0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ccd125df753-Bố-mẹ-có-phải-có-nghĩa-vụ-trả-nợ-thay-con-không.png.webp

Bố mẹ có phải có nghĩa vụ trả nợ thay con không?

Bố mẹ có phải có nghĩa vụ trả nợ thay con không?

Con tôi đã vay số tiền khá lớn để đánh bạc và hiện không có khả năng trả nợ, đã lẩn trốn. Những người chủ nợ đã đến đòi vợ chồng tôi và các thành viên trong gia đình chúng tôi trả nợ, bởi lý do rằng chúng tôi cùng ở trong một nhà. Vậy, liệu vợ chồng tôi có bị buộc phải chịu trách nhiệm trả nợ thay cho con của mình không?

Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ với con theo quy định của pháp luật

Căn cứ theo Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con cái như sau: 

- Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

- Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

- Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

- Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 

Theo quy định pháp luật, cha mẹ có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con cái chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Bố mẹ có nghĩa vụ trả nợ thay cho con không?

Theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau:

- Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

- Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Cha mẹ bảo lãnh cho con khi con xác lập, thực hiện giao dịch mà pháp luật quy định được tự mình thực hiện. Căn cứ Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 thì giao dịch dân sự được tự mình thực hiện phụ thuộc vào độ tuổi, cụ thể như sau: 

- Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

- Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

- Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Trong tình huống mà con của bạn đã trên 18 tuổi và đã lập gia đình, mà đã vay số tiền lớn để chơi bài bạc, quan hệ trách nhiệm của bạn với khoản nợ của con không phụ thuộc vào mối liên kết huyết thống. Trừ khi bạn đã đứng ra bảo lãnh cho con trong việc vay, bạn không có nghĩa vụ phải trả nợ thay. Nghĩa là, việc con vay nợ và không trả được không đặt trách nhiệm phải trả nợ lên vai bạn, trừ khi có thỏa thuận bảo lãnh cụ thể từ phía bạn.

Trách nhiệm trả nợ của vợ thay cho chồng được pháp luật quy định như thế nào?

Tại Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ chồng có chung nghĩa vụ về tài sản như sau:

- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

- Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

- Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Theo Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 vợ chồng có nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

- Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

- Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người sẽ được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

Dựa trên các quy định hợp pháp, người vợ không bị ràng buộc phải chịu trách nhiệm trả nợ mà chồng đã gây ra do chơi bài bạc. Trách nhiệm này thuộc về người chồng, và anh ấy phải sử dụng tài sản riêng của mình để thanh toán nợ. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng tài sản riêng để trả nợ này ảnh hưởng đến nguồn sống duy nhất của gia đình, việc sử dụng tài sản đó phải được sự đồng thuận của người vợ.

avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
259 ngày trước
Bố mẹ có phải có nghĩa vụ trả nợ thay con không?
Bố mẹ có phải có nghĩa vụ trả nợ thay con không?Con tôi đã vay số tiền khá lớn để đánh bạc và hiện không có khả năng trả nợ, đã lẩn trốn. Những người chủ nợ đã đến đòi vợ chồng tôi và các thành viên trong gia đình chúng tôi trả nợ, bởi lý do rằng chúng tôi cùng ở trong một nhà. Vậy, liệu vợ chồng tôi có bị buộc phải chịu trách nhiệm trả nợ thay cho con của mình không?Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ với con theo quy định của pháp luậtCăn cứ theo Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con cái như sau: - Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.- Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.- Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.- Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Theo quy định pháp luật, cha mẹ có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con cái chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.Bố mẹ có nghĩa vụ trả nợ thay cho con không?Theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau:- Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.- Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.Cha mẹ bảo lãnh cho con khi con xác lập, thực hiện giao dịch mà pháp luật quy định được tự mình thực hiện. Căn cứ Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 thì giao dịch dân sự được tự mình thực hiện phụ thuộc vào độ tuổi, cụ thể như sau: - Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.- Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.- Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.Trong tình huống mà con của bạn đã trên 18 tuổi và đã lập gia đình, mà đã vay số tiền lớn để chơi bài bạc, quan hệ trách nhiệm của bạn với khoản nợ của con không phụ thuộc vào mối liên kết huyết thống. Trừ khi bạn đã đứng ra bảo lãnh cho con trong việc vay, bạn không có nghĩa vụ phải trả nợ thay. Nghĩa là, việc con vay nợ và không trả được không đặt trách nhiệm phải trả nợ lên vai bạn, trừ khi có thỏa thuận bảo lãnh cụ thể từ phía bạn.Trách nhiệm trả nợ của vợ thay cho chồng được pháp luật quy định như thế nào?Tại Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ chồng có chung nghĩa vụ về tài sản như sau:- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;- Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;- Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;- Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.Theo Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 vợ chồng có nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:- Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;- Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.Theo khoản 3 Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người sẽ được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.Dựa trên các quy định hợp pháp, người vợ không bị ràng buộc phải chịu trách nhiệm trả nợ mà chồng đã gây ra do chơi bài bạc. Trách nhiệm này thuộc về người chồng, và anh ấy phải sử dụng tài sản riêng của mình để thanh toán nợ. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng tài sản riêng để trả nợ này ảnh hưởng đến nguồn sống duy nhất của gia đình, việc sử dụng tài sản đó phải được sự đồng thuận của người vợ.