0888889366
timeline_post_file632444f270dfd-1--1-.jpg.webp

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                   HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG

                                             QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Tại địa chỉ: Số …………………………………………

Hôm nay, ngày …… tháng ……….. năm 2010, tại ………………………, chúng tôi gồm có:

BÊN GÓP VỐN:

Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ........................., thành phố ...............        

(Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên A)

BÊN NHẬN GÓP VỐN: 

CÔNG TY ...............

Địa chỉ trụ sở chính: ..............

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......... do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố .............. cấp ngày..............................
Mã số thuế: .............

Tài khoản số: ............. tại Ngân hàng ...................

Họ và tên người đại diện: ........................ Chức vụ: ....................

Sinh năm: ................,  CMND số: ........... do Công an ............ cấp ngày .............

 (Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên B)

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT GÓP VỐN 

1.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ………….. thuộc sở hữu của Bên A theo “Giấy chứng nhận …………………………” số: ………….., hồ sơ gốc số/số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:…………. do UBND …………………., thành phố .............. cấp ngày ………

1.2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý góp vốn với Bên B bằng toàn bộ diện tích quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận nói trên với các đặc điểm sau:

a/ Nhà ở:

- Địa chỉ: ............................................................, thành phố ..............

- Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông)

- Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông)

- Kết cấu nhà: ..................................

- Số tầng: .......................

b/ Đất ở:

- Thửa đất số: ...........................

- Tờ bản đồ số: ........................ 

- Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

          + Riêng: .............................. m2 (............................................. mét vuông)

          + Chung: ................... m2 (.......................... mét vuông)

1.3. Bên B đồng ý nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với diện tích quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà Bên A đã thoả thuận góp vốn cho Bên B như hiện trạng, đồng thời Bên B chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo qui hoạch của Nhà nước (nếu có) sau này đối với diện tích quyền sử dụng đất đã nhận góp vốn.

ĐIỀU 2:  GIÁ TRỊ GÓP VỐN 

Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……........... đồng (…………… đồng). 

ĐIỀU 3: THỜI HẠN GÓP VỐN 

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: lâu dài, theo thời hạn sử dụng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN 

Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 là: tăng vốn điều lệ của Bên B nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐIỀU 5: VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ 

5.1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do Bên B chịu trách nhiệm thực hiện.

5.2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

7.1. Bên A cam đoan:

7.1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

7.1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

7.1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

- Thửa đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

7.1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

7.1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

7.2. Bên B cam đoan:

7.2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

7.2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

7.2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

7.2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.                             

Bên A

 

Bên B

 

 

Tỉa xuống 

 

PHAN THỊ GIANG UYÊN
530 ngày trước
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                    HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG                                             QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTTại địa chỉ: Số …………………………………………Hôm nay, ngày …… tháng ……….. năm 2010, tại ………………………, chúng tôi gồm có:BÊN GÓP VỐN:Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ........................., thành phố ...............        (Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên A)BÊN NHẬN GÓP VỐN: CÔNG TY ...............Địa chỉ trụ sở chính: ..............Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......... do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố .............. cấp ngày..............................Mã số thuế: .............Tài khoản số: ............. tại Ngân hàng ...................Họ và tên người đại diện: ........................ Chức vụ: ....................Sinh năm: ................,  CMND số: ........... do Công an ............ cấp ngày ............. (Dưới đây trong hợp đồng gọi là Bên B)Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT GÓP VỐN 1.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ………….. thuộc sở hữu của Bên A theo “Giấy chứng nhận …………………………” số: ………….., hồ sơ gốc số/số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:…………. do UBND …………………., thành phố .............. cấp ngày ………1.2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý góp vốn với Bên B bằng toàn bộ diện tích quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận nói trên với các đặc điểm sau:a/ Nhà ở:- Địa chỉ: ............................................................, thành phố ..............- Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông)- Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông)- Kết cấu nhà: ..................................- Số tầng: .......................b/ Đất ở:- Thửa đất số: ...........................- Tờ bản đồ số: ........................ - Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông)- Hình thức sử dụng:          + Riêng: .............................. m2 (............................................. mét vuông)          + Chung: ................... m2 (.......................... mét vuông)1.3. Bên B đồng ý nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với diện tích quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà Bên A đã thoả thuận góp vốn cho Bên B như hiện trạng, đồng thời Bên B chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo qui hoạch của Nhà nước (nếu có) sau này đối với diện tích quyền sử dụng đất đã nhận góp vốn.ĐIỀU 2:  GIÁ TRỊ GÓP VỐN Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……........... đồng (…………… đồng). ĐIỀU 3: THỜI HẠN GÓP VỐN Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: lâu dài, theo thời hạn sử dụng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 là: tăng vốn điều lệ của Bên B nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.ĐIỀU 5: VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ 5.1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do Bên B chịu trách nhiệm thực hiện.5.2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp.ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNGTrong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN7.1. Bên A cam đoan:7.1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;7.1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;7.1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:- Thửa đất không có tranh chấp;- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.7.1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;7.1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.7.2. Bên B cam đoan:7.2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;7.2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;7.2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;7.2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNGHai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.                             Bên A Bên B  Tỉa xuống