0888889366
timeline_post_file615d097357743-DN-6.jfif.jpg.webp

Thủ tục pháp luật.com có gì khác biệt?


Thủ tục pháp luật.com có gì khác biệt?

Sứ mệnh lớn nhất đối với giải pháp Thủ tục pháp luật đó là nó có thể cải thiện việc quản lý công việc toàn diện và mở ra một môi trường kiến thức pháp lý không giới hạn và đáng tin cậy đối với mọi đối tượng sử dụng. Cũng vì lý do này mà “Thủ tục pháp luật” trở nên khác biệt so với các phần mềm quản lý khác 

“Thủ tục pháp luật” đem lại nhiều lợi ích hơn cả mong đợi

1. “Thủ tục pháp luật” là phần mềm đáp ứng được các nhu cầu thực tế và dễ dàng để sử dụng bao gồm: Hệ thống kết nối nhân viên; Hệ thống thủ tục pháp luật; Hệ thống quản lý công việc; Hệ thống quản lý khách hàng; Hệ thống quản lý tài chính. Phần mềm dễ sử dụng và gần gũi đến nỗi  bạn không cần phải là chuyên gia về Quản Lý cũng hiểu được vì nó được xây dựng bởi các nhà quản trị STARTUP cũ đã thành công và các quản trị STARTUP mới góp ý hàng ngày để phát triển. 

2. Ưu điểm lớn nhất của “Thủ tục pháp luật” là chi phí sử dụng rất “hạt dẻ” so với các tính năng ưu việt đạt chất lượng quốc tế. Hệ thống đang miễn phí toàn bộ cho STARTUP mới, cũ hoạt đồng trước 10 năm. Bạn chỉ cần đăng ký thông tin. Đội ngũ hỗ trợ của hệ thống sẽ liên hệ và đảm bảo nó Free 100%.

3. Đến với hệ thống “Thủ tục pháp luật” bạn không phải tiếp xúc chúng dưới dạng văn bản khô khan mà còn được trải nghiệm thực tế áp dụng của các thủ tục đó đồng thời có thể tra cứu thấu đáo các thủ tục trước và sau ; Ngoài ra tại đây còn có các thông tin pháp luật được cập nhập mới và liên tục, các Công ty luật uy tín, hệ thống các luật sư sẵn sàng tư vấn hỗ trợ mọi thời điểm

4. “Thủ tục pháp luật” là một công cụ linh hoạt cho phép cộng tác và quản lý mọi lúc mọi nơi kể cả từ xa.  Chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính được kết nối mạng, nhân viên của bạn sẽ biết phải làm gì, lương của họ ra sao, nhận và gửi tin nhắn nội bộ miễn phí.

5. Hệ thống Quy trình công việc gắn liền với đánh giá KPI đã được nghiên cứu và phát triển 20 năm nay sẽ giúp doanh nghiệp phát triển vượt bậc bởi nắm được những nhân tài mà không phải học qua khóa học CEO.  Băng phần mềm này có thể đánh giá tiến độ và hiệu suất làm việc của nhân sự, tỷ lệ phần trăm các công việc theo trạng thái... giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời. Đặc biệt, báo cáo đánh giá được tầm quan trọng và tính cấp thiết của các đầu việc trong dự án.

Cùng với khả năng tích hợp mạnh mẽ với việc tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống, “Thủ tục pháp luật” trở thành phần mềm được ưu tiên lựa chọn hàng đầu bởi các nhà quản lý đang trong quá trình khởi nghiệp và các cá nhân đã và đang kiếm tìm cho mình một nguồn kiến thức pháp luật chính thống và tiện ích.

Hãy sử dụng “Thủ tục pháp luật” - một công cụ quản lý công việc kết hợp tra cứu pháp luật lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với tính năng đa dạng và vượt trội hơn hẳn các phần mềm quản lý công việc thông thường.

 

 

 

Thủ tục pháp luật có gì khác biệt

 

 

 

 

 Chia Sẻ

Tệp

Chỉnh sửa

Xem

Công cụ

Trợ giúp

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật.com‌ ‌có‌ ‌gì‌ ‌khác‌ ‌biệt?‌ ‌

 

Sứ‌ ‌mệnh‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌nó‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌cải‌ ‌thiện‌ ‌việc‌ ‌quản‌ ‌

 

lý‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌toàn‌ ‌diện‌ ‌và‌ ‌mở‌ ‌ra‌ ‌một‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌pháp‌ ‌lý‌ ‌không‌ ‌giới‌ ‌hạn‌ ‌và‌ ‌

 

đáng‌ ‌tin‌ ‌cậy‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌mọi‌ ‌đối‌ ‌tượng‌ ‌sử‌ ‌dụng.‌ ‌Cũng‌ ‌vì‌ ‌lý‌ ‌do‌ ‌này‌ ‌mà‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌

 

trở‌ ‌nên‌ ‌khác‌ ‌biệt‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌khác‌ ‌ ‌

 

 

 ‌

 

“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌đem‌ ‌lại‌ ‌nhiều‌ ‌lợi‌ ‌ích‌ ‌hơn‌ ‌cả‌ ‌mong‌ ‌đợi‌ ‌

1.‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌được‌ ‌các‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌và‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌để‌ ‌sử‌ ‌

dụng‌ ‌bao‌ ‌gồm:‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌nhân‌ ‌viên;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌

công‌ ‌việc;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌khách‌ ‌hàng;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌tài‌ ‌chính.‌ ‌Phần‌ ‌mềm‌ ‌dễ‌ ‌sử‌ ‌

dụng‌ ‌và‌ ‌gần‌ ‌gũi‌ ‌đến‌ ‌nỗi‌ ‌bạn‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌là‌ ‌chuyên‌ ‌gia‌ ‌về‌ ‌Quản‌ ‌Lý‌ ‌cũng‌ ‌hiểu‌ ‌được‌ ‌vì‌ ‌

nó‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌bởi‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌STARTUP‌ ‌cũ‌ ‌đã‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌

STARTUP‌ ‌mới‌ ‌góp‌ ‌ý‌ ‌hàng‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌phát‌ ‌triển.‌ ‌ ‌

2.‌ ‌Ưu‌ ‌điểm‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌rất‌ ‌“hạt‌ ‌dẻ”‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌

tính‌ ‌năng‌ ‌ưu‌ ‌việt‌ ‌đạt‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌quốc‌ ‌tế.‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌đang‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌cho‌ ‌STARTUP‌ ‌

mới,‌ ‌cũ‌ ‌hoạt‌ ‌đồng‌ ‌trước‌ ‌10‌ ‌năm.‌ ‌Bạn‌ ‌chỉ‌ ‌cần‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌thông‌ ‌tin.‌ ‌Đội‌ ‌ngũ‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌của‌ ‌hệ‌ ‌

thống‌ ‌sẽ‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌và‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌nó‌ ‌Free‌ ‌100%.‌ ‌

 

 

 


 

 

 

 

Thủ tục pháp luật có gì khác biệt

 

 

 

 

 Chia Sẻ

Tệp

Chỉnh sửa

Xem

Công cụ

Trợ giúp

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật.com‌ ‌có‌ ‌gì‌ ‌khác‌ ‌biệt?‌ ‌

 

Sứ‌ ‌mệnh‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌nó‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌cải‌ ‌thiện‌ ‌việc‌ ‌quản‌ ‌

 

lý‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌toàn‌ ‌diện‌ ‌và‌ ‌mở‌ ‌ra‌ ‌một‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌pháp‌ ‌lý‌ ‌không‌ ‌giới‌ ‌hạn‌ ‌và‌ ‌

 

đáng‌ ‌tin‌ ‌cậy‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌mọi‌ ‌đối‌ ‌tượng‌ ‌sử‌ ‌dụng.‌ ‌Cũng‌ ‌vì‌ ‌lý‌ ‌do‌ ‌này‌ ‌mà‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌

 

trở‌ ‌nên‌ ‌khác‌ ‌biệt‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌khác‌ ‌ ‌

 

 

 ‌

 

“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌đem‌ ‌lại‌ ‌nhiều‌ ‌lợi‌ ‌ích‌ ‌hơn‌ ‌cả‌ ‌mong‌ ‌đợi‌ ‌

1.‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌được‌ ‌các‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌và‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌để‌ ‌sử‌ ‌

dụng‌ ‌bao‌ ‌gồm:‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌nhân‌ ‌viên;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌

công‌ ‌việc;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌khách‌ ‌hàng;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌tài‌ ‌chính.‌ ‌Phần‌ ‌mềm‌ ‌dễ‌ ‌sử‌ ‌

dụng‌ ‌và‌ ‌gần‌ ‌gũi‌ ‌đến‌ ‌nỗi‌ ‌bạn‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌là‌ ‌chuyên‌ ‌gia‌ ‌về‌ ‌Quản‌ ‌Lý‌ ‌cũng‌ ‌hiểu‌ ‌được‌ ‌vì‌ ‌

nó‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌bởi‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌STARTUP‌ ‌cũ‌ ‌đã‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌

STARTUP‌ ‌mới‌ ‌góp‌ ‌ý‌ ‌hàng‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌phát‌ ‌triển.‌ ‌ ‌

2.‌ ‌Ưu‌ ‌điểm‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌rất‌ ‌“hạt‌ ‌dẻ”‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌

tính‌ ‌năng‌ ‌ưu‌ ‌việt‌ ‌đạt‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌quốc‌ ‌tế.‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌đang‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌cho‌ ‌STARTUP‌ ‌

mới,‌ ‌cũ‌ ‌hoạt‌ ‌đồng‌ ‌trước‌ ‌10‌ ‌năm.‌ ‌Bạn‌ ‌chỉ‌ ‌cần‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌thông‌ ‌tin.‌ ‌Đội‌ ‌ngũ‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌của‌ ‌hệ‌ ‌

thống‌ ‌sẽ‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌và‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌nó‌ ‌Free‌ ‌100%.‌ ‌

 

 

 

Thủ tục pháp luật.com có gì khác biệt?

Sứ mệnh lớn nhất đối với giải pháp Thủ tục pháp luật đó là nó có thể cải thiện việc quản lý công việc toàn diện và mở ra một môi trường kiến thức pháp lý không giới hạn và đáng tin cậy đối với mọi đối tượng sử dụng. Cũng vì lý do này mà “Thủ tục pháp luật” trở nên khác biệt so với các phần mềm quản lý khác 

“Thủ tục pháp luật” đem lại nhiều lợi ích hơn cả mong đợi

1. “Thủ tục pháp luật” là phần mềm đáp ứng được các nhu cầu thực tế và dễ dàng để sử dụng bao gồm: Hệ thống kết nối nhân viên; Hệ thống thủ tục pháp luật; Hệ thống quản lý công việc; Hệ thống quản lý khách hàng; Hệ thống quản lý tài chính. Phần mềm dễ sử dụng và gần gũi đến nỗi  bạn không cần phải là chuyên gia về Quản Lý cũng hiểu được vì nó được xây dựng bởi các nhà quản trị STARTUP cũ đã thành công và các quản trị STARTUP mới góp ý hàng ngày để phát triển. 

2. Ưu điểm lớn nhất của “Thủ tục pháp luật” là chi phí sử dụng rất “hạt dẻ” so với các tính năng ưu việt đạt chất lượng quốc tế. Hệ thống đang miễn phí toàn bộ cho STARTUP mới, cũ hoạt đồng trước 10 năm. Bạn chỉ cần đăng ký thông tin. Đội ngũ hỗ trợ của hệ thống sẽ liên hệ và đảm bảo nó Free 100%.

3. Đến với hệ thống “Thủ tục pháp luật” bạn không phải tiếp xúc chúng dưới dạng văn bản khô khan mà còn được trải nghiệm thực tế áp dụng của các thủ tục đó đồng thời có thể tra cứu thấu đáo các thủ tục trước và sau ; Ngoài ra tại đây còn có các thông tin pháp luật được cập nhập mới và liên tục, các Công ty luật uy tín, hệ thống các luật sư sẵn sàng tư vấn hỗ trợ mọi thời điểm

4. “Thủ tục pháp luật” là một công cụ linh hoạt cho phép cộng tác và quản lý mọi lúc mọi nơi kể cả từ xa.  Chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính được kết nối mạng, nhân viên của bạn sẽ biết phải làm gì, lương của họ ra sao, nhận và gửi tin nhắn nội bộ miễn phí.

5. Hệ thống Quy trình công việc gắn liền với đánh giá KPI đã được nghiên cứu và phát triển 20 năm nay sẽ giúp doanh nghiệp phát triển vượt bậc bởi nắm được những nhân tài mà không phải học qua khóa học CEO.  Băng phần mềm này có thể đánh giá tiến độ và hiệu suất làm việc của nhân sự, tỷ lệ phần trăm các công việc theo trạng thái... giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời. Đặc biệt, báo cáo đánh giá được tầm quan trọng và tính cấp thiết của các đầu việc trong dự án.

Cùng với khả năng tích hợp mạnh mẽ với việc tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống, “Thủ tục pháp luật” trở thành phần mềm được ưu tiên lựa chọn hàng đầu bởi các nhà quản lý đang trong quá trình khởi nghiệp và các cá nhân đã và đang kiếm tìm cho mình một nguồn kiến thức pháp luật chính thống và tiện ích.

Hãy sử dụng “Thủ tục pháp luật” - một công cụ quản lý công việc kết hợp tra cứu pháp luật lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với tính năng đa dạng và vượt trội hơn hẳn các phần mềm quản lý công việc thông thường.

 

 

 

1

 

 

 

