0888889366
Danh mục
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
timeline_post_file633ae639b4397-HĐ16.jpg.webp
HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN
                                                                  HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN                                                                         Số:_____________Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:Bên Giữ Tài Sản: […]Trụ sở: […]Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: […] cấp ngày […]Số điện thoại: […] Số fax: […]Người đại diện: […]Chức vụ: […]Sau đây được gọi là “Bên A”.Bên Gửi Tài Sản: […]Trụ sở: […]Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: […] cấp ngày […]Số điện thoại: […] Số fax: […]Người đại diện: […]Chức vụ: […]Sau đây được gọi là “Bên B”.Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Hợp đồng gửi giữ tài sản (“Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau: Tài sản gửi giữBên A và Bên B đồng ý gửi giữ tài sản theo thông tin sau: Tên tài sản: […]Số lượng: […]Lô hàng: […]Thông tin khác: […](Mô tả chi tiết loại tài sản, lô hàng, số lượng, các yêu cầu liên quan tới việc bảo quản hàng hóa,…) Phí gửi giữ và phương thức thanh toánPhí gửi giữ: […]Phí trên [đã/chưa] bao gồm thuế GTGT, đã bao gồm chi phí phát sinh liên quan đến việc bảo quản tài sản.(Trường hợp có nhiều loại tài sản với nhiều mức phí gửi giữ khác nhau thì liệt kê cụ thể phí của từng loại tài sản)Thời hạn thanh toán: […].Phương thức thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên A theo các thông tin dưới đây:Chủ tài khoản : […]Tài khoản số : […]Tại Ngân hàng : […]Địa chỉ Ngân hàng: […] Trách nhiệm do vi phạm Hợp ĐồngNếu một Bên vi phạm Hợp đồng này, Bên bị vi phạm sẽ gửi văn bản yêu cầu Bên vi phạm khắc phục. Nếu Bên vi phạm không khắc phục hoặc không thể khắc phục vi phạm đó trong thời theo yêu cầu của Bên bị vi phạm kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm, Bên vi phạm phải chịu phạt 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp Đồng bị vi phạm và chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên bị vi phạm những thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh do hành vi của Bên vi phạm. Bảo mậtMỗi Bên sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến Hợp Đồng này hoặc của Bên còn lại cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mỗi Bên cam kết có biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng những nhân viên có liên quan của mình cũng tuân thủ quy định này và sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp có bất cứ hành vi nào vi phạm quy định này. Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực kể cả sau khi Hợp Đồng này hết hạn hoặc chấm dứt.Bất khả khángBất khả kháng là những sự kiện khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn ở: động đất, bão, lũ lụt, gió lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hay đe dọa chiến tranh… hoặc các thảm họa khác không thể lường trước được; hoặc sự thay đổi của luật pháp bởi chính quyền Việt Nam.Khi một bên không thể thực hiện tất cả hay một phần của nghĩa vụ Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng gây ra một cách trực tiếp, Bên này sẽ không được xem là vi phạm Hợp đồng nếu đáp ứng được tất cả những điều kiện sau:Bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp của sự gián đoạn hoặc trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ; vàBên bị gặp phải sự kiện bất khả kháng đã nỗ lực để thực hiện nghĩa vụ của mình và giảm thiểu thiệt hại gây ra cho Bên kia bởi sự kiện bất khả kháng; vàTại thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải sự kiện bất khả kháng kháng phải thông báo ngay cho bên kia cũng như cung cấp văn bản thông báo và giải thích về lý do gây ra sự gián đoạn hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ.Quyền và nghĩa vụ của Bên AQuyền của Bên AYêu cầu Bên B thanh toán phí gửi giữ tài sản theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng;Bán tài sản gửi giữ trong trường hợp tài sản đó có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu hủy nhằm đảm bảo lợi ích cho Bên B. Trong trường hợp này, Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B trước ngày bán hoặc tiêu hủy ít nhất […] ngày và phải hoàn trả lại cho Bên B số tiền mà Bên A có được khi bán tài sản gửi giữ sau khi trừ đi các chi phí hợp lý để bán tài sản gửi giữ;Trong trường hợp hết hạn gửi giữ mà Bên B không nhận lại tài sản, Bên A có quyền áp dụng phí gửi giữ đối với thời gian quá hạn bằng […] % phí gửi giữ theo Hợp đồng;Nghĩa vụ của Bên ABảo quản tài sản gửi giữ trong suốt thời gian gửi giữ theo thỏa thuận trong Hợp đồng. Trong trường hợp có thay đổi về cách thức bảo quản cần thiết nhằm bảo quản tài sản tốt hơn, Bên A phải thông báo ngay cho Bên B biết về việc thay đổi;Trả lại tài sản đúng tình trạng khi nhận gửi giữ cho Bên B;Thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B khi nhận thấy tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng, tiêu hủy do tính chất của tài sản đó. Bên B có trách nhiệm phản hồi về phương án xử lý tài sản theo yêu cầu của Bên A tại thông báo. Trường hợp quá thời hạn quy định mà Bên B không phản hồi thì Bên A có quyền tự quyết định biện pháp xử lý phù hợp để bảo quản và Bên B có trách nhiệm hoàn trả lại các chi phí phát sinh cho Bên B;Bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên A làm hư hỏng, mất mát tài sản gửi giữ;Xuất hóa đơn GTGT hợp lệ cho Bên B. Quyền và Nghĩa vụ của Bên BQuyền của Bên BYêu cầu Bên A bảo quản tài sản gửi giữ đúng theo thỏa thuận giữa các Bên;Yêu cầu Bên A hoàn trả lại tài sản trong trường hợp Bên B không còn nhu cầu gửi giữ. Trong trường hợp này Bên B phải thông báo cho Bên A trước ít nhất […] ngày.Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên A làm hư hỏng, mất mát tài sản. Nghĩa vụ của Bên BChịu trách nhiệm về tính hợp pháp và quyền sở hữu đối với tài sản gửi giữ;Thông báo cho Bên A biết tình trạng của tài sản tại thời điểm gửi giữ và các biện pháp phù hợp để bảo quản hàng hóa (nếu có). Trường hợp Bên B không thông báo dẫn đến tài sản bị hư hỏng do không được bảo quản phù hợp thì Bên B phải tự chịu trách nhiệm;Thanh toán tiền phí gửi giữ cho Bên A đúng hạn. Trường hợp quá hạn mà Bên B chưa thanh toán thì Bên B phải chịu lãi suất chậm trả với mức lãi suất là 20%/năm;Thanh toán các chi phí phát sinh khác trong trường hợp hết thời hạn gửi giữ mà Bên B không nhận lại tài sản gửi giữ.Hiệu lực và chấm dứt Hợp đồngHợp Đồng này có hiệu lực từ […] đến […]. Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:Nếu các bên đồng ý chấm dứt bằng văn bản.Nếu bất cứ vi phạm Hợp đồng nào không được khắc phục trong thời hạn […] ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục từ Bên không vi phạm. Trong trường hợp này, Bên không vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên vi phạm.Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá […] ngày kể từ ngày phát sinh, Hợp Đồng này có thể được chấm dứt dựa trên văn bản thông báo của một Bên cho Bên còn lại. Giải quyết tranh chấpTrong trường hợp có bất cứ mâu thuẫn nào phát sinh từ Hợp Đồng này, Các Bên sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề bằng thương lượng. Nếu không thể giải quyết được trong vòng 30 ngày, vấn đề sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng của Trung tâm này, địa điểm tiến hành giải quyết bằng trọng tài là thành phố Hồ Chí Minh. Bên thua kiện phải thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp cho Bên thắng kiện (bao gồm cả chi phí luật sư).Điều khoản chungHợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng đều phải được lập thành văn bản và ký duyệt bởi người có thẩm quyền của mỗi Bên.Mỗi Bên không được phép chuyển giao bất cứ quyền, nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này cho bất cứ bên thứ ba nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại.Hợp Đồng này sẽ được lập thành […] bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ […] bản để thực hiện.ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B      Tải xuống HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN 
timeline_post_file633ae5dbd06e6-HĐ17.jpg.webp
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHAI THÁC CÁT
                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                  Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc                                                                                                                              ……., ngày … tháng … năm ….                                                            HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHAI THÁC CÁT  Căn cứ Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24 tháng 1 năm 2015;Căn cứ vào Luật thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2016;Căn cứ Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014Căn cứ Luật khoáng sản 2010Căn cứ Giấy phép khai thác cát: ………Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.Hôm nay, ngày … tháng … năm …., tại …………Hai bên chúng tôi gồm:BÊN A: Công ty …………Trụ sở công ty:Đại diện pháp luật:…                Chức vụ:…………..Điện thoại:………….CMND:…………   Nơi cấp:…………………..    Ngày cấp:……………….Email:……………………Số tài khoản:…………………….    Tên tài khoản:…………………Mã số thuế:……………BÊN B: Công ty…………….Trụ sở công ty:Đại diện pháp luật:…                Chức vụ:…………..Điện thoại:………….CMND:…………   Nơi cấp:…………………..    Ngày cấp:……………….Email:……………………Số tài khoản:…………………….    Tên tài khoản:…………………Mã số thuế:………………..Sau khi cùng thỏa thuận và thống nhất ý kiến hai bên kí kết hợp đồng hợp tác khai thác cát với những điều khoản như sau:ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:1.1. Đối tượng của hợp đồng:Đối tượng hợp đồng hợp tác khai thác cát là công việc khai thác cát. Bên B đồng ý hợp tác với bên A cùng thực hiện công việc khai thác cát, và cùng hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận của hợp đồng này.1.2. Nội dung của hợp đồng:Bên A được UBND Tỉnh …cấp giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường số….. Bên B đồng ý hợp tác cùng bên A khai thác cát tại địa đểm …..; Khối lượng khai thác tối đa :…..;Bên A là bên cung cấp nguồn nhân công thực hiện việc khai thác cát; Nguồn nhân công bên A cung cấp phải có đủ sức khoẻ, độ tuổi phù hợp đảm bảo được tính chất đặc thù công việc khai thác cát. Bên A sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin về nhân công cung cấp cho bên B; Bên A có trách nhiệm hướng dẫn về quy trình khai thác cát một cách hiệu quả và hợp líBên B là bên cung cấp các thiết bị máy móc, thuốc nổ, vật dụng phục vụ cho việc khai thác mỏ và nhân công điều khiển các thiết bị máy móc đó.Hai bên hợp tác cùng khai thác, sau mỗi đợt khai thác bên A sẽ đem khối lượng cát khai thác được đi tiêu thụ và chia lợi nhuận cho bên B theo tỷ lệ được thỏa thuận ở khoản …ĐIỀU 2: TIÊU CHUẨN HỢP TÁC2.1. Quy trình khai thác cát:– Cát được khai thác là loại cát ………………………… được sử dụng trong mục đích…………….– Việc khai thác cát phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và không gây ảnh hưởng ngoài phạm vi cho phép theo quy định của pháp luật.– Phải khai thác một cách hợp lí, đúng với khối lượng cho phép.– Bên A có trách nhiệm hướng dẫn về quy trình khai thác cát một cách hiệu quả hợp lí.2.2. Kế hoạch hợp tác:+ Tiến độ việc khai thác được chia làm … đợt+ Địa điểm thực hiện khai thác: ……………….+ Thời gian thực hiện từng đợt :……………………………….+ Số lượng nhân công:………………………………..+ Các máy móc, thiết bị, vật dụng sử dụng:………………………. Số lượng:…………+ Loại thuốc nổ, mìn nổ sử dụng:……………………………………– Bên B có trách nhiệm chuẩn bị và di chuyển những thiết bị, máy móc, vật dụng cần thiết tới nơi khai thác.– Bên A có trách nhiệm điều động đủ nhân công theo như đã thoả thuận để thực hiện công việc.– Bên B sẽ phổ biến và hướng dẫn cụ thể cho phía bên A cách vận hành thiết bị máy, cách sử dụng mìn nổ, thuốc nổ,… để phục vụ công việc sao cho an toàn và hiệu quả nhất.– Nếu bên A muốn sử dụng thêm một số thiết bị, máy móc, vật dụng khác thì phải báo cho bên B biết về việc thay đổi này.– Hai bên cung cấp cho nhau đầy đủ các giấy tờ, thông tin cần thiết cho việc hợp tác kinh doanh.ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG– Hai bên thoả thuận hợp tác trong thời gian từ ngày …/…/… tới ngày …/…/…, không kể các ngày cuối tuần, Lễ.– Địa điểm thực hiện: Tại khu …. có địa chỉ tại ………………………………ĐIỀU 4: CHIA LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC4.1. Tiêu thụ khoáng sảnViệc tiêu thụ cát sẽ do bên A lên kế hoạch và thực hiện tiêu thụ. Việc giao dịch này phải được ghi lại thành nhật ký, có biên lai xác nhận thanh toán rõ ràng cho từng đợt giao dịch và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu này cho bên B.4.2.  Xác định kết quả kinh doanhLãi hoặc lỗ là kết quả sau cùng xác định bằng cách lấy tổng doanh thu trừ toàn bộ chi phí sau:………………………………4.3.  Phân chia kết quả kinh doanh:Các bên thỏa thuận lãi sẽ được phân chia cho các bên căn cứ theo tỉ lệ:+Bên A hưởng:  ………..%/ (tổng doanh thu sau khi trừ toàn bộ chi phí và các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước)+Bên B hưởng:…………%/ (tổng doanh thu sau khi trừ toàn bộ chi phí và các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước)ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁNSau khi tiêu thụ cát, bên A sẽ thanh toán cho bên B qua hình thức chuyển khoản tới:– Số tài khoản:– Tên tài khoản:ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:6.1. Quyền của bên A:– Được chia lợi nhuận theo đúng thỏa thuận đã quy định tại Điều 4 của hợp đồng này.– Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác.– Yêu cầu bên B bồi thường nếu bên B vi phạm quy định tại hợp đồng này;6.2. Nghĩa vụ của bên A:– Đảm bảo nguồn nhân công luôn sẵn sàng và có nguồn thay thế dự phòng khi xảy ra tình trạng thiếu nhân công thực hiện.– Khai thác hiệu quả, đúng quy trình, đúng khối lượng cho phép; đảm bảo an toàn cho nhân công;– Bồi thường thiệt hại cho bên B nếu vi phạm quy định tại hợp đồng này– Sau khi tiêu thụ cát, phải chia lợi nhuận cho bên B theo đúng quy định tại Điều 4 của hợp đồng này.ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B7.1. Quyền của bên B:– Được chia lợi nhuận theo đúng thỏa thuận đã quy định tại Điều 4 của hợp đồng này.– Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác.– Yêu cầu bên A bồi thường nếu bên A vi phạm quy định tại hợp đồng này;7.2. Nghĩa vụ của bên B:– Giữ gìn, bảo quản, kịp thời sửa chữa các hư hỏng của thiết bị máy móc, vật dụng để không làm ảnh hưởng quá nhiều tới việc khai thác của bên A.– Bồi thường thiệt hại cho bên A nếu vi phạm quy định tại hợp đồng nàyĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN8.1. Cam kết của bên A:– Tuân thủ an toàn lao động và thực hiện đúng quy trình, cách thức đã đề ra trong bản kế hoạch trong quá trình khai thác.– Cam kết tính xác thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp cho bên B và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực đó nếu như có thiệt hại xảy ra.8.2. Cam kết của bên B:– Đảm bảo cung cấp đầy đủ các thiết bị, máy móc, vật dụng, vật nổ đạt tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo tính an toàn của chúng.– Cam kết tính xác thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp cho bên A và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực đó nếu như có thiệt hại xảy raĐIỀU 9: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ PHẠT VI PHẠM:– Bên A không cung cấp đủ số lượng nhân công dẫn đến việc khai thác chậm tiến độ, không hoàn thành được khối lượng cần khai thác thì  bên A sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.– Máy móc, thiết bị, vật liệu phục vụ cho việc khai thác cát do bên B cung cấp kém chất lượng, hoặc bị hỏng trong quá trình khai thác làm ảnh hưởng đến an toàn của nhân công và làm chậm tiến độ khai thác, nghiêm trọng hơn dẫn đến tạm dừng việc khai thác thì  bên B sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.ĐIỀU 10: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI1. Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.2. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm ngay lập tức khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng.3. Mức bồi thường thiệt hại: Hai bên sẽ thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.4. Trong mọi trường hợp, bên B không chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại nếu như bên A không tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động.ĐIỀU 11: BẤT KHẢ KHÁNG– Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng … ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.– Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thực hiện được nghĩa vụ.BÊN A  Ngày ký: …/…/……BÊN B  Ngày ký: …/…/……    Tải xuống HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHAI THÁC CÁT  
timeline_post_file633a51ee32d14-dn6.jpg.webp
THỎA THUẬN BẢO MẬT
                                                             THOẢ THUẬN BẢO MẬTThoả Thuận Bảo Mật này (sau đây gọi là “Thoả Thuận”) được lập và có hiệu lực từ ngày _____________, bởi và giữa các bên:[TÊN CÔNG TY], một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật [Tên Quốc Gia], có trụ sở chính tại [Địa chỉ], được đại diện bởi Ông/Bà [Tên đầy đủ của Người đại diện], chức vụ: [chức vụ](Sau đây gọi tắt là “Bên Cung Cấp Thông Tin”)VÀ[TÊN CÔNG TY], một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật [Tên Quốc Gia], có trụ sở chính tại [Địa chỉ], được đại diện bởi Ông/Bà [Tên đầy đủ của Người đại diện], chức vụ: [chức vụ].(Sau đây gọi tắt là “Bên Nhận Thông tin")XÉT RẰNG:(A) Bên Nhận Thông Tin và Bên Cung Cấp Thông Tin mong muốn tham gia vào giao dịch kinh doanh thương mại về [mô tả giao dịch]; và theo đó được tiếp cận thông tin bảo mật và độc quyền nhất định; và(B) Bên Nhận Thông Tin và Bên Cung Cấp Thông Tin mong muốn thông qua Thỏa Thuận này thiết lập phương thức xử lý đối với tài liệu bảo mật và độc quyềnDO VẬY, TẠI ĐÂY, Các Bên thoả thuận như sau:Điều 1: Không tiết lộ thông tin bảo mật1.1 Hai Bên hiểu và đồng ý rằng Bên Nhận Thông Tin có thể tiếp cận các thông tin bảo mật của Bên Cung Cấp Thông Tin. Cho mục đích của Thỏa Thuận này, “Thông Tin Bảo Mật” nghĩa là các thông tin bảo mật và độc quyền về hoạt động hoặc kinh doanh của Bên Cung Cấp Thông Tin.1.2 Cho mục đích của Thỏa Thuận này, Thông Tin Bảo Mật không bao gồm các thông tin sau:1.2.1. Thông tin đang được công khai hoặc sẽ được công khai sau khi ký kết Thỏa Thuận này.1.2.2. Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ bên thứ ba không bị hạn chế tiết lộ thông tin và không vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin.Điều 2: Nghĩa vụ của bên tiếp nhận thông tin2.1 Bên Nhận Thông Tin sẽ chỉ sử dụng những Thông Tin Bảo Mật cho mục đích thực hiện các công việc theo thỏa thuận giữa Các Bên trừ khi được cho phép khác đi bằng văn bản của Bên Cung Cấp Thông Tin, và sẽ không cung cấp hay tiết lộ bất cứ Thông Tin Bảo Mật cho bất cứ bên thứ ba nào trừ trường hợp đó là nhân viên được Bên Nhận Thông Tin chỉ định thực hiện trực tiếp công việc và cần biết những Thông Tin Bảo Mật đó.2.2 Bên Nhận Thông Tin phải ngay lập tức thông báo với nhân viên, đại diện, nhà thầu hay nhà tư vấn độc lập được cung cấp Thông Tin Bảo Mật về nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này và phải thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của Thông Tin Bảo Mật sẽ được duy trì theo Thỏa Thuận này.Điều 3: Thời hạn3.1 Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực bắt đầu vào ngày ghi tại phần đầu (“Ngày Có Hiệu Lực”) và sẽ hết hạn sau ________ năm kể từ Ngày Có Hiệu Lực, tuy nhiên nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận Thông Tin về việc bảo vệ những Thông Tin Bảo Mật sẽ tồn tại trong thời hạn ________ năm tiếp theo kể từ ngày Thỏa Thuận này chấm dứt.Điều 4: Quyền sở hữu4.1 Bên Nhận Thông Tin đồng ý rằng tất cả Thông Tin Bảo Mật do Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Cung Cấp Thông Tin.Điều 5: Không rằng buộc5.1 Các Bên hiểu rằng Thỏa Thuận này được ký kết một cách riêng biệt cho mục đích trao đổi Thông Tin Bảo Mật và Các Bên cũng không bị ràng buộc theo bất kỳ khía cạnh nào phải tham gia vào bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào trong tương lai.Điều 6: Không cho phép6.1 Không Bên nào cấp cho bên kia bất kỳ sự cho phép nào, ngụ ý hay bằng cách thức nào khác, để sử dụng Thông Tin Bảo Mật ngoại trừ được quy định trong Thỏa Thuận này.Điều 7: Bồi thường7.1 Tất cả thông tin do Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin đều là tài sản độc quyền của Bên Cung Cấp Thông Tin. Thông Tin Bảo Mật phải được xử lý theo các điều khoản và hạn chế quy định tại Thỏa Thuận này. Bên Nhận Thông Tin không được sử dụng, phổ biến hoặc trong bất kỳ cách nào tiết lộ bất kỳ Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ người, công ty hoặc doanh nghiệp nào khác ngoại trừ trong phạm vi cho phép của Thỏa Thuận này.Điều 8: Thỏa thuận trọn vẹn8.1 Thỏa Thuận này cấu thành một tổng thể Thỏa Thuận giữa Các Bên về nội dung quy định tại đây và bao hàm tất cả các cuộc thảo luận trước của các Bên về Thông Tin Bảo Mật. Thỏa Thuận này sẽ không được sửa đổi ngoại trừ có Thỏa Thuận bằng văn bản sau ngày có hiệu lực của Thỏa Thuận này được ký bởi Bên Cung Cấp Thông Tin và Bên Nhận Thông tin.Điều 9: Không chuyển nhượng9.1 Không Bên nào được phép chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này cho người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.Điều 10: Vô hiệu10.1 Mỗi điều khoản trong Thỏa Thuận này đều riêng biệt và có thể chia tách được. Trong phạm vi mà bất kỳ điều khoản riêng biệt của Thỏa Thuận này bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện, thì sẽ không ảnh hưởng hoặc làm giảm hiệu lực tiếp tục của việc thực hiện Thỏa Thuận này.Điều 11: Luật áp dụng11.1 Hiệu lực, việc áp dụng, giải thích và thực hiện Thỏa Thuận này được điều chỉnh và được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam.Điều 12: Giải quyết tranh chấp12.1 Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này bao gồm bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sự hình thành, hiệu lực hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán hòa giải giữa các Bên.ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Thỏa Thuận này được lập vào ngày được nêu ở phần đầu và được lập thành hai (02) bản bằng Tiếng Việt. Mỗi Bên giữ một (01) bản.ĐẠI DIỆN BÊN CUNG CẤP THÔNG TIN________________________[Tên đầy đủ][Chức vụ]ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THÔNG TIN________________________[Tên đầy đủ][Chức vụ]   Tải xuống THỎA THUẬN BẢO MẬT  
timeline_post_file633682b38d2b8-dn2.jpg.webp
MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CHO KHOẢN VAY ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
     MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CHO KHOẢN VAY ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH                            (Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy vào tình hình thực tế thực hiện)                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                     ---------------                                                                      HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP                                                    TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAISố:……………….Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước CHXHCN Việt Nam;Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP;Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;Căn cứ Nghị định số 15/2011/NĐ-CP  ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ;Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (đối với trường hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu);Căn cứ Thông tư số /2016/TT-BTC ngày / /2016 hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh;Căn cứ văn bản số ... ngày của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp bảo lãnh chính phủ cho khoản vay Ngân hàng… cho Dự án… Theo thỏa thuận của các bên,Hôm nay, ngày ……./…../20…., chúng tôi gồm:1. BÊN NHẬN THẾ CHẤP (Bên A)BỘ TÀI CHÍNHTrụ sở tại:…………………………………………………………………………………...Điện thoại:…………………………… Fax………………………………………………...Người đại diện: Ông/Bà…………………… Chức vụ:………………………………….…(Theo giấy ủy quyền số:…… ngày…../…/20…. của ……………..)2. BÊN THẾ CHẤP (Bên B)Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...- Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………………. ngày: …../ …… / …….. do: …………. cấp.- Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………….- Số điện thoại: ……… số fax: ……………… Email: .......................................................- Họ và tên người đại diện: ……. Chức vụ: …………… Năm sinh:……………………- Giấy ủy quyền số: ……. ngày …./…../….. do ………………. ủy quyền.- Giấy CMND/Hộ chiếu số: …… cấp ngày …./…./…… tại: ……………………………- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………….................................Để đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ theo dư nợ đã có hoặc sẽ phát sinh trong tương lai của Bên B với Bên A theo Hợp đồng vay ký giữa Bên B và Ngân hàng … ngày … được Chính phủ bảo lãnh trị giá …, các bên cùng nhau thỏa thuận ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai cho khoản vay … của Bên B để đầu tư Dự án … với các nội dung sau:Điều 1. Tài sản thế chấp:Bên B thế chấp cho Bên A tất cả các tài sản, quyền, lợi ích của Bên B gắn liền với khoản vay và Dự án như sau:1.1. Bên B là chủ sở hữu hợp pháp các tài sản và các quyền, lợi ích liên quan đến tài sản hình thành từ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh theo Hợp đồng vay ký ngày … giữa… và các tài sản khác (nếu có) sau đây:a) Các hạng mục kiến trúc công trình, máy móc thiết bị, tư vấn, giải phóng mặt bằng… cấu thành nên Dự án ….b) Quyền nhận tiền bồi hoàn và/hoặc thanh toán liên quan đến thụ hưởng các bảo lãnh hợp đồng; bảo hiểm xây dựng hoặc bảo hiểm tài sản (trong thời gian xây dựng và vận hành) được nêu tại Điều 3.4.8 của Hợp đồng này.c) Quyền khai thác, sử dụng Dự án (sử dụng đất, tài nguyên, kinh doanh…)1.2. Các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu tài sản hình thành trong tương lai từ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh và các tài sản khác (nếu có):……………………………………………………………………………1.3. Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản hình thành từ Dự án …, trên thửa đất được cơ quan có thẩm quyền giao cho Bên B sử dụng (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:…):a) Tài sản gắn với thửa đất: …b) Thửa đất:- Thửa đất số:                           ; - Tờ bản đồ số:- Địa chỉ thửa đất:- Diện tích: (Bằng chữ: …)- Thời hạn sử dụng: …- Nguồn gốc sử dụng: …1.4. Giá trị tài sản hình thành từ vốn vay trong tương lai:Tài sản hình thành trong tương lai từ nguồn vốn vay được xác định giá trị trên cơ sở Hợp đồng thương mại ... (có giá trị chưa bao gồm thuế là …) đã ký giữa Bên B và … ngày … được thanh toán từ Hợp đồng vay đã ký giữa Bên B và … ngày … và các tài sản khác được thanh toán từ Hợp đồng vay (nếu có); Quyết định phê duyệt Dự án số … ngày … (với tổng mức đầu tư được duyệt là …) của … và các văn bản khác có liên quan tới Hợp đồng thương mại.Bên B có trách nhiệm phối hợp với Bên A định giá lại tài sản theo quy định của pháp luật, được lập thanh biên bản định giá, được coi là bộ phận không tách rời và có giá trị pháp lý theo Hợp đồng này.Giá trị tài sản thế chấp tại Điều này không được áp dụng khi xử lý tài sản thế chấp. Các bên sẽ thống nhất phương thức định giá tài sản thế chấp tại thời điểm xử lý. Trường hợp không thỏa thuận được, Bên A có quyền quyết định việc định giá, Bên B bằng Hợp đồng này cam kết chấp thuận kết quả định giá của Bên A mà không khiếu nại, khiếu kiện.1.5. Định giá lại tài sản thế chấp trong các trường hợp sau:- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp : cổ phần hóa, bán hoặc chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo các hình thức khác.- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.Điều 2. Nghĩa vụ được bảo đảm:Bên B tự nguyện đem Tài sản nói trên (kể cả khoản tiền hoặc hợp đồng bảo hiểm cho tài sản đó - nếu có) thế chấp cho Bên A để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của bên B theo Tổng trị giá bảo lãnh bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt chậm trả (nếu có), chi phí huỷ khoản vay và lệ phí, chi phí như được đề cập tại Thư bảo lãnh ký ngày…cho Hợp đồng vay số …ngày…giữa Bên B và…. trong đó số tiền gốc là (Bằng chữ: …), phí bảo lãnh và cho nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi, lãi chậm trả) của Bên B đối với Quỹ Tích lũy trả nợ phát sinh theo khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên:3.1 Quyền của Bên A:3.1.1) Yêu cầu Bên B giao bản chính các giấy tờ về tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Bên A (nếu có);3.1.2) Yêu cầu Bên B thông báo kịp thời tiến độ hình thành tài sản; sự thay đổi tài sản thế chấp; cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp. Được xem xét, kiểm tra trực tiếp theo định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất tài sản thế chấp khi đã hình thành; yêu cầu Bên B thay thế bằng tài sản khác khi tài sản thế chấp không còn giá trị do khấu hao hoặc hao mòn tự nhiên (nếu có) hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.3.1.3) Yêu cầu Bên B phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản hoặc thế chấp bằng tài sản khác nếu tài sản thế chấp bị mất, hư hỏng, có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị. Nếu Bên B không thực hiện thì Bên A được áp dụng các biện pháp để Bên B phải thực thiện nghĩa vụ này.3.1.4) Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Bên B hoặc bên thứ ba giữ tài sản thế chấp bàn giao tài sản đó cho Bên A để xử lý trong trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ;3.1.5) Xử lý tài sản để Bên B thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này;3.1.6) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.3.2. Nghĩa vụ của Bên A:3.2.1) Giữ và bảo quản giấy tờ về tài sản thế chấp; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu làm mất, hỏng giấy tờ về tài sản thế chấp;3.2.2) Trả lại giấy tờ về tài sản (nếu có) tương ứng với số nợ Bên B đã trả, nếu việc giải chấp một phần tài sản không ảnh hưởng đến tính chất, tính năng sử dụng ban đầu và giá trị của tài sản thế chấp còn lại.3.2.3) Trả lại giấy tờ về tài sản khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm tiền vay khác.3.2.4) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.3.3. Quyền của Bên B:3.3.1) Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp;3.3.2) Được đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp; giá trị tăng thêm cũng thuộc tài sản thế chấp nêu tại khoản 1.4, Điều 1 Hợp đồng này.3.3.3) Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại nếu giấy tờ về tài sản thế chấp bị mất, hư hỏng;3.3.4) Trong trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, được bán, chuyển nhượng một phần tài sản là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh với giá trị tương ứng (theo tỷ lệ so với giá trị TSBĐ) với số tiền đã thực hiện nghĩa vụ, nếu việc giải chấp một phần tài sản không ảnh hưởng đến tính chất, tính năng sử dụng ban đầu và giá trị của phần tài sản còn lại;3.3.5) Nhận lại giấy tờ về tài sản thế chấp (nếu có) khi hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này hoặc thay thế bằng tài sản khác trên cơ sở chấp thuận bằng văn bản của Bên A.3.3.6). Được bổ sung, thay thế tài sản bằng tài sản thế chấp khác có giá trị tương đương nếu được Bên A cho phép bằng văn bản.3.4. Nghĩa vụ của Bên B:3.4.1) Báo cáo kịp thời cho Bên A tiến độ hình thành tài sản và sự thay đổi tài sản thế chấp; gửi đồng thời cho Bên A báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;3.4.2) Giao bản chính các giấy tờ về tài sản thế chấp hình thành trong tương lai cho Bên A khi ký Hợp đồng thế chấp (nếu có);3.4.3) Thông báo cho Bên A và trên cơ sở ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bên A về quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp (nếu có). Trong trường hợp không thông báo thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp nếu (các) bên thứ ba ký xác nhận đồng ý về việc thế chấp tài sản theo hợp đồng này;3.4.4) Thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp, đăng ký/xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Bên A; chịu trách nhiệm thanh toán chi phí công chứng, chứng thực, đăng ký, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;3.4.5) Thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ về tài sản thế chấp trong suốt quá trình đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp tài sản và xử lý tài sản thế chấp;3.4.6) Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh tài sản đang thế chấp, không được thay đổi mục đích sử dụng tài sản trừ trường hợp được Bên A chấp thuận bằng văn bản. Trong trường hợp bán tài sản thế chấp thì số tiền thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp thay thế cho tài sản đã bán;3.4.7) Chấp nhận sự kiểm tra theo định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất của Bên A trong quá trình bảo quản, sử dụng tài sản;3.4.8) Mua bảo hiểm vật chất đối với tài sản thế chấp trong thời gian đảm bảo nghĩa vụ (theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Bên A) và hợp đồng bảo hiểm nêu rõ người thụ hưởng là Bên A; Trường hợp Bên B đã mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp. Quyền thụ hưởng tiền bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm thuộc về Bên A. Bên B đảm bảo rằng Bên A được ghi tên trong các hợp đồng bảo hiểm sau thời điểm ký kết Hợp đồng này với tư cách là bên thụ hưởng bảo hiểm đầu tiên. Thời hạn bảo hiểm không được ít hơn thời hạn thế chấp. Mức bảo hiểm không thấp hơn giá thị trường của tài sản cùng loại tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tiền bảo hiểm được thụ hưởng được sử dụng để thu nợ (kể cả trước hạn) của Bên B trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.Bên A xem xét chuyển tiền bảo hiểm cho Bên B hưởng và sử dụng khi Bên B đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng vay được Chính phủ bảo lãnh và các Hợp đồng khác có liên quan tới khoản vay được Chính phủ bảo lãnh đã ký với Bên B tại thời điểm nhận tiền bảo hiểm:a) Trong giai đoạn xây dựng và giá trị tiền bảo hiểm được nhận dưới 5% giá trị công trình, Bên A chuyển trả tiền bảo hiểm cho Bên B để khắc phục hậu quả;b) Khi đã hoàn thành giai đoạn xây dựng, Bên A chuyển một phần tiền bảo hiểm nhận được từ cơ quan bảo hiểm cho Bên B để khắc phục sự cố tùy theo từng trường hợp cụ thể nhưng tối thiểu phải giữ lại số tiền bảo hiểm bằng nghĩa vụ của một kỳ trả nợ kế tiếp.3.4.9) Phải bảo quản an toàn, áp dụng các biện pháp cần thiết kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng của tài sản, nếu việc tiếp tục khai thác có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị tài sản thế chấp; nếu làm mất, hư hỏng thì phải sửa chữa khôi phục giá trị, bổ sung tài sản thế chấp, thay thế bằng tài sản khác được Bên A chấp nhận hoặc thực hiện nghĩa vụ trước hạn cho Bên A;3.4.10) Phối hợp với Bên A tiến hành các thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ tổ chức bảo hiểm để thực hiện nghĩa vụ đối với Bên A trong trường hợp tài sản thế chấp mất, hư hỏng mà tài sản đó đã được bảo hiểm; việc sử dụng tiền bảo hiểm được thực hiện theo nguyên tắc nêu tại khoản 3.4.8 Điều này.3.4.11) Phối hợp với Bên A xử lý tài sản thế chấp và thanh toán các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản (nếu có phát sinh).3.4.12) Trường hợp có thỏa thuận Bên B được tạm giữ giấy tờ tài sản theo quy định của pháp luật:- Phải bảo quản an toàn giấy tờ tài sản; nếu làm mất, hư hỏng, thì phải bổ sung tài sản, thay thế bằng tài sản khác được Bên A chấp nhận;- Giao lại giấy tờ tài sản thế chấp khi Bên A có yêu cầu.3.4.13) Trả phí thi hành án, tất cả các chi phí phát sinh khác, bao gồm cả phí luật sư trong trường hợp Bên A khởi kiện Bên B để thu hồi nợ.3.4.14) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Điều 4. Xử lý tài sản4.1. Bên A được quyền xử lý tài sản trong các trường hợp sau:4.1.1) Đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật.4.1.2) Xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp Bên B bị phá sản theo quy định tại Điều 57 của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.4.1.3) Bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào trưng thu, quốc hữu hóa, tịch biên hoặc trưng dụng dưới hình thức khác toàn bộ hoặc một phần đáng kể tài sản của Bên B; tiến hành cầm giữ hoặc kiểm soát tài sản, hoạt động kinh doanh của Bên B; thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm giải thể hay phá sản Bên B phù hợp với quy định của pháp luật về giải thể, phá sản doanh nghiệp.4.1.4) Bất kỳ quy định nào của tài liệu giao dịch hoặc hồ sơ pháp lý của Bên B là vô hiệu hoặc bất hợp pháp hoặc bị bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào, hoặc tòa án bất kỳ tuyên bố là vô giá trị; vô hiệu hoặc bất hợp pháp toàn bộ hay một phần.4.1.5) Tòa án, trọng tài trong hoặc ngoài nước tuyên một bản án, đưa ra phán quyết chống lại Bên B màbản án hoặc quyết định đó theo ý kiến của Bên A sẽ có thể dẫn đến thay đổi bất lợi đáng kể, có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Bên B đối với Bên A hoặc có ảnh hưởng tới các tài sản mà Bên B đã thế chấp cho Bên A.4.1.6) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.4.2. Phương thức xử lý tài sản4.2.1) Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, Bên B phải chủ động phối hợp với Bên A xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ; Quá thời hạn trên, Bên A có quyền xử lý tài sản thế chấp mà không cần ý kiến của Bên B.4.2.2) Bên B phải bàn giao tài sản cho Bên A theo thông báo của Bên A; nếu hết thời hạn ấn định trong thông báo mà Bên B không giao tài sản thì Bên A có quyền thu giữ tài sản để xử lý; Bên B phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản thế chấp; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản thế chấp mà gây thiệt hại cho Bên A thì phải bồi thường.4.2.3) Bên A có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để xử lý tài sản thế chấp:- Bán tài sản thế chấp;- Bên A nhận chính tài sản thế chấp để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của Bên B;- Phương thức khác theo quy định của pháp luật.4.3. Bán tài sản thế chấp4.3.1) Bên A chủ động quyết định phương thức bán tài sản thế chấp, Bên A phối hợp với Bên B bán tài sản trực tiếp cho người mua hoặc ủy quyền cho bên thứ ba bán tài sản cho người mua. Bên thứ ba được ủy quyền bán tài sản có thể là Trung tâm bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, tổ chức có chức năng được mua tài sản để bán. Nếu Bên A trực tiếp bán tài sản thì phải báo trước cho Bên B về địa điểm, thời gian ít nhất 7 ngày để Bên B tham gia (trừ trường hợp đối với những tài sản mà pháp luật quy định người xử lý tài sản có quyền xử lý ngay). Sự vắng mặt của Bên B không ảnh hưởng đến việc bán tài sản thế chấp.4.3.2) Bên B cam đoan tạo mọi điều kiện thuận lợi, không làm bất cứ điều gì gây khó khăn trở ngại đến việc bán tài sản thế chấp; phối hợp với Bên A để xử lý tài sản. Bên B ủy quyền cho Bên A lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan; thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan tới tài sản thế chấp và việc bán tài sản thế chấp.4.3.3) Bên A có quyền bán tài sản với giá khởi điểm do Bên A tự xác định hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác xác định.4.3.4) Bên A có quyền quyết định giảm từ 5% giá bán tài sản so với giá bán lần trước liền kề, sau mỗi lần thực hiện bán tài sản thế chấp không thành công.4.3.5) Trường hợp tài sản thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ bao gồm nhiều tài sản, Bên B đồng ý để Bên A được lựa chọn tài sản cụ thể để xử lý, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phù hợp với quy định của pháp luật.4.3.6) Số tiền thu được từ việc bán tài sản sau khi trừ đi các chi phí cho việc bán tài sản, sẽ dùng để thanh toán các nghĩa vụ của Bên B cho Bên A theo các thứ tự sau:(i) toàn bộ dư nợ còn lại của khoản vay được Chính phủ bảo lãnh;(ii) các khoản nợ mà Bên B vay của Quỹ Tích lũy trả nợ để trả nợ đối với khoản vay được Chính phủ bảo lãnh;(iii) nợ ngân sách nhà nước hoặc các quỹ do Bộ Tài chính quản lý liên quan đến việc ứng vốn trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh;(iv) phí bảo lãnh có liên quan tới khoản vay;(v) phí dịch vụ thực hiện nghiệp vụ về giao dịch bảo đảm cho Tổ chức dịch vụ (nếu có).Phần còn dư sẽ trả lại cho Bên B hoặc Bên nhận chuyển nhượng, Bên nhận chuyển giao tài sản thế chấp; nếu còn thiếu thì Bên B hoặc Bên nhận chuyển nhượng, Bên nhận chuyển giao tài sản thế chấp, khoản vay được Chính phủ bảo lãnh có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đúng nghĩa vụ còn lại đối với Bên A.4.3.7) Bên B bằng Hợp đồng này ủy quyền và chỉ định không hủy ngang cho Bên A làm người đại diện theo ủy quyền của Bên B thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Bên B và ký kết bất kỳ văn kiện nào cần thiết trong trường hợp bán tài sản phải qua đấu giá tại Trung tâm bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, tổ chức có chức năng mua tài sản để bán.4.4. Mọi vấn đề khác có liên quan đến xử lý tài sản thế chấp được thực hiện theo qui định của pháp luật.Điều 5. Giải quyết tranh chấp:Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra tòa án nơi Bên A đóng trụ sở hoặc trọng tài để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định của tòa án, trọng tài có hiệu lực bắt buộc đối với các bên theo quy định của pháp luật.Điều 6. Các thỏa thuận khác:6.1. Chuyển nhượngHợp đồng này có hiệu lực bắt buộc đối với các bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển giao được phép tương ứng của các Bên trong Hợp đồng này và các bên kế nhiệm, nhận chuyển nhượng, chuyển giao được phép đó được hưởng các lợi ích theo Hợp đồng này. Bên B không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này hoặc tài liệu giao dịch khác trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.6.2. Không từ bỏ quyềnViệc Bên A không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền nào theo Hợp đồng này sẽ không được xem là sự từ bỏ các quyền đó. Việc thực hiện riêng rẽ hoặc một phần bất kỳ quyền nào theo Hợp đồng này sẽ không cản trở việc thực hiện các quyền khác theo Hợp đồng này.6.3. Hiệu lực từng phầnTất cả điều khoản và từng phần của các điều khoản của Hợp đồng này sẽ có hiệu lực riêng rẽ và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành các điều khoản còn lại của Hợp đồng này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. (Những thỏa thuận khác ngoài thỏa thuận đã nêu tại Hợp đồng này nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Bên A và tùy thỏa thuận của hai Bên…).Điều 7. Cam đoan của các bênBên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau đây:7.1. Bên A cam đoan:7.1.1) Những thông tin về tổ chức, cá nhân của Bên A đã ghi trong Hợp đồng này là đủ thẩm quyền và đúng sự thật.7.1.2) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc.7.1.3) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.7.2. Bên B cam đoan:7.2.1) Những thông tin về tổ chức, cá nhân, về tài sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của Bên B đã ghi trong Hợp đồng này là đủ thẩm quyền, hợp pháp, hợp lệ và đúng sự thật.7.2.2) Tài sản thuộc trường hợp được thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật.7.2.3) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:+ Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp, được phép giao dịch và không có tranh chấp.+ Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.7.2.4) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.7.2.5) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.7.2.6) Cam kết sửa đổi Hợp đồng này theo yêu cầu của Bên A phù hợp theo quy định của pháp luật.Điều 8. Hiệu lực của Hợp đồng:8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được sự đồng ý của các bên trong hợp đồng và được lập thành văn bản.8.2. Hợp đồng này hết hiệu lực trong các trường hợp sau:8.2.1) Bên B đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ được bảo đảm của Hợp đồng thế chấp này, được Bên A chấp nhận xóa đăng ký giao dịch bảo đảm và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định;8.2.2) Các bên thỏa thuận đảm bảo nghĩa vụ bằng biện pháp khác;8.2.3) Tài sản thế chấp đó được xử lý để thực hiện nghĩa vụ.8.3. Hợp đồng gồm có ….. trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 (một) bản gốc, Bên B giữa 01 (một) bản gốc.8.4. Hợp đồng này có thể được sửa đổi theo yêu cầu của hai Bên Bằng văn bản, phù hợp với quy định của pháp luật. ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BCÁC ĐỒNG SỞ HỮU(nếu có)(Ký, ghi đầy đủ họ, tên và đóng dấu)   MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CHO KHOẢN VAY ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH(Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy vào tình hình thực tế thực hiện)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢNHÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI(Kèm theo Hợp đồng ………. Ngày …………..tháng…………năm……..)Số:……………….(Do Bộ Tài chính và Bên thế chấp cùng lập)Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số ……….. ngày ……..tháng……………..năm………..,Hôm nay, ngày ……./…../20…., chúng tôi gồm:1. BÊN NHẬN THẾ CHẤP (Bên A)BỘ TÀI CHÍNHTrụ sở tại: …………………………………………………………………………………Điện thoại: …………………………… Fax………………………………………………Người đại diện: Ông/Bà…………………… Chức vụ:……………………………………(Theo giấy ủy quyền số:……… ngày…../…/20…. của ……………...)2. BÊN THẾ CHẤP (Bên B)Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..- Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………………. ngày: …../ …… / …….. do: …………. cấp.- Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………...- Số điện thoại: ……………số fax: ……………… Email: ..................................................- Họ và tên người đại diện: …………Chức vụ: …………Năm sinh:……………………- Giấy ủy quyền số: ……….. ngày …./…../….. do …………. ủy quyền.- Giấy CMND/Hộ chiếu số: …………. cấp ngày …./…./…… tại: ……………………….- Địa chỉ liên hệ:Hai bên thống nhất lập phụ lục hợp đồng với các nội dung sau:Điều 1. Bên B cam kết các tài sản thuộc danh mục đính kèm sau đây đã được hình thành từ khoản vay … được Chính phủ bảo lãnh và các tài sản khác để đầu tư Dự án …………..và làm bảo đảm cho nghĩa vụ được Chính phủ bảo lãnh được hai bên thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số………..ngày…………tháng……….năm.Các tài sản trên thuộc quyền sở hữu, đồng sở hữu, quyền quản lý, sử dụng của Bên B. Các giấy tờ có liên quan đến tài sản được giao cho Bên A giữ theo thỏa thuận, gồm:--Điều 2. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và đúng các điều khoản đã thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số…. ngày……tháng……..năm….. BÊN THẾ CHẤP(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, các trường hợp bên thế chấp có người đồng sở hữu thì phải có chữ ký của người đại diện và người đồng sở hữu)BÊN NHẬN THẾ CHẤP(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)CÁC ĐỐNG SỞ HỮU (nếu có)(Từng bên ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN VỀ THAY THẾ TÀI SẢN THẾ CHẤP(Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy vào tình hình thực tế thực hiện)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN VỀ THAY THẾ TÀI SẢN THẾ CHẤP(Kèm theo Hợp đồng ………. Ngày …………..tháng…………năm……..)Số:……………….(Do Bộ Tài chính và Bên thế chấp cùng lập)Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số ……….. ngày ……..tháng……………..năm………..,Hôm nay, ngày ……./…../20…., chúng tôi gồm:1. BÊN NHẬN THẾ CHẤP (Bên A)BỘ TÀI CHÍNHTrụ sở tại: …………………………………………………………………………………..Điện thoại: …………………………… Fax………………………………………………..Người đại diện: Ông/Bà…………………… Chức vụ:…………………………………….(Theo giấy ủy quyền số:……… ngày…../…/20…. của ……………..)2. BÊN THẾ CHẤP (Bên B)Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………….- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...- Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………………. ngày: …../ …… / …….. do: …………. cấp.- Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………..- Số điện thoại: …………… số fax: ……………… Email: ................................................- Họ và tên người đại diện: …………Chức vụ: …………Năm sinh:……- Giấy ủy quyền số: ……….. ngày …./…../….. do …………. ủy quyền.- Giấy CMND/Hộ chiếu số: …………. cấp ngày …./…./…… tại: ……………………….- Địa chỉ liên hệ:Hai bên thống nhất lập phụ lục hợp đồng với các nội dung sau:Điều 1. Bên B cam kết thay thế các tài sản thuộc danh mục đính kèm sau đây để đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay … được Chính phủ bảo lãnh để đầu tư Dự án ………….. được hai bên thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp tài sản số………..ngày…………tháng……….năm.Các tài sản trên thuộc quyền sở hữu, đồng sở hữu, quyền quản lý, sử dụng của Bên B. Các giấy tờ có liên quan đến tài sản được giao cho Bên A giữ theo thỏa thuận, gồm:--Điều 2. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và đúng các điều khoản đã thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số…. ngày……tháng……..năm….. BÊN THẾ CHẤP(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, các trường hợp bên thế chấp có người đồng sở hữu thì phải có chữ ký của người đại diện và người đồng sở hữu)BÊN NHẬN THẾ CHẤP(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)CÁC ĐỐNG SỞ HỮU (nếu có)(Từng bên ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  Nguồn:  Thông tư 10/2016/TT-BTC  Tải xuống HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CHO KHOẢN VAY ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH  
timeline_post_file63325ba0a4cf7-a.jpg.webp
CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP TÌM KIẾM MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI TỪ ẤN ĐỘ
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn độ Horasis 2022 là cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng hợp tác cũng như tìm kiếm thêm được các giải pháp, mô hình kinh doanh mới từ các đối tác Ấn Độ.Ngày 26/9, tại Bình Dương, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 chính thức khai mạc.Phát biểu tại diễn đàn, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, Việt Nam đang là tâm điểm của nhiều mạng lưới liên kết kinh tế năng động vì có quan hệ thương mại với hơn 230 thị trường có hiệp định thương mại tự do với trên 60 đối tác. Do vậy, Việt Nam tiếp tục là "bến đỗ" lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài.Phó thủ tướng nhấn mạnh, để thực hiện khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chính phủ Việt Nam nhất quán quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một phần quan trọng của nền kinh tế, thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của Việt Nam.Phó thủ tướng cho biết, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn độ Horasis 2022 là dịp để Chính phủ, doanh nghiệp của hai nước cùng chia sẻ những tầm nhìn, ý tưởng, kế hoạch hành động hợp tác để cùng phát triển.Về phía Ấn Độ, ông Rajkumar Ranjan Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay, thời gian qua Việt Nam và Ấn Độ đã tăng cường hợp tác cung cấp chuỗi cung ứng hỗ trợ cho nhà đầu tư của hai nước.Ông nhận định, Diễn đàn Horasis 2022 là cơ hội để doanh nghiệp hai nước cùng hợp tác phát triển. Thời gian tới, các doanh nghiệp Ấn Độ chú trọng vào phát triển các ngành công nghệ mang tính chất đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh, khởi nghiệp, sức khoẻ, dược phẩm, IT…“Doanh nghiệp Ấn Độ có thể nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh để tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại Bình Dương cũng như các nơi khác của Việt Nam.” ông Rajkumar Ranjan Singh nói.Tại diễn đàn, nhiều nhà đầu tư của Ấn Độ quan tâm đến các lĩnh vực mà Bình Dương thu hút đầu tư. Đề cập đến vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, các  lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm thu hút đầu tư như công nghiệp phụ trợ, đô thị, IT, công nghệ sinh học, giáo dục, y tế…Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất chodoanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư.Theo ông Võ Văn Minh, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022, các nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ hội cùng nhau quảng bá, tìm kiếm cơ hội, mở rộng hợp tác phát triển cũng như tìm kiếm thêm được các giải pháp, mô hình kinh doanh mới từ các đối tác Ấn Độ.Sau phần thảo luận từ các nhà đầu tư, Tổng công ty Becamex IDC đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ để hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, điện tử, các dự án đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
timeline_post_file633033ef29791-bão.jpg.webp
BÃO NORU RẤT MẠNH, KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TIỀN PHƯƠNG
Thủ tướng có thể sẽ lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó kịp thời, hạn chế tối đa hậu quả của siêu bão Noru, sẽ vào Biển Đông đêm nay.Cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai về ứng phó siêu bão Noru vừa kết thúc cách đây ít phút. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ NN&PTNN chuẩn bị phương án lập Ban Chỉ đạo tiền phương.Kiến nghị Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo tiền phươngĐề xuất này bắt nguồn từ ý kiến của Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp. Ông đánh giá Noru khi vào Biển Đông đêm nay sẽ trở thành cơn bão rất lớn trong vòng 20 năm qua. Đây là siêu bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Với cấp độ rủi ro này, công tác chỉ đạo nên ở cấp Thủ tướng, và nên lập Ban Chỉ đạo tiền phương để ứng phó kịp thời.Về số tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm, Thứ trưởng Hiệp cho rằng các địa phương cần phân loại. Nếu đang gần bờ thì cố gắng chạy về bờ, còn lại nếu đang nằm ở hướng báo di chuyển thì cố gắng chạy xuống phía Nam hoặc ngược lên phía Bắc.Vị Phó ban Chỉ đạo cũng lưu ý yêu cầu bảo vệ tàu thuyền đã về nơi neo đậu, vì "bão giật cấp 13-14 thì tàu cá ở ven bờ cũng đắm chìm hết”.Ngoài cấm biển, ông Hiệp cũng đề nghị xem xét cấm đường ở những khu vực bão đổ bộ. Vì mưa lớn thì đường quốc lộ, đường sắt có khi cũng ngập lụt, đi lại rất nguy hiểm. “Đề nghị các địa phương xem xét. Ví dụ cấm từ Thanh Hoá, Quảng Bình không cho xe đi vào bên trong, từ Ninh Thuận không cho xe chạy ra các tỉnh bên ngoài” - Thứ trưởng Hiệp nói.Cũng theo ông Hiệp, cần tính cả khả năng cấm người dân ra đường trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ. Bởi khi gió giật thổi bay biển quảng cáo, mái tôn thì ra khỏi nhà là có rủi ro.Còn lực lượng tại chỗ cần chủ động phương tiện liên lạc, xe cộ, lương thực, thực phẩm... đủ dùng tối thiểu 7 ngày. Bởi hậu quả những cơn bão mạnh như thế này có thể gây chia cắt đường đi, liên lạc...Yêu cầu hoãn các cuộc họp không cần thiếtKết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự vào cuộc của Ban Chỉ đạo, của các bộ ngành, địa phương.Noru là cơn bão lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Kinh nghiệm từ ba cơn bão mạnh tương đương xảy ra năm 2017 và 2006 đều cho thấy hậu quả rất lớn về người và tài sản, đòi hỏi sự vào cuộc từ trung ương tới địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó.“Dự báo cơn bão này rất mạnh, có thể giật tới cấp 17, tốc độ di chuyển nhanh. Vào đất liền mà cấp 13 thì nhà cấp 4 sẽ bị thổi bay, tốc mái. Đề nghị các bộ ngành, nhất là địa phương tổ chức di tản dân, kêu gọi tàu thuyền di chuyển tới nơi an toàn… Các đồng chí cần hết sức chủ động, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác” - Phó thủ tướng yêu cầu.Từ kết quả cuộc họp này, trước mắt, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ngay trong chiều nay công điện gửi các địa phương, bộ ngành với các nhiệm vụ cụ thể để ứng phó với bão.Công tác dự báo phải thường trực 24/24, tham khảo rộng rãi các cơ quan quốc tế để có đánh giá chính xác. Nếu dự báo chậm hoặc không chính xác thì thiệt hại rất lớn. Từ dự báo đó để có giải pháp ứng phó.“Ban Chỉ đạo quốc gia, ban chỉ đạo các bộ, các ngành, địa phương phải tập trung thật cao trong những ngày này. Có thể tạm dừng, hoãn một số cuộc họp không thật sự cần thiết để chỉ đạo ứng phó bão. Xây dựng kế hoạch cụ thể, vì đây là siêu bão, cấp độ rủi ro cấp 4, cấp cao nhất” - Phó Thủ tướng nói.Về kiến nghị thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương, Phó Thủ tướng yêu cầu trong tối nay, cơ quan tham mưu cần phải trình đề xuất cụ thể về thành phần, trụ sở, kế hoạch triển khai…Trước mắt, Phó Thủ tướng cho biết sẽ thành lập các đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo, các bộ ngành để tăng cường kiểm tra thực tế. Như hôm nay Bộ trưởng NN&PTNT đã vào một số địa phương để trực tiếp chỉ đạo, thì đó là cách làm hay.Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thống nhất thời gian cấm biển, từ sáng mai không cho tàu ra khơi, đồng thời kiểm soát tàu trên biển. Với hơn 900 tàu vận tải hàng hoá, 551 phương tiện thuỷ nội địa ven biển, Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT cần phối hợp có phương án rà soát đưa tàu về, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng về bờ rồi vẫn bị lật thuyền.Đối với các nhà dân ở nhà cấp 4, với sức gió giật như dự báo thì cần có phương án sơ tán trước, tránh thiệt hại về tính mạng của người dân.“Các đồng chí phải khảo sát để tính toán phương án di chuyển bà con đến nơi an toàn, như đưa về các trường học, trụ sở uỷ ban” - ông Thành gợi ý.Cùng với phòng, chống thì các địa phương cũng cần đảm bảo sản xuất của nhân dân. Những diện tích trồng trọt đến thời gian thu hoạch thì cần thu hoạch sớm.Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thành lập các ban chỉ đạo và đoàn công tác của địa phương từ tỉnh, thành phố tới các quận, huyện, xã. Bảo đảm dự trữ lương thực, thực phẩm để đề phòng trường hợp bị chia cắt, người dân không đi lại mua bán được.Về tuyên truyền, đây là cơn siêu bão nên công tác tuyên truyền phải được quan tâm hơn. Các cơ quan báo chí cần triển khai kế hoạch tuyên truyền... Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
timeline_post_file633016feb4d35-tan.jpg.webp
BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG TRƯỚC KHỦNG HOẢNG KHÍ HẬU: CAM KẾT ĐỂ THAY ĐỔI
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Một Đại dương được tổ chức mới đây tại thị trấn Brest của Pháp, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres cho biết, hành tinh đang phải đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng gồm gián đoạn khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm; đồng thời cảnh báo: đại dương đang chịu nhiều gánh nặng.Vì đại dương đóng vai trò là một khối carbon và tản nhiệt khổng lồ nên nó ngày càng ấm hơn và có tính axit hơn khi nồng độ khí nhà kính trong khí quyển tăng cao, khiến các hệ sinh thái của đại dương bị ảnh hưởng. Thông qua video gửi tới hội nghị, Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh thông điệp, băng ở các vùng cực đang tan chảy và các mô hình thời tiết toàn cầu đang thay đổi.Tuân thủ luật pháp đối với đại dươngTheo ông Guterres, hơn 3 tỷ người trên thế giới phụ thuộc vào đa dạng sinh học biển và ven biển để kiếm sống. Ông Guterres đã vẽ ra bức tranh ảm đạm về các loài sinh vật biển đang suy giảm dần; rạn san hô chết; các hệ sinh thái ven biển bị biến thành “vùng chết rộng lớn” vì chúng được coi là bãi chứa nước thải; biển bị bóp nghẹt bởi rác thải nhựa…Hơn nữa, nguồn cá đang bị đe dọa bởi các hoạt động đánh bắt quá mức và mang tính hủy diệt, cùng với việc đánh bắt bất hợp pháp và không được kiểm soát. Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh: "Chúng ta phải thay đổi chiến thuật để giải quyết tình trạng này". Nhiệt độ ấm hơn đồng nghĩa băng biển tan chảy khiến nhiệt độ đại dương gia tăng và nước ấm hơn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và các kiểu thời tiết toàn cầu.Đã 40 năm kể từ khi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển được ký kết. Ông Guterres cho biết: “Tầm quan trọng của sự chắc chắn về mặt pháp lý đối với đại dương là điều tối quan trọng”. Ông khẳng định, Hội nghị Đại dương của LHQ lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha từ ngày 27/6 đến ngày 1/7/2022, là cơ hội để củng cố vai trò của đại dương trong các nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.Các giải pháp dựa vào thiên nhiênVới khoảng 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển, ông Guterres cho rằng, ngành vận tải hàng hải chiếm gần 3% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Vì vậy, “Ngành vận tải biển cần cắt giảm 45% lượng khí thải cần thiết vào năm 2030 và không phát thải vào năm 2050, trong nỗ lực duy trì hy vọng là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C”, người đứng đầu LHQ nêu rõ.Bước đột phá về thích ứng và khả năng phục hồi cho các cộng đồng ven biển có cuộc sống, nhà cửa và sinh kế đang gặp rủi ro cũng là điều cấp thiết. Ông Guterres nói thêm: “Chúng ta phải tận dụng các cơ hội với các giải pháp dựa vào thiên nhiên, chẳng hạn như rừng ngập mặn và cỏ biển”.Hướng tới kinh tế biển xanhNgười đứng đầu LHQ nhấn mạnh: “Cần phải tăng cường các nỗ lực để bảo vệ đại dương. Nền kinh tế xanh bền vững có thể thúc đẩy tiến bộ kinh tế và tạo việc làm, đồng thời bảo vệ khí hậu. Chúng ta cần các quan hệ đối tác hiệu quả hơn để giải quyết các nguồn ô nhiễm ở biển xuất phát từ đất liền…”.Ông hoan nghênh “các bước đi đáng khích lệ” của một số quốc gia, trong đó có Pháp, nhằm chấm dứt đồ nhựa sử dụng một lần và kêu gọi các nước khác làm theo. Ông cũng cho rằng, sự cấp thiết trong việc triển khai năng lượng tái tạo ngoài khơi nhằm cung cấp năng lượng sạch và việc làm, đảm bảo cho một nền kinh tế đại dương tiêu thụ ít nhiên liệu hóa thạch hơn trong tương lai.Để thúc đẩy nền kinh tế đại dương bền vững, Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh sự cần thiết của các mối quan hệ đối tác và đầu tư toàn cầu cùng với việc tăng cường hỗ trợ cho khoa học đại dương để chúng ta có thể hành động dựa trên kiến thức và hiểu biết về đại dương.Trong suốt Thập kỷ khoa học đại dương của LHQ về phát triển bền vững (2021-2030), ông Guterres khuyến khích các công dân có liên quan ở khắp mọi nơi thực hiện lời cam kết chung về một hành tinh xanh khỏe mạnh cho các thế hệ tương lai.  Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
timeline_post_file63301661f1b98-co2.jpg.webp
LIÊN HỢP QUỐC KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG ĐỂ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO KHỦNG HOẢNG KHÍ HẬU
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2022 (COP27), dự kiến sẽ được tổ chức tại Ai Cập vào tháng 11/2022, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi đã đồng tổ chức một cuộc họp các nhà lãnh đạo thế giới, nhằm thảo luận về hành động khí hậu.Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Antonio Guterres cho biết, đã đến lúc để thực hiện những hành động ý nghĩa về vấn đề bồi thường thiệt hại do cuộc khủng hoảng khí hậu gây ra, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển.Liên quan đến mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu là hạn chế sự nóng lên toàn cầu trong thời gian dài ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp, ông Guterres cho biết: "Giới hạn mức tăng nhiệt độ ở mức 1,5 độ C có khả năng hỗ trợ sự sống, nhưng mục tiêu này lại đang biến mất một cách nhanh chóng... Tất cả mọi người đều đã chứng kiến những hình ảnh kinh hoàng từ lũ lụt ở Pakistan. Điều này đang xảy ra khi Trái đất nóng lên ở mức chỉ 1,2 độ C và chúng ta đang tiến tới mức tăng nhiệt trên 3 độ C".Trước thực trạng đó, người đứng đầu LHQ kêu gọi các quốc gia giải quyết 4 vấn đề cấp bách từ nay cho đến COP27, bao gồm: giảm thiểu khí thải, tài chính khí hậu, thích ứng và mất mát, thiệt hại.Đối với việc giảm thiểu khí thải, ông Guterres cho rằng, mặc dù, lượng khí thải sẽ được cắt giảm gần 50% trước năm 2030, nhưng chúng đang trên đà tăng 14%. Đồng thời, kêu gọi đại diện của các nền kinh tế lớn trên thế giới - các nước G20 - loại bỏ dần than đá và tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.Về vấn đề tài chính khí hậu và thích ứng, người đứng đầu LHQ cho biết, các cam kết tài chính đối với thế giới đang phát triển phải được tôn trọng ngay lập tức và đầy đủ. Theo Thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, các nước đang phát triển được hứa tài trợ 100 tỷ USD mỗi năm để giúp họ ứng phó với những tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tuy vậy, đến nay, mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Nhấn mạnh sự tàn phá khí hậu đang diễn ra, người dân đang rất cực khổ, quan chức LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng gấp đôi hỗ trợ để thích ứng lên 40 tỷ USD mỗi năm vào năm 2025.Một Hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ G20 sẽ được tổ chức tại Bali (Indonesia) vào tháng 11 năm nay, vào những ngày cuối cùng của COP27. Trong bối cảnh đó, Tổng Thư ký Guterres đã thúc giục các nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định quan trọng để giải quyết “cuộc khủng hoảng nhân ba” về lương thực, năng lượng và tài chính.Liên quan đến mất mát và thiệt hại, theo ông Guterres, đây đã trở thành một nội dung quan trọng trong các cuộc đàm phán về khí hậu. Vấn đề này liên quan đến những thiệt hại vốn đã được gây ra bởi những sự kiện thời tiết cực đoan đang gia tăng theo cấp số nhân, mà những biện pháp để giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu và các biện pháp nhằm thích ứng với tác động của hiện tượng này đều không thể ngăn chặn được.  Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Nguyễn Phương Thảo
11 ngày trước
timeline_post_file632db20eea362-cây.jpg.webp
TỈNH ỦY KON TUM YÊU CẦU XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM VỤ PHÁ RỪNG TẠI HUYỆN SA THẦY
Liên quan đến vụ phá rừng tại Tiểu khu 692, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã bắt giữ được 3 đối tượng và còn 2 đối tượng đang lẩn trốn.Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng trái pháp luật tại Tiểu khu 692, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.Đây là vụ phá rừng rất nghiêm trọng với 84 gốc cây có đường kính khá lớn bị chặt hạ (khối lượng khoảng 147m3), được phát hiện vào đầu tháng 9/2022. Vị trí xảy ra phá rừng thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy quản lý.Theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu của Công an tỉnh thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy đã bước đầu xác định được một số đối tượng tình nghi liên quan đến vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại Tiểu khu 692, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sa Thầy đã bắt giữ được 3 đối tượng và tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để vận động 2 đối tượng còn lại ra đầu thú.Liên quan đến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sa Thầy, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ khai thác rừng trái phép nêu trên.Các cơ quan kể trên có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các nội dung liên quan công tác điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm vụ việc nêu trên, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 29/9/2022 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ đầu trong việc thực hiện việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Nguyễn Phương Thảo
11 ngày trước
timeline_post_file632dad3a33516-cop.jpg.webp
THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH GỬI THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG TỚI PHIÊN HỌP CẤP CAO CỦA LHQ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thông điệp quan trọng tới Phiên họp hẹp cấp cao về biến đổi khí hậu được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Hoa Kỳ) do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Ai Cập đồng chủ trì.Phiên họp là sáng kiến của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc để thống nhất nhận thức và thúc đẩy cam kết chính trị mạnh mẽ về tài chính khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng, hướng tới Hội nghị lần thứ 27 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP27) sẽ diễn ra tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập vào tháng 11 tới. Với ý nghĩa quan trọng này, các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước được mời cùng Lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn đã tham gia Phiên họp. Trong Thông điệp gửi tới Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu cần có cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương, với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm, đồng thời cũng cần có cách tiếp cận toàn dân, vì người dân luôn là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực và là mục tiêu của sự phát triển và nhất là cần đảm bảo công bằng, công lý trong tổng thể chung và đối với từng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ khẳng định mặc dù là một nước đang phát triển trong quá trình chuyển đổi, đi lên từ chiến tranh nên đi sau nhiều quốc gia, nhưng Việt Nam luôn là một thành viên có trách nhiệm trong ngôi nhà chung của Liên Hợp Quốc và luôn quyết tâm, chủ động thực hiện các cam kết quốc tế của mình với trách nhiệm cao nhất.Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đối tác phát triển hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam về chuyển giao công nghệ, ưu đãi tài chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế, công tác quản trị. Điều này sẽ giúp Việt Nam vừa đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, vừa bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội liên quan và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn đến bạn bè và đối tác quốc tế, các cơ quan Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc thúc đẩy tiến trình đàm phán thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển giao công nghệ, huy động tài chính, tăng cường năng lực để hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu, đặc biệt là các nghĩa vụ theo quy định của Công ước khung và Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng cần tăng cường hợp tác giữa các nước phát triển và đang phát triển, tăng cường đoàn kết quốc tế để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay./. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Bài viết được xem nhiều nhất
timeline_post_file60b5ae152557b-z2525705382890_4823d01a4c2e2134a94faa33ef20bc2f.jpg.webp
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bở vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Khủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Theo các giáo trình, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thôngNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn. Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra. Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả. Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại. Dưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông: Tải vềTrên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
timeline_post_file61dd529d379fb-Thiết-kế-không-tên--18-.png.webp
Nguồn vốn xã hội hóa là gì? Đặc điểm của nguồn vốn xã hội hóa như thế nào? Cùng Legalzone tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Khái nhiệm nguồn vốn xã hội hóaNguồn vốn xã hội hóa là gì?Nguồn vốn xã hội hóa được hiểu là những qui định phi chính thức, những chuẩn mực và các mối quan hệ lâu dài giúp thúc đẩy các hành động tập thể và cho phép mọi người thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh cùng có lợi.Đặc điểm nguồn vốn xã hội hóaĐây là một loại hình vốn vậy nên có các đặc tính như:Tính sinh lợiThuộc tính sinh lợi cho biết vốn xã hội phải có khả năng sinh ra một nguồn lợi nào đó cả về mặt vật chất và tinh thần.Tính có thể hao mònTính hao mòn là thuộc tính hệ quả của tính sinh lợi, một điểm khác biệt quan trọng của vốn xã hội với các loại vốn khác là ngày càng sử dụng càng tăng.Cũng chính vì vậy mà vốn xã hội có thể bị suy giảm và triệt tiêu nếu không được sử dụng có thể bi phá hoại một cách vô tình hay cố ý khi vi phạm qui luật tồn tại và phát triển của loại hình vốn này.Tính sở hữuLà loại hình vốn nên vốn xã hội cũng sẽ thuộc sở hữu của một cộng đồng xã hội nào đó. Là một loại hình vốn nên nó có thể được đo lường, tích lũy và chuyển giao.Tính có thể đo lường tích lũy, chuyển giao.Một đặc điểm khác nữa của vốn xã hội là nó được làm tăng lên trong quá trình chuyển giao.Vốn xã hội có tính hai mặt:Nó có thể hướng đến sự phát triểnThiên về tính bảo tồn, kìm hãm sự phát triển.Vốn xã hội phải thuộc về một cộng đồng nhất định. Và là sự chia sẻ những giá trị chung, những qui tắc và ràng buộc chung của cộng đồng đó.Vai trò của vốn xã hội đối với tăng trưởng kinh tếNguồn vốn xã hội hoánguon von xa hoiNhững tác động của vốn xã hội đến tăng trưởng kinh tế cũng được xem xét từ nhiều khía cạnh.Vốn xã hội có thể tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp khác nhau.– Kênh 1: vốn xã hội có thể thay thế các thể chế chính thức một cách hiệu quả.Vốn xã hội cho dù đó là vốn xã hội co cụm vào nhau hay vốn xã hội vươn ra ngoài bao hành sự tin tưởng lẫn nhau và các chuẩn mực phi chính thức có thể thay thế cho các thể chế chính thức để điều chỉnh các giao dịch kinh tế và do vậy giảm thiểu các chi phí -Kênh 2: vốn xã hội tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa mọi người thúc đẩy sự lưu chuyển, lan tỏa của các nguồn lực, thông tin, các ý tưởng và công nghệ.– Kênh 3: vốn xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động đổi mới, sáng tạo.– Kênh 4: vốn xã hội có tác động tích cực làm gia tăng vốn con người.Tuy nhiên, không phải vốn xã hội luôn có vai trò tích cực đối với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những lợi ích mà vốn xã hội đem lại, sự tồn tại của vốn xã hội luôn kèm theo những chi phí mà các cá nhân và xã hội phải chi trả.Không phải trong mọi trường hợp vốn xã hội luôn ưu việt hơn các thể chế chính thức. Khi mà tiến bộ công nghệ có thể giúp giảm chi phí thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thể chế chính thức.Sự phát triển kinh tế thường đi song song với sự cải thiện đời sống về mặt vật chất. Nhưng một vùng đất nào đó rất giàu có về vật chất thuần túy mà thiếu vắng vốn xã hội. Các nhà nghiên cứu về nguồn vốn xã hội trong tương quan kinh tế đều đồng ý với nhau rằng:Một nền kinh tế lành mạnh trong một đất nước có kỷ cương và văn hiến không thể nào thiếu vắng nguồn vốn xã hội. Kẻ thù dai dẳng nhất của quá trình tích lũy, phát triển nguồn vốn xã hội là tham nhũng. Bởi vậy, vốn xã hội và tham nhũng có mối quan hệ nghịch chiều với nhau. Nạn tham nhũng càng bành trướng, vốn xã hội càng co lại. Khi tham nhũng trở thành “đạo hành xử” hàng ngày thì cũng là lúc vốn xã hội đang trên đà phá sản.Nếu chỉ có ánh sáng mới có khả năng quét sạch hay đuổi dần bóng tối. Tương tự như thế, vốn xã hội được tích lũy càng cao, nạn tham nhũng càng có hy vọng bị đẩy lùi dần vào quá khứ.Giống và khác giữa XHH và PPPMột số điểm tương đồng Chủ trương thu hútXuất phát từ việc nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, không bảo đảm các công trình, dịch vụ cơ bản.Về lĩnh vực:XHH bắt nguồn từ lĩnh vực y tế. Đến nay đã điều chỉnh cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thể dục thể thao, văn hoá, môi trường.Một số mô hình PPP xuất phát từ lĩnh vực kết cấu hạ tầng như nhà máy điện, cấp nước. Đến nay đã bao gồm lĩnh vực như y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá… theo thông lệ quốc tế.Về chủ thểBên cạnh các cơ sở ngoài công lập, chủ trương XHH còn điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ sở sự nghiệp công lập với đối tác liên doanh, liên kết.Hình thức đầu tư PPP cũng có chủ thể là khu vực công và khu vực tư, thực hiện hợp đồng đối tác trong thời gian dài.       Sự tương đồng giữa 2 hình thức dẫn đến sự lúng túng khi lựa chọn giữa đầu tư XHH và đầu tư PPP.Một số điểm khác biệtnguồn vốn đầu tư công chưa xử lý quan ngại về rủi ro có thể xảy ra trong triển khai dự án. Đầu tư PPP có cơ sở là hợp đồng, xác định rõ cơ chế xử lý và giảm thiểu rủi ro. Nhưng thiếu nguồn lực nhà nước tham gia nên chưa hấp dẫn nhà đầu tư.Về mức độ cam kết, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư:Chính sách XHH chỉ đề cập về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Không quy định một cách chính thức về việc chia sẻ trách nhiệm với nhà đầu tư.PPP yêu cầu sự cam kết của Nhà nước ở mức độ cao hơn. Ngoài các ưu đãi, hỗ trợ, cơ chế bảo đảm đầu tư cũng được quy định trong hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.Về minh bạch hoá:Hoạt động liên doanh liên kết, các dự án, đề án liên doanh, liên kết được minh bạch hoá theo quy chế nội bộ, chưa thực sự hướng tới sự giám sát rộng rãi và độc lập.Điều này xuất phát từ thực trạng chung là thiếu cơ chế khuyến khích sự tham gia giám sát, đánh giá của các đơn vị độc lập, người sử dụng dịch vụ.Dự án PPP được công khai hoá, minh bạch hoá từ danh mục dự án đến các bước lựa chọn nhà đầu tư tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang web của các bộ, địa phương.Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đối tác tư nhân, giữa hai hình thức cũng có những khác biệt nhất định. Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc nguồn vốn xã hội hóa là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0888889366. Hoặc fanpage Công ty Luật Legalzone.
timeline_post_file60ef9501df581-Barry-Callebaut-Offices-Chocolate-Academy-Istanbul-_-Office-Snapshots-570x570.jpg.webp
Đây là những thông tin về cơ bản nhưng hầu như không nhiều người hiểu rõ được. Dù hàng ngày đang ngồi làm những công việc tại văn phòng của mình. Điều này cũng dễ vì cơ bản thì kiến thức này cũng không có gì gọi là quan trọng lắm đối với mọi người.Tuy nhiên, Công ty Luật Legalzone cũng vẫn sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin chi tiết nhất về khái niệm chức năng để bạn tham khảo qua và hiểu rõ hơn về hình thức này để bạn có thêm nguồn kiến thức hữu ích cho mình nhé.Khái niệm văn phòng là gì?Khái niệm văn phòng đó là được xem như một thuật ngữ để chỉ về một khu vực hoặc vị trí trong một tòa nhà gần giống vậy, đây sẽ là nơi mà mọi người sẽ cùng ngồi làm việc với nhau. Đồng thời đây cũng là một những phần quan trọng của mỗi doanh nghiệp với các loại hình văn phòng được nhắc đến như: văn phòng diện hoặc văn phòng chi nhánh của doanh nghiệp đó.Ngoài ra thì nếu chúng ta hiểu theo một nghĩa khác thì đó là một nơi làm việc của một cá nhân hoặc tập thể và được cung cấp đầy đủ các vật dụng cần thiết để nhằm đáp ứng cho nhu cầu tất yếu của công việc khi thực hiện. Đó là một trong những thông tin để giải đáp cho câu hỏi văn phòng là gì? mà bạn có thể tham khảo qua.Những chức năng chính của văn phòngVăn phòng được hình thành đối với cá nhân thì đó là lúc thực hiện trang trí, bổ sung các vật dụng cần thiết đáp ứng nhu cầu của mình. Đối với doanh nghiệp thì thực hiện những hình thức đăng ký kinh doanh và có địa chỉ cụ thể cho nơi đó.Chức năng chính của văn phòng khi nhắc đến sẽ là:+ Nơi để mọi người có thể thực hiện toàn quyền hoạt động và sử dụng để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của công việc và duy trì hoạt động tại đây.+ Nơi thực hiện các hoạt động cần thiết như: hội họp, gặp khách hàng….+ Tiếp nhận thông tin, lưu trữ hồ sơ, tiếp nhận thư từ văn bản….Đó là những chức năng mà hình thức văn phòng thường được sử dụng để đáp ứng một cách trọn vẹn nhất đến cá nhân, doanh nghiệp khi sử dụng.Có những loại hình văn phòng nào?Tuỳ vào mục đích sử dụng mà thị trường hiện tại đang có những hình thức và loại hình văn phòng như sau:+ Văn phòng làm việc truyền thốngĐổi mới loại hình văn phòng này thì có lẽ cũng đã không còn xa lạ gì đối với mọi người nữa rồi. Bạn có thể thoải mái hoạt động và phát triển tại đây và có đầy đủ cơ sở vật chất sử dụng cần thiết mà mình muốn.+ Loại hình văn phòng ảoĐối với hình thức này thì sẽ dành cho các doanh nghiệp dùng để đăng ký kinh doanh, tất cả các hoạt động nhận và gửi thư đều sẽ được thực hiện tại đây. Hoặc những vấn đề liên quan mà khi hoạt động sẽ không có sự khác biệt quá về lợi ích so với văn phòng truyền thống.+ Văn phòng chia sẻHình thức này tương tự với văn phòng ảo, tuy nhiên điểm khác ở đây là nhiều doanh nghiệp sẽ cùng sử dụng chung một văn phòng và tất nhiên là các nhân viên làm việc tại đây đều làm chung với nhau. Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí đáng kể, nhất là đối với những doanh nghiệp mới hoạt động.Trên đây là bài viết của Công ty Luật Legalzone. Liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0888889366 hoặc Fanpage để được tư vấn và hỗ trợ. Bạn có thể tham khảo các thủ tục pháp luật khác trên trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.
timeline_post_file60b997b6442b8-tra-cuu-ma-so-thue.jpg.webp
Mã số thuế doanh nghiệp và mã số thuế, mã số BHXH là một?Theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2020, mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác. Thêm vào đó, việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế (khoản 1 Điều 2 Thông tư 127/2015/TT-BTC).Trường hợp các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015, có mã số doanh nghiệp và mã số thuế khác nhau không bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi.Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.Như vậy, mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp đó.Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp đơn giảnCách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp thứ nhấtBước 1: Truy cập vào TNCNONLINE.COM.VN chọn Tra cứu MSTTra cứu mã số thuế Bước 2: Chọn mục doanh nghiệpBước 3: Điền Chứng minh thư/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc Mã số doanh nghiệp (mã số trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).Bước 4: Điền dãy chữ và số màu đỏ trong hình chữ nhật bên dưới vào ô Xác nhận thông tin.Bước 5: Bấm vào ô Tìm kiếm.Thông tin Doanh nghiệp nộp thuế chi tiết (Ảnh minh họa)Cách tra cứu này sẽ cung cấp cả ngày cấp mã số thuế doanh nghiệp nếu bạn cần thông tin này.Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp thứ haiBước 1: Truy cập vào trang của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/wps/portalBước 2: Chọn Dịch vụ côngTrang chủ Tổng cục Thuế Việt Nam (Ảnh minh họa)Bước 3: Chọn Tra cứu thông tin người nộp thuếBước 4: Nhập 01 trong 04 yêu cầu: Mã số thuế/Tên tổ chức cá nhân nộp thuế/Địa chỉ trụ sở kinh doanh/Số chứng minh thư người đại diện (Không cần phải nhập đầy đủ cả 4 thông tin).Sau đó nhập Mã xác nhận (Dãy chữ số và ký tự bên cạnh ô Mã xác nhận)Bước 5: Nhấn vào Tra cứu, chờ và nhận kết quảBước 6: Bấm vào tên doanh nghiệp để xem thông tin chi tiếtCả hai cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên đây đều rất đơn giản, dễ làm, chỉ cần vài cú nhấp chuột là bạn đã có đầy đủ các thông tin thuế của doanh nghiệp mình cần.Nếu có vướng mắc về các quy định liên quan đến luật doanh nghiệp, bạn đọc vui lòng liên hệ Legalzone  để được hỗ trợ chi tiết.
