0888889366
timeline_post_file63242c5b9e70d-thu-hồi.jpg.webp

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 3

                                                                                          

                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                     HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại ………………………. chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng (bên bán):

Ông/Bà:……………………………………………………………………………….

CMND (hoặc Hộ chiếu) số: …………….. Ngày cấp: …/…/…. Nơi cấp: ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Bên nhận chuyển nhượng (bên mua):

Ông/Bà:……………………………………………………………………………….

CMND (hoặc Hộ chiếu) số: …………….. Ngày cấp: …/…/…. Nơi cấp: ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

 Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:

Điều 1. Trong thời gian qua ………….. (Bên bán) có góp vốn vào Công ty ………….với phần vốn góp là …………….. đồng cổ phần theo Giấy chứng nhận đầu tư số ………….. do …………… cấp ngày ...tháng … năm … và đăng ký thuế số ………., do ………. cấp ngày …tháng … năm ….

Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp là …….đồng (….. cổ phần), chiếm ….% vốn điều lệ.

Việc giao nhận toàn bộ số vốn nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 2. 

1/ Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để Công ty ………….. hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2/ Bên mua có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên bán với tư cách là một cổ đông góp vốn của Công ty ………….. kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.

Điều 3. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty ………….., cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

Điều 4. Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên mua đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

Điều 5. Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện theo pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng. 

Điều 6. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành bốn bản có giá trị như nhau, ………… (Bên bán) giữ 01 bản, Ông ………….. (Bên mua) giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh …………….

 

BÊN BÁN

(Đã nhận đủ …………. đồng)

Ký và ghi rõ họ tên

 

 

………………………………

BÊN MUA

Ký và ghi rõ họ tên

 

 

 

…………………………..

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ngày….tháng …. năm…..  các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật, đóng dấu công ty)

 

 Tải xuống Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 3

 

PHAN THỊ GIANG UYÊN
533 ngày trước
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 3
                                                                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                      HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦNHôm nay, ngày… tháng … năm … tại ………………………. chúng tôi gồm có:Bên chuyển nhượng (bên bán):Ông/Bà:……………………………………………………………………………….CMND (hoặc Hộ chiếu) số: …………….. Ngày cấp: …/…/…. Nơi cấp: ………….Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….Bên nhận chuyển nhượng (bên mua):Ông/Bà:……………………………………………………………………………….CMND (hoặc Hộ chiếu) số: …………….. Ngày cấp: …/…/…. Nơi cấp: ………….Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………. Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:Điều 1. Trong thời gian qua ………….. (Bên bán) có góp vốn vào Công ty ………….với phần vốn góp là …………….. đồng cổ phần theo Giấy chứng nhận đầu tư số ………….. do …………… cấp ngày ...tháng … năm … và đăng ký thuế số ………., do ………. cấp ngày …tháng … năm ….Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp là …….đồng (….. cổ phần), chiếm ….% vốn điều lệ.Việc giao nhận toàn bộ số vốn nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của người đại diện theo pháp luật của công ty.Điều 2. 1/ Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để Công ty ………….. hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.2/ Bên mua có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên bán với tư cách là một cổ đông góp vốn của Công ty ………….. kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.Điều 3. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty ………….., cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.Điều 4. Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên mua đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Điều 5. Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện theo pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng. Điều 6. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành bốn bản có giá trị như nhau, ………… (Bên bán) giữ 01 bản, Ông ………….. (Bên mua) giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……………. BÊN BÁN(Đã nhận đủ …………. đồng)Ký và ghi rõ họ tên  ………………………………BÊN MUAKý và ghi rõ họ tên   ………………………….. XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY(Ngày….tháng …. năm…..  các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)(Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật, đóng dấu công ty)  Tải xuống Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 3