0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60d29758b4d54-z2569461742526_29dc31166a8de9d95194d69b6ae14078.jpg.webp

Vốn trung hạn là gì?

Theo đó, căn cứ vào các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, các Bộ, ngành và địa phương lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên.Vậy vốn trung hạn là gì?  Legalzone  sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây.

Vốn trung hạn là gì ?

Vốn trung hạn là gì

Nguồn vốn đầu tư trung hạn?

Khái niệm vốn đầu tư trung hạn là gì? 

Vốn trung hạn là hình thức cho vay mà thời hạn của khoản vay là từ 12 tháng đến dưới 60 tháng.

Cho vay trung hạn theo dự án là giải pháp tín dụng đáp ứng các nhu cầu vay trả góp trong một dự án đầu tư nhất định của doanh nghiệp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Phân loại các nguồn vốn đầu tư trung hạn.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP và Nghị định Số: 120/2018/NĐ-CP thì các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm:

Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm:

+ Vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương;

+ Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.

Vốn đầu tư nguồn công trái quốc gia

Là khoản vốn do Nhà nước vay trực tiếp của người dân bằng một chứng chỉ có kỳ hạn để đầu tư cho các mục tiêu phát triển của đất nước.

Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ.

Vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương.

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

+ Vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA

+ Vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.

Các nguốn vốn khác.

Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, gồm:

+ Tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC), lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí

+ Tiền đọc tài liệu dầu khí;

Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư;

Vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước được thu lại hoặc trích lại để đầu tư.

Nguồn thu của tổ chức tài chính, bảo hiểm xã hội được trích lại để đầu tư.

Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn là gì?

- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;

- Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA 

- Vốn vay ưu đai của các nhà tài trợ nước ngoài;

- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

- Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

- Các dự án khởi công mới nếu có các điều kiện:

Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch;

Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;

Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Còn cần phải tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các vùng núi...

Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạn.

Các nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công 2019

Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia

+ Dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án trọng điểm.

(Có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các cấp, các ngành)

Trong từng ngành, lĩnh vực, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;

b) Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

c) Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;

d) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

đ) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

e) Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều này.

Quốc hội quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia.

Hội đồng nhân dân các cấp quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp mình quản lý.

Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công.

Đối với dự án khởi công mới, ngoài các điều kiện trên cần có thêm các điều kiện sau:

Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới phải đáp ứng các yêu cầu:

a) Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch.

b) Sau khi đã bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

c) Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Trên đây là một số thông tin giải đáp cho thắc mắc vốn trung hạn là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Tham khảo một số bài viết dưới đây:

Huy động vốn tại sở giao dịch

Cho vay vốn tín dụng

Bùi Lan
1025 ngày trước
Vốn trung hạn là gì?
Theo đó, căn cứ vào các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, các Bộ, ngành và địa phương lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên.Vậy vốn trung hạn là gì?  Legalzone  sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây.Vốn trung hạn là gì ?Nguồn vốn đầu tư trung hạn?Khái niệm vốn đầu tư trung hạn là gì? Vốn trung hạn là hình thức cho vay mà thời hạn của khoản vay là từ 12 tháng đến dưới 60 tháng.Cho vay trung hạn theo dự án là giải pháp tín dụng đáp ứng các nhu cầu vay trả góp trong một dự án đầu tư nhất định của doanh nghiệp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.Phân loại các nguồn vốn đầu tư trung hạn.Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP và Nghị định Số: 120/2018/NĐ-CP thì các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm:Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm:+ Vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương;+ Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.Vốn đầu tư nguồn công trái quốc giaLà khoản vốn do Nhà nước vay trực tiếp của người dân bằng một chứng chỉ có kỳ hạn để đầu tư cho các mục tiêu phát triển của đất nước.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương.Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:+ Vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA+ Vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.Các nguốn vốn khác.Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, gồm:+ Tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC), lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí+ Tiền đọc tài liệu dầu khí;Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư;Vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước được thu lại hoặc trích lại để đầu tư.Nguồn thu của tổ chức tài chính, bảo hiểm xã hội được trích lại để đầu tư.Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn là gì?- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;- Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA - Vốn vay ưu đai của các nhà tài trợ nước ngoài;- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;- Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;- Các dự án khởi công mới nếu có các điều kiện:Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch;Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.Còn cần phải tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các vùng núi...Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạn.Các nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công 2019Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ:+ Chương trình mục tiêu quốc gia+ Dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án trọng điểm.(Có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các cấp, các ngành)Trong từng ngành, lĩnh vực, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:a) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;b) Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;c) Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;d) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;đ) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;e) Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều này.Quốc hội quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia.Hội đồng nhân dân các cấp quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp mình quản lý.Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm.Đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công.Đối với dự án khởi công mới, ngoài các điều kiện trên cần có thêm các điều kiện sau:Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới phải đáp ứng các yêu cầu:a) Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch.b) Sau khi đã bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.c) Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.Trên đây là một số thông tin giải đáp cho thắc mắc vốn trung hạn là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhấtTham khảo một số bài viết dưới đây:Huy động vốn tại sở giao dịchCho vay vốn tín dụng