timeline_post_file60ab4d3e15f73-quang-cao-tren-bao-dien-tu.jpg.webp
Quảng cáo trên báo điện tửThứ hai, 24/5/2021, 00:54 (GMT+7)Đã lưu“Không cho phép thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo vượt quá 1,5 giây” trên báo điện tử là quy định hiệu lực từ 1/6 tới.Quy định này, tại Nghị định 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo, có vẻ hợp lý với bạn đọc, nhưng chưa hợp lý với doanh nghiệp.Họ sẽ chuyển quảng cáo từ báo chí sang nền tảng như YouTube. Vì ở đây, quảng cáo của họ được kéo dài 5 giây hoặc hơn, thậm chí có thể "bắt" người dùng xem hết với những video quảng cáo ngắn. Hay với các nền tảng OTT hoặc game, quảng cáo đang không bị các quy định pháp lý theo luật Việt Nam khống chế.Người bị thiệt là báo chí và nhà quảng cáo, doanh nghiệp trong nước. Người hưởng lợi là các ông lớn như Google, Facebook, nhà phát hành game và ứng dụng OTT.Tổng doanh thu của báo điện tử Việt Nam mỗi năm chỉ trên 4.000 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí quảng cáo trực tuyến khoảng 14.500 tỷ đồng. Phần chênh lệch hơn 10.000 tỷ đồng đang rơi vào túi "người ngoài" là các tập đoàn xuyên biên giới. Quy định pháp lý như Nghị định 38 mới đây càng khiến miếng bánh đã bé dễ bị chia thêm cho các ông lớn hơn.Tôi bắt đầu nghiên cứu cơ chế thu hút quảng cáo trên báo chí năm 1994, khi còn làm việc tại một số tòa soạn báo. Như một quy luật, các nhà quảng cáo sẵn lòng bỏ tiền vào nơi họ tin rằng có lượng bạn đọc nhất định thuộc phân khúc họ muốn tiếp cận. Họ sẽ trả tiền cao hơn nữa, nếu được đảm bảo xuất hiện ở trang báo có nội dung quan trọng, hấp dẫn mà bạn đọc của họ không bao giờ bỏ qua. Ví dụ, trang 3, trang 5 hoặc trang đầu của những chuyên mục quan trọng như "tài chính - ngân hàng", "thời sự", "pháp lý"...Tôi cũng đã áp dụng cơ chế tương tự để bán quảng cáo trên một số tạp chí của mình sau đó. Các thương hiệu xa xỉ từng giành giật nhau những vị trí tốt nhất mà họ tin rằng bạn đọc - người có khả năng chi trả cho sản phẩm của họ - sẽ nhìn thấy đầu tiên. Nếu không, ít nhất họ cũng muốn quảng cáo của mình nằm bên tay phải của những "bài đinh" nửa đầu cuốn tạp chí.Không chỉ trên báo in, thời kỳ đầu của báo điện tử, khoảng 15 năm trước, việc chiếm được vị trí trên đầu hoặc có logo trên trang chủ rất quan trọng, vì người đọc kiểu gì cũng phải đi qua "mặt tiền" để vào "nhà" đọc tin. Sau này, bạn đọc trải nghiệm nội dung theo link bài báo được gợi ý, chia sẻ trên mạng xã hội. Người đọc "đi" thẳng vào bài viết qua link, không nhất thiết phải qua trang chủ.Dĩ nhiên, nhà quảng cáo khôn khéo sẽ chọn xuất hiện ở ngay bài báo, với nhiều hình thức sáng tạo, dựa trên thuật toán xác định người đang đọc có phải đối tượng mình muốn tiếp cận không. Lý do rất đơn giản và tất yếu: quảng cáo phải xuất hiện ở đâu khách hàng của họ có thể nhìn thấy, khi lật trang báo hoặc lướt web theo dòng chảy nội dung.Nhưng từ ngày Nghị định 38 hiệu lực tới đây, các hành vi tưởng như hiển nhiên này bị coi là vi phạm Luật Quảng cáo, sẽ bị phạt rất nặng. Trên báo in, quảng cáo không được phép xuất hiện ở trang nội dung, đồng thời quảng cáo theo ngữ cảnh trên báo điện tử bị cấm. "Được nằm cạnh nội dung" - yếu tố tiên quyết để nhà quảng cáo bắt tay với báo chí - bị khóa lại.Thực ra, quảng cáo xen với nội dung đã bị cấm từ Luật Quảng cáo 2012. Ngay khi nó ra đời, các nhà chuyên môn đã chỉ ra những bất cập và lạc hậu của nhiều điều khoản trong luật, không theo kịp sự biến chuyển vũ bão của công nghệ truyền thông.Trên thế giới, với báo chí miễn phí tương tự như ở Việt Nam, quảng cáo được phép xen kẽ với bài nội dung và tuỳ biến dựa theo đối tượng đọc báo. Người ta sáng tạo nhiều cách để tránh gây phản cảm cho bạn đọc. Ví dụ như các video, box hình ảnh tĩnh và động, lời gợi ý thân thiện ngay trên thân bài viết. Các bài viết hay phụ trương doanh nghiệp trả tiền được ghi rõ "nội dung được tài trợ". Người đọc hoàn toàn thoải mái trong việc nhấp chuột vào hay bỏ qua. Nếu không muốn bị quảng cáo làm phiền, bạn có thể đặt báo in hay trả tiền mua nội dung báo online theo tháng, quý hoặc năm.Tôi nhận ra rằng, trong nỗ lực bảo vệ quyền của bạn đọc, các nhà lập pháp nước ta đã quên mất quyền của người bỏ tiền quảng cáo, quyền của doanh nghiệp - người mang lại nguồn thu chính cho báo chí, và là một phần của thị trường truyền thông. Họ bị tước bỏ dần các công cụ tiếp cận khách hàng thông qua sản phẩm truyền thông chính thống. Quyền được phát triển mạnh mẽ của báo chí - những người phục vụ nhu cầu thông tin cho xã hội - đang bị gạt sang bên lề.Báo in đang khó khăn, bạn đọc mỗi ngày một rời xa. Mô hình thu phí người đọc mới chỉ manh nha ở một, hai báo điện tử. Cho tới bây giờ, quảng cáo vẫn là nguồn thu gần như duy nhất đối với hầu hết cơ quan báo chí, để báo chí có thể tiếp tục miễn phí cho bạn đọc.Các doanh nghiệp đương nhiên vẫn phải bán hàng. Họ, dù không muốn, sẽ buộc phải chuyển dịch ngân sách quảng cáo lẽ ra dành cho báo chí sang các kênh khác. Doanh thu của báo điện tử hiện chỉ chiếm 20% - 25% tổng thị trường quảng cáo trực tuyến, với sự siết chặt này, sẽ càng thêm khó.Thay đổi trên thực ra còn bất lợi cho nhà nước. Việc quảng bá sản phẩm khó khăn hơn sẽ cản trở sự phát triển chung của kinh tế - xã hội. Báo chí vốn là kênh uy tín để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, vì giãn cách, có nhu cầu sử dụng kênh báo chí nhiều hơn để tiếp cận công chúng. Những rào cản mới sẽ khiến việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ khó khăn hơn. Nhà quảng cáo không được sử dụng kênh báo chí hiệu quả sẽ chuyển sang các nền tảng khác mà việc thu thuế hiện là vấn đề nan giải với chính phủ.Bộ Thông tin - Truyền thông cũng thấy rõ thị phần quảng cáo trực tuyến trong nước ngày càng bị co hẹp bởi sự cạnh tranh bất bình đẳng, không chung một luật chơi với các nền tảng xuyên biên giới. Cơ quan này đang nỗ lực nhiều cách để cải thiện sự công bằng trên bức tranh quảng cáo số Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc Nghị định 38 ra đời với một số quy định bóp nghẹt quảng cáo trên báo chí vô hình trung càng tạo thêm lợi thế cho các Big Tech.Trong câu chuyện này, chính độc giả cũng bị ảnh hưởng. Họ có thể phải chấp nhận quảng cáo kém tin cậy bởi mạng xã hội không chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin được quảng cáo như báo chí chính thống. Và điều quan trọng nữa, động lực phát triển một trong những ngành kinh tế sáng tạo: ngành xuất bản và nội dung số, sẽ bị suy giảm đáng kể.Người đọc có quyền chặn quảng cáo, nếu muốn. Họ có thể từ chối đọc, xem một kênh báo chí quá nhiều quảng cáo. Họ cũng có cả quyền không trả tiền cho người làm nội dung nếu không thích. Nhưng báo chí và doanh nghiệp thì không được pháp luật bảo hộ những quyền tương tự.Với Nghị định trên, tôi không bình luận về mức độ và hình thức xử phạt, vì nó được đặt ra với mục tiêu ngăn chặn vi phạm. Nhưng tôi chắc chắn việc áp dụng sẽ là bước lùi trong tiến trình đổi mới sáng tạo truyền thông theo xu hướng chung của thế giới.Lê Quốc Vinh
timeline_post_file60decbef97581-giay-khai-sinh.jpg.webp
Hiện nay, vấn đề bị sai thông tin trên giấy khai sinh rất nhiều khách hàng đang gặp phải và gửi câu hỏi về cho Legalzone. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp về "thay đổi thông tin trên giấy khai sinh"Giấy khai sinh là gì?Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định.Thứ nhất, về điều kiện thay đổi, cải chính giấy khai sinh:– Đối với người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi): việc thay đổi họ, chữ đệm, tên phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện trong Tờ khai. Bởi lẽ, đây là đối tượng chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì việc thay đổi phải được sự đồng ý của người đó.– Chỉ được thực hiện việc cải chính hộ tịch này khi có căn cứ để cho rằng sự sai sót thông tin trên giấy khai sinh là do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch.Thứ hai, về thẩm quyền thay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh:Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014:Việc chỉnh sửa, cải chính thông tin của cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch (như giấy khai sinh)Chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.Việc cải chính hộ tịch nói chung và cải chính thông tin trên giấy khai sinh nói chung sau khi đáp ứng các điều kiện luật định để cải chính còn phải thực hiện đúng thẩm quyền.Thẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinh cũng giống thẩm quyền cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 7 Luật hộ tịch 2014. Theo đó, thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện tùy theo độ tuổi của người có thông tin cần cải chính. Cụ thể được quy định như sau:Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cải chính đối với người chưa đủ 14 tuổi ở trong nước;Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cải chính đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên ở trong nước;Đối với người Việt Nam định cự ở nước ngoài thì thẩm quyền thuộc về cơ quan đại diện.Như vậy, nếu có nhu cầu cải chính thông tin thì tùy vào từng trường hợp thì bạn phải nộp hồ sơ cải chính đúng thẩm quyền để có thể được giải quyết.Thứ ba, thủ tục tay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh: Về hồ sơ thay đổi thông tin trên giấy khai sinh:Người yêu cầu cải chính thông tin trên giấy khai sinh chuẩn bị hồ sơ cải chính bao gồm:– Tờ khai theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP;– Bản chính giấy khai sinh;– Một số giấy tờ làm căn cứ để thay đổi thông tin như: Sổ hộ khẩu, Hộ chiếu,…Về trình tự, thủ tục thay đổi thông tin trên giấy khai sinh:Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện theo quy định tại  Điều 28 Luật hộ tịch 2014. Cụ thể như sau:Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền.Thời hạn:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.công chức tư pháp – hộ tịch sẽ ghi nội dung thay đổi, cải chính vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch nếu thấy việc cải chính thông tin trên giấy khai sinh đáp ứng đủ điều kiện:Có cơ sởĐủ điều kiệnĐúng thẩm quyềnPhù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan,Công chức tư pháp-hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.Trường hợp phức tạp, cần phải xác minh thêmThời hạn giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.Trên đây là bài viết của Legalzone về thủ tục cải chính, thay đổi thông tin trên giấy khai sinh. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. Hotline 0888889366. Hoặc bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Fanpage Công ty Luật Legalzone.
timeline_post_file60c02a54a3e5f-vay-dai-han-la-gi.jpg.webp
Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.Theo đó, căn cứ vào các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, các Bộ, ngành và địa phương lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên.Vậy vốn trung hạn là gì? Legalzone  sẽ giải đáp trong bài viết dưới đâyNguồn vốn đầu tư trung hạnđầu tư trung hạn là gì? Bao gồm những nguồn vốn nào?Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm:Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm: vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.Vốn đầu tư nguồn công trái quốc gia là khoản vốn do Nhà nước vay trực tiếp của người dân bằng một chứng chỉ có kỳ hạn để đầu tư cho các mục tiêu phát triển của đất nước.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ là khoản vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành để thực hiện một số chương trình, dự án quan trọng trong phạm vi cả nước.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương là khoản vốn trái phiếu có kỳ hạn từ 01 năm trở lên, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành hoặc ủy quyền phát hành để đầu tư một số dự án quan trọng của địa phương.Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, gồm: vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là các khoản vốn do Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để đầu tư các dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội.Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, gồm:Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đến trước thời điểm Luật ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2015 có hiệu lực;Khoản phí, lệ phí được để lại đầu tư của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC), lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí;Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư;Vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước được thu lại hoặc trích lại để đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ ngân sách nhà nước của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Nguồn thu của tổ chức tài chính, bảo hiểm xã hội được trích lại để đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Nguồn thu từ chuyển mục đích, chuyển quyền sử dụng đất của Bộ, ngành trung ương và địa phương chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước để đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.Khoản vốn vay của chính quyền cấp tỉnh được hoàn trả bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và thu hồi vốn từ các dự án đầu tư bằng các khoản vốn vay này, bao gồm:Khoản huy động vốn trong nước của chính quyền cấp tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vay từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước và huy động từ các nguồn vốn vay trong nước khác để đầu tư kết cấu hạ tầng;Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Chính phủ cho vay lại.Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạnVốn trung hạn là gì? Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn là gì– Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;– Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đai của các nhà tài trợ nước ngoài;– Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;– Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;– Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;– Các dự án khởi công mới nếu có các điều kiện: Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch; Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.Ngoài ra, còn cần phải tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ…Đặc biệt, không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.Các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm những nguồn vốn theo quy định tại Điều 3 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạnTheo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự ánCác nguyên tắc quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư công.Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án do cấp mình quản lý để:Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư;Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công.Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP và các nguyên tắc sau đây:Chương trình, dự án có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 10 và Điều 27 của Nghị định 77/2015/NĐ-CP;Sau khi đã bố trí vốn hoàn trả các khoản ứng trước vốn đầu tư công (nếu có).Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án được quy định tại Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.Trên đây là một số thông tin giải đáp cho thắc mắc vốn trung hạn là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất