0888889366
timeline_post_file63282bcbcb74c-ccc.jpg.webp

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  -------- *** ---------

 

                                                                         HỢP ĐỒNG MUA BÁN

                                                                CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN; 

- Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thoả thuận giữa hai bên. 

Hôm nay, ngày…... tháng…… năm……… tại ..........., chúng tôi gồm có: 

 

1. Bên Bán:…………………………… - (Sau đây gọi tắt là Bên A) 

CMTND số: …………. do Công an: ..................... cấp ngày ………....…. 

Địa chỉ: …………………............................. ....................……………...... 

Điện thoại:…………………………………… ………………….………….....… 

 

2. Bên mua: ………………………… - (Sau đây gọi tắt là Bên B)

CMTND số: …………. do Công an: ...................... cấp ngày ………….....

Địa chỉ: …………………............................. ..........................…….......... 

Điện thoại: ……………................................... ..........................…......... 

 

Hai bên cùng thoả thuận ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (sau đây gọi tắt là Hợp đồng), cụ thể như sau: 

 

Điều 1: Nội dung của giao dịch

Bên A thực hiện nghiệp vụ chuyển nhượng cổ phiếu cho bên B theo nội dung sau: 

1.1. Tên tổ chức phát hành: …………………………………… 

1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông/ưu đãi 

1.3. Mệnh giá: ……… đồng/cổ phần 

1.4. Số lượng: ………..cổ phần 

1.5. Giá chuyển nhượng: ……………. đồng/ cổ phiếu 

1.6. Tổng giá trị giao dịch: ……………… đồng (………………. đồng). 

1.7. Điều kiện thanh toán

- Bên B thanh toán cho bên A ………….. đồng (…………… đồng) là giá trị giao dịch theo thoả thuận của hai bên, ngay sau khi hai bên ký hợp đồng này (Có Biên bản giao nhận tiền); 

- Bên B sẽ thanh toán số tiền còn lại là …………. (……….. đồng) cho bên A ngay sau khi bên B trở thành cổ đông chính thức của Công ty. 

1.8. Phương thức thanh toán: Trả trực tiếp bằng tiền mặt 

 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A 

2.1. Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho bên B. 

2.2. Bên A cam kết chịu trách nhiệm về việc: 

- Số cổ phần chuyển nhượng được sở hữu hợp pháp và được phép chuyển nhượng tự do; 

- Số cổ phần được ghi trong Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng như cổ phiếu phổ thông, hiện không cầm cố và chưa chuyển nhượng cho bất kỳ ai; 

2.3. Hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng cho ……………. hoặc người thứ ba do ………….chỉ định ngay sau khi ………………………. thực hiện việc chuyển nhượng. 

2.4. Khi hoàn tất việc chuyển nhượng Bên A sẽ giao toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng có chữ ký xác nhận của ……………………. về việc xác nhận ……… hoặc người thứ ba do …………… chỉ định là người sở hữu hợp pháp số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này. 

2.5. Bên A cam kết số cổ phiếu nêu tại Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng cho bên B, theo đúng số lượng và giá bán tại Điều 1 của hợp đồng này. Trong trường hợp bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện hợp đồng, sẽ phải đền bù cho bên B bằng …..% giá trị của hợp đồng này. 

2.6. Có trách nhiệm thanh toán phí thủ tục chuyển nhượng (nếu có). 

 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

3.1. Cam kết thanh toán cho bên A tổng giá trị chuyển nhượng đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này. 

3.2. Đảm bảo việc mua bán cổ phần diễn ra đúng như các điều khoản quy định trong Điều 1. 

3.3. Được hưởng mọi quyền lợi phát sinh của số cổ phần được ghi tại Điều 1 của hợp đồng này kể từ ngày …….........…. 

 

Điều 4: Thời hạn hiệu lực Hợp đồng

4.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi các bên đã hoàn tất quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh theo nội dung và tinh thần của Hợp đồng. 

 

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ cùng nhau hoà quyết trên tinh thần thương lượng hợp tác để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả 2 bên. Nếu không thể hoà giải được thì các tranh chấp sẽ đưa vụ việc ra Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết. 

 

Điều 6: Điều khoản thi hành 

6.1. Hợp đồng đã được các bên đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản ghi trong Hợp đồng này. 

6.2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký các thoả thuận bổ sung. 

6.3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản. 

                                                BÊN A                                                 BÊN B

                                 

Tải xuống  HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT                

 

PHAN THỊ GIANG UYÊN
521 ngày trước
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT
                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                  -------- *** ---------                                                                          HỢP ĐỒNG MUA BÁN                                                                CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT - Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN; - Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thoả thuận giữa hai bên. Hôm nay, ngày…... tháng…… năm……… tại ..........., chúng tôi gồm có:  1. Bên Bán:…………………………… - (Sau đây gọi tắt là Bên A) CMTND số: …………. do Công an: ..................... cấp ngày ………....…. Địa chỉ: …………………............................. ....................……………...... Điện thoại:…………………………………… ………………….………….....…  2. Bên mua: ………………………… - (Sau đây gọi tắt là Bên B)CMTND số: …………. do Công an: ...................... cấp ngày ………….....Địa chỉ: …………………............................. ..........................…….......... Điện thoại: ……………................................... ..........................….........  Hai bên cùng thoả thuận ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (sau đây gọi tắt là Hợp đồng), cụ thể như sau:  Điều 1: Nội dung của giao dịchBên A thực hiện nghiệp vụ chuyển nhượng cổ phiếu cho bên B theo nội dung sau: 1.1. Tên tổ chức phát hành: …………………………………… 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông/ưu đãi 1.3. Mệnh giá: ……… đồng/cổ phần 1.4. Số lượng: ………..cổ phần 1.5. Giá chuyển nhượng: ……………. đồng/ cổ phiếu 1.6. Tổng giá trị giao dịch: ……………… đồng (………………. đồng). 1.7. Điều kiện thanh toán- Bên B thanh toán cho bên A ………….. đồng (…………… đồng) là giá trị giao dịch theo thoả thuận của hai bên, ngay sau khi hai bên ký hợp đồng này (Có Biên bản giao nhận tiền); - Bên B sẽ thanh toán số tiền còn lại là …………. (……….. đồng) cho bên A ngay sau khi bên B trở thành cổ đông chính thức của Công ty. 1.8. Phương thức thanh toán: Trả trực tiếp bằng tiền mặt  Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A 2.1. Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho bên B. 2.2. Bên A cam kết chịu trách nhiệm về việc: - Số cổ phần chuyển nhượng được sở hữu hợp pháp và được phép chuyển nhượng tự do; - Số cổ phần được ghi trong Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng như cổ phiếu phổ thông, hiện không cầm cố và chưa chuyển nhượng cho bất kỳ ai; 2.3. Hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng cho ……………. hoặc người thứ ba do ………….chỉ định ngay sau khi ………………………. thực hiện việc chuyển nhượng. 2.4. Khi hoàn tất việc chuyển nhượng Bên A sẽ giao toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng có chữ ký xác nhận của ……………………. về việc xác nhận ……… hoặc người thứ ba do …………… chỉ định là người sở hữu hợp pháp số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này. 2.5. Bên A cam kết số cổ phiếu nêu tại Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng cho bên B, theo đúng số lượng và giá bán tại Điều 1 của hợp đồng này. Trong trường hợp bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện hợp đồng, sẽ phải đền bù cho bên B bằng …..% giá trị của hợp đồng này. 2.6. Có trách nhiệm thanh toán phí thủ tục chuyển nhượng (nếu có).  Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B3.1. Cam kết thanh toán cho bên A tổng giá trị chuyển nhượng đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này. 3.2. Đảm bảo việc mua bán cổ phần diễn ra đúng như các điều khoản quy định trong Điều 1. 3.3. Được hưởng mọi quyền lợi phát sinh của số cổ phần được ghi tại Điều 1 của hợp đồng này kể từ ngày …….........….  Điều 4: Thời hạn hiệu lực Hợp đồng4.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi các bên đã hoàn tất quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh theo nội dung và tinh thần của Hợp đồng.  Điều 5: Giải quyết tranh chấpTrong trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ cùng nhau hoà quyết trên tinh thần thương lượng hợp tác để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả 2 bên. Nếu không thể hoà giải được thì các tranh chấp sẽ đưa vụ việc ra Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết.  Điều 6: Điều khoản thi hành 6.1. Hợp đồng đã được các bên đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản ghi trong Hợp đồng này. 6.2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký các thoả thuận bổ sung. 6.3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.                                                 BÊN A                                                 BÊN B                                 Tải xuống  HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT