0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Danh mục
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
avatar
Văn An
165 ngày trước
Bài viết
Cách thực hiện thủ tục sửa đổi và bổ sung giấy phép tư vấn điện lực cấp tỉnh
Hồ sơ thực hiện cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh gồm những gì?Để thực hiện cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, hồ sơ cần chuẩn bị những thông tin cụ thể theo quy định tại tiểu mục 2 Mục B Thủ tục hành chính theo Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023:Thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở:Văn bản đề nghị cấp giấy phép: Nội dung đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập: Văn bản chứng minh quyền lực của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.Chuyển giao tài sản hoặc giảm phạm vi hoạt động:Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực: Yêu cầu sửa đổi giấy phép hoạt động.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập: Văn bản chứng minh quyền lực của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, chuyên gia tư vấn: Các tài liệu chứng minh thực hiện quá trình chuyển giao.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.Những thông tin này cần được chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ để nộp đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnhViệc cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh diễn ra theo quy định tiểu mục 2 Mục B Thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023. Quy trình này bao gồm các bước chính như sau:Hướng dẫn và cấp giấy phép trực tuyến (nếu có)Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc cấp giấy phép điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh theo hình thức trực tuyến nếu có, phù hợp với quy định tại Thông tư 21/2020/TT-BCT.Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép không qua trực tuyếnThông báo hồ sơ không đầy đủ: Cơ quan cấp giấy phép điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đủ, hợp lệ.Trong thông báo, cần nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc.Bổ sung, sửa đổi hồ sơ: Trong thời hạn 60 ngày làm việc, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi hồ sơ và trả lời bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép.Thẩm định và cấp giấy phép: Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép thẩm định và cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực.Phương thức thực hiện:Quá trình này có thể thực hiện qua việc gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).Quy trình chi tiết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2020/TT-BCT.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ra sao?Để thực hiện thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, các yêu cầu và điều kiện được quy định theo tiểu mục 2 Mục B Thủ tục hành chính theo Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023 như sau:Đáp ứng các yêu cầu, điều kiện tương tự như trong trường hợp cấp mới.Thực hiện thay đổi về tên hoặc địa chỉ trụ sở của tổ chức đã được cấp giấy phép, hoặc tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực.Đây là những yêu cầu và điều kiện cụ thể khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.Câu hỏi liên quan1. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh là gì?Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thường bao gồm:Xác định nhu cầu sửa đổi, bổ sung: Đầu tiên, doanh nghiệp cần xác định rõ ràng nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung trên giấy phép hoạt động hiện tại.Chuẩn bị hồ sơ: Bao gồm đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép, bản sao giấy phép hiện có, và các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng điều kiện hoạt động mới hoặc các thông tin cần cập nhật.Nộp hồ sơ: Hồ sơ sẽ được nộp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh, thường là Sở Công Thương hoặc cơ quan tương đương.Xem xét và phê duyệt: Cơ quan cấp tỉnh sẽ xem xét hồ sơ và có thể yêu cầu bổ sung thông tin nếu cần. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu, sửa đổi hoặc bổ sung sẽ được phê duyệt và giấy phép mới sẽ được cấp.Nhận giấy phép: Doanh nghiệp nhận giấy phép đã được sửa đổi hoặc bổ sung từ cơ quan cấp tỉnh.2. Ai có thẩm quyền cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực?Thẩm quyền cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc về cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh, thường là Sở Công Thương hoặc cơ quan quản lý năng lượng tại địa phương.3. Các bước cụ thể trong quá trình sửa đổi, bổ sung giấy phép là gì?Các bước cụ thể thường bao gồm:Đánh giá nội dung cần sửa đổi, bổ sung: Xác định rõ ràng nội dung và lý do cần thay đổi.Chuẩn bị hồ sơ đề nghị: Bao gồm mọi tài liệu cần thiết và đơn đề nghị theo mẫu quy định.Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền: Thực hiện nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xử lý.Thực hiện các yêu cầu bổ sung nếu có: Cơ quan thẩm quyền có thể yêu cầu bổ sung thông tin hoặc điều chỉnh hồ sơ.Nhận giấy phép đã sửa đổi, bổ sung: Sau khi được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ nhận lại giấy phép đã được cập nhật.4. Các điều kiện cần thiết để được cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực là gì?Điều kiện cần thiết thường bao gồm:Đáp ứng các yêu cầu mới hoặc thay đổi: Nếu có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, chất lượng dịch vụ hoặc yêu cầu kỹ thuật, doanh nghiệp cần chứng minh rằng họ đáp ứng được những yêu cầu này.Tuân thủ pháp luật: Doanh nghiệp không vi phạm pháp luật hoặc quy định liên quan đến hoạt động tư vấn điện lực.Lý do chính đáng cho việc sửa đổi, bổ sung: Cần có lý do rõ ràng và chính đáng cho việc thay đổi, như mở rộng kinh doanh, thay đổi đối tượng khách hàng, hoặc cập nhật thông tin doanh nghiệp.5. Lưu ý gì khi chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép?Khi chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục:Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ: Mọi tài liệu nộp cần chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.Hiểu rõ quy định và yêu cầu: Nắm rõ các quy định và yêu cầu về sửa đổi, bổ sung giấy phép để chuẩn bị hồ sơ phù hợp.Lập kế hoạch và theo dõi tiến trình: Theo dõi sát sao quá trình xử lý hồ sơ và sẵn sàng thực hiện bất kỳ yêu cầu bổ sung nào từ cơ quan có thẩm quyền.Tư vấn pháp lý nếu cần: Trong trường hợp phức tạp hoặc nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, nên tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 
avatar
Văn An
166 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục cấp phép tư vấn chuyên ngành điện theo quy định địa phương
Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện do thẩm quyền cấp của địa phương quy định như thế nào? Theo tiểu mục 1 Mục B của Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023, việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện tại địa phương gồm:Cấp giấy phép tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, yêu cầu tư vấn gồm:Chuyên gia chủ nhiệm cần bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, ít nhất 5 năm kinh nghiệm tư vấn và tham gia thiết kế các dự án tương đương. Yêu cầu chứng chỉ hành nghề xây dựng.Chuyên gia tư vấn khác cần bằng tốt nghiệp đại học trong các lĩnh vực trắc địa, địa chất, xây dựng, điện, hệ thống điện, thiết bị điện, hoặc tự động hóa. Yêu cầu ít nhất 5 năm kinh nghiệm tư vấn và tham gia thiết kế các dự án tương đương. Yêu cầu chứng chỉ hành nghề xây dựng.Cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 35kV, yêu cầu tư vấn gồm:Chuyên gia giám sát trưởng cần bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, ít nhất 5 năm kinh nghiệm giám sát thi công và tham gia giám sát các dự án tương đương. Yêu cầu chứng chỉ hành nghề xây dựng.Chuyên gia tư vấn khác cần bằng tốt nghiệp đại học trong các lĩnh vực xây dựng, điện, hệ thống điện, thiết bị điện, hoặc tự động hóa. Yêu cầu ít nhất 5 năm kinh nghiệm tư vấn và tham gia giám sát thi công các dự án tương đương. Yêu cầu chứng chỉ hành nghề xây dựng.Thủ tục cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngTheo quy định trong tiểu mục 1 Mục B của Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023, thủ tục cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện tại địa phương được xác định như sau:Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, chỉnh sửa hoặc bổ sung giấy phép hoạt động điện, cơ quan chủ trì việc cấp giấy phép có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến tổ chức hoặc cá nhân nộp đơn nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.Trong thông báo, cần phải đưa rõ lý do cũng như yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh các thông tin, tài liệu liên quan để hoàn thiện hồ sơ;Trong khoảng thời gian 60 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin từ cơ quan cấp giấy phép, tổ chức hoặc cá nhân nộp đơn cần phải bổ sung hoặc sửa đổi các thông tin, tài liệu theo yêu cầu và trả lời bằng văn bản.Nếu vượt quá thời hạn nêu trên mà tổ chức hoặc cá nhân không sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép có thẩm quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;Trong khoảng thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh, cơ quan cấp giấy phép sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện.Thành phần và số lượng hồ sơ thực hiện cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện theo thẩm quyền địa phương như thế nào? Theo tiểu mục 1 Mục B của Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023, quy định về thành phần và số lượng hồ sơ thực hiện cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện địa phương như sau:Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định, Giấy chứng nhận thành lập (đối với tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.Danh sách chuyên gia tư vấn, bao gồm chức danh chủ nhiệm, giám sát trưởng và các chuyên gia khác; bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ hành nghề xây dựng (nếu có), tài liệu chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực tư vấn.Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia (quyết định nhiệm vụ hoặc giấy xác nhận của chủ đầu tư công trình, dự án đã thực hiện hoặc tài liệu có giá trị tương đương).Câu hỏi liên quan1. Mẫu giấy phép hoạt động điện lực là gì?Mẫu giấy phép hoạt động điện lực là biểu mẫu được quy định bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chứa đựng các thông tin cần thiết về quyền được phép thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực điện lực. Nó thường bao gồm tên doanh nghiệp, phạm vi hoạt động, điều kiện và thời hạn hiệu lực của giấy phép, cũng như bất kỳ điều kiện cụ thể nào khác được áp dụng.2. Điều kiện hoạt động điện lực là gì?Điều kiện hoạt động điện lực thường bao gồm:Năng lực kỹ thuật và quản lý: Đảm bảo có đủ năng lực và kinh nghiệm để vận hành an toàn và hiệu quả.Cơ sở vật chất và trang thiết bị: Cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết cho hoạt động sản xuất, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng điện.Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn, môi trường và quy hoạch sử dụng đất.Chính sách bảo hiểm và an toàn: Đảm bảo có các chính sách bảo hiểm và an toàn lao động phù hợp.3. Báo cáo duy trì giấy phép hoạt động điện lực?Báo cáo duy trì giấy phép hoạt động điện lực là báo cáo định kỳ mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực cần nộp cho cơ quan quản lý nhà nước. Báo cáo này thường bao gồm thông tin về tình hình hoạt động, tuân thủ các điều kiện giấy phép, cập nhật về cơ sở vật chất và kỹ thuật, cũng như bất kỳ thay đổi nào trong quản lý hoặc hoạt động kinh doanh.4. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp?Điều kiện cấp giấy phép cho hoạt động tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp thường bao gồm:Năng lực kỹ thuật: Doanh nghiệp cần có đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm và bằng cấp phù hợp.Kinh nghiệm thực tế: Có kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế các công trình tương tự.Phương tiện và công cụ thiết kế: Sở hữu hoặc có khả năng tiếp cận các phần mềm và công cụ thiết kế hiện đại và tiên tiến.Tuân thủ quy định về an toàn và môi trường: Đảm bảo các thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn và bảo vệ môi trường.5. Chứng chỉ hoạt động điện lực là gì?Chứng chỉ hoạt động điện lực là giấy tờ chứng nhận rằng một tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu cần thiết để thực hiện các hoạt động cụ thể trong lĩnh vực điện lực. Điều này có thể bao gồm sản xuất, truyền tải, phân phối, bảo trì điện, hoặc các hoạt động tư vấn và thiết kế liên quan.6. Giấy phép thi công công trình điện là gì?Giấy phép thi công công trình điện là sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép một tổ chức hoặc cá nhân được thực hiện việc xây dựng, lắp đặt, bảo trì hoặc sửa chữa các công trình điện. Điều này đảm bảo rằng công trình được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và pháp lý, và thường yêu cầu người thực hiện phải có chứng chỉ năng lực và kinh nghiệm cụ thể. 
avatar
Lã Thị Ái Vi
195 ngày trước
Bài viết
Bước tiến trong thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép truyền tải và phân phối điện
Làm thế nào để thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép truyền tải và phân phối điện cấp Trung ương? Dựa trên tiểu mục 6 Mục A Thủ tục hành chính theo Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023, trình tự và thủ tục để cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện cấp Trung ương được mô tả như sau:Cá nhân hoặc tổ chức muốn đề nghị cấp giấy phép cần đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương. Sử dụng tài khoản đã đăng ký để nhập và gửi hồ sơ trực tuyến.Khi nhận được yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi từ cơ quan cấp giấy phép, trong vòng 60 ngày làm việc, cá nhân hoặc tổ chức cần phải hoàn thiện hồ sơ, sửa đổi và bổ sung các thông tin yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.Nếu sau 60 ngày làm việc, tổ chức hoặc cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép có quyền từ chối và trả hồ sơ.Khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được gửi trên Cổng Dịch vụ công, trong vòng 07 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép sẽ tiến hành thẩm định và quyết định cấp giấy phép.Các bước và thủ tục để cấp giấy phép hoạt động điện lực mà không qua mạng trực tuyến:Thông báo hồ sơ: Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu phát hiện hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải gửi thông báo chính thức tới cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu, liệt kê rõ lý do và yêu cầu cần chỉnh sửa hoặc bổ sung.Phản hồi yêu cầu: Tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép cần phản hồi trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo. Họ phải gửi lại hồ sơ đã chỉnh sửa hoặc bổ sung theo yêu cầu. Nếu không tuân thủ, hồ sơ sẽ được coi là không hợp lệ và được trả lại.Thẩm định và cấp phép: Nếu hồ sơ đã hoàn thiện và hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép sẽ tiến hành xem xét trong 07 ngày làm việc và quyết định cấp giấy phép.Cách thực hiện:Dù không trực tuyến, bạn vẫn có thể tìm hiểu thông tin và biểu mẫu trên Cổng Dịch vụ công tại: https://dichvucong.moit.gov.vnĐối với hồ sơ có dung lượng lớn hoặc tài liệu đặc biệt, bạn có thể nộp trực tiếp tại cơ quan hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.Hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép truyền tải và phân phối điệnVậy hồ sơ yêu cầu thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền tải điện và phân phối điện ở cấp Trung ương cần chuẩn bị những gì và bao nhiêu bộ?Theo Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023 tại tiểu mục 6, Mục A về Thủ tục hành chính, yêu cầu về hồ sơ như sau:1. Khi thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở:Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương như Quyết định thành lập (dành cho tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).2. Khi tổ chức muốn nhận chuyển giao tài sản hoặc giảm phạm vi hoạt động:Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương.Tài liệu liên quan đến việc chuyển giao tài sản và nhân sự. Cũng như thông tin về đội ngũ quản lý kỹ thuật, vận hành và chuyên gia tư vấn.Số lượng: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.Điều kiện và yêu cầu cho việc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép truyền tải và phân phối điện ở cấp Trung ương Yêu cầu và điều kiện phải tương đương với việc xin giấy phép lần đầu.Trong trường hợp thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép, hoặc khi tổ chức muốn nhận chuyển giao tài sản từ một đơn vị đã có giấy phép hoạt động truyền tải điện.Câu hỏi liên quan Câu hỏi: Làm thế nào để có thể xin Giấy phép hoạt động điện lực?Trả lời: Để xin Giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức hoặc cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi: Thông tư 21/2020/TT-BCT liên quan đến vấn đề gì trong lĩnh vực điện lực?Trả lời: Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định chi tiết về thủ tục, quy trình và điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung, và gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực.Câu hỏi: Khi nào cần thực hiện Báo cáo duy trì giấy phép hoạt động điện lực?Trả lời: Báo cáo duy trì giấy phép hoạt động điện lực thường cần được thực hiện hàng năm để đảm bảo rằng các hoạt động đang tuân thủ đúng theo điều kiện và yêu cầu của Giấy phép.Câu hỏi: Làm sao để gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực khi nó sắp hết hạn?Trả lời: Để gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức hoặc cá nhân cần nộp hồ sơ gia hạn tại cơ quan có thẩm quyền trước khi Giấy phép hết hạn.Câu hỏi: Thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực kéo dài bao lâu?Trả lời: Thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực thường được quy định trên chính giấy phép và có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hình hoạt động và quy định của cơ quan cấp.Câu hỏi: Làm thế nào để dịch "Giấy phép hoạt động điện lực" sang tiếng Anh?Trả lời: "Giấy phép hoạt động điện lực" có thể được dịch sang tiếng Anh là "Electricity Operating License" hoặc "Power Operation License".  
avatar
Lã Thị Ái Vi
195 ngày trước
Bài viết
Quy định mới nhất về thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện
Trình tự và thủ tục sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động bán buôn và bán lẻ điện ở cấp Trung ươngTheo quy định tại tiểu mục 8 Mục A Thủ tục hành chính của Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023:Trình tự và thủ tục cấp giấy phép qua mạngĐăng ký tài khoản và gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.Trong vòng 60 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan cấp giấy phép, nếu cần chỉnh sửa hoặc bổ sung hồ sơ, tổ chức hoặc cá nhân phải thực hiện qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến.Nếu sau thời hạn trên mà không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép có quyền từ chối yêu cầu.Trong 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép sẽ tiến hành thẩm định và phát hành giấy phép.Trình tự và thủ tục cấp giấy phép không qua mạngTrong 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép sẽ thông báo về tình trạng hồ sơ qua văn bản nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, đồng thời chỉ rõ lý do và yêu cầu bổ sung.Tổ chức hoặc cá nhân có 60 ngày làm việc từ khi nhận được thông báo để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ và phản hồi qua văn bản.Nếu sau thời hạn trên mà không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép có quyền từ chối yêu cầu.Khi hồ sơ đủ điều kiện và hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép sẽ tiến hành thẩm định và phát hành giấy phép.Thành phần và yêu cầu về hồ sơ cho việc thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điệnDựa trên tiểu mục 8 Mục A Thủ tục hành chính theo Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023:1. Đối với việc thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở:Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập cho tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.2. Đối với việc nhận chuyển giao tài sản hoặc giảm phạm vi hoạt động từ đơn vị đã có giấy phép:Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập cho tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Tài liệu chứng thực việc chuyển giao tài sản và nhân sự, hoặc tài liệu liên quan đến nhóm quản lý kỹ thuật và vận hành nếu có sự thay đổi về nhân sự.Yêu cầu và điều kiện cho việc thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện cấp Trung ương:Đảm bảo các yêu cầu và điều kiện giống như việc cấp giấy phép mới.Phải có sự thay đổi về tên hoặc địa chỉ trụ sở của đơn vị đã được cấp giấy phép, hoặc tổ chức nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị có giấy phép hoạt động điện lực.Câu hỏi liên quan1. Câu hỏi: Đơn vị nào chịu trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương hiện nay? Trả lời: Đơn vị chịu trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương hiện nay 2. Câu hỏi: Có phải tất cả doanh nghiệp đều được phép bán điện không? Trả lời: Không phải tất cả doanh nghiệp đều được phép bán điện. Chỉ những doanh nghiệp có giấy phép hoạt động điện lực mới được quyền bán điện.3. Câu hỏi: Bán lẻ điện là hoạt động gì? Trả lời: Bán lẻ điện là hoạt động cung cấp điện năng trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua hệ thống lưới điện áp thấp.4. Câu hỏi: Giá bán buôn điện và bán lẻ điện có khác nhau không? Trả lời: Có, giá bán buôn điện và bán lẻ điện thường có sự khác biệt. Giá bán buôn điện là giá mà các nhà sản xuất hoặc phân phối điện năng bán cho các nhà cung cấp điện khác, trong khi giá bán lẻ là giá mà người tiêu dùng cuối cùng phải trả.5. Câu hỏi: Bán buôn điện có nghĩa là gì? Trả lời: Bán buôn điện là hoạt động mua điện năng từ các nhà sản xuất và bán lại cho các nhà cung cấp điện hoặc các tổ chức, doanh nghiệp lớn mà không thông qua hệ thống lưới điện áp thấp.6. Câu hỏi: Làm thế nào để gia hạn giấy phép hoạt động điện lực? Trả lời: Để gia hạn giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại cơ quan có thẩm quyền cùng với các tài liệu liên quan theo quy định. 
avatar
Lã Thị Ái Vi
196 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp phép hoạt động phát điện
Điều kiện để được cấp phép:Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện cần tuân thủ quy hoạch phát triển điện lực đã được chấp thuận. Mọi hạng mục của nhà máy điện cần xây dựng và lắp đặt theo thiết kế đã được duyệt, kiểm tra và nghiệm thu đúng quy định.Người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và vận hành phải có bằng cử nhân hoặc cao hơn từ ngành điện hoặc ngành kỹ thuật liên quan, và ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát điện. Người vận hành cần phải được đào tạo chuyên sâu, được huấn luyện về an toàn và có chứng chỉ vận hành nhà máy điện và thị trường điện lực.Phải có hạ tầng CNTT, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực.Các thiết bị liên quan đến an toàn lao động phải được kiểm định và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.Cần có báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết về việc bảo vệ môi trường cho dự án phát điện, và cả hai cần được cơ quan nhà nước chấp nhận và phê duyệt theo quy định pháp luật môi trường.Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện cần được nghiệm thu bởi cơ quan có thẩm quyền.Đối với nhà máy thủy điện, phải có quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt.Cần có các tài liệu pháp lý về an toàn đập cho nhà máy thủy điện, tuân thủ quy định pháp luật.Quy trình thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động phát điệnTrước khi vận hành thương mại: Trước 15 ngày làm việc so với ngày dự kiến vận hành, tổ chức liên quan cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.Cấp giấy phép trực tuyến:Đăng ký tài khoản tại cổng Dịch vụ công trực tuyến thông qua http://online.moit.gov.vn và sử dụng tài khoản này để nộp hồ sơ.Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được nộp đầy đủ, cơ quan cấp giấy phép tiến hành xem xét, kiểm tra (nếu cần) và quyết định cấp phép hoạt động phát điện.Cấp giấy phép không trực tuyến:Nhận thông báo trong 03 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ.Bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo.Nếu không bổ sung trong 60 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu, hồ sơ sẽ được trả lại.Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được nộp đầy đủ, cơ quan cấp giấy phép sẽ xem xét, kiểm tra (nếu cần) và quyết định cấp giấy phép.Không đủ điều kiện: Nếu tổ chức hoặc cá nhân không đáp ứng đủ điều kiện trong quá trình thẩm định, cơ quan cấp giấy phép có thể yêu cầu bổ sung hoặc từ chối cấp giấy phép, đồng thời phải nêu rõ lý do.Gia hạn giấy phép: Trước khi giấy phép sắp hết hạn (ít nhất 30 ngày), nếu muốn tiếp tục hoạt động, đơn vị cần nộp hồ sơ và thực hiện theo quy trình đề nghị cấp lại giấy phép.Danh sách yêu cầu hồ sơ cho thủ tục cấp phép hoạt động phát điệnĐơn yêu cầu giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01, theo quy định trong Phụ lục kèm theo Thông tư.Bản copy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức yêu cầu.Bảng liệt kê người quản lý kỹ thuật và trưởng ca nhà máy theo Mẫu 3b trong Phụ lục kèm theo; bản sao các chứng chỉ liên quan cho trưởng ca từ Bộ Công Thương.Bản sao quyết định về việc chấp thuận dự án đầu tư và định hướng đầu tư cho nhà máy điện từ cơ quan quyền lực.Bản sao quyết định chấp nhận Báo cáo về tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường từ cơ quan thẩm quyền.Bản sao Hợp đồng mua bán năng lượng điện.Danh sách thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn an toàn lao động và cam kết tuân thủ các quy định liên quan từ nhà đầu tư.Bản sao Biên bản kiểm tra hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo quy định.Bản sao quy trình vận hành hồ chứa (cho nhà máy thủy điện) từ cơ quan có thẩm quyền.Bản sao hướng dẫn vận hành phối hợp nhà máy điện với Đơn vị Điều độ.Bản sao biên bản kiểm tra hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông cho việc điều hành thị trường điện; biên bản kiểm tra hệ thống SCADA.Bản sao biên bản kiểm tra đập thủy điện và các tài liệu liên quan đến an toàn đập theo quy định (đối với đập thủy điện cần kiểm định).Câu hỏi liên quanGiấy phép hoạt động điện lực là gì?Trả lời: Giấy phép hoạt động điện lực là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia vào các hoạt động liên quan đến sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Giấy phép này nhằm đảm bảo rằng các đơn vị hoạt động tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường của ngành điện lực.Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực có nghĩa là gì?Trả lời: Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực là việc xin một thời gian thêm để tiếp tục hoạt động điện lực sau khi giấy phép ban đầu đã hết hạn, mà không cần phải thực hiện lại quy trình đăng ký mới.Làm sao để tra cứu giấy phép hoạt động điện lực?Trả lời: Người dùng có thể tra cứu giấy phép hoạt động điện lực thông qua hệ thống thông tin điện tử của cơ quan quản lý ngành điện lực hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan cấp phép để được hỗ trợ.Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực như thế nào?Trả lời: Quy trình thủ tục cấp giấy phép thường bao gồm việc nộp hồ sơ đăng ký, xem xét và kiểm tra hồ sơ, đánh giá năng lực kỹ thuật và tài chính của đơn vị đăng ký, và cuối cùng là việc cấp giấy phép nếu đơn vị đáp ứng đủ điều kiện.Thông tư 21/2020/TT-BCT nói về vấn đề gì?Trả lời: Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và hợp đồng mua bán điện.Có những trường hợp nào được miễn giấy phép hoạt động điện lực?Trả lời: Một số trường hợp có thể được miễn giấy phép hoạt động điện lực bao gồm: hoạt động sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng với công suất nhỏ hoặc dưới một ngưỡng nhất định; hoạt động liên quan đến nghiên cứu và phát triển; hoặc các trường hợp đặc biệt do cơ quan quản lý quy định. 
avatar
Lã Thị Ái Vi
196 ngày trước
Bài viết
Tìm hiểu thủ tục cấp giấy phép hoạt động bán buôn và bán lẻ điện
Điều kiện hoạt động thủ tục cấp giấy phép hoạt động bán buôn và bán lẻ điệnTổ chức cần tuân theo quy định pháp luật khi đăng ký kinh doanh bán buôn hoặc bán lẻ điện và phải thỏa mãn các yêu cầu để được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực này.Quy trình thực thi thủ tục cấp giấy phép hoạt động bán buôn và bán lẻ điệnĐối với việc đăng ký trực tuyến:Các cá nhân và tổ chức muốn đăng ký cần tạo tài khoản tại cổng Dịch vụ công trực tuyến tại http://online.moit.gov.vn và sử dụng tài khoản này để nộp hồ sơ.Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét hồ sơ và quyết định việc thủ tục cấp giấy phép hoạt động bán buôn và bán lẻ điện.Đối với việc đăng ký không trực tuyến:Cơ quan cấp giấy phép sẽ thông báo trong vòng 3 ngày làm việc nếu hồ sơ không hợp lệ, và sẽ chỉ rõ yêu cầu cần bổ sung hoặc chỉnh sửa.Các tổ chức và cá nhân có 5 ngày làm việc để phản hồi sau khi nhận thông báo từ cơ quan có thẩm quyền.Nếu trong 60 ngày không có phản hồi, cơ quan cấp giấy phép có thể từ chối hồ sơ.Khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan này sẽ xem xét và quyết định việc cấp giấy phép trong vòng 15 ngày làm việc.Nếu trong quá trình xem xét và kiểm tra thực tế mà thấy tổ chức hoặc cá nhân chưa đạt các yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép có thể yêu cầu bổ sung hoặc từ chối cấp giấy phép.Đối với những tổ chức hoặc cá nhân muốn gia hạn giấy phép trước 30 ngày khi giấy phép hết hạn, họ cần lập hồ sơ và thực hiện theo quy trình đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực hiện hành.Hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép cho hoạt động bán điện buôn và bán lẻĐơn xin cấp giấy phép hoạt động điện lực tuân theo Mẫu 01, được đính kèm trong Thông tư 12/2017/TT-BCT.Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy chứng nhận sự thành lập cho tổ chức, cá nhân đang yêu cầu giấy phép.Danh sách chi tiết về những người đảm nhiệm việc quản lý kinh doanh và quản lý kỹ thuật theo Mẫu 3b được đính kèm trong Thông tư này; cùng với bản sao của bằng cấp hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học và thẻ an toàn điện dành cho những người có tên trong danh sách.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Làm sao để có được giấy phép bán lẻ điện? Trả lời: Để cấp giấy phép hoạt động bán buôn và bán lẻ điện, một tổ chức hoặc cá nhân cần tuân theo các quy định của pháp luật và tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ đầy đủ theo quy trình quy định.Câu hỏi: Bán lẻ điện là hoạt động gì? Trả lời: Bán lẻ điện là hoạt động cung cấp điện năng đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua hệ thống lưới điện áp thấp.Câu hỏi: Giấy phép hoạt động điện lực có mục đích gì? Trả lời: Giấy phép hoạt động điện lực xác nhận quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, truyền tải, phân phối và bán điện.Câu hỏi: Đơn vị nào chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương? Trả lời: Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương thường do cơ quan quản lý ngành điện tại địa phương hoặc Bộ Công Thương cấp giấy phép, tuỳ thuộc vào quy định cụ thể của từng quốc gia hoặc khu vực.Câu hỏi: Các doanh nghiệp có được phép bán điện? Trả lời: Các doanh nghiệp có thể bán điện nếu họ đáp ứng đủ điều kiện và có giấy phép kinh doanh điện lực từ cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi: Làm thế nào để xác định giá bán buôn điện? Trả lời: Giá bán buôn điện thường được quy định dựa trên chi phí sản xuất, truyền tải và phân phối điện, cùng với một tỷ lệ lợi nhuận hợp lý. Giá này thường được cơ quan quản lý ngành điện quy định hoặc phê duyệt.Câu hỏi: Điều kiện kinh doanh điện là gì? Trả lời: Điều kiện kinh doanh điện bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật, an toàn, tài chính, và quản lý, cũng như việc có giấy phép kinh doanh điện lực từ cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi: Khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn, làm thế nào để gia hạn? Trả lời: Để gia hạn giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức hoặc cá nhân cần nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại cơ quan đã cấp giấy phép, tuân theo các quy định và thủ tục quy định. 
avatar
Lã Thị Ái Vi
196 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục cấp phép hoạt động lĩnh vực truyền tải và phân phối điện
Điều kiện để được thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động lĩnh vực truyền tảiTổ chức cần đăng ký hoạt động truyền tải điện và phải tuân thủ quy định của pháp luật.Phải sở hữu thiết bị, đường dây, và trạm biến áp đã được thiết kế, kiểm tra, và nghiệm thu theo tiêu chuẩn. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy phải đạt các tiêu chuẩn quy định.Người phụ trách kỹ thuật cần có bằng đại học chuyên ngành điện và ít nhất 05 năm kinh nghiệm. Người điều hành cần được đào tạo và kiểm tra về quy trình và an toàn điện.Điều kiện để được thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động lĩnh vực phân phối điệnTổ chức cần đăng ký hoạt động phân phối điện.Phải có trang thiết bị, đường dây, và trạm biến áp phù hợp với các tiêu chuẩn. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy cần đạt các tiêu chuẩn quy định.Người quản lý kỹ thuật và vận hành cần có bằng đại học chuyên ngành điện và ít nhất 03 năm kinh nghiệm. Người vận hành cần có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điện và kiểm tra về quy trình và an toàn điện.Quy trình thủ tục cấp phép hoạt động lĩnh vực truyền tải và phân phối điện trực tuyếnĐăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.Sử dụng tài khoản đã đăng ký để nộp hồ sơ trực tuyến.Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép sẽ thẩm định, kiểm tra (nếu cần) và quyết định cấp giấy phép.Quy trình cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến:Trong 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép sẽ thông báo nếu hồ sơ không đầy đủ và nêu rõ yêu cầu cần bổ sung.Tổ chức/cá nhân cần phản hồi bằng văn bản và bổ sung hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận thông báo.Nếu tổ chức/cá nhân không bổ sung hoặc trả lời trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép có thể trả lại hồ sơ.Khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong 15 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép sẽ thẩm định và quyết định cấp giấy phép.Trong quá trình xem xét, nếu tổ chức/cá nhân không đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan cấp giấy phép có thể yêu cầu bổ sung hoặc từ chối cấp giấy phép và nêu rõ lý do.Ghi chú: Đơn vị điện lực muốn gia hạn giấy phép trước 30 ngày khi hết hạn cần lập hồ sơ đề nghị và tuân thủ quy trình cấp giấy phép theo quy định.Hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến qua cổng Dịch vụ công của Bộ Công ThươngTổ chức hoặc cá nhân muốn đề nghị cấp giấy phép cần đăng ký tài khoản tại: http://online.moit.gov.vn. Sau khi đăng ký, dùng tài khoản này để nộp hồ sơ online.Kể từ khi nộp hồ sơ hoàn chỉnh trên cổng Dịch vụ công, trong vòng 15 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép sẽ xem xét, thẩm định và quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động điện lực. Có thể sẽ có bước kiểm tra tại chỗ nếu cần.Lưu ý: Ủy ban nhân dân của các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo việc cấp giấy phép theo phương thức online (nếu áp dụng) sao cho phù hợp với hướng dẫn trong Thông tư này.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Làm thế nào để có thể nhận giấy phép hoạt động điện lực?Trả lời: Để nhận giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức hoặc cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi: Khi giấy phép hoạt động điện lực sắp hết hạn, làm thế nào để gia hạn?Trả lời: Khi giấy phép sắp hết hạn, tổ chức hoặc cá nhân cần lập hồ sơ đề nghị gia hạn và nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước thời hạn quy định.Câu hỏi: Có yêu cầu gì về việc báo cáo để duy trì giấy phép hoạt động điện lực không?Trả lời: Có, tổ chức hoặc cá nhân cần thực hiện việc báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để duy trì giấy phép.Câu hỏi: Thông tư 21/2020/TT-BCT liên quan đến vấn đề gì?Trả lời: Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về các quy trình, điều kiện, và hướng dẫn liên quan đến giấy phép hoạt động điện lực.Câu hỏi: Giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn bao lâu?Trả lời: Thời hạn của giấy phép sẽ được quy định cụ thể trong giấy phép và tuỳ thuộc vào quy định của cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi: Để thực hiện các hoạt động trong chuyên ngành điện lực như phát điện, truyền tải, v.v. thì cần những yêu cầu gì?Trả lời: Để thực hiện các hoạt động này, tổ chức hoặc cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trang thiết bị, nguồn lực, kỹ thuật và phải có giấy phép hoạt động điện lực tương ứng.Câu hỏi: Tên "Giấy phép hoạt động điện lực" trong tiếng Anh là gì?Trả lời: Tên "Giấy phép hoạt động điện lực" trong tiếng Anh là "Electricity Operation License" hoặc "Power Operation License". 
avatar
Lã Thị Ái Vi
203 ngày trước
Bài viết
Chi tiết thủ tục thẩm định và cẩm nang phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài
Điều kiện chungMọi dự án liên quan đến việc mua bán điện với nước ngoài cần được cơ quan có thẩm quyền duyệt trước khi tiến hành.Phương án mua bán điện của dự án cần tuân theo Quy hoạch phát triển điện lực hoặc Kế hoạch phát triển lưới điện khu vực đã được phê duyệt. Đồng thời, phải bảo đảm an ninh và an toàn cung cấp điện cho quốc gia và địa phương.Nếu mua bán điện với nước ngoài mà sử dụng lưới điện do một đơn vị khác quản lý, thì việc này cần được thỏa thuận bằng văn bản.Hồ sơ cần nộp Theo Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BCT:Tờ trình yêu cầu phê duyệt việc mua bán điện với nước ngoài.Bản sao văn bản từ phía nước ngoài đề nghị mua điện hoặc đồng ý bán điện.Bản sao văn bản thỏa thuận từ Đơn vị quản lý lưới điện khác (nếu áp dụng theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư).Phương án dự định mua bán điện của dự án.Quy trình thẩm định và phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoàiBước 1:Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm soạn thảo và trực tiếp nộp Hồ sơ theo Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BCT tới Cục Điều tiết điện lực để xem xét.Bước 2:Nếu Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, Cục Điều tiết điện lực sẽ thông báo và yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thiện hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc từ lúc tiếp nhận Hồ sơ.Bước 3:Sau khi tiếp nhận Hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, trong vòng 10 ngày làm việc, Cục Điều tiết điện lực sẽ: a. Tổ chức thẩm định Hồ sơ yêu cầu phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài cho các dự án. b. Thu thập ý kiến từ:Các Bộ và ngành liên quan cho dự án đấu nối với điện áp từ 220 kV trở lên.Các đơn vị điện lực liên quan cho dự án đấu nối với điện áp dưới 220 kV. c. Nếu cần, yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải trình hoặc tổ chức cho Cơ quan thẩm định thực địa để đánh giá dự án.Bước 4:Trong 15 ngày làm việc sau khi thu thập ý kiến, Cục Điều tiết điện lực sẽ hoàn thiện và nộp báo cáo thẩm định cho Bộ trưởng Bộ Công Thương:a. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt cho dự án với điện áp từ 220 kV trở lên. b. Phê duyệt cho dự án với điện áp dưới 220 kV.Câu hỏi liên quanBán điện sang nước ngoài là gì?Bán điện sang nước ngoài là việc một quốc gia xuất khẩu năng lượng điện của mình tới một hoặc nhiều quốc gia khác dựa trên các hợp đồng thương mại hoặc thỏa thuận song phươngLợi ích của việc bán điện sang nước ngoài cho một quốc gia là gì?Lợi ích của việc này bao gồm việc tạo ra nguồn thu từ xuất khẩu, tối ưu hóa sự sử dụng năng lượng trong nước khi có dư thừa, và củng cố mối quan hệ ngoại giao và kinh tế với các nước bạn.Có những thách thức nào khi bán điện sang nước ngoài?Những thách thức có thể bao gồm việc đảm bảo ổn định trong cung cấp điện, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và hạ tầng liên quan đến truyền tải điện qua biên giới, và xử lý các vấn đề thương mại và chính trị có thể phát sinh.Điều kiện nào cần được đáp ứng để bán điện sang một nước khác?Để bán điện sang một nước khác, điều kiện thường bao gồm việc có một hợp đồng thương mại hoặc thỏa thuận song phương, cơ sở hạ tầng truyền tải phù hợp, và khả năng sản xuất điện ổn định.Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi truyền tải điện sang nước ngoài?Đảm bảo an toàn trong việc truyền tải điện sang nước ngoài đòi hỏi việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, sử dụng hệ thống giám sát và kiểm soát hiện đại, và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điện lực của nước bạn. 
avatar
Lã Thị Ái Vi
204 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn chi tiết Thủ tục đăng ký hỗ trợ giá điện cho dự án điện sinh khối KNL
Dự án điện sinh khối không nối lưới là gì?Dự án điện sinh khối không nối lưới (KNL) là một loại dự án điện sinh khối nhà máy xây dựng với mục tiêu cung cấp toàn bộ điện năng sản xuất cho các hộ sử dụng trong khu vực cụ thể mà không kết nối với lưới điện quốc gia. Khái niệm này được quy định trong Khoản 8 Điều 2 của Quyết định 24/2014/QĐ-TTg.Tại sao Việt Nam cần phát triển dự án điện sinh khối không nối lưới?Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển điện sinh khối, bao gồm cả dự án điện sinh khối không nối lưới. Việc phát triển dự án này có nhiều lợi ích, bao gồm cung cấp điện cho các khu vực hẻo lánh và xa trung tâm, đóng góp vào việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính, tạo ra cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế trong các khu vực này.Nguyên tắc xem xét hỗ trợ dự án điện sinh khối không nối lưới Nguyên tắc xem xét hỗ trợ dự án điện sinh khối không nối lưới gồm:Đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường: Dự án cần đảm bảo có lợi cho kinh tế, xã hội và môi trường.Dự án hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành: Dự án cần hoàn thành đầu tư và bắt đầu hoạt động trước khi đăng ký hỗ trợ giá điện.Tính toán giá điện và đơn giá hỗ trợ: Đơn giá hỗ trợ cho dự án điện sinh khối không nối lưới được tính dựa trên các yếu tố như công suất đặt, sản lượng điện phát thực tế hoặc dự kiến, tổng mức đầu tư, và chi phí khấu hao theo quy định pháp luật hiện hành.Hồ sơ đăng ký hỗ trợ giá điện cho dự án điện sinh khối không nối lưới  Hồ sơ đăng ký hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT bao gồm các thành phần sau:Văn bản đề nghị hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới.Dự án đầu tư: Bao gồm thông tin về chủ đầu tư, phương án giá điện, và các nội dung chính về sự cần thiết và đánh giá hiệu quả của phương án hỗ trợ.Kế hoạch vận hành và kế hoạch kinh doanh: Mô tả kế hoạch vận hành và kinh doanh của dự án.Kế hoạch và phương án chi phí, kỹ thuật phục vụ tháo dỡ và xử lý thiết bị nhà máy điện sinh khối sau khi kết thúc dự án: Bao gồm kế hoạch và phương án liên quan đến việc tháo dỡ và xử lý thiết bị sau khi dự án hoàn thành.Ý kiến của UBND cấp tỉnh về nội dung Hồ sơ đề nghị hỗ trợ.Trình tự đăng ký hỗ trợ giá điện cho dự án điện sinh khối không nối lưới Trình tự đăng ký hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới bao gồm các bước sau:Lập Hồ sơ đề nghị hỗ trợ giá điện: Chủ đầu tư của dự án điện sinh khối không nối lưới lập Hồ sơ đề nghị hỗ trợ giá điện và gửi nó đến Tổng cục Năng lượng. Hồ sơ đề nghị cần bao gồm 10 bộ hồ sơ và một bản CD/DVD/USB chứa file mềm của Hồ sơ đề nghị và các tài liệu kèm theo.Thẩm định Hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng tổ chức thẩm định Hồ sơ đề nghị và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục Năng lượng có thể thuê tư vấn thẩm định và tư vấn phản biện để hỗ trợ quá trình thẩm định.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Xin định mức điện 2023 như thế nào?Trả lời: Để xin định mức điện năm 2023, bạn cần thực hiện các bước sau:Liên hệ với công ty điện địa phương: Đầu tiên, bạn cần liên hệ với công ty điện địa phương hoặc cơ quan quản lý nguồn cung cấp điện tại khu vực bạn đang sử dụng điện để biết về quy trình và yêu cầu cụ thể cho việc xin định mức điện.Điền đơn xin định mức điện: Thường, bạn sẽ cần điền một đơn xin định mức điện. Hãy yêu cầu mẫu đơn này từ công ty điện hoặc cơ quan quản lý và điền thông tin cần thiết.Nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ xin định mức điện đã điền đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến công ty điện địa phương hoặc cơ quan quản lý.Thực hiện kiểm tra và đánh giá: Công ty điện hoặc cơ quan quản lý sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá các yếu tố như công suất tiêu thụ, loại thiết bị, và nhu cầu sử dụng điện của bạn để xác định định mức điện phù hợp.Phê duyệt và thông báo: Sau khi kiểm tra, công ty điện sẽ phê duyệt định mức điện của bạn và thông báo về số công suất đã được cấp.Câu hỏi: Thủ tục đăng ký đồng hồ điện năm 2023 là gì?Trả lời: Để thực hiện thủ tục đăng ký đồng hồ điện năm 2023, bạn cần tuân theo các bước sau:Liên hệ với công ty điện: Liên hệ với công ty điện địa phương để biết về thủ tục cụ thể và yêu cầu khi đăng ký đồng hồ điện.Xin mẫu đơn đăng ký: Yêu cầu mẫu đơn đăng ký từ công ty điện hoặc tải về từ trang web của họ (nếu có).Điền đơn đăng ký: Điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu đơn đăng ký, bao gồm thông tin cá nhân, địa chỉ, loại dịch vụ, và thông tin kỹ thuật liên quan đến đồng hồ điện.Nộp hồ sơ: Nộp đơn đăng ký và các tài liệu liên quan đến công ty điện địa phương hoặc cơ quan quản lý.Kiểm tra và phê duyệt: Công ty điện sẽ kiểm tra và xác nhận thông tin từ hồ sơ đăng ký của bạn, sau đó phê duyệt việc cài đặt đồng hồ điện.Lắp đặt đồng hồ điện: Công ty điện hoặc đối tác của họ sẽ lên lịch để lắp đặt đồng hồ điện tại địa chỉ của bạn.Kiểm tra và thông báo: Sau khi đồng hồ điện được lắp đặt, công ty điện sẽ tiến hành kiểm tra và thông báo về việc hoàn tất đăng ký.Câu hỏi: Mẫu đơn xin cấp định mức điện nhà trọ là gì?Trả lời: Mẫu đơn xin cấp định mức điện cho nhà trọ là một tài liệu chứa thông tin cần thiết để đăng ký cấp định mức điện cho các căn hộ nhà trọ. Mẫu đơn này thường do công ty điện địa phương hoặc cơ quan quản lý cung cấp. Để có được mẫu đơn này, bạn nên liên hệ trực tiếp với công ty điện địa phương hoặc cơ quan quản lý tại khu vực của bạn.Câu hỏi: Thủ tục đăng ký điện sinh hoạt online như thế nào?Trả lời: Thủ tục đăng ký điện sinh hoạt online có thể thực hiện theo các bước sau:Truy cập trang web của công ty điện: Truy cập trang web của công ty điện địa phương hoặc cơ quan quản lý nguồn cung cấp điện để tìm thông tin về việc đăng ký điện sinh hoạt online.Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản: Nếu trang web yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, bạn cần thực hiện bước này trước.Hoàn thiện thông tin đăng ký: Theo hướng dẫn trên trang web, bạn sẽ cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, và thông tin về loại dịch vụ và mức công suất điện bạn muốn đăng ký.Kiểm tra thông tin: Trước khi xác nhận đăng ký, hãy kiểm tra thông tin đã điền để đảm bảo chính xác.Xác nhận đăng ký: Sau khi kiểm tra và chắc chắn thông tin đã đúng, bạn sẽ xác nhận đăng ký trên trang web.Thực hiện thanh toán (nếu cần): Nếu có yêu cầu thanh toán phí đăng ký hoặc tiền điện trước, bạn sẽ thực hiện thanh toán theo hướng dẫn trên trang web.Chờ xác nhận: Sau khi hoàn tất đăng ký, công ty điện sẽ xem xét thông tin của bạn và thông báo về việc xác nhận đăng ký và lên lịch để lắp đặt đồng hồ điện (nếu cần).Câu hỏi: Thủ tục đăng ký đồng hồ điện như thế nào?Trả lời: Thủ tục đăng ký đồng hồ điện có thể thực hiện qua các bước sau:Liên hệ với công ty điện: Liên hệ với công ty điện địa phương để biết về thủ tục cụ thể và yêu cầu khi đăng ký đồng hồ điện.Xin mẫu đơn đăng ký: Yêu cầu mẫu đơn đăng ký từ công ty điện hoặc tải về từ trang web của họ (nếu có).Điền đơn đăng ký: Điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu đơn đăng ký, bao gồm thông tin cá nhân, địa chỉ, và thông tin kỹ thuật liên quan đến đồng hồ điện.Nộp hồ sơ: Nộp đơn đăng ký và các tài liệu liên quan đến công ty điện địa phương hoặc cơ quan quản lý.Kiểm tra và phê duyệt: Công ty điện sẽ kiểm tra và xác nhận thông tin từ hồ sơ đăng ký của bạn, sau đó phê duyệt việc cài đặt đồng hồ điện.Lắp đặt đồng hồ điện: Công ty điện hoặc đối tác của họ sẽ lên lịch để lắp đặt đồng hồ điện tại địa chỉ của bạn.Kiểm tra và thông báo: Sau khi đồng hồ điện được lắp đặt, công ty điện sẽ tiến hành kiểm tra và thông báo về việc hoàn tất đăng ký.Câu hỏi: Công suất đăng ký sử dụng điện sinh hoạt là bao nhiêu kW?Trả lời: Công suất đăng ký sử dụng điện sinh hoạt (được gọi là định mức điện) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của từng hộ gia đình hoặc doanh nghiệp. Công suất này thường được tính bằng kW (kilowatt) và thường được xác định dựa trên các yếu tố như loại thiết bị sử dụng điện, số lượng thiết bị, và mức tiêu thụ điện hàng tháng. Để biết công suất đăng ký sử dụng điện cụ thể cho hộ gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn, bạn nên liên hệ với công ty điện địa phương hoặc cơ quan quản lý để thực hiện việc đăng ký hoặc điều chỉnh định mức điện. 
avatar
Tran Huy Hoang
204 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện thủ tục lắp mới đồng hồ nước
Quy định về lắp đặt đồng hồ đo nướcQuy tắc Chung: Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng nước, đơn vị cung cấp nước sẽ tiến hành lắp đặt đồng hồ nước cho hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình chỉ được lắp đặt miễn phí một công tơ điện. Trong trường hợp nhiều hộ cùng sinh sống trong một gia đình, chỉ có một đồng hồ nước được lắp đặt miễn phí. Nếu họ muốn lắp đặt nhiều hơn, họ sẽ phải tự đầu tư cho việc này.Quy định Lắp đặt Đồng hồ Nước: Nơi đăng ký hồ sơ lắp đặt đồng hồ nước là tại trụ sở hoặc trạm phân phối nước nơi khách hàng đang cư trú. Trong trường hợp khách hàng lắp đặt mới và sử dụng chung đường ống cấp nước được đầu tư bởi một công ty cung cấp nước khác, cần có văn bản đồng ý từ phía công ty cung cấp nước đó.Địa chỉ đăng ký lắp đặt đồng hồ nước phải thuộc phạm vi cấp nước của công ty. Vị trí này không được nằm trong khu vực có thông báo thu hồi hoặc phát hành tại địa phương. Vị trí lắp đặt đồng hồ đo nước phải nằm trước nhà hoặc trong phần đất thuộc quyền sử dụng của người đăng ký. Vị trí này cần phải thuận tiện cho việc ghi số nước và bảo quản đồng hồ đo nước, đồng thời cần phải thuận tiện cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Trong trường hợp vị trí đặt đồng hồ nằm trên phần đất thuộc quyền sử dụng của người khác, cần có sự đồng ý từ phía họ.Chi phí lắp đặtHộ gia đình: Công ty sẽ thực hiện lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho khách hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau: đồng hồ size 15mm, ống bypass Ø21mm, chiều dài đến cụm đồng hồ ≤4m. Trường hợp chiều dài vượt quá 4m, khách hàng sẽ phải thanh toán dựa trên bảng tính của công ty cấp nước. Nếu có yêu cầu lắp đặt các phụ kiện khác, khách hàng sẽ tự đầu tư cho việc này.Tổ chức, doanh nghiệp: Công ty cấp nước sẽ thực hiện lắp đặt miễn phí theo thiết kế của đồng hồ chi nhánh, với điều kiện chiều dài từ điểm đầu đến cụm công tơ không vượt quá 4m đối với hộ gia đình. Nếu vượt quá 4m, công ty sẽ áp dụng bảng tính của chi nhánh để tính phí.Công trình xây dựng: Trong trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho nhà thầu thanh toán tiền nước hoặc nhà thầu tự đăng ký lắp đặt đồng hồ nước, nhà thầu sẽ phải thanh toán chi phí lắp đặt và tiền thế chấp. Mức thế chấp sẽ được xác định trong khoảng từ 1 triệu đến 5 triệu đồng, tùy theo diện tích và khối lượng công việc thi công, quyết định bởi giám đốc chi nhánh. Sau khi công trình hoàn thành và được bàn giao cho chủ đầu tư, và sau khi thanh toán đầy đủ, chi nhánh cấp nước sẽ hoàn trả tiền thế chấp cho chủ đầu tư.Khách thuê (áp dụng cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên): Trên 24 tháng, việc lắp đặt đồng hồ nước sẽ được thực hiện miễn phí theo quy định.Thủ tục xin lắp đồng hồ nướcGiấy đăng ký sử dụng nước và lắp đặt đồng hồ theo mẫu của công ty.Bản sao chứng minh nhân dân, kèm theo bản gốc.Một trong các giấy tờ sau (bản sao kèm theo bản gốc):Đối với hộ gia đình: Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, giấy chứng nhận quyền sở hữu chỗ ở tại địa chỉ lắp đặt, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán chỗ ở hoặc hợp đồng thuê chỗ ở có thời hạn tối thiểu là 1 năm.Đối với cơ quan, công ty: Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất của cơ quan tại địa chỉ xin cấp nước.Các thủ tục khác như kiểm định, di dời đồng hồ, treo, mở lại đồng hồ nước được thực hiện như sau: khách hàng liên hệ với Chi nhánh hoặc Trạm phân phối nước tại địa bàn để nhận phiếu yêu cầu. Đơn vị cấp nước tại địa phương sẽ hướng dẫn cụ thể các vấn đề liên quan và hẹn thời gian xử lý. Thời gian giải quyết chậm nhất là 7 ngày làm việc. Chi phí liên quan sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm.Để thực hiện thủ tục sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước, khách hàng cần liên hệ với Chi nhánh cấp nước để tiến hành yêu cầu.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Làm thế nào để đăng ký lắp đặt đồng hồ nước cho gia đình tôi? Trả lời: Để đăng ký lắp đặt đồng hồ nước, bạn cần liên hệ với công ty cung cấp nước trên địa bàn của mình và làm theo hướng dẫn và thủ tục mà họ yêu cầu. Thường thì bạn cần chuẩn bị giấy tờ cá nhân và các thông tin liên quan đến địa chỉ lắp đặt.Câu hỏi: Có phải trả chi phí cho việc lắp đặt đồng hồ nước không? Trả lời: Đối với hộ gia đình, lắp đặt đồng hồ nước thường miễn phí khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, nếu độ dài ống nước từ đồng hồ đến điểm sử dụng vượt quá một mức nhất định, bạn có thể phải trả phí dựa trên bảng tính của công ty cung cấp nước. Đối với tổ chức và công trình xây dựng, quy định có thể khác nhau.Câu hỏi: Thời gian giải quyết lắp đặt đồng hồ nước là bao lâu? Trả lời: Thời gian giải quyết lắp đặt đồng hồ nước thường là 7 ngày làm việc, tính từ khi nhận đủ hồ sơ và thông tin cần thiết.Câu hỏi: Tôi có thể tự lắp đặt đồng hồ nước cho gia đình mình không? Trả lời: Thường thì bạn cần phải đăng ký và yêu cầu công ty cung cấp nước thực hiện việc lắp đặt đồng hồ nước. Tự lắp đặt đồng hồ nước không phải là quyền của cá nhân và có thể vi phạm quy định và tiêu chuẩn an toàn.Câu hỏi: Nếu tôi muốn thay đổi vị trí lắp đặt đồng hồ nước, tôi phải làm thủ tục gì? Trả lời: Để thay đổi vị trí lắp đặt đồng hồ nước, bạn cần liên hệ với công ty cung cấp nước và làm theo hướng dẫn của họ. Thường thì bạn sẽ được hướng dẫn về thủ tục và thời gian cụ thể để di dời và lắp đặt lại đồng hồ nước.  
Bài viết được xem nhiều nhất
Bài viết
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoXem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà NộiLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘTải ngay mẫu Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân tại phần ảnh tại bài viết hoặc tại phần bình luận của bài viết bạn nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
Bài viết
[MỚI]Địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệpTừ 2021, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm cả tên doanh nghiệp. Đây là nội dung mới được Quốc hội đề cập đến tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhCụ thể, Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ:Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không yêu cầu với địa điểm kinh doanh mà chỉ quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm cụm từ “chi nhánh” với chi nhánh, cụm từ “văn phòng đại diện” với văn phòng đại diện.  Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhNgoài ra, Điều 41 Luật 2020 cũng có quy định cụ thể với tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh gồm:– Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;– Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Trong đó, tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu… do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh* Thành phần hồ sơTheo Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:– Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-11 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.– Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ: người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực.* Số lượng hồ sơ: 01 bộTrình tự thủ tục lập địa điểm kinh doanhBước 1: Nộp hồ sơCó 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh.Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh . Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng.Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơBước 3: Nhận kết quả* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc* Lệ phí giải quyết:– 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.– Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.Trên đây là bài viết tham khảo về một số quy định mới về hộ kinh doanh từ năm 2021. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
Bài viết
Trong bối cảnh tài chính cá nhân ngày càng phổ biến, các tổ chức tín dụng chơi một vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền mặt và dịch vụ tài chính cho người dân. Trong số những tổ chức này, FE Credit là một cái tên được nhiều người biết đến, đặc biệt trong lĩnh vực đòi nợ. Họ thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo khách hàng tuân thủ thỏa thuận và trả nợ đúng hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách FE Credit thực hiện quy trình đòi nợ và những điều quy định liên quan.1. Fe credit được hiểu là gì?Fe Credit bắt đầu hoạt động vào năm 2015 sau khi trước đó là một phần của VPBank, một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở đi, FE Credit đã hoạt động độc lập dưới tư cách là Công ty TNHH Tài chính FE Credit.Kể từ đó, FE Credit đã phục vụ hơn 10 triệu người dân thông qua mạng lưới gồm hơn 13,000 điểm bán hàng và hơn 17,500 nhân viên, cùng với hơn 9,000 đối tác. Chủ yếu, FE Credit chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tiêu dùng như vay tiền mặt, thẻ tín dụng, vay mua xe máy và vay mua điện thoại di động.Chúng ta đã quen thuộc với FE Credit qua các chương trình mua sắm trả góp 0% tại các đại lý bán hàng điện máy và xe hơi trên toàn quốc. Đây là một phương thức nhanh chóng và tiện lợi để đáp ứng nhu cầu vay tiền của những người cần tài chính gấp.2. Fe credit đòi nợ hiện nay như thế nào?Để thu hồi khoản nợ từ những người vay tiền không tuân thủ hoặc cố ý không trả nợ, nhân viên đội ngũ đòi nợ của FE Credit thực hiện các phương thức sau:Nhắn tin đòi nợ: Đây là một trong những phương thức phổ biến để đòi nợ. Ban đầu, tin nhắn từ nhân viên đòi nợ sẽ mang tính nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng nếu không nhận được phản hồi hoặc thanh toán, tin nhắn sẽ trở nên cứng rắn. Ban đầu, sẽ có nhắn tin qua điện thoại.Liên hệ qua mạng xã hội: Trong trường hợp người vay không phản hồi tin nhắn hoặc cuộc gọi, bộ phận đòi nợ có thể thực hiện liên hệ thông qua mạng xã hội.Cuộc gọi điện thoại đòi nợ: FE Credit sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, do đó, khó nhận biết cuộc gọi từ họ. Một số người có thể cố gắng chặn cuộc gọi từ FE, nhưng không thể chặn được tất cả.Tăng cường áp lực: Nếu người vay tiếp tục không trả tiền, nhân viên đòi nợ sẽ tăng cường áp lực theo từng cấp độ. FE Credit có thể thậm chí đưa vụ việc ra tòa án nếu người vay không hợp tác.Liên quan đến người thân: Khách hàng sẽ cung cấp danh sách bạn bè và người thân cho FE Credit, bao gồm tên, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, để FE Credit nhắc nhở người vay trả nợ. Đây là một hình thức đòi nợ khiến cho cả người vay và người thân cảm thấy không thoải mái, vì nó tiết lộ thông tin cá nhân về tình trạng nợ của người vay.Vậy nếu bạn không trả hoặc cố ý không trả nợ, FE Credit sẽ thực hiện các biện pháp đòi nợ như nhắn tin, cuộc gọi điện thoại, và thậm chí làm phiền người thân. Mức độ của các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác của người vay.3. Quy trình fe credit đòi nợ như thế nào? Quy trình đòi nợ của FE Credit tuân theo một chuỗi bước như sau:Nhắc nhở trước hạn: Trước khi hạn trả nợ hoặc kỳ trả góp đến gần, nhân viên của FE Credit sẽ liên hệ với khách hàng. Họ sẽ thông báo địa điểm và ngày tháng thanh toán nếu khách hàng phản hồi.Liên tục nhắc nhở: Nếu khách hàng không tuân thủ thời hạn trả nợ, nhân viên sẽ tiếp tục gọi điện thoại và nhắn tin nhắc nhở. Nếu khách hàng không phản hồi hoặc ngắt kết nối, FE Credit sẽ tăng cường áp lực thông qua các cuộc gọi từ những người khác với mức độ đòi nợ tăng dần.Đòi nợ qua mạng xã hội: FE Credit sẽ tiếp tục đòi nợ trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo nếu cuộc gọi điện thoại không đạt được. Các thông điệp có thể trở nên khó chịu và đe dọa kiện ra tòa.Liên hệ với bạn bè hoặc người thân: Trong một nỗ lực cuối cùng, FE Credit có thể liên hệ với danh sách bạn bè hoặc người thân được cung cấp bởi khách hàng. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây xung đột và mất mát mối quan hệ.Gửi giấy báo nợ: Nếu không có sự hợp tác từ khách hàng, FE Credit sẽ gửi giấy báo nợ đến địa chỉ được ghi trong hợp đồng vay.Tố tụng tại tòa: Trong những trường hợp với số nợ lớn, FE Credit có thể đưa vụ việc ra tòa để giải quyết và đòi nợ một cách hợp pháp.Vậy, quy trình đòi nợ sẽ tăng dần theo mức độ trì hoãn trả nợ của người vay, và FE Credit sẽ áp dụng biện pháp đòi nợ tương ứng cho đến khi nợ được thanh toán hoàn toàn.4. Fe Credit đòi nợ làm phiền liên tục cần phải làm gì?Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN, các biện pháp đôn đốc và thu hồi nợ phải tuân theo nguyên tắc phù hợp với đặc thù của khách hàng, các quy định của pháp luật, và chỉ có thể được áp dụng sau khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo mật thông tin của khách hàng phải được tuân theo quy định của pháp luật. Do đó, không được áp dụng các biện pháp như sau:Đe dọa khách hàng: Không được sử dụng các biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa là 05 lần trong một ngày, nhưng phải tuân theo khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối.Thu hồi nợ đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ: Không được áp dụng các biện pháp đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức hoặc cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ.Căn cứ vào quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, việc sử dụng thông tin số để đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, hoặc vu khống uy tín của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.Vậy nếu trong trường hợp FE Credit đòi nợ nhiều lần mà không có nghĩa vụ trả nợ từ phía khách hàng hoặc không có quan hệ gì với người vay, người bị làm phiền có thể liên hệ với doanh nghiệp viễn thông mà họ là khách hàng hoặc gửi đơn khiếu nại cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để yêu cầu giải quyết.Kết luận:FE Credit là một trong những tổ chức tài chính quan trọng tại Việt Nam, và việc họ đòi nợ là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, quá trình đòi nợ phải tuân theo quy định của pháp luật và phải được thực hiện một cách công bằng và đúng luật. Khách hàng cũng cần hiểu rằng trách nhiệm trong việc trả nợ là rất quan trọng, và việc hợp tác với FE Credit có thể giúp tránh được những tình huống không mong muốn. 
Bài viết
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
Bài viết
Bảo hiểm thất nghiệp là một cơ chế quan trọng, giúp hỗ trợ người lao động trong những giai đoạn khó khăn khi họ mất việc làm. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của quỹ bảo hiểm thất nghiệp, việc xác định mức đóng cũng như hiểu rõ nguồn hình thành của quỹ này là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ phân tích và giải đáp những thắc mắc liên quan đến mức đóng và nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người đọc có cái nhìn sâu rộng và đầy đủ hơn về vấn đề này.Bảo hiểm thất nghiệp là gì?Trong bối cảnh kinh tế phức tạp, bảo hiểm thất nghiệp trở thành một giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người lao động.Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ giúp bù lại một phần thu nhập cho những người mất việc, đồng thời hỗ trợ họ trong việc đào tạo nghề và tìm kiếm cơ hội làm việc mới, dựa trên việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).Nhờ vào sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhiều người lao động đã tìm ra cách giải quyết vấn đề việc làm, khẳng định vị thế của mình trên thị trường lao động và đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội.Mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp được xác định như nào?Mức đóng góp và trách nhiệm trong việc đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) được quy định cụ thể theo Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm năm 2013. Theo đó:- Mỗi người lao động cần đóng 1% từ tiền lương hàng tháng của mình.- Người sử dụng lao động cũng phải đóng 1% từ quỹ lương hàng tháng dành cho nhân viên đang tham gia BHTN.- Nhà nước cam kết hỗ trợ thêm tối đa 1% từ quỹ lương hàng tháng cho việc đóng góp BHTN, với ngân sách được đảm bảo bởi chính phủ trung ương.Tổng cộng, mức đóng góp vào Quỹ BHTN là 3%, với 1% từ người lao động, 1% từ người sử dụng lao động, và 1% từ sự hỗ trợ của nhà nước.Quỹ BHTN hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:- Đóng góp từ người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ từ nhà nước.- Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư của Quỹ BHTN.- Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lãi từ việc trễ hạn đóng góp BHTN và các khoản thu hợp pháp khác.Quỹ BHTN được sử dụng cho các mục đích sau:- Thanh toán trợ cấp thất nghiệp.- Hỗ trợ đào tạo, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để giữ việc làm cho người lao động.- Hỗ trợ học nghề.- Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm.- Chi trả bảo hiểm y tế cho người nhận trợ cấp thất nghiệp.- Chi phí quản lý BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.- Đầu tư để bảo toàn và phát triển Quỹ.Phương thức đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?Cách thức đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) diễn ra hàng tháng theo các quy định sau:- Người sử dụng lao động cần đóng góp vào BHTN theo tỷ lệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm 2013. Họ cũng cần trích một phần từ lương của nhân viên theo tỷ lệ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 của cùng một luật, để đóng góp vào Quỹ BHTN.- Sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Quỹ BHTN tuân theo nguyên tắc đảm bảo số dư quỹ hàng năm ít nhất bằng hai lần tổng chi cho các chế độ BHTN và chi phí quản lý của năm trước. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không vượt quá 1% quỹ lương hàng tháng dành cho BHTN của những người đang tham gia. Cách thức chuyển kinh phí như sau:Vào quý IV mỗi năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dựa trên dự toán thu-chi BHTN được phê duyệt để xác định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN của năm trước, tuân theo quy định tại Khoản 1 của Điều này. Số kinh phí này sẽ được gửi đến Bộ Tài chính để chuyển vào Quỹ BHTN một lần.Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo quyết toán từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chấp thuận, Bộ Tài chính sẽ thẩm định và quyết định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN năm trước. Nếu kinh phí mà Bộ Tài chính đã cấp nhiều hơn số tiền cần hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải trả lại phần chênh lệch cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, nếu số tiền cấp ít hơn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung trong năm tiếp theo.Kinh phí hỗ trợ Quỹ BHTN đều được bảo đảm bởi ngân sách trung ương, từ nguồn chi đảm bảo xã hội đã được Quốc hội quyết định.Kết luận Mức đóng góp phải được xác định một cách hợp lý để đảm bảo quỹ có đủ kinh phí hoạt động và cùng lúc đó, không tạo áp lực tài chính quá lớn lên người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, việc hình thành quỹ từ nhiều nguồn khác nhau cần được quản lý chặt chẽ và minh bạch, điều này đòi hỏi sự phối hợp mật thiết giữa các cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, và người lao động. Một hiểu biết đầy đủ và chi tiết về các khía cạnh này sẽ giúp người lao động cảm thấy an tâm hơn với quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thúc đẩy sự tham gia tích cực và từ đó góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Nếu có thắc mắc khác liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết. 
Bài viết
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16 ở 19 tỉnh thành phía Nam thêm 14 ngày, yêu cầu "ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không để người dân rời khỏi nơi cư trú sau ngày 31/7...Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hôm nay, 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 1063 chỉ đạo hoạt động chống dịch.Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian qua.Thủ tướng quán triệt, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.Người dân không rời nơi cư trú sau ngày 31/7Các cơ quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy"; tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn.Chính quyền tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy), thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức đưa đón người dân.Tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.Thủ tướng quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969 ngày 17/7/2021.Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trước khi quyết định.
Bài viết
Đăng ký bằng cách đi tới Link TTPL.VNNhấp vào tài khoản chọn đăng kýChọn Doanh nghiệpNếu bạn là Doanh nghiệp thường Hãy chọn Doanh nghiệpNếu bạn là công ty luật hãy chọn Công ty LuậtLưu ý: khi bạn chọn sẽ xuất hiện vành vàng ở loại hình bạn chọn, nếu không chọn sẽ gây lỗiĐiền thông tin theo hướng dẫnLưu ý: Email và số điện thoại phải có thực, tránh trường hợp mất tài khoản sau nàyĐăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã dùngLưu ý: bạn cũng có thể dùng Số điện thoại và mật khẩu để đăng nhậpĐăng nhập vào sử dụng phần mềm quản lý công việcBạn có thể đăng nhập ngay bằng phần Dashboard tuy nhiên nếu muốn dùng tài khoản Pro (đầy đủ quyền) Hãy sử dụng nút mua ( Miễn phí)Hãy mua gói LGZ DIAMOND - Hiện tại đang miễn phí trọn đờiNhư vậy bạn đã tạo được một công ty hoàn chỉnh cho mình, Hãy thêm nhân viên và tiếp tục hoạt động miễn phí.Hotline:Hướng dẫn kỹ thuật: 0888889225Hướng dẫn chung: 0888889366