0888889366
timeline_post_file617113d7dd9ec-DN-6.jfif.jpg.webp

Các doanh nghiệp đã và đang đối phó với covid như thế nào ?

Các‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌đã‌ ‌và‌ ‌đang‌ ‌đối‌ ‌phó‌ ‌với‌ ‌covid‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌?‌ ‌

Trước‌ ‌tình‌ ‌hình‌ ‌diễn‌ ‌biến‌ ‌phức‌ ‌tạp‌ ‌của‌ ‌đại‌ ‌dịch‌ ‌Covid‌ ‌-‌ ‌19‌ ‌như‌ ‌hiện‌ ‌nay,‌ ‌việc‌ ‌ứng‌ ‌

phó‌ ‌với‌ ‌dịch‌ ‌bệnh‌ ‌và‌ ‌hậu‌ ‌quả‌ ‌từ‌ ‌đó‌ ‌sẽ‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌thách‌ ‌thức‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌cho‌ ‌

doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌đại‌ ‌này,‌ ‌đòi‌ ‌hỏi‌ ‌các‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌cần‌ ‌tìm‌ ‌ra‌ ‌hướng‌ ‌đi‌ ‌

trong‌ ‌việc‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌Thấu‌ ‌hiểu‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌đó,‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌xin‌ ‌giới‌ ‌

thiệu‌ ‌tới‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌một‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌

cao,‌ ‌là‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌thực‌ ‌trạng‌ ‌hiện‌ ‌nay,‌ ‌mang‌ ‌tên‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌

luật”.‌ ‌

 

 ‌

Vậy‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌gì?‌ ‌Đây‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌

được‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌dành‌ ‌riêng‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp,‌ ‌giúp‌ ‌nhà‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌tối‌ ‌ưu‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌

cũng‌ ‌như‌ ‌công‌ ‌sức‌ ‌trong‌ ‌việc‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌Tại‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌nay,‌ ‌

chủ‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ‌ ‌cho‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌theo‌ ‌dõi‌ ‌

quá‌ ‌trình‌ ‌hoàn‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌được‌ ‌giao‌ ‌của‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌mà‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌

kiểm‌ ‌tra.‌ ‌ ‌

 

 

 

Các doanh nghiệp đã và đang đối phó với covid như thế nào ?

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19  như hiện nay, việc ứng phó với dịch bệnh và hậu quả từ đó sẽ là một trong những thách thức lớn nhất cho doanh nghiệp trong thời đại này, đòi hỏi các doanh nghiệp cần tìm ra hướng đi trong việc quản lý doanh nghiệp của mình. Thấu hiểu vấn đề đó, chúng tôi xin giới thiệu tới các nhà quản trị doanh nghiệp một phần mềm quản lý công việc hiệu quả cao, là giải pháp hiệu quả giải quyết thực trạng hiện nay, mang tên “Thủ tục pháp luật”.

Vậy phần mềm quản lý công việc “Thủ tục pháp luật” là gì? Đây là một phần mềm được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp, giúp nhà quản trị tối ưu thời gian cũng như công sức trong việc quản lý doanh nghiệp của mình. Tại phần mềm nay, chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng giao nhiệm vụ cho nhân viên cũng như theo dõi quá trình hoàn thành công việc được giao của nhân viên mà không cần trực tiếp kiểm tra. 

Song song với đó, qua việc ứng dụng phần mềm, nhân viên cũng có thể tự kiểm tra được nhiệm vụ của mình là gì? Thời hạn công việc là khi nào? Điều này tạo cho nhân viên thế chủ động trong công việc nhất là trong tình hình dịch bệnh covid phức tạp buộc chúng ta phải làm việc tại nhà.

Thêm vào đó, nhờ phần mềm quản lý công việc “Thủ tục pháp luật” chủ doanh nghiệp cũng dễ dàng kiểm soát được doanh số của công ty, số lượng khách hàng của mình mà không cần nhờ đến bộ phận chuyên môn, hay bất kì ứng dụng quản lý nào khác gây nên sự cồng kềnh cho bộ máy hoạt động của doanh nghiệp và phân tách, rời rạc giảm hiệu quả công việc.

“Thủ tục pháp luật” phát triển bộ tính năng mạnh mẽ giúp doanh nghiệp có thể quản lý công việc trong cả hai kênh truyền tải là ứng dụng di động và trang web máy tính, là một công cụ linh hoạt cho phép cộng tác và quản lý mọi lúc mọi nơi kể cả từ xa. Đây cũng là ưu điểm nổi trội của “Thủ tục pháp luật” cho phép người dùng có thể làm việc và quản lý doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi, sự cơ động và linh hoạt phần mềm này mang lại là xu hướng tất yếu của thời đại công nghiệp số, đem đến những lợi ích và giá trị hơn cả mong đợi.

Cùng với khả năng tích hợp mạnh mẽ với việc tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống, việc tra cứu tìm hiểu, cập nhập các căn cứ pháp lý không còn là vấn đề nan giải trong thời đại thượng tôn pháp luật khi xã hội ngày một phát triển. Thủ tục pháp luật trở thành phần mềm được ưu tiên lựa chọn hàng đầu bởi các nhà quản lý đang trong quá trình khởi nghiệp đặc biệt là giải pháp tối ưu để ứng phó với các khó khăn mùa dịch

 

 

 

1

Đỗ Duyên
771 ngày trước
Các doanh nghiệp đã và đang đối phó với covid như thế nào ?
Các‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌đã‌ ‌và‌ ‌đang‌ ‌đối‌ ‌phó‌ ‌với‌ ‌covid‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌?‌ ‌Trước‌ ‌tình‌ ‌hình‌ ‌diễn‌ ‌biến‌ ‌phức‌ ‌tạp‌ ‌của‌ ‌đại‌ ‌dịch‌ ‌Covid‌ ‌-‌ ‌19‌ ‌như‌ ‌hiện‌ ‌nay,‌ ‌việc‌ ‌ứng‌ ‌phó‌ ‌với‌ ‌dịch‌ ‌bệnh‌ ‌và‌ ‌hậu‌ ‌quả‌ ‌từ‌ ‌đó‌ ‌sẽ‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌thách‌ ‌thức‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌cho‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌đại‌ ‌này,‌ ‌đòi‌ ‌hỏi‌ ‌các‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌cần‌ ‌tìm‌ ‌ra‌ ‌hướng‌ ‌đi‌ ‌trong‌ ‌việc‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌Thấu‌ ‌hiểu‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌đó,‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌xin‌ ‌giới‌ ‌thiệu‌ ‌tới‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌một‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌cao,‌ ‌là‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌thực‌ ‌trạng‌ ‌hiện‌ ‌nay,‌ ‌mang‌ ‌tên‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”.‌ ‌  ‌Vậy‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌gì?‌ ‌Đây‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌được‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌dành‌ ‌riêng‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp,‌ ‌giúp‌ ‌nhà‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌tối‌ ‌ưu‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌công‌ ‌sức‌ ‌trong‌ ‌việc‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌Tại‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌nay,‌ ‌chủ‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ‌ ‌cho‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌theo‌ ‌dõi‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌hoàn‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌được‌ ‌giao‌ ‌của‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌mà‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌kiểm‌ ‌tra.‌ ‌ ‌   Các doanh nghiệp đã và đang đối phó với covid như thế nào ?Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19  như hiện nay, việc ứng phó với dịch bệnh và hậu quả từ đó sẽ là một trong những thách thức lớn nhất cho doanh nghiệp trong thời đại này, đòi hỏi các doanh nghiệp cần tìm ra hướng đi trong việc quản lý doanh nghiệp của mình. Thấu hiểu vấn đề đó, chúng tôi xin giới thiệu tới các nhà quản trị doanh nghiệp một phần mềm quản lý công việc hiệu quả cao, là giải pháp hiệu quả giải quyết thực trạng hiện nay, mang tên “Thủ tục pháp luật”.Vậy phần mềm quản lý công việc “Thủ tục pháp luật” là gì? Đây là một phần mềm được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp, giúp nhà quản trị tối ưu thời gian cũng như công sức trong việc quản lý doanh nghiệp của mình. Tại phần mềm nay, chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng giao nhiệm vụ cho nhân viên cũng như theo dõi quá trình hoàn thành công việc được giao của nhân viên mà không cần trực tiếp kiểm tra. Song song với đó, qua việc ứng dụng phần mềm, nhân viên cũng có thể tự kiểm tra được nhiệm vụ của mình là gì? Thời hạn công việc là khi nào? Điều này tạo cho nhân viên thế chủ động trong công việc nhất là trong tình hình dịch bệnh covid phức tạp buộc chúng ta phải làm việc tại nhà.Thêm vào đó, nhờ phần mềm quản lý công việc “Thủ tục pháp luật” chủ doanh nghiệp cũng dễ dàng kiểm soát được doanh số của công ty, số lượng khách hàng của mình mà không cần nhờ đến bộ phận chuyên môn, hay bất kì ứng dụng quản lý nào khác gây nên sự cồng kềnh cho bộ máy hoạt động của doanh nghiệp và phân tách, rời rạc giảm hiệu quả công việc.“Thủ tục pháp luật” phát triển bộ tính năng mạnh mẽ giúp doanh nghiệp có thể quản lý công việc trong cả hai kênh truyền tải là ứng dụng di động và trang web máy tính, là một công cụ linh hoạt cho phép cộng tác và quản lý mọi lúc mọi nơi kể cả từ xa. Đây cũng là ưu điểm nổi trội của “Thủ tục pháp luật” cho phép người dùng có thể làm việc và quản lý doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi, sự cơ động và linh hoạt phần mềm này mang lại là xu hướng tất yếu của thời đại công nghiệp số, đem đến những lợi ích và giá trị hơn cả mong đợi.Cùng với khả năng tích hợp mạnh mẽ với việc tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống, việc tra cứu tìm hiểu, cập nhập các căn cứ pháp lý không còn là vấn đề nan giải trong thời đại thượng tôn pháp luật khi xã hội ngày một phát triển. Thủ tục pháp luật trở thành phần mềm được ưu tiên lựa chọn hàng đầu bởi các nhà quản lý đang trong quá trình khởi nghiệp đặc biệt là giải pháp tối ưu để ứng phó với các khó khăn mùa dịch   1