0888889366
Danh mục
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
timeline_post_file6332dd1828645-5.jpg.webp
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẢO LĨNH TẠI NGOẠI THÌ CÓ THỂ RA KHỎI NƠI CƯ TRÚ KHÔNG? NỘP TIỀN ĐỂ ĐƯỢC TẠI NGOẠI CÓ ĐƯỢC TRẢ LẠI KHÔNG?
Bị tạm giam muốn được tại ngoại thì áp dụng biện pháp bảo lĩnh hay đặt tiền để bảo đảm?Hiện nay, căn cứ khoản 1 Điều 109 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định:Các biện pháp ngăn chặn1. Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.Theo đó, bảo lĩnh hay đặt tiền đều là một biện pháp ngăn chặn nhằm khắc phục những khó khăn mà người bị buộc tội có thể gây ra trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Hoặc để ngăn chặn người có hành vi tiếp tục phạm tội. Hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan.Bảo lĩnh và đặt tiền để bảo đảm đều là biện pháp thay thế việc tạm giam. Theo đó, người bị buộc tội có thể được tại ngoại nếu áp dụng hai biện pháp thay thế này. Tuy nhiên, người này cần phải thực hiện một số cam kết theo quy định của pháp luật.Như vậy, để được tại ngoại, người bị buộc tội có thể được áp dụng thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh hay đặt tiền để bảo đảm, tùy theo điều kiện, khả năng và quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.Được bảo lĩnh tại ngoại thì có được ra khỏi nơi cư trú không?Cụ thể, về biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định:Bảo lĩnh1. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.Theo đó, biện pháp ngăn chặn này không hạn chế việc đi lại của người được bảo lĩnh. Tuy nhiên bị can, bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:+ Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;+ Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;+ Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.Như vậy, bị can, bị cáo được tại ngoại do áp dụng biện pháp ngăn chặn là bảo lĩnh vẫn có thể rời khỏi nơi cư trú tuy nhiên phải đảm bảo có mặt theo giấy triệu tập. Trường hợp không thực hiện được cam kết này, người được bảo lĩnh sẽ bị tạm giam.Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.Nộp tiền để được tại ngoại có được trả lại không?Như đã phân tích ở trên, các biện pháp ngăn chặn hiện nay bao gồm: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.Theo đó, biện pháp đặt tiền được định nghĩa tại khoản 1 Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như sau:Đặt tiền để bảo đảm1. Đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm.Về điều kiện để được tại ngoại, bị can, bị cáo được đặt tiền phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ sau, căn cứ khoản 2 Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:Đặt tiền để bảo đảm...2. Bị can, bị cáo được đặt tiền phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:a) Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;b) Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;c) Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam và số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.Như vậy, pháp luật quy định trường hợp bị can, bị cáo vi phạm những nghĩa vụ cam kết khi được tại ngoại thì sẽ bị tạm giam, đồng thời bị tịch thu số tiền đã đặt.Cụ thể hơn, căn cứ hướng dẫn thực hiện tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC quy định tiền đã đặt để bảo đảm bị tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước khi rơi vào hai trường hợp sau:+ Bị can, bị cáo bị bắt tạm giam về tội đã phạm trước khi áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm hoặc tiếp tục phạm tội;+ Bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.Như vậy, về nguyên tắc khoản tiền đặt để bảo đảm này sẽ được trả lại việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm. Tuy nhiên, khi rơi vào các trường hợp nêu trên, khoản tiền này sẽ không được trả lại mà nộp vào Ngân sách Nhà nước. 
