0888889366
timeline_post_file63242b86c33df-ctcpc.jpg.webp

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 

                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                         HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 

Hôm nay, ngày ………tháng ……………  năm 2008, tại ……………………………….....

Chúng tôi gồm có:

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi là Bên A)

 1. Ông ……………                                                           Sinh năm: ……………
  • Số CMND: ……………                                       Cấp ngày: ……………;
  • Nơi cấp:  Công an …………….
  • Hộ khẩu thường trú tại ……, khu …, Phường ……, Quận ………, Thành phố ...............
 2. Bà ……………  (là vợ của ông……………)         Sinh năm: ……………
  • Số CMND: ……………;                                     Cấp ngày : ……………
  • Nơi cấp:  Công an ……………
  • Hộ khẩu thường trú tại ……, khu …, Phường …, Quận ……, Thành phố ...............

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:  (Sau đây gọi là Bên B )                                                                  

1.    Ông ……………                                                           Sinh năm: ……………

 1. Số CMND: ……………                                       Cấp ngày: ……………;
 2. Nơi cấp:  Công an …………….
 3. Hộ khẩu thường trú tại …, khu ……, Phường ………, Quận ……, Thành phố ...............
 4. Bà ……………  (là vợ của ông……………)         Sinh năm: ……………
  • Số CMND: ……………;                                     Cấp ngày : ……………
  • Nơi cấp:  Công an ……………
  • Hộ khẩu thường trú tại ……, khu ……, Phường ……, Quận ……, Thành phố ...............

Hai bên cùng thoả thuận, lập và ký kết hợp đồng chuyển nhượng như sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Bên A hiện nắm giữ ........ cổ phần (bằng chữ: ........................ cổ phần) trong công     ty ……………(“Công ty”) thông tin cụ thể như sau:

-  Tên chứng khoán:Cổ phiếu ……………
-   Mã chứng khoán:……………
 •  Số lượng   cổ phần được tặng: 
...........  
 •  Mệnh giá
................ đồng
 •  Tổng giá trị hợp đồng
................ đồng

Bằng hợp đồng này bên A đồng ý chuyển nhượng số cổ phần trên cho bên B theo các Điều khoản sau đây.

ĐIỀU 2: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU SỐ CỔ PHẦN

 1. Bên A có nghĩa vụ giao số cổ phần nêu tại  Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu số cổ phần cho bên B vào thời điểm do hai bên thoả thuận. Không có sự chứng kiến của Công chứng viên.
 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu số cổ phần tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng số cổ phần theo Hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp. 

 

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

 

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau:

1.   Bên A cam đoan:

 1. Những thông tin về nhân thân, về số cổ phần đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. Bên A cam đoan cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng, sở hữu duy nhất và hợp pháp của mình.
 3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, số cổ phần nói trên không đem hứa bán, chuyển nhượng hoặc được đặt cọc để mua và không có tranh chấp và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án cũng như không bị cấm chuyển dịch bởi quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hay bị hạn chế chuyển dịch ;
 4. Vào thời điểm hiện tại, số cổ phần nói trên không tham gia bất cứ giao dịch nào khác;
 5. Đã thông báo, trao đổi rõ với bên B về những ưu điểm, hạn chế và các quyền của số cổ phần là đối tượng của giao dịch này.
 6. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 7. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

2.    Bên B cam đoan:

 1. Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về số cổ phần; Công nhận cam đoan của bên A trên là đúng.
 3. Bên B đồng ý nhận số cổ phần  trên.
 4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 6: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Ngoài việc tuân thủ các quy định trên, các bên tham gia hợp đồng này còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về hợp đồng nói chung và hợp đồng chuyển nhượng nói riêng. Hai bên thống nhất, việc vô hiệu của một hoặc một vài nội dung hay điều khoản trong hợp đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đển hiệu lực của các phần còn lại của Hợp đồng.

 

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Các bên đã đọc và được nghe đọc lại cùng ký tên dưới đây.

          

Bên A

 

Bên B

 

 

 

 

Tải xuống Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHAN THỊ GIANG UYÊN
533 ngày trước
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                          HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Hôm nay, ngày ………tháng ……………  năm 2008, tại ………………………………....., Chúng tôi gồm có: BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi là Bên A)Ông ……………                                                           Sinh năm: ……………Số CMND: ……………                                       Cấp ngày: ……………;Nơi cấp:  Công an …………….Hộ khẩu thường trú tại ……, khu …, Phường ……, Quận ………, Thành phố ...............Bà ……………  (là vợ của ông……………)         Sinh năm: ……………Số CMND: ……………;                                     Cấp ngày : ……………Nơi cấp:  Công an ……………Hộ khẩu thường trú tại ……, khu …, Phường …, Quận ……, Thành phố ............... BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:  (Sau đây gọi là Bên B )                                                                  1.    Ông ……………                                                           Sinh năm: ……………Số CMND: ……………                                       Cấp ngày: ……………;Nơi cấp:  Công an …………….Hộ khẩu thường trú tại …, khu ……, Phường ………, Quận ……, Thành phố ...............Bà ……………  (là vợ của ông……………)         Sinh năm: ……………Số CMND: ……………;                                     Cấp ngày : ……………Nơi cấp:  Công an ……………Hộ khẩu thường trú tại ……, khu ……, Phường ……, Quận ……, Thành phố ...............Hai bên cùng thoả thuận, lập và ký kết hợp đồng chuyển nhượng như sau: ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG Bên A hiện nắm giữ ........ cổ phần (bằng chữ: ........................ cổ phần) trong công     ty ……………(“Công ty”) thông tin cụ thể như sau:-  Tên chứng khoán:Cổ phiếu ……………-   Mã chứng khoán:…………… Số lượng   cổ phần được tặng: ...........   Mệnh giá................ đồng Tổng giá trị hợp đồng................ đồngBằng hợp đồng này bên A đồng ý chuyển nhượng số cổ phần trên cho bên B theo các Điều khoản sau đây.ĐIỀU 2: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU SỐ CỔ PHẦNBên A có nghĩa vụ giao số cổ phần nêu tại  Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu số cổ phần cho bên B vào thời điểm do hai bên thoả thuận. Không có sự chứng kiến của Công chứng viên.Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu số cổ phần tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍThuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng số cổ phần theo Hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp.  ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNGTrong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật. ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊNBên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau:1.   Bên A cam đoan:Những thông tin về nhân thân, về số cổ phần đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;Bên A cam đoan cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng, sở hữu duy nhất và hợp pháp của mình.Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, số cổ phần nói trên không đem hứa bán, chuyển nhượng hoặc được đặt cọc để mua và không có tranh chấp và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án cũng như không bị cấm chuyển dịch bởi quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hay bị hạn chế chuyển dịch ;Vào thời điểm hiện tại, số cổ phần nói trên không tham gia bất cứ giao dịch nào khác;Đã thông báo, trao đổi rõ với bên B về những ưu điểm, hạn chế và các quyền của số cổ phần là đối tượng của giao dịch này.Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 2.    Bên B cam đoan:Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;Đã xem xét kỹ, biết rõ về số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về số cổ phần; Công nhận cam đoan của bên A trên là đúng.Bên B đồng ý nhận số cổ phần  trên.Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. ĐIỀU 6: CÁC QUY ĐỊNH KHÁCNgoài việc tuân thủ các quy định trên, các bên tham gia hợp đồng này còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về hợp đồng nói chung và hợp đồng chuyển nhượng nói riêng. Hai bên thống nhất, việc vô hiệu của một hoặc một vài nội dung hay điều khoản trong hợp đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đển hiệu lực của các phần còn lại của Hợp đồng. ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNGHai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.Các bên đã đọc và được nghe đọc lại cùng ký tên dưới đây.          Bên A Bên B    Tải xuống Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2