bổ sung hoặc trình thêm các tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
259 ngày trước
Việc khởi kiện có thể được ủy quyền cho người khác được không?
Việc khởi kiện có thể được ủy quyền cho người khác được không?Tôi có tranh chấp với đối tác làm ăn nhưng vẫn chưa giải quyết được. Nay tôi muốn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết thì có thể làm giấy ủy quyền cho người khác ký và nộp đơn khởi kiện cho mình thì có vi phạm pháp luật không?Việc khởi kiện có thể được ủy quyền cho người khác được không?Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015, để có thể kiện anh Bình, bạn cần phải làm đơn khởi kiện. Việc làm đơn khởi kiện được thực hiện theo các quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:“2. Việc làm đơn khởi kiện của cá nhân được thực hiện như sau:a) Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;”Theo đó, đối với cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm đơn khởi kiện. Mặc dù có thể nhờ người khác làm đơn khởi kiện tuy nhiên bạn phải là người ký tên hoặc điểm chỉ chứ không thể ủy quyền cho người khác ký.Ủy quyền cho người khác nộp đơn khởi kiện được không?Người đại diện là cá nhân có thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:“Điều 134. Đại diện1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.”Khoản 1, 4 Điều 85 BLTTDS 2015 quy định về người đại diện theo ủy quyền như sau:“Điều 85. Người đại diện1. Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.[...]4. Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự."Điều 186 BLTTDS 2015 có quy định:“Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”Theo đó, bạn được phép tự mình nộp đơn khởi kiện vụ án trên tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của bạn. Ngoài ra, người đại diện mà bạn ủy quyền cũng có thể thực hiện việc nộp đơn khởi kiện giúp bạn.Đơn khởi kiện gồm những nội dung nào?Theo quy định tại khoản 4 Điều 189 BLTTDS 2015, đơn khởi kiện gồm những nội dung sau:- Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;- Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;- Tên, nơi cư trú, làm việc của bạn; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);- Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện (anh Bình); số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của anh Bình thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của anh Bình;- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;- Quyền, lợi ích hợp pháp của bạn đã bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết của bạn đối với anh Bình và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có);- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);- Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.Ngoài ra, trong quá trình khởi kiện, bạn cần đính kèm các tài liệu và chứng cứ để chứng minh rằng quyền và lợi ích hợp pháp của bạn đã bị xâm phạm. Nếu có lý do khách quan mà bạn không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ cần thiết, bạn vẫn phải nộp những gì mình có để chứng minh quyền, lợi ích của mình đã bị xâm phạm. Trong quá trình giải quyết vụ án, bạn cũng được quyền bổ sung hoặc trình thêm các tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án.