1

Đỗ Duyên
787 ngày trước
Thủ tục pháp luật.com có gì khác biệt?
Thủ tục pháp luật.com có gì khác biệt?Sứ mệnh lớn nhất đối với giải pháp Thủ tục pháp luật đó là nó có thể cải thiện việc quản lý công việc toàn diện và mở ra một môi trường kiến thức pháp lý không giới hạn và đáng tin cậy đối với mọi đối tượng sử dụng. Cũng vì lý do này mà “Thủ tục pháp luật” trở nên khác biệt so với các phần mềm quản lý khác “Thủ tục pháp luật” đem lại nhiều lợi ích hơn cả mong đợi1. “Thủ tục pháp luật” là phần mềm đáp ứng được các nhu cầu thực tế và dễ dàng để sử dụng bao gồm: Hệ thống kết nối nhân viên; Hệ thống thủ tục pháp luật; Hệ thống quản lý công việc; Hệ thống quản lý khách hàng; Hệ thống quản lý tài chính. Phần mềm dễ sử dụng và gần gũi đến nỗi  bạn không cần phải là chuyên gia về Quản Lý cũng hiểu được vì nó được xây dựng bởi các nhà quản trị STARTUP cũ đã thành công và các quản trị STARTUP mới góp ý hàng ngày để phát triển. 2. Ưu điểm lớn nhất của “Thủ tục pháp luật” là chi phí sử dụng rất “hạt dẻ” so với các tính năng ưu việt đạt chất lượng quốc tế. Hệ thống đang miễn phí toàn bộ cho STARTUP mới, cũ hoạt đồng trước 10 năm. Bạn chỉ cần đăng ký thông tin. Đội ngũ hỗ trợ của hệ thống sẽ liên hệ và đảm bảo nó Free 100%.3. Đến với hệ thống “Thủ tục pháp luật” bạn không phải tiếp xúc chúng dưới dạng văn bản khô khan mà còn được trải nghiệm thực tế áp dụng của các thủ tục đó đồng thời có thể tra cứu thấu đáo các thủ tục trước và sau ; Ngoài ra tại đây còn có các thông tin pháp luật được cập nhập mới và liên tục, các Công ty luật uy tín, hệ thống các luật sư sẵn sàng tư vấn hỗ trợ mọi thời điểm4. “Thủ tục pháp luật” là một công cụ linh hoạt cho phép cộng tác và quản lý mọi lúc mọi nơi kể cả từ xa.  Chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính được kết nối mạng, nhân viên của bạn sẽ biết phải làm gì, lương của họ ra sao, nhận và gửi tin nhắn nội bộ miễn phí.5. Hệ thống Quy trình công việc gắn liền với đánh giá KPI đã được nghiên cứu và phát triển 20 năm nay sẽ giúp doanh nghiệp phát triển vượt bậc bởi nắm được những nhân tài mà không phải học qua khóa học CEO.  Băng phần mềm này có thể đánh giá tiến độ và hiệu suất làm việc của nhân sự, tỷ lệ phần trăm các công việc theo trạng thái... giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời. Đặc biệt, báo cáo đánh giá được tầm quan trọng và tính cấp thiết của các đầu việc trong dự án.Cùng với khả năng tích hợp mạnh mẽ với việc tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống, “Thủ tục pháp luật” trở thành phần mềm được ưu tiên lựa chọn hàng đầu bởi các nhà quản lý đang trong quá trình khởi nghiệp và các cá nhân đã và đang kiếm tìm cho mình một nguồn kiến thức pháp luật chính thống và tiện ích.Hãy sử dụng “Thủ tục pháp luật” - một công cụ quản lý công việc kết hợp tra cứu pháp luật lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với tính năng đa dạng và vượt trội hơn hẳn các phần mềm quản lý công việc thông thường.   Thủ tục pháp luật có gì khác biệt     Chia SẻTệpChỉnh sửaXemCông cụTrợ giúp        Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật.com‌ ‌có‌ ‌gì‌ ‌khác‌ ‌biệt?‌ ‌ Sứ‌ ‌mệnh‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌nó‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌cải‌ ‌thiện‌ ‌việc‌ ‌quản‌ ‌ lý‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌toàn‌ ‌diện‌ ‌và‌ ‌mở‌ ‌ra‌ ‌một‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌pháp‌ ‌lý‌ ‌không‌ ‌giới‌ ‌hạn‌ ‌và‌ ‌ đáng‌ ‌tin‌ ‌cậy‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌mọi‌ ‌đối‌ ‌tượng‌ ‌sử‌ ‌dụng.‌ ‌Cũng‌ ‌vì‌ ‌lý‌ ‌do‌ ‌này‌ ‌mà‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌ trở‌ ‌nên‌ ‌khác‌ ‌biệt‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌khác‌ ‌ ‌   ‌ “Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌đem‌ ‌lại‌ ‌nhiều‌ ‌lợi‌ ‌ích‌ ‌hơn‌ ‌cả‌ ‌mong‌ ‌đợi‌ ‌1.‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌được‌ ‌các‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌và‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌để‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌bao‌ ‌gồm:‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌nhân‌ ‌viên;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌công‌ ‌việc;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌khách‌ ‌hàng;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌tài‌ ‌chính.‌ ‌Phần‌ ‌mềm‌ ‌dễ‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌và‌ ‌gần‌ ‌gũi‌ ‌đến‌ ‌nỗi‌ ‌bạn‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌là‌ ‌chuyên‌ ‌gia‌ ‌về‌ ‌Quản‌ ‌Lý‌ ‌cũng‌ ‌hiểu‌ ‌được‌ ‌vì‌ ‌nó‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌bởi‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌STARTUP‌ ‌cũ‌ ‌đã‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌STARTUP‌ ‌mới‌ ‌góp‌ ‌ý‌ ‌hàng‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌phát‌ ‌triển.‌ ‌ ‌2.‌ ‌Ưu‌ ‌điểm‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌rất‌ ‌“hạt‌ ‌dẻ”‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌ưu‌ ‌việt‌ ‌đạt‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌quốc‌ ‌tế.‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌đang‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌cho‌ ‌STARTUP‌ ‌mới,‌ ‌cũ‌ ‌hoạt‌ ‌đồng‌ ‌trước‌ ‌10‌ ‌năm.‌ ‌Bạn‌ ‌chỉ‌ ‌cần‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌thông‌ ‌tin.‌ ‌Đội‌ ‌ngũ‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌của‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌sẽ‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌và‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌nó‌ ‌Free‌ ‌100%.‌ ‌       Thủ tục pháp luật có gì khác biệt     Chia SẻTệpChỉnh sửaXemCông cụTrợ giúp        Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật.com‌ ‌có‌ ‌gì‌ ‌khác‌ ‌biệt?‌ ‌ Sứ‌ ‌mệnh‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌nó‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌cải‌ ‌thiện‌ ‌việc‌ ‌quản‌ ‌ lý‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌toàn‌ ‌diện‌ ‌và‌ ‌mở‌ ‌ra‌ ‌một‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌pháp‌ ‌lý‌ ‌không‌ ‌giới‌ ‌hạn‌ ‌và‌ ‌ đáng‌ ‌tin‌ ‌cậy‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌mọi‌ ‌đối‌ ‌tượng‌ ‌sử‌ ‌dụng.‌ ‌Cũng‌ ‌vì‌ ‌lý‌ ‌do‌ ‌này‌ ‌mà‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌ trở‌ ‌nên‌ ‌khác‌ ‌biệt‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌khác‌ ‌ ‌   ‌ “Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌đem‌ ‌lại‌ ‌nhiều‌ ‌lợi‌ ‌ích‌ ‌hơn‌ ‌cả‌ ‌mong‌ ‌đợi‌ ‌1.‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌được‌ ‌các‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌và‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌để‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌bao‌ ‌gồm:‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌nhân‌ ‌viên;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌công‌ ‌việc;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌khách‌ ‌hàng;‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌tài‌ ‌chính.‌ ‌Phần‌ ‌mềm‌ ‌dễ‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌và‌ ‌gần‌ ‌gũi‌ ‌đến‌ ‌nỗi‌ ‌bạn‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌là‌ ‌chuyên‌ ‌gia‌ ‌về‌ ‌Quản‌ ‌Lý‌ ‌cũng‌ ‌hiểu‌ ‌được‌ ‌vì‌ ‌nó‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌bởi‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌STARTUP‌ ‌cũ‌ ‌đã‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌STARTUP‌ ‌mới‌ ‌góp‌ ‌ý‌ ‌hàng‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌phát‌ ‌triển.‌ ‌ ‌2.‌ ‌Ưu‌ ‌điểm‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌“Thủ‌ ‌tục‌ ‌pháp‌ ‌luật”‌ ‌là‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌rất‌ ‌“hạt‌ ‌dẻ”‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌ưu‌ ‌việt‌ ‌đạt‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌quốc‌ ‌tế.‌ ‌Hệ‌ ‌thống‌ ‌đang‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌cho‌ ‌STARTUP‌ ‌mới,‌ ‌cũ‌ ‌hoạt‌ ‌đồng‌ ‌trước‌ ‌10‌ ‌năm.‌ ‌Bạn‌ ‌chỉ‌ ‌cần‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌thông‌ ‌tin.‌ ‌Đội‌ ‌ngũ‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌của‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌sẽ‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌và‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌nó‌ ‌Free‌ ‌100%.‌ ‌   Thủ tục pháp luật.com có gì khác biệt?Sứ mệnh lớn nhất đối với giải pháp Thủ tục pháp luật đó là nó có thể cải thiện việc quản lý công việc toàn diện và mở ra một môi trường kiến thức pháp lý không giới hạn và đáng tin cậy đối với mọi đối tượng sử dụng. Cũng vì lý do này mà “Thủ tục pháp luật” trở nên khác biệt so với các phần mềm quản lý khác “Thủ tục pháp luật” đem lại nhiều lợi ích hơn cả mong đợi1. “Thủ tục pháp luật” là phần mềm đáp ứng được các nhu cầu thực tế và dễ dàng để sử dụng bao gồm: Hệ thống kết nối nhân viên; Hệ thống thủ tục pháp luật; Hệ thống quản lý công việc; Hệ thống quản lý khách hàng; Hệ thống quản lý tài chính. Phần mềm dễ sử dụng và gần gũi đến nỗi  bạn không cần phải là chuyên gia về Quản Lý cũng hiểu được vì nó được xây dựng bởi các nhà quản trị STARTUP cũ đã thành công và các quản trị STARTUP mới góp ý hàng ngày để phát triển. 2. Ưu điểm lớn nhất của “Thủ tục pháp luật” là chi phí sử dụng rất “hạt dẻ” so với các tính năng ưu việt đạt chất lượng quốc tế. Hệ thống đang miễn phí toàn bộ cho STARTUP mới, cũ hoạt đồng trước 10 năm. Bạn chỉ cần đăng ký thông tin. Đội ngũ hỗ trợ của hệ thống sẽ liên hệ và đảm bảo nó Free 100%.3. Đến với hệ thống “Thủ tục pháp luật” bạn không phải tiếp xúc chúng dưới dạng văn bản khô khan mà còn được trải nghiệm thực tế áp dụng của các thủ tục đó đồng thời có thể tra cứu thấu đáo các thủ tục trước và sau ; Ngoài ra tại đây còn có các thông tin pháp luật được cập nhập mới và liên tục, các Công ty luật uy tín, hệ thống các luật sư sẵn sàng tư vấn hỗ trợ mọi thời điểm4. “Thủ tục pháp luật” là một công cụ linh hoạt cho phép cộng tác và quản lý mọi lúc mọi nơi kể cả từ xa.  Chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính được kết nối mạng, nhân viên của bạn sẽ biết phải làm gì, lương của họ ra sao, nhận và gửi tin nhắn nội bộ miễn phí.5. Hệ thống Quy trình công việc gắn liền với đánh giá KPI đã được nghiên cứu và phát triển 20 năm nay sẽ giúp doanh nghiệp phát triển vượt bậc bởi nắm được những nhân tài mà không phải học qua khóa học CEO.  Băng phần mềm này có thể đánh giá tiến độ và hiệu suất làm việc của nhân sự, tỷ lệ phần trăm các công việc theo trạng thái... giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời. Đặc biệt, báo cáo đánh giá được tầm quan trọng và tính cấp thiết của các đầu việc trong dự án.Cùng với khả năng tích hợp mạnh mẽ với việc tra cứu pháp luật từ các nguồn chính thống, “Thủ tục pháp luật” trở thành phần mềm được ưu tiên lựa chọn hàng đầu bởi các nhà quản lý đang trong quá trình khởi nghiệp và các cá nhân đã và đang kiếm tìm cho mình một nguồn kiến thức pháp luật chính thống và tiện ích.Hãy sử dụng “Thủ tục pháp luật” - một công cụ quản lý công việc kết hợp tra cứu pháp luật lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với tính năng đa dạng và vượt trội hơn hẳn các phần mềm quản lý công việc thông thường.   1   1