0888889366
timeline_post_file6360dc32d8dbb-image--1-.jpg.webp

THỦ TỤC CHẤP THUẬN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 

Trong trường hợp 2 hoặc nhiều công ty đầu tư chứng khoán muốn hợp nhất, sáp nhập có cần xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận không? Có phải hai hoặc nhiều công ty chứng khoán bất kì đều được sáp nhập? hãy cùng chúng tôi giải đáp câu các câu hỏi về thủ tục chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán qua bài viết dưới đây.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại công ty bao gồm:

 • Giấy đề nghị chấp thuận tổ chức lại mẫu số 79 ban hành kèm theo nghị định 155/2020/ND-CP
 • Biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty về việc tổ chức lại công ty
 • Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập mẫu số 80 ban hành kèm theo nghị định 155/2020/ND-CP
 • Phương án tổ chức lại đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua theo Mẫu số 81
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hình thành sau hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý công ty phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh mẫu số 82 ban hành kèm theo nghị định 155/2020/ND-CP
 • Báo cáo kết quả thực hiện phương án tổ chức lại, bao gồm Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn của công ty sau tổ chức lại theo Mẫu số 68, kết quả thực hiện chuyển nhượng (nếu có), kết quả chào bán cổ phần (nếu có)
 • Thuyết minh cơ sở vật chất theo Mẫu số 65, kèm theo hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở
 • Danh sách Tổng giám đốc (Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán tại trụ sở chính và mạng lưới hoạt động theo Mẫu số 66; Bản thông tin cá nhân của Tổng giám đốc (Giám đốc), Giám đốc chi nhánh theo Mẫu số 67, kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đối với trường hợp thay đổi Tổng giám đốc (Giám đốc), Giám đốc chi nhánh;
 • Xác nhận về khoản vốn tăng thêm (nếu có) của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả hoặc báo cáo vốn chủ sở hữu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận
 • Dự thảo Điều lệ công ty sau chuyển đổi, hợp nhất
 • Bản gốc Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức lại.

Yêu cầu, điều kiện

 

Việc tổ chức lại, phương án tổ chức lại được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

Công ty chứng khoán hình thành sau tổ chức lại phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 74 Luật Chứng khoán. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hình thành sau tổ chức lại phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán. 

Trường hợp tổ chức lại để trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ quy định điểm a khoản 3 Điều 74, điểm a khoản 3 Điều 75 Luật Chứng khoán. 

Việc tổ chức lại phải tuân thủ pháp luật khác có liên quan.

Thời gian giải quyết và lệ phí

Ba hình thức trực tiếp, trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính đều có thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ hợp lệ với lệ phí là 2 triệu đồng/lần cấp. 

Căn cứ pháp lý

 • Quyết định 12/QĐ-BTC
 • Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP
 • Thông tư 272/2016/TT-BTC

 

Đoàn Thanh Vượng
33 ngày trước
THỦ TỤC CHẤP THUẬN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
 Trong trường hợp 2 hoặc nhiều công ty đầu tư chứng khoán muốn hợp nhất, sáp nhập có cần xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận không? Có phải hai hoặc nhiều công ty chứng khoán bất kì đều được sáp nhập? hãy cùng chúng tôi giải đáp câu các câu hỏi về thủ tục chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán qua bài viết dưới đây.Thành phần hồ sơHồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại công ty bao gồm:Giấy đề nghị chấp thuận tổ chức lại mẫu số 79 ban hành kèm theo nghị định 155/2020/ND-CPBiên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty về việc tổ chức lại công tyHợp đồng hợp nhất, sáp nhập mẫu số 80 ban hành kèm theo nghị định 155/2020/ND-CPPhương án tổ chức lại đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua theo Mẫu số 81Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoánTrường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hình thành sau hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý công ty phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoánGiấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh mẫu số 82 ban hành kèm theo nghị định 155/2020/ND-CPBáo cáo kết quả thực hiện phương án tổ chức lại, bao gồm Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn của công ty sau tổ chức lại theo Mẫu số 68, kết quả thực hiện chuyển nhượng (nếu có), kết quả chào bán cổ phần (nếu có)Thuyết minh cơ sở vật chất theo Mẫu số 65, kèm theo hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sởDanh sách Tổng giám đốc (Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán tại trụ sở chính và mạng lưới hoạt động theo Mẫu số 66; Bản thông tin cá nhân của Tổng giám đốc (Giám đốc), Giám đốc chi nhánh theo Mẫu số 67, kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đối với trường hợp thay đổi Tổng giám đốc (Giám đốc), Giám đốc chi nhánh;Xác nhận về khoản vốn tăng thêm (nếu có) của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả hoặc báo cáo vốn chủ sở hữu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuậnDự thảo Điều lệ công ty sau chuyển đổi, hợp nhấtBản gốc Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức lại.Yêu cầu, điều kiện Việc tổ chức lại, phương án tổ chức lại được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.Công ty chứng khoán hình thành sau tổ chức lại phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 74 Luật Chứng khoán. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hình thành sau tổ chức lại phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán. Trường hợp tổ chức lại để trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ quy định điểm a khoản 3 Điều 74, điểm a khoản 3 Điều 75 Luật Chứng khoán. Việc tổ chức lại phải tuân thủ pháp luật khác có liên quan.Thời gian giải quyết và lệ phíBa hình thức trực tiếp, trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính đều có thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ hợp lệ với lệ phí là 2 triệu đồng/lần cấp. Căn cứ pháp lýQuyết định 12/QĐ-BTCLuật chứng khoán số 54/2019/QH14Nghị định 155/2020/NĐ-CPThông tư 272/2016/TT-BTC