0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file64ce4e897bc7d-Pháp-luật-có-cho-phép-người-khiếu-nại-ủy-quyền-cho-người-khác-khiếu-nại-thay-mình-không.png

Pháp luật có cho phép người khiếu nại ủy quyền cho người khác khiếu nại thay mình không?

Pháp luật có cho phép người khiếu nại ủy quyền cho người khác khiếu nại thay mình không?

Tôi muốn khiếu nại quyết định thu hồi đất của UBND huyện, nhưng sức khỏe của tôi hiện tại không cho phép, vậy tôi có thể uỷ quyền khiếu nại cho em trai tôi không? Và quy định về thời gian xử lý khiếu nại là gì?

Người khiếu nại có quyền ủy quyền cho người khác khiếu nại thay mình không?

Theo khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 quy định về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại như sau:

- Người khiếu nại có các quyền sau đây:

+ Tự mình khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

+ Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

+ Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;

+ Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

+ Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;

+ Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó;

+ Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại;

+ Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

+ Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính;

+ Rút khiếu nại.

Theo quy định, nếu người khiếu nại không thể tự tiến hành do bệnh tật, tuổi già, hạn chế về khả năng thể chất hoặc do lý do không thể tránh được khác, họ có thể uỷ quyền cho bố, mẹ, vợ hoặc chồng, anh, chị, em cùng cha mẹ, con đã trưởng thành hoặc bất kỳ người nào khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện việc khiếu nại theo điểm a, khoản 1 nêu trên.

Khiếu nại về quyết định thu hồi của UBND huyện có thể ủy quyền khiếu nại lại cho em trai có được không? 

Theo Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định về việc đại diện thực hiện việc khiếu nại như sau:

- Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

- Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện của cơ quan, tổ chức được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

- Việc ủy quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

- Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại; người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

Theo quy định, người khiếu nại có quyền tiến hành việc khiếu nại tự thân hoặc giao cho luật sư, người trợ giúp pháp lý, hoặc một người khác có đủ năng lực pháp lý để tiến hành việc này, như đã nêu trong khoản 1. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể uỷ quyền khiếu nại cho em trai của mình.

Có thể giải quyết khiếu nại trong thời gian bao lâu?

Theo Điều 28 Luật Khiếu nại 2011 quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

“Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.”

Quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại là không quá 30 ngày từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại. Trường hợp vụ việc có yếu tố phức tạp, thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không vượt quá 45 ngày. Đối với khu vực khó khăn hoặc khó di chuyển, thời gian giải quyết khiếu nại là tối đa 45 ngày từ ngày nhận hồ sơ; vụ việc nếu phức tạp có thể được kéo dài thời gian nhưng không quá 60 ngày từ ngày nhận hồ sơ. Do đó, thời gian giải quyết khiếu nại sẽ tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi khu vực và từng trường hợp.

Nguyễn Diễm Quỳnh
251 ngày trước
Pháp luật có cho phép người khiếu nại ủy quyền cho người khác khiếu nại thay mình không?
Pháp luật có cho phép người khiếu nại ủy quyền cho người khác khiếu nại thay mình không?Tôi muốn khiếu nại quyết định thu hồi đất của UBND huyện, nhưng sức khỏe của tôi hiện tại không cho phép, vậy tôi có thể uỷ quyền khiếu nại cho em trai tôi không? Và quy định về thời gian xử lý khiếu nại là gì?Người khiếu nại có quyền ủy quyền cho người khác khiếu nại thay mình không?Theo khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 quy định về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại như sau:- Người khiếu nại có các quyền sau đây:+ Tự mình khiếu nại.Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;+ Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;+ Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;+ Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;+ Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;+ Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó;+ Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại;+ Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;+ Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính;+ Rút khiếu nại.Theo quy định, nếu người khiếu nại không thể tự tiến hành do bệnh tật, tuổi già, hạn chế về khả năng thể chất hoặc do lý do không thể tránh được khác, họ có thể uỷ quyền cho bố, mẹ, vợ hoặc chồng, anh, chị, em cùng cha mẹ, con đã trưởng thành hoặc bất kỳ người nào khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện việc khiếu nại theo điểm a, khoản 1 nêu trên.Khiếu nại về quyết định thu hồi của UBND huyện có thể ủy quyền khiếu nại lại cho em trai có được không? Theo Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định về việc đại diện thực hiện việc khiếu nại như sau:- Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.- Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện của cơ quan, tổ chức được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.- Việc ủy quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.- Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại; người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.Theo quy định, người khiếu nại có quyền tiến hành việc khiếu nại tự thân hoặc giao cho luật sư, người trợ giúp pháp lý, hoặc một người khác có đủ năng lực pháp lý để tiến hành việc này, như đã nêu trong khoản 1. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể uỷ quyền khiếu nại cho em trai của mình.Có thể giải quyết khiếu nại trong thời gian bao lâu?Theo Điều 28 Luật Khiếu nại 2011 quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:“Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầuThời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.”Quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại là không quá 30 ngày từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại. Trường hợp vụ việc có yếu tố phức tạp, thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không vượt quá 45 ngày. Đối với khu vực khó khăn hoặc khó di chuyển, thời gian giải quyết khiếu nại là tối đa 45 ngày từ ngày nhận hồ sơ; vụ việc nếu phức tạp có thể được kéo dài thời gian nhưng không quá 60 ngày từ ngày nhận hồ sơ. Do đó, thời gian giải quyết khiếu nại sẽ tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi khu vực và từng trường hợp.