0888889366
timeline_post_file63242ea4dd551-vay-t.jpg.webp

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 5

                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                ----------------

 

                                                   HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số………………….

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
 • .............................................................................................................................................;
 • Theo nhu cầu và thỏa thuận của các bên.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) được lập và ký kết ngày___/___/2013 giữa các bên gồm:

I.         BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (gọi tắt là “Bên A”)

............................................................................................................................

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số: ................ do Sở Kế hoạch và Đầu tư ............. cấp lần đầu ngày .../..../................
 • Địa chỉ      : .....................................................................................................................
 • Điện thoại liên hệ: ................................               Fax: ...................................................
 • Tài khoản  : .....................................................................................................................
 • Đại diện:...........................................................................................................................
 • Chức vụ:...........................................................................................................................

II.        BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: (gọi tắt là “Bên B”)

      ………………………………….

 • Giấy phép ĐKKD số:...........................................................................................................
 • Địa chỉ:...........................................................................................................................
 • Điện thoại liên hệ:.................................................................................................................
 • Tài khoản giao dịch chứng khoán số:....................................................................................
 • Đại diện:...........................................................................................................................
 • Chức vụ    : ...........................................................................................................................

Sau khi thỏa thuận, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng của Hợp đồng

Theo Hợp đồng này, Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua cổ phần của Công ty ………………….. thuộc quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Bên A với những đặc điểm về cổ phần mua bán như sau:

 • Tên công ty mà bên A có cổ phiếu chào bán       : Công ty ……………………
 • Loại cổ phần:                                            Cổ phần …………….
 • Mệnh giá cổ phần:                        …………….. đồng/cổ phần
 • Nơi đăng ký niêm yết:                  Sở Giao dịch Chứng khoán ……………………….

      (Sau đây gọi tắt là “……………..”)

Điều 2. Số lượng cổ phần, mức giá chuyển nhượng, số tiền thanh toán còn lại

1.Tổng số cổ phần mua bán……….cổ phần (……………….……….………..)
2Giá bán: ………..đồng/cổ phần (……………..………..)
3.Tổng giá trị Hợp đồng: …………..đồng (………………………….……..)
4.Số tiền thanh toán còn lại: Bằng tổng giá trị Hợp đồng trừ (-) đi số tiền đã đặt cọc
 
 • Số tiền đã đặt cọc
: .…………………… đồng
 
 • Số tiền thanh toán còn lại
…………...000 đồng (……………………………)

Điều 3. Thanh toán tiền mua cổ phần

 1. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi ký kết Hợp đồng này, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Số tiền thanh toán còn lại theo quy định tại Điều 2 bằng cách chuyển trực tiếp vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo số tài khoản: …………………….. Theo đó, Bên B có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin cho mục đích thanh toán như ghi rõ số lượng cổ phần đăng ký mua, mức giá đăng ký mua cổ phần ................theo Phiếu đăng ký mua cổ phần của bên B.
 2. Khoản tiền mua cổ phần theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này không bao gồm phí chuyển nhượng cổ phần theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước như Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán ................. (nếu có). Vì vậy, Bên A chủ động thanh toán các khoản phí phát sinh này (nếu có).

Điều 4. Chuyển quyền sở hữu cổ phần

 1. Bên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo quy định pháp luật để chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần mua bán quy định tại khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên B;
 2. Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng đã phát sinh trước thời điểm Bên B thanh toán toàn bộ khoản tiền mua cổ phần cho Bên A sẽ do Bên A hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện;
 3. Kể từ thời điểm Bên B thanh toán toàn bộ khoản tiền mua cổ phần theo hợp đồng này và các chi phí liên quan khác (nếu có) cho Bên A và Bên A đã nhận được toàn bộ khoản tiền bán cổ phần theo Hợp đồng này thì mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng sẽ do Bên B hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 1. Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định về chuyển nhượng cổ phần …………. theo quy định của pháp luật cho Bên B;
 2. Được quyền yêu cầu Bên B thanh toán tiền mua số cổ phần theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;
 3. Có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường cho Bên B bất kỳ một khoản chi phí nào và không phải hoàn trả lại số tiền mà bên B đã đặt cọc tại khoản 4 Điều 2, nếu Bên B vi phạm thời hạn thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và các thỏa thuận khác tại Hợp đồng này;
 4. Bên A cam kết số cổ phần chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào hoặc của bất kỳ giao dịch đảm bảo và các nghĩa vụ dân sự khác. Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước Bên B, trước pháp luật, hoàn trả lại toàn bộ và bồi thường toàn bộ các thiệt hại cho Bên B số tiền mua cổ phiếu theo Hợp đồng này trong trường hợp phát sinh các tranh chấp liên quan đến số cổ phiếu chuyển nhượng;
 5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản tiền mua cổ phần và các chi phí có liên quan khác theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;
 2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí chuyển nhượng cổ phần và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định;
 3. Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần …… và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này;
 4. Phối hợp với Bên A thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần (nếu Bên A yêu cầu);
 5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ không được hủy ngang nếu không xảy ra vi phạm;

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên  quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp các tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng và hoà giải thì một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực và số bản của Hợp đồng

 1. Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý khi hai Bên thực hiện xong các công việc theo qui định tại Hợp đồng này;
 2. Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên A và Bên B mỗi bên giữ hai (02) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Tải xuống Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 5

 

 

PHAN THỊ GIANG UYÊN
533 ngày trước
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 5
                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                ----------------                                                    HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦNSố………………….Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;.............................................................................................................................................;Theo nhu cầu và thỏa thuận của các bên.Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) được lập và ký kết ngày___/___/2013 giữa các bên gồm:I.         BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (gọi tắt là “Bên A”)............................................................................................................................Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số: ................ do Sở Kế hoạch và Đầu tư ............. cấp lần đầu ngày .../..../................Địa chỉ      : .....................................................................................................................Điện thoại liên hệ: ................................               Fax: ...................................................Tài khoản  : .....................................................................................................................Đại diện:...........................................................................................................................Chức vụ:...........................................................................................................................II.        BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: (gọi tắt là “Bên B”)      ………………………………….Giấy phép ĐKKD số:...........................................................................................................Địa chỉ:...........................................................................................................................Điện thoại liên hệ:.................................................................................................................Tài khoản giao dịch chứng khoán số:....................................................................................Đại diện:...........................................................................................................................Chức vụ    : ...........................................................................................................................Sau khi thỏa thuận, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản như sau:Điều 1. Phạm vi và đối tượng của Hợp đồngTheo Hợp đồng này, Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua cổ phần của Công ty ………………….. thuộc quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Bên A với những đặc điểm về cổ phần mua bán như sau:Tên công ty mà bên A có cổ phiếu chào bán       : Công ty ……………………Loại cổ phần:                                            Cổ phần …………….Mệnh giá cổ phần:                        …………….. đồng/cổ phầnNơi đăng ký niêm yết:                  Sở Giao dịch Chứng khoán ……………………….      (Sau đây gọi tắt là “……………..”)Điều 2. Số lượng cổ phần, mức giá chuyển nhượng, số tiền thanh toán còn lại1.Tổng số cổ phần mua bán……….cổ phần (……………….……….………..)2Giá bán: ………..đồng/cổ phần (……………..………..)3.Tổng giá trị Hợp đồng: …………..đồng (………………………….……..)4.Số tiền thanh toán còn lại: Bằng tổng giá trị Hợp đồng trừ (-) đi số tiền đã đặt cọc Số tiền đã đặt cọc: .…………………… đồng Số tiền thanh toán còn lại…………...000 đồng (……………………………)Điều 3. Thanh toán tiền mua cổ phầnTrong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi ký kết Hợp đồng này, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Số tiền thanh toán còn lại theo quy định tại Điều 2 bằng cách chuyển trực tiếp vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo số tài khoản: …………………….. Theo đó, Bên B có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin cho mục đích thanh toán như ghi rõ số lượng cổ phần đăng ký mua, mức giá đăng ký mua cổ phần ................theo Phiếu đăng ký mua cổ phần của bên B.Khoản tiền mua cổ phần theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này không bao gồm phí chuyển nhượng cổ phần theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước như Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán ................. (nếu có). Vì vậy, Bên A chủ động thanh toán các khoản phí phát sinh này (nếu có).Điều 4. Chuyển quyền sở hữu cổ phầnBên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo quy định pháp luật để chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần mua bán quy định tại khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên B;Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng đã phát sinh trước thời điểm Bên B thanh toán toàn bộ khoản tiền mua cổ phần cho Bên A sẽ do Bên A hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện;Kể từ thời điểm Bên B thanh toán toàn bộ khoản tiền mua cổ phần theo hợp đồng này và các chi phí liên quan khác (nếu có) cho Bên A và Bên A đã nhận được toàn bộ khoản tiền bán cổ phần theo Hợp đồng này thì mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng sẽ do Bên B hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện.Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên AThực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định về chuyển nhượng cổ phần …………. theo quy định của pháp luật cho Bên B;Được quyền yêu cầu Bên B thanh toán tiền mua số cổ phần theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;Có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường cho Bên B bất kỳ một khoản chi phí nào và không phải hoàn trả lại số tiền mà bên B đã đặt cọc tại khoản 4 Điều 2, nếu Bên B vi phạm thời hạn thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và các thỏa thuận khác tại Hợp đồng này;Bên A cam kết số cổ phần chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào hoặc của bất kỳ giao dịch đảm bảo và các nghĩa vụ dân sự khác. Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước Bên B, trước pháp luật, hoàn trả lại toàn bộ và bồi thường toàn bộ các thiệt hại cho Bên B số tiền mua cổ phiếu theo Hợp đồng này trong trường hợp phát sinh các tranh chấp liên quan đến số cổ phiếu chuyển nhượng;Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên BThanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản tiền mua cổ phần và các chi phí có liên quan khác theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí chuyển nhượng cổ phần và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định;Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần …… và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này;Phối hợp với Bên A thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần (nếu Bên A yêu cầu);Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ không được hủy ngang nếu không xảy ra vi phạm;Điều 7. Giải quyết tranh chấpMọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên  quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp các tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng và hoà giải thì một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.Điều 8. Hiệu lực và số bản của Hợp đồngHợp đồng này sẽ tự động thanh lý khi hai Bên thực hiện xong các công việc theo qui định tại Hợp đồng này;Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên A và Bên B mỗi bên giữ hai (02) bản. ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B  Tải xuống Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 5