timeline_post_file6332dbc5f242e-IL.jpg.webp
SỬ DỤNG KẾT QUẢ GHI ÂM TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA
Trong giai đoạn điều tra Kiểm tra viên sử dụng kết quả ghi âm để làm gì?Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP như sau:Sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội trong giai đoạn điều tra, truy tố1. Trong giai đoạn điều tra: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra; Cấp trưởng, cấp phó cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên, cán bộ điều tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh để phục vụ công tác điều tra trong trường hợp bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội thay đổi lời khai so với lời khai đã khai trước đó; Sử dụng, đánh giá chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của bị can, pháp nhân thương mại và đồng phạm khác (nếu có), đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện. Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong quá trình hỏi cung, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội.2. Trong giai đoạn truy tố: Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; Kiểm sát viên sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh để phục vụ truy tố và làm cơ sở xác định tính khách quan trong hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; sử dụng kết quả ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội để đánh giá chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm. Kiểm tra, phát hiện có hay không dấu hiệu oan, sai; bị can có bị bức cung hoặc dùng nhục hình hoặc vi phạm pháp luật trong giai đoạn điều tra.3. Kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh cũng được sử dụng trong quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm định vụ án hình sự.4. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có thể sao chép kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại hệ thống máy chủ để phục vụ công tác điều tra, truy tố.Theo đó, trong giai đoạn điều tra thì kiểm tra viên sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh để phục vụ công tác điều tra trong trường hợp bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thươg mại phạm tội thay đổi lời khai so với lời khai đã khai trước đó.Trong quá trình chuẩn bị xét xử việc sử dụng kết quả ghi âm ra sao?Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP như sau:Sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội trong giai đoạn xét xử1. Trong quá trình chuẩn bị xét xử, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải chủ động xem xét, nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Trường hợp có chứng cứ, tài liệu được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh mà không thể nghe, xem được cần đề nghị Viện kiểm sát sao chép lại và cung cấp cho Tòa án dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.2. Hội đồng xét xử quyết định việc cho nghe, xem nội dung được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại phiên tòa trong các trường hợp sau:a) Kiểm tra chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án mà Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải kiểm tra công khai tại phiên tòa;b) Bị cáo tố cáo bị bức cung, nhục hình trong quá trình hỏi cung bị can, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội hoặc bị cáo, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội thay đổi lời khai;c) Khi có đề nghị của Kiểm sát viên, Điều tra viên và những người tiến hành tố tụng khác.3. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì Tòa án cần phải có kế hoạch chuẩn bị cho việc nghe hoặc xem nội dung được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại phiên tòa.Theo đó, trong quá trình chuẩn bị xét xử việc sử dụng kết quả ghi âm thực hiện theo quy định trên.Trong trường hợp không sử dụng kết quả ghi âm vì lý do sự cố kỹ thuật trong quá trình ghi âm và ghi hình thì có cần ghi lý do trong biên bản?Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP như sau:Việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong các trường hợp khác1. Khi lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, đương sự; đối chất; tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thì có thể được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo quy định tại các điều 146, 187, 188 và 189 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh như đối với hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định tại Thông tư liên tịch này. Trường hợp đang ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh buổi làm việc mà xảy ra sự cố kỹ thuật thì vẫn tiến hành làm việc bình thường và ghi rõ lý do vào biên bản.2. Trường hợp tiến hành đối chất có sự tham gia của bị can, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội tại cơ sở giam giữ, trụ sở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thì phải ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Trình tự, thủ tục thực hiện theo điểm b và điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch này.Theo đó, trường hợp đang ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh buổi làm việc mà xảy ra sự cố kỹ thuật thì vẫn tiến hành làm việc bình thường và ghi rõ lý do vào biên bản.Như vậy, trong trường hợp không sử dụng kết quả ghi âm vì lý do sự cố kỹ thuật trong quá trình ghi âm và ghi hình thì vẫn tiến hành làm việc bình thường và ghi rõ lý do vào biên bản. 
timeline_post_file63305bc388816-tu-van-luat-mien-phi16.jpg.webp
ĐẮK NÔNG: CỰU NHÂN VIÊN QUỸ TÍN DỤNG LỪA ĐẢO HÀNG CHỤC TỈ ĐỒNG
Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, có khoản vay cần đáo hạn ngân hàng và đưa ra mức lãi suất cao, Sâm đã lừa hàng chục tỉ đồng của nhiều người.Ngày 25-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Ngọc Sâm (33 tuổi, là cựu nhân viên thủ quỹ hợp đồng Quỹ tín dụng Nhân dân Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Hồ Trần Cẩm Thanh (40 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Tuyết (40 tuổi) và Đặng Thị Thảo (49 tuổi, ngụ TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là có khoản vay cần đáo hạn ngân và đưa ra mức lãi suất cao, từ tháng 1-2019 đến tháng 10-2020, Sâm vay của nhiều người dân trên địa bàn với số tiền hàng chục tỉ đồng. Trong đó, có ba người đã cho Sâm vay lãi suất cao tới 108, thậm chí 1.013%/năm, thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng.Sau khi vay tiền, Sâm không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Tới khi không có khả năng trả nợ thì tổng số tiền Sâm chiếm đoạt của người cho vay lên tới hơn 24 tỉ đồng.Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng. Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại của Sâm, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) để được giải quyết.  Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
timeline_post_file63305ad68c251-n.jpg.webp
VĨNH PHÚC: KHỞI TỐ NHÓM MUA BÁN NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI
Một vụ án mua bán người vừa được phát hiện, khởi tố cho thấy cách thức mua, bán, sang tay tiếp viên nhà hàng karaoke ở hai tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.Các bị can gồm: Nguyễn Thị Nhung (trú phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang); Trần Văn Cẩn (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Trần Trường Oanh (xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).Theo tài liệu của cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung làm nghề quản lý, nuôi ăn ở nhân viên nữ để phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn TP Tuyên Quang từ nhiều năm nay.Tháng 7 vừa qua, thông qua các mối quan hệ, Nhung tuyển 3 nhân viên là NTML - 13 tuổi và NTB, BTTH - đều 14 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh đến Tuyên Quang làm việc cho mình.Để có được các nhân viên trên, Nhung đã chi trả hơn 20 triệu đồng cho cơ sở karaoke nơi ba em làm việc trước đó. Số tiền trên được tính là các khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền xe taxi đưa đón.Trong quá trình làm cho Nhung, cả ba em L, H, B phải làm việc ở các quán karaoke để trừ nợ, kể cả tiền khách “bo” cũng phải nộp lại cho Nhung.Do không chịu nổi áp lực, L đã bỏ trốn nên Nhung thuê người tìm về, rồi bắt phạt thêm 15 triệu đồng, ghi sổ theo dõi trả nợ.Đầu tháng 8, Trần Trường Oanh biết việc 3 nhân viên trên không muốn làm việc cho Nhung nữa và đang tìm chỗ làm khác, nên đã liên hệ, báo cho Trần Văn Cẩn - chủ quán karaoke DJ Club ở Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên - biết.Oanh còn nói với Cẩn là ba nữ nhân viên tuổi dưới 16 này còn nợ Nhung hơn 70 triệu đồng. Đang cần người, Cẩn liền chuyển cho Oanh 74 triệu đồng, nhờ gặp Nhung thanh toán tiền và đón ba em về làm việc cho quán karaoke của mình.Sau khi chia tay quán karaoke ở Tuyên Quang để về làm cho chủ mới ở Vĩnh Phúc, ba em L, B, H được Cẩn thông báo đã bỏ tiền chuộc, phân bổ tương ứng mỗi người 37, 22 và 15 triệu đồng. Ngoài ra, cả ba phải chịu thêm 2 triệu đồng tiền xe đưa đón.Cũng như Nhung, số nợ này được được Cẩn ghi sổ theo dõi. Khi có khách đến hát, mỗi nhân viên được tính tiền công phục vụ là 100.000 đồng/1 giờ và được trừ vào số nợ.Giữa tháng 8 vừa qua, gia đình biết em L bị lừa bán, giờ đang làm nhân viên tại quán karaoke DJ Club ở xã Sơn Lôi, nên đã làm đơn trình báo gửi Công an huyện Bình Xuyên. Từ tin báo này, Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành kiểm tra quán karaoke DJ Club do Trần Văn Cẩn làm chủ, phát hiện 9 nhân viên nữ, trong đó có em L.Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.  Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
timeline_post_file6330332201582-vnnnn.jpg.webp
XÉT XỬ TRỰC TUYẾN TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở NƯỚC TA  
Bước đầu triển khai xét xử trực tuyến đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng qua thực tiễn có thể thấy vẫn có những vấn đề cần phải có hướng dẫn và hoàn thiện cho đầy đủ các quy định của pháp luật.1. Đặt vấn đềXét xử trực tuyến đang là hình thức xét xử được triển khai ở nhiều nước trên thế giới vì tính ứng dụng và hiệu quả của nó đặc biệt trong thời gian dịch bệnh phải cách ly ở nhiều nơi. Tại Tòa án nhân dân cấp cao (TANDCC) tại Đà Nẵng, sau khi triển khai mô hình xét xử trực tuyến từ đầu tháng 8 năm 2022 cho đến nay đã thực hiện được trên 100 phiên tòa kết nối điểm cầu từ TANDCC và TAND hai cấp ở 12 tỉnh thành thuộc phạm vi thẩm quyền của TANDCC tại Đà Nẵng, để xét xử các vụ án hình sự, dân sự và hành chính. Ngoài ra cũng đã có phiên toà kết nối tới điểm cầu tại trụ sở của người bị kiện trong vụ kiện hành chính, hoặc trại tạm giam đối với vụ án hình sự. Có thể nói TANDCC tại Đà Nẵng là một trong những điểm sáng, dẫn đầu trong công tác xét xử bằng hình thức trực tuyến. Tuy bước đầu triển khai xét xử trực tuyến đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng qua thực tiễn triển khai thực hiện, trên góc độ nghiên cứu áp dụng thì vẫn có những vấn đề cần phải hoàn thiện cho đầy đủ các quy định của pháp luật về phiên toà trực tuyến.2. Thực trạng xét xử trực tuyến hiện nay2.1. Ưu điểm, thuận lợiPhòng xét xử trực tuyến (điện tử) là phòng xử án có hình thức bố trí theo quy định của luật tố tụng và được trang bị thêm thiết bị ghi âm, ghi hình, màn hình ti vi, máy tính, mạng internet, mạng truyền hình trực tuyến và các trang thiết bị khác phục vụ cho hoạt động phiên tòa, phiên họp.Các chủ thể là thành phần của một phiên tòa sẽ tham gia vào phiên xét xử giống như một hội nghị video trực tuyến. Người tiến hành xét xử ngồi ở phòng xét xử tại trụ sở Tòa án (điểm cầu trung tâm) và người tham gia tố tụng ngồi ở phòng xét xử tại trụ sở Tòa án ở địa phương (điểm cầu địa phương) hoặc trại tạm giam đối với vụ án hình sự, và trụ sở cả người bị kiện trong vụ án hành chính, thông qua các thiết bị điện tử được thiết lập, liên kết nhau bằng internet và hoạt động bằng một chương trình phần mềm ứng dụng mà không cần các chủ thể phải có mặt tập trung tại một phòng xử như thông thường, mà vẫn nhìn thấy mặt, thực hiện việc xét hỏi tranh tụng… trực tiếp với nhau vào cùng một thời điểm. Hơn nữa, nếu được sự cho phép của điểm cầu trung tâm (HĐXX), đông đảo người dân quan tâm đến vụ án có thể theo dõi quá trình xét xử vụ án mà không bị giới hạn số lượng người xem bởi không gian của phòng xử án thông thường.Qua kinh nghiệm của các nước, chúng ta có thể thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án mang lại rất nhiều lợi ích, như:– Phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng, đúng với đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước về áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong xét xử.– Không tập trung đông tại một phòng xử án nên hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, phân tán con người giúp dễ dàng kiểm soát dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay.– Tòa án giảm bớt được chi phí, thời gian đi lại, ăn ở, tổ chức phiên tòa lưu động khi xét xử ở các địa phương; đặc biệt việc xét xử trực tuyến rất phù hợp với các TANDCC tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.– Đảm bảo an toàn cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và hồ sơ vụ án khi không phải di chuyển xa. Người tiến hành tố tụng không bị hành hung hay phát sinh các vấn đề khác từ các đương sự thiếu kiềm chế trong phòng xử cũng như trên đường di chuyển…– Tạo điều kiện cho người tham gia tố tụng tham gia phiên tòa nếu điểm cầu nào di chuyển thuận tiện hơn, hạn chế việc vắng mặt, đến phiên xử trễ.– Đông đảo người dân quan tâm đến vụ việc có thể theo dõi quá trình xét xử mà không bị giới hạn số lượng như phòng xử án thông thường, nâng cao khả năng tiếp cận công lý, giảm các thủ tục và chi phí không cần thiết cho người dân, đặc biệt là những đương sự ở các khu vực xa trung tâm hay khu vực nông thôn;– Các phiên tòa được ghi âm, ghi hình lại và lưu trữ tại điểm cầu trung tâm làm tài liệu nghiên cứu, rút kinh nghiệm…– Hỗ trợ Thẩm phán, bất kể ở khu vực địa lý nào, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả hơn. Hỗ trợ bộ phận quản lý hành chính tư pháp Tòa án thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được dễ dàng hơn.2.2 Khó khăn vướng mắcCăn cứ Điều 250 BLTTHS 2015 thì HĐXX phải trực tiếp xác định những tình tiết của vụ án bằng cách hỏi, nghe ý kiến của VKS và những người tham gia tố tụng khác; xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã thu thập; công bố biên bản, tài liệu và tiến hành hoạt động tố tụng khác để kiểm tra chứng cứ... Vậy vấn đề thẩm định chứng cứ sẽ thực hiện như thế nào nếu xét xử trực tuyến? Việc thẩm định qua màn hình trực tuyến có đảm bảo chính xác hay không? Trong một vụ án, Thẩm phán và Kiểm sát viên có thời gian tiếp cận chứng cứ, còn Hội thẩm nhân dân sẽ tiếp cận chứng cứ như thế nào?Riêng về án hình sự, khi xét xử trực tuyến, việc thực hiện nguyên tắc đảm bảo tranh tụng trong xét xử, nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa cũng gặp khó khăn từ yêu cầu đảm bảo sự có mặt của những người tham gia tố tụng được triệu tập.Nếu người tham gia tố tụng không biết cách chia sẻ chứng cứ họ có được lên màn hình, kể cả trường hợp họ cố ý không tham gia phiên tòa nhưng đổ lỗi cho yếu tố kỹ thuật thì cũng khó đáp ứng điều kiện tổ chức phiên tòa. Yêu cầu cách ly khi xét hỏi chỉ có thể thực hiện được trên phòng xét xử ảo, còn thực tế bên ngoài vẫn có thể thông tin cho nhau, khó kiểm soát.Về việc nghiên cứu hồ sơ trước khi mở phiên tòa, để thực hiện hồ sơ vụ án phải được số hóa toàn bộ và việc cấp quyền truy cập phải thật chặt chẽ. Sau khi kết thúