0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ccfd1fca6c0-Tên-xấu-thì-có-được-thay-đổi-không.png.webp

Tên xấu thì có được thay đổi không?

Tên xấu thì có được thay đổi không?

Tôi không thích cái tên mà ba mẹ đặt cho mình. Tôi luôn tự ti mỗi khi mọi người gọi tên tôi và thường xuyên bị bạn bè chọc vì cái tên này. Vậy tôi có quyền thay đổi họ tên của mình được không?

Quyền thay đổi họ tên quy định thế nào?

Theo Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ như sau:

“Điều 27. Quyền thay đổi họ

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.”

Đối với quyền thay đổi tên được quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

“Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”

Theo đó, khi thuộc một trong các trường hợp được pháp luật quy định, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện việc thay đổi họ tên. Điều này không làm thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ quyền hay nghĩa vụ dân sự nào mà đã được xác lập dưới họ tên cũ.

Thủ tục đăng ký thay đổi họ tên?

Về thủ tục đăng ký thay đổi họ tên được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014, cụ thể:

“Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.”

Theo đó, trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm tờ khai và mọi tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thay đổi hộ tịch, nếu các tài liệu được cung cấp đúng theo quy định của pháp luật, thì công chức tư pháp - hộ tịch cùng với người đệ đơn sẽ thực hiện ký vào Sổ hộ tịch. Sau đó, họ sẽ thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành cấp trích lục cho người yêu cầu. Tuy nhiên, nếu việc xác minh thông tin là cần thiết, thời gian để hoàn thành quá trình này có thể được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Thẩm quyền đăng ký thay đổi họ tên?

Về thẩm quyền đăng ký thay đổi họ tên được quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch 2014 cụ thể:

"Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước."

Trong trường hợp của bạn, việc tên xấu khiến bạn tự ti và thường xuyên bị chọc vì tên thuộc trường hợp có quyền yêu yêu cầu cơ quan nhà nước thay đổi tên. Trong đó, cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thay đổi tên của bạn là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi bạn đang cư trú.

Nguyễn Diễm Quỳnh
252 ngày trước
Tên xấu thì có được thay đổi không?
Tên xấu thì có được thay đổi không?Tôi không thích cái tên mà ba mẹ đặt cho mình. Tôi luôn tự ti mỗi khi mọi người gọi tên tôi và thường xuyên bị bạn bè chọc vì cái tên này. Vậy tôi có quyền thay đổi họ tên của mình được không?Quyền thay đổi họ tên quy định thế nào?Theo Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ như sau:“Điều 27. Quyền thay đổi họ1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.”Đối với quyền thay đổi tên được quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:“Điều 28. Quyền thay đổi tên1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”Theo đó, khi thuộc một trong các trường hợp được pháp luật quy định, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện việc thay đổi họ tên. Điều này không làm thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ quyền hay nghĩa vụ dân sự nào mà đã được xác lập dưới họ tên cũ.Thủ tục đăng ký thay đổi họ tên?Về thủ tục đăng ký thay đổi họ tên được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014, cụ thể:“Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.”Theo đó, trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm tờ khai và mọi tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thay đổi hộ tịch, nếu các tài liệu được cung cấp đúng theo quy định của pháp luật, thì công chức tư pháp - hộ tịch cùng với người đệ đơn sẽ thực hiện ký vào Sổ hộ tịch. Sau đó, họ sẽ thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành cấp trích lục cho người yêu cầu. Tuy nhiên, nếu việc xác minh thông tin là cần thiết, thời gian để hoàn thành quá trình này có thể được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.Thẩm quyền đăng ký thay đổi họ tên?Về thẩm quyền đăng ký thay đổi họ tên được quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch 2014 cụ thể:"Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchỦy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước."Trong trường hợp của bạn, việc tên xấu khiến bạn tự ti và thường xuyên bị chọc vì tên thuộc trường hợp có quyền yêu yêu cầu cơ quan nhà nước thay đổi tên. Trong đó, cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thay đổi tên của bạn là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi bạn đang cư trú.