0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64cde7fc47344-Pháp-luật-quy-định-như-thế-Có-được-tạm-hoãn-nghĩa-vụ-quân-sự-vì-lý-do-đi-xuất-khẩu-lao-động-không-về-việc-cho-giáo-viên-thuê-nhà-ở-công-vụ.png

Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì lý do đi xuất khẩu lao động không?

Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì lý do đi xuất khẩu lao động không?

Trong khi tôi đang công tác ở Nhật Bản theo chương trình xuất khẩu lao động, gia đình tôi đã thông báo cho tôi về một lệnh triệu tập khám sức khỏe. Vì vậy, tôi muốn biết trong tình huống mình đi làm việc ở nước ngoài, có khả năng tạm hoãn hoặc được miễn trừ nghĩa vụ quân sự không? 

Nguyên tắc và yêu cầu tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự như thế nào?

Tại Điều 2 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

“Điều 2. Nguyên tắc, yêu cầu tuyển quân

1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

2. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

3. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

4. Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Đi xuất khẩu lao động thì có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, trường hợp đi xuất khẩu lao động nước ngoài không thuộc các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Đi xuất khẩu lao động thì có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Theo khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về việc miễn gọi nhập ngũ quy định như sau:

- Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

+ Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

+ Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

+ Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

+ Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

- Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

- Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

Như vậy, pháp luật không quy định rằng đi xuất khẩu lao động nước ngoài sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Do đó, không thể lấy lý do đi xuất khẩu lao động để trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nguyễn Diễm Quỳnh
252 ngày trước
Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì lý do đi xuất khẩu lao động không?
Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì lý do đi xuất khẩu lao động không?Trong khi tôi đang công tác ở Nhật Bản theo chương trình xuất khẩu lao động, gia đình tôi đã thông báo cho tôi về một lệnh triệu tập khám sức khỏe. Vì vậy, tôi muốn biết trong tình huống mình đi làm việc ở nước ngoài, có khả năng tạm hoãn hoặc được miễn trừ nghĩa vụ quân sự không? Nguyên tắc và yêu cầu tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự như thế nào?Tại Điều 2 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:“Điều 2. Nguyên tắc, yêu cầu tuyển quân1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.2. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.3. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.4. Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”Đi xuất khẩu lao động thì có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.Như vậy, trường hợp đi xuất khẩu lao động nước ngoài không thuộc các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.Đi xuất khẩu lao động thì có được miễn nghĩa vụ quân sự không?Theo khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về việc miễn gọi nhập ngũ quy định như sau:- Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:+ Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.+ Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.+ Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.+ Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.+ Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.- Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.- Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.Như vậy, pháp luật không quy định rằng đi xuất khẩu lao động nước ngoài sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Do đó, không thể lấy lý do đi xuất khẩu lao động để trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.