0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c06a244b1a3-z2542027960312_9fef2d64dba15e0946fa1abc73a70e26.jpg.webp

Pháp luật về bồi thường đất đai mới nhất

Luật bồi thường đất đai mới nhất

Khi bị thu hồi đất nếu đủ điều kiện thì sẽ được bồi thường. Điều mà hộ gia đình, cá nhân quan tâm đầu tiên là mức tiền bồi thường. Bài viết dưới đây, legalZone cập nhật những quy định về Luật bồi thường đất đai mới nhất để bạn đọc tham khảo.

Nội dung chính bài viết

Điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật bồi thường đất đai mới nhất

– Khi Nhà nước thu hồi đất nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê trả trả tiền hàng năm và có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ mà chưa được cấp thì sẽ được bồi thường.

Tham khảo: Luật đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng

Lưu ý: Nguyên tắc bồi thường: Bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền…

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Theo Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP khi Nhà nước thu hồi đất ở thì bồi thường về đất được tính như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ thì được bồi thường theo 02 phương án:

Phương án 1: Bồi thường bằng đất ở hoặc nhà tái định cư

Bồi thường bằng đất ở hoặc nhà tái định cư áp dụng khi có 02 điều kiện:

+ Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.

+ Hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất ở thu hồi.

Phương án 2: Bồi thường bằng tiền

Bồi thường bằng tiền khi có 02 điều kiện sau:

+ Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.

+ Hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

Lưu ý: Với trường hợp này nếu địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Tiền đền bù về nhà, công trình xây dựng trên đất theo Luật bồi thường đất đai mới nhất

Theo khoản 1 Điều 89 Luật Đất đai năm 2013 thì mức bồi thường về nhà ở như sau:

Trường hợp 1: Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân

Phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật (không sử dụng được nữa) thì được bồi thường bằng giá trị xây mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp 2: Với nhà ở, công trình khác không thuộc trường hợp 1

Với trường hợp bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP mức bồi thường được tính như sau:

Mức bồi thường=Giá trị hiện có của nhà ở, công trình bị thiệt hại+Khoản tiền tính bằng tỷ lệ % theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó

Trong đó:

– Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Giá trị hiện có được xác định theo công thức sau:

Tgt=G1G1xT1
T

Giải thích:

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

– Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do UBND từng tỉnh quy định. Nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới…

Trường hợp 3:  Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc 02 trường hợp trên thì được bồi thường bằng giá trị xây mới.

Như vậy, mức tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của mỗi hộ gia đình, cá nhân được chia thành nhiều trường hợp khác nhau. Khi bị thu hồi, hộ gia đình, cá nhân cần phải biết mình có thuộc trường hợp được bồi thường không và mức bồi thường có đúng quy định.

avatar
Bùi Lan
1045 ngày trước
Pháp luật về bồi thường đất đai mới nhất
Luật bồi thường đất đai mới nhấtKhi bị thu hồi đất nếu đủ điều kiện thì sẽ được bồi thường. Điều mà hộ gia đình, cá nhân quan tâm đầu tiên là mức tiền bồi thường. Bài viết dưới đây, legalZone cập nhật những quy định về Luật bồi thường đất đai mới nhất để bạn đọc tham khảo.Nội dung chính bài viếtĐiều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật bồi thường đất đai mới nhấtBồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ởPhương án 1: Bồi thường bằng đất ở hoặc nhà tái định cưPhương án 2: Bồi thường bằng tiềnTiền đền bù về nhà, công trình xây dựng trên đất theo Luật bồi thường đất đai mới nhấtTrường hợp 1: Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhânTrường hợp 2: Với nhà ở, công trình khác không thuộc trường hợp 1 Trong đó:Giải thích:Trường hợp 3:  Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc 02 trường hợp trên thì được bồi thường bằng giá trị xây mới.Điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật bồi thường đất đai mới nhất– Khi Nhà nước thu hồi đất nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê trả trả tiền hàng năm và có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ mà chưa được cấp thì sẽ được bồi thường.Tham khảo: Luật đền bù đất đai và giải phóng mặt bằngLưu ý: Nguyên tắc bồi thường: Bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền…Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ởTheo Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP khi Nhà nước thu hồi đất ở thì bồi thường về đất được tính như sau:– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ thì được bồi thường theo 02 phương án:Phương án 1: Bồi thường bằng đất ở hoặc nhà tái định cưBồi thường bằng đất ở hoặc nhà tái định cư áp dụng khi có 02 điều kiện:+ Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.+ Hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất ở thu hồi.Phương án 2: Bồi thường bằng tiềnBồi thường bằng tiền khi có 02 điều kiện sau:+ Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.+ Hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.Lưu ý: Với trường hợp này nếu địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.Tiền đền bù về nhà, công trình xây dựng trên đất theo Luật bồi thường đất đai mới nhấtTheo khoản 1 Điều 89 Luật Đất đai năm 2013 thì mức bồi thường về nhà ở như sau:Trường hợp 1: Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhânPhải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật (không sử dụng được nữa) thì được bồi thường bằng giá trị xây mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.Trường hợp 2: Với nhà ở, công trình khác không thuộc trường hợp 1Với trường hợp bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP mức bồi thường được tính như sau:Mức bồi thường=Giá trị hiện có của nhà ở, công trình bị thiệt hại+Khoản tiền tính bằng tỷ lệ % theo giá trị hiện có của nhà, công trình đóTrong đó:– Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.Giá trị hiện có được xác định theo công thức sau:Tgt=G1–G1xT1TGiải thích:Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.– Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do UBND từng tỉnh quy định. Nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới…Trường hợp 3:  Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc 02 trường hợp trên thì được bồi thường bằng giá trị xây mới.Như vậy, mức tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của mỗi hộ gia đình, cá nhân được chia thành nhiều trường hợp khác nhau. Khi bị thu hồi, hộ gia đình, cá nhân cần phải biết mình có thuộc trường hợp được bồi thường không và mức bồi thường có đúng quy định.