0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60b9f03d925bc-123467322_5668622506511577_7807030554431008942_n.png.webp

Tổng hợp những văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp số  59/2020/QH14 ban hanh ngày 17 tháng 06 năm 2020 và chinh thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2021. Để hiểu rõ hơn về các quy định của luật này cũng như có thể dễ dàng thực hiện, Legalzone xin gửi đến bạn đọc tổng hợp những văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020.

NGHỊ ĐỊNH

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

Việc liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng:

– Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Cá nhân, thành viên hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Cơ quan quản lý thuế.

– Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp.

THÔNG TƯ

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Thông tư này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; thay thế cho Thông tư 02/2019 /TT-BKHĐT

Trên đây là tổng hợp những văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2020 của Legalzone. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tham khảo các thủ tục qua trang thủ tục pháp luật của chúng tôi để có thể dễ dàng tra cứu các thủ tục và cập nhật những quy định mới nhất.

avatar
Bùi Lan
1050 ngày trước
Tổng hợp những văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020
Luật Doanh nghiệp số  59/2020/QH14 ban hanh ngày 17 tháng 06 năm 2020 và chinh thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2021. Để hiểu rõ hơn về các quy định của luật này cũng như có thể dễ dàng thực hiện, Legalzone xin gửi đến bạn đọc tổng hợp những văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020.NGHỊ ĐỊNHNghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệpNghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.Việc liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.Đối tượng áp dụng:– Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.– Cá nhân, thành viên hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này.– Cơ quan đăng ký kinh doanh.– Cơ quan quản lý thuế.– Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệpNghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp.THÔNG TƯThông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hànhThông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.Thông tư này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; thay thế cho Thông tư 02/2019 /TT-BKHĐTTrên đây là tổng hợp những văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2020 của Legalzone. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tham khảo các thủ tục qua trang thủ tục pháp luật của chúng tôi để có thể dễ dàng tra cứu các thủ tục và cập nhật những quy định mới nhất.