0888889366
timeline_post_file632db08de6e67-t.jpg.webp

THANH TRA PHÁT HIỆN NHIỀU VI PHẠM TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN

Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên có vi phạm trong việc chấp hành các quy định về sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính, lao động, tiền lương, sử dụng vốn và tài sản.

Công ty Quản lý thủy nông Điện Biên thành lập năm 1982. Sau nhiều lần chuyển đổi, năm 2008, thực hiện chủ trương sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và chuyển đổi DNNN hoạt động công ích, công ty được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, thuộc UBND tỉnh Điện Biên quản lý.

Thanh tra tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; việc quản lý tài chính doanh nghiệp tại doanh nghiệp này.

Theo đó, tại Kết luận số 494/KL-TTr ngày 12/9/2022, Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vi phạm của công ty.

Chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng

Qua thanh tra cho thấy, kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm được Công ty xây dựng, ban hành chưa đảm bảo quy định; việc chấp hành các quy định về công khai trong hoạt động, tổng hợp báo cáo, kế hoạch liên quan gửi cơ quan có thẩm quyền chưa đầy đủ, kịp thời, chưa đúng thẩm quyền theo quy định.

Công ty chưa gửi UBND tỉnh báo cáo về công tác kiểm kê tài sản cố định, chưa công khai báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định; xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở căn cứ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành; chưa công khai quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

Công ty chưa xây dựng, ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định. Chưa công khai đầy đủ các thông tin về tổng số lao động, quỹ tiền lương, tiền thưởng, mức tiền lương, thu nhập bình quân đầu người năm 2019, 2020 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Công ty ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập lần đầu chưa kịp thời; chưa kịp thời lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và chưa ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Chưa thực hiện đầy đủ quy định về công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm…

Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, tồn tại vi phạm về tài chính

Qua thanh tra, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch UBND tỉnh giao, cụ thể: Năm 2019 và năm 2021, Công ty không đạt doanh thu; lợi nhuận năm 2019 và diện tích tưới tiêu năm 2019 đến năm 2021 không đạt kế hoạch UBND tỉnh giao.

Trong 3 năm (2019- 2021), việc phê duyệt kế hoạch lao động của Công ty chưa đúng trình tự, thủ tục quy định, như: Phê duyệt kế hoạch khi chưa xin ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu và không gửi kế hoạch lao động về cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định.

Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt quỹ tiền lương hàng năm của Công ty chưa đảm bảo theo quy định; quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 không được UBND tỉnh phê duyệt. Công ty trình UBND tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 không đảm bảo thời gian theo quy định.

Công ty không thực hiện hạch toán chi phí có liên quan đến nguồn thu từ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác để làm cơ sở đóng thuế thu nhập doạnh nghiệp theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 73/2018/TT-BTC  của Bộ Tài chính.

Công ty chưa trích đủ kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chi thanh toán cho công tác phối hợp bảo vệ công trình thuỷ lợi sai thẩm quyền.

Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng thuỷ lợi để chi sửa chữa các công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sửa chữa quy định; việc sử dụng, hạch toán nguồn kinh phí các quỹ như quỹ bảo trì kết cấu hạ tầng thuỷ lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi chưa đúng quy định.

Một số chứng từ thanh toán chưa đảm bảo thủ tục; hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế sai quy định.

Công ty hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế để bù đắp các khoản chi phí bất hợp lý được phát hiện trong quá trình thẩm tra thẩm định quyết toán không đúng theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 73/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Qua thanh tra cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng Công ty đã thực hiện theo các quy định hiện hành; tuy nhiên, kiểm tra 15 công trình sửa chữa, có một số khuyết điểm, sai sót tại 6 công trình.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã thu hồi số tiền sai phạm.

Cũng tại kết luận này, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị chủ tịch Công ty kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành, trước tập thể lãnh đạo; căn cứ thẩm quyền theo quy định tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến hạn chế, khuyết điểm qua thanh tra.

 

Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.

Công ty Luật Legalzone 

Hotline tư vấn: 088.888.9366 

Email: Support@legalzone.vn 

Website: https://legalzone.vn/  

Hệ thống: Thủ tục pháp luật 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Nguyễn Phương Thảo
523 ngày trước
THANH TRA PHÁT HIỆN NHIỀU VI PHẠM TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN
Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên có vi phạm trong việc chấp hành các quy định về sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính, lao động, tiền lương, sử dụng vốn và tài sản.Công ty Quản lý thủy nông Điện Biên thành lập năm 1982. Sau nhiều lần chuyển đổi, năm 2008, thực hiện chủ trương sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và chuyển đổi DNNN hoạt động công ích, công ty được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, thuộc UBND tỉnh Điện Biên quản lý.Thanh tra tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; việc quản lý tài chính doanh nghiệp tại doanh nghiệp này.Theo đó, tại Kết luận số 494/KL-TTr ngày 12/9/2022, Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vi phạm của công ty.Chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũngQua thanh tra cho thấy, kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm được Công ty xây dựng, ban hành chưa đảm bảo quy định; việc chấp hành các quy định về công khai trong hoạt động, tổng hợp báo cáo, kế hoạch liên quan gửi cơ quan có thẩm quyền chưa đầy đủ, kịp thời, chưa đúng thẩm quyền theo quy định.Công ty chưa gửi UBND tỉnh báo cáo về công tác kiểm kê tài sản cố định, chưa công khai báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định; xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở căn cứ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành; chưa công khai quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.Công ty chưa xây dựng, ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định. Chưa công khai đầy đủ các thông tin về tổng số lao động, quỹ tiền lương, tiền thưởng, mức tiền lương, thu nhập bình quân đầu người năm 2019, 2020 trên trang thông tin điện tử của Công ty.Công ty ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập lần đầu chưa kịp thời; chưa kịp thời lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và chưa ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Chưa thực hiện đầy đủ quy định về công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm…Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, tồn tại vi phạm về tài chínhQua thanh tra, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch UBND tỉnh giao, cụ thể: Năm 2019 và năm 2021, Công ty không đạt doanh thu; lợi nhuận năm 2019 và diện tích tưới tiêu năm 2019 đến năm 2021 không đạt kế hoạch UBND tỉnh giao.Trong 3 năm (2019- 2021), việc phê duyệt kế hoạch lao động của Công ty chưa đúng trình tự, thủ tục quy định, như: Phê duyệt kế hoạch khi chưa xin ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu và không gửi kế hoạch lao động về cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định.Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt quỹ tiền lương hàng năm của Công ty chưa đảm bảo theo quy định; quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 không được UBND tỉnh phê duyệt. Công ty trình UBND tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 không đảm bảo thời gian theo quy định.Công ty không thực hiện hạch toán chi phí có liên quan đến nguồn thu từ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác để làm cơ sở đóng thuế thu nhập doạnh nghiệp theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 73/2018/TT-BTC  của Bộ Tài chính.Công ty chưa trích đủ kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chi thanh toán cho công tác phối hợp bảo vệ công trình thuỷ lợi sai thẩm quyền.Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng thuỷ lợi để chi sửa chữa các công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sửa chữa quy định; việc sử dụng, hạch toán nguồn kinh phí các quỹ như quỹ bảo trì kết cấu hạ tầng thuỷ lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi chưa đúng quy định.Một số chứng từ thanh toán chưa đảm bảo thủ tục; hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế sai quy định.Công ty hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế để bù đắp các khoản chi phí bất hợp lý được phát hiện trong quá trình thẩm tra thẩm định quyết toán không đúng theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 73/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.Qua thanh tra cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng Công ty đã thực hiện theo các quy định hiện hành; tuy nhiên, kiểm tra 15 công trình sửa chữa, có một số khuyết điểm, sai sót tại 6 công trình.Trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã thu hồi số tiền sai phạm.Cũng tại kết luận này, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị chủ tịch Công ty kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành, trước tập thể lãnh đạo; căn cứ thẩm quyền theo quy định tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến hạn chế, khuyết điểm qua thanh tra. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội