0888889366
timeline_post_file65088054a83a2-di-chúc--1-.png

Một người có thể lập nhiều di chúc không?

Trong cuộc đời, một người có thể lập nhiều di chúc để thể hiện mong muốn của mình về việc quản lý tài sản sau khi qua đời. Tuy nhiên, việc này có thể tạo ra những rắc rối pháp lý khiến cho người thụ hưởng và các bên liên quan phải đối mặt với câu hỏi: "Bản di chúc nào có hiệu lực theo pháp luật?" Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình xác định bản di chúc có hiệu lực, các yếu tố quan trọng cần xem xét, và những hướng dẫn pháp lý để giải quyết tình huống này.

Di Chúc và Tài Sản: Tại Sao Lập Nhiều Di Chúc?

Theo Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

- Đồng thời, khoản 5 Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật không cấm việc một người lập nhiều di chúc cho nhiều phần tài sản. Trong trường hợp một tài sản được nhắc đến trong nhiều bản di chúc thì bản di chúc sau cùng sẽ được xem là có hiệu lực.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng 2014, khi một di chúc được công chứng, chứng thực sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào thực hiện. Như vậy, người lập di chúc cũng có thể sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập bất cứ lúc nào hoặc lập di chúc mới thay thế cho bản cũ.

1. Sự Thay Đổi Trong Cuộc Đời:

Một người có thể lập nhiều di chúc trong suốt cuộc đời của mình do có những sự thay đổi về tài sản, quan điểm và mong muốn cá nhân. Điều này có thể xuất phát từ việc kết hôn, ly hôn, sinh con, hoặc thay đổi quan điểm về việc quản lý tài sản sau khi qua đời.

2. Gia Đình và Mối Quan Hệ:

Sự thay đổi trong mối quan hệ gia đình cũng có thể đưa đến việc lập nhiều di chúc. Người có thể muốn thay đổi sự phân phối tài sản để phản ánh mối quan hệ và tình cảm với người thụ hưởng.

Bản Di Chúc Có Hiệu Lực

Những người sau đây có quyền lập di chúc:

- Người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;

- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội:

+ Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định;

+ Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

- Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Ngày, tháng, năm lập di chúc;

+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

+ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

+ Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

1. Ngày Hiệu Lực:

Bản di chúc cần phải có ngày hiệu lực cụ thể. Điều này giúp xác định bản di chúc nào được áp dụng nếu có nhiều bản.

2. Thuộc Luật Pháp Hiện Hành:

Bản di chúc cần phải tuân theo luật pháp hiện hành tại thời điểm lập di chúc. Luật pháp có thể thay đổi theo thời gian, và bản di chúc cần phải tuân theo quy định của luật tại thời điểm đó.

3. Ý Muốn Thực Sự Của Người Lập:

Một bản di chúc chỉ có hiệu lực nếu nó phản ánh ý muốn thực sự của người lập. Nếu có tranh chấp hoặc nghi ngờ về tính chính xác của di chúc, tòa án có thể can thiệp để xác định ý muốn thực sự của người lập.

Di chúc có thể được lập bằng các hình thức sau đây:

* Di chúc miệng 

* Di chúc bằng văn bản, bao gồm:

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng:

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân thủ các điều kiện tại mục (1), (2) và những người sau đây không được làm chứng:

+ Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

+ Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

+ Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân thủ các điều kiện tại mục (1), (2).

- Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

Những người sau đây không được công chứng, chứng thực di chúc:

+ Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

+ Người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

+ Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

- Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện tại mục (1), (2).

Căn cứ pháp lý: Chương XII Bộ luật Dân sự 2015.

Thủ Tục Pháp Luật 

Để biết thêm chi tiết về quy trình xác định bản di chúc có hiệu lực và các quy định pháp luật liên quan đến di chúc, bạn có thể truy cập Trang web Thủ tục Pháp luật. Trang web này cung cấp thông tin về các quy định, hướng dẫn, và quy trình pháp luật để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách xử lý các vấn đề liên quan đến di chúc.

Kết Luận

Lập nhiều di chúc có thể tạo ra một tình huống pháp lý phức tạp, nhưng quyết định bản di chúc nào có hiệu lực là quan trọng để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ pháp luật. Điều này yêu cầu xem xét nhiều yếu tố, bao gồm ngày hiệu lực, luật pháp hiện hành, và ý muốn thực sự của người lập. Quy trình pháp luật và sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý có thể giúp giải quyết tình huống này một cách công bằng và minh bạch.

Đoàn Trà My
3 ngày trước
Một người có thể lập nhiều di chúc không?
Trong cuộc đời, một người có thể lập nhiều di chúc để thể hiện mong muốn của mình về việc quản lý tài sản sau khi qua đời. Tuy nhiên, việc này có thể tạo ra những rắc rối pháp lý khiến cho người thụ hưởng và các bên liên quan phải đối mặt với câu hỏi: "Bản di chúc nào có hiệu lực theo pháp luật?" Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình xác định bản di chúc có hiệu lực, các yếu tố quan trọng cần xem xét, và những hướng dẫn pháp lý để giải quyết tình huống này.Di Chúc và Tài Sản: Tại Sao Lập Nhiều Di Chúc?Theo Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.- Đồng thời, khoản 5 Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật không cấm việc một người lập nhiều di chúc cho nhiều phần tài sản. Trong trường hợp một tài sản được nhắc đến trong nhiều bản di chúc thì bản di chúc sau cùng sẽ được xem là có hiệu lực.Ngoài ra, theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng 2014, khi một di chúc được công chứng, chứng thực sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào thực hiện. Như vậy, người lập di chúc cũng có thể sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập bất cứ lúc nào hoặc lập di chúc mới thay thế cho bản cũ.1. Sự Thay Đổi Trong Cuộc Đời:Một người có thể lập nhiều di chúc trong suốt cuộc đời của mình do có những sự thay đổi về tài sản, quan điểm và mong muốn cá nhân. Điều này có thể xuất phát từ việc kết hôn, ly hôn, sinh con, hoặc thay đổi quan điểm về việc quản lý tài sản sau khi qua đời.2. Gia Đình và Mối Quan Hệ:Sự thay đổi trong mối quan hệ gia đình cũng có thể đưa đến việc lập nhiều di chúc. Người có thể muốn thay đổi sự phân phối tài sản để phản ánh mối quan hệ và tình cảm với người thụ hưởng.Bản Di Chúc Có Hiệu LựcNhững người sau đây có quyền lập di chúc:- Người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội:+ Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định;+ Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.- Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:+ Ngày, tháng, năm lập di chúc;+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;+ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;+ Di sản để lại và nơi có di sản.Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác.- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.1. Ngày Hiệu Lực:Bản di chúc cần phải có ngày hiệu lực cụ thể. Điều này giúp xác định bản di chúc nào được áp dụng nếu có nhiều bản.2. Thuộc Luật Pháp Hiện Hành:Bản di chúc cần phải tuân theo luật pháp hiện hành tại thời điểm lập di chúc. Luật pháp có thể thay đổi theo thời gian, và bản di chúc cần phải tuân theo quy định của luật tại thời điểm đó.3. Ý Muốn Thực Sự Của Người Lập:Một bản di chúc chỉ có hiệu lực nếu nó phản ánh ý muốn thực sự của người lập. Nếu có tranh chấp hoặc nghi ngờ về tính chính xác của di chúc, tòa án có thể can thiệp để xác định ý muốn thực sự của người lập.Di chúc có thể được lập bằng các hình thức sau đây:* Di chúc miệng * Di chúc bằng văn bản, bao gồm:- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng:Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân thủ các điều kiện tại mục (1), (2) và những người sau đây không được làm chứng:+ Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.+ Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.+ Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứngNgười lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân thủ các điều kiện tại mục (1), (2).- Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thựcNgười lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.Những người sau đây không được công chứng, chứng thực di chúc:+ Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.+ Người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.+ Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc.- Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thựcDi chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện tại mục (1), (2).Căn cứ pháp lý: Chương XII Bộ luật Dân sự 2015.Thủ Tục Pháp Luật Để biết thêm chi tiết về quy trình xác định bản di chúc có hiệu lực và các quy định pháp luật liên quan đến di chúc, bạn có thể truy cập Trang web Thủ tục Pháp luật. Trang web này cung cấp thông tin về các quy định, hướng dẫn, và quy trình pháp luật để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách xử lý các vấn đề liên quan đến di chúc.Kết LuậnLập nhiều di chúc có thể tạo ra một tình huống pháp lý phức tạp, nhưng quyết định bản di chúc nào có hiệu lực là quan trọng để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ pháp luật. Điều này yêu cầu xem xét nhiều yếu tố, bao gồm ngày hiệu lực, luật pháp hiện hành, và ý muốn thực sự của người lập. Quy trình pháp luật và sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý có thể giúp giải quyết tình huống này một cách công bằng và minh bạch.