0888889366
timeline_post_file65094adb2b59d-kh--1-.png

Các chủ thể có quyền và nghĩa vụ gì trong bảo hiểm tiền gửi?

Bảo hiểm tiền gửi là một phần quan trọng của hệ thống tài chính và ngân hàng, đảm bảo tính ổn định và tin cậy của tiền gửi của các nhà gửi tiền. Trong một hệ thống bảo hiểm tiền gửi, có nhiều chủ thể quan trọng có vai trò đảm bảo hoạt động suôn sẻ của chương trình bảo hiểm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ngân Hàng:

Ngân hàng là chủ thể chính trong hệ thống bảo hiểm tiền gửi và có quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền Nhận Phí Bảo Hiểm: Ngân hàng có quyền thu phí bảo hiểm tiền gửi từ khách hàng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

Nghĩa Vụ Bảo Vệ Tiền Gửi: Ngân hàng phải đảm bảo rằng tiền gửi của khách hàng được bảo vệ một cách an toàn và tin cậy. Điều này bao gồm việc duy trì vốn bảo hiểm tiền gửi đủ để đối phó với các rủi ro tiềm ẩn.

Báo Cáo Và Hợp Tác Với Cơ Quan Bảo Hiểm: Ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm và báo cáo mọi thông tin liên quan đến hoạt động tiền gửi và bảo hiểm.

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Cơ Quan Bảo Hiểm:

- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là pháp nhân, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí. Nguồn thu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp các loại thuế.

- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được trích một phần nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để bù đắp chi phí. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định mức cụ thể được trích.

* Quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi:

- Xây dựng chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

- Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm.

- Tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012.

- Quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn bảo hiểm tiền gửi.

- Chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012.

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

- Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.

- Bảo đảm bí mật số liệu tiền gửi và tài liệu liên quan đến bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm; tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tăng cường năng lực hoạt động.

- Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Chính phủ.

- Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Căn cứ pháp lý: Điều 4, 11, 12, 13 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012, Điều 3, 4 Nghị định 68/2013/NĐ-CP.

Cơ quan bảo hiểm tiền gửi là cơ quan quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại quốc gia và có các quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền Đề Xuất Chính Sách Bảo Hiểm: Cơ quan bảo hiểm có quyền đề xuất các chính sách và quy định liên quan đến bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính.

Nghĩa Vụ Giám Sát Và Kiểm Tra: Cơ quan bảo hiểm cần thường xuyên giám sát và kiểm tra hoạt động của các ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo tuân thủ các quy định và quyền lợi của khách hàng.

Hỗ Trợ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp: Trong trường hợp nguy cơ hoặc sự cố xảy ra, cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm hỗ trợ để đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính.

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Khách Hàng:

- Người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Quyền, nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi:

+ Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012.

+ Được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật này.

+ Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chế độ về bảo hiểm tiền gửi.

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

+ Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm.

Khách hàng là những người gửi tiền vào ngân hàng và cũng có quyền và nghĩa vụ trong bảo hiểm tiền gửi:

Quyền Nhận Bảo Hiểm: Khách hàng có quyền nhận bảo hiểm tiền gửi cho số tiền đã gửi vào ngân hàng, trong giới hạn quy định.

Nghĩa Vụ Cung Cấp Thông Tin Chính Xác: Khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi mở tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng.

Nghĩa Vụ Theo Dõi Và Báo Cáo: Khách hàng nên theo dõi tài khoản của họ và báo cáo cho ngân hàng về bất kỳ sự cố hoặc giao dịch bất thường nào.

Kết Luận

Bảo hiểm tiền gửi là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tài chính, đảm bảo tính ổn định và an toàn của tiền gửi của các nhà gửi tiền. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong bảo hiểm tiền gửi cần được tuân theo để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn cụ thể về bảo hiểm tiền gửi, bạn có thể truy cập Thủ Tục Pháp Luật. Đây là nguồn tài liệu hữu ích để hiểu rõ hơn về các quy định và quyền lợi liên quan đến bảo hiểm tiền gửi trong ngữ cảnh pháp lý của đất nước.

 


 

Đoàn Trà My
2 ngày trước
Các chủ thể có quyền và nghĩa vụ gì trong bảo hiểm tiền gửi?
Bảo hiểm tiền gửi là một phần quan trọng của hệ thống tài chính và ngân hàng, đảm bảo tính ổn định và tin cậy của tiền gửi của các nhà gửi tiền. Trong một hệ thống bảo hiểm tiền gửi, có nhiều chủ thể quan trọng có vai trò đảm bảo hoạt động suôn sẻ của chương trình bảo hiểm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.Bảo hiểm tiền gửi là gì?Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ngân Hàng:Ngân hàng là chủ thể chính trong hệ thống bảo hiểm tiền gửi và có quyền và nghĩa vụ sau:Quyền Nhận Phí Bảo Hiểm: Ngân hàng có quyền thu phí bảo hiểm tiền gửi từ khách hàng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.Nghĩa Vụ Bảo Vệ Tiền Gửi: Ngân hàng phải đảm bảo rằng tiền gửi của khách hàng được bảo vệ một cách an toàn và tin cậy. Điều này bao gồm việc duy trì vốn bảo hiểm tiền gửi đủ để đối phó với các rủi ro tiềm ẩn.Báo Cáo Và Hợp Tác Với Cơ Quan Bảo Hiểm: Ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm và báo cáo mọi thông tin liên quan đến hoạt động tiền gửi và bảo hiểm.Quyền Và Nghĩa Vụ Của Cơ Quan Bảo Hiểm:- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là pháp nhân, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí. Nguồn thu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp các loại thuế.- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được trích một phần nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để bù đắp chi phí. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định mức cụ thể được trích.* Quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi:- Xây dựng chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.- Đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.- Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.- Cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.- Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm.- Tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012.- Quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn bảo hiểm tiền gửi.- Chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012.- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.- Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.- Bảo đảm bí mật số liệu tiền gửi và tài liệu liên quan đến bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.- Tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm; tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tăng cường năng lực hoạt động.- Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Chính phủ.- Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.Căn cứ pháp lý: Điều 4, 11, 12, 13 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012, Điều 3, 4 Nghị định 68/2013/NĐ-CP.Cơ quan bảo hiểm tiền gửi là cơ quan quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại quốc gia và có các quyền và nghĩa vụ sau:Quyền Đề Xuất Chính Sách Bảo Hiểm: Cơ quan bảo hiểm có quyền đề xuất các chính sách và quy định liên quan đến bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính.Nghĩa Vụ Giám Sát Và Kiểm Tra: Cơ quan bảo hiểm cần thường xuyên giám sát và kiểm tra hoạt động của các ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo tuân thủ các quy định và quyền lợi của khách hàng.Hỗ Trợ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp: Trong trường hợp nguy cơ hoặc sự cố xảy ra, cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm hỗ trợ để đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính.Quyền Và Nghĩa Vụ Của Khách Hàng:- Người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.- Quyền, nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi:+ Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012.+ Được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật này.+ Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chế độ về bảo hiểm tiền gửi.+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.+ Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm.Khách hàng là những người gửi tiền vào ngân hàng và cũng có quyền và nghĩa vụ trong bảo hiểm tiền gửi:Quyền Nhận Bảo Hiểm: Khách hàng có quyền nhận bảo hiểm tiền gửi cho số tiền đã gửi vào ngân hàng, trong giới hạn quy định.Nghĩa Vụ Cung Cấp Thông Tin Chính Xác: Khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi mở tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng.Nghĩa Vụ Theo Dõi Và Báo Cáo: Khách hàng nên theo dõi tài khoản của họ và báo cáo cho ngân hàng về bất kỳ sự cố hoặc giao dịch bất thường nào.Kết LuậnBảo hiểm tiền gửi là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tài chính, đảm bảo tính ổn định và an toàn của tiền gửi của các nhà gửi tiền. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong bảo hiểm tiền gửi cần được tuân theo để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn cụ thể về bảo hiểm tiền gửi, bạn có thể truy cập Thủ Tục Pháp Luật. Đây là nguồn tài liệu hữu ích để hiểu rõ hơn về các quy định và quyền lợi liên quan đến bảo hiểm tiền gửi trong ngữ cảnh pháp lý của đất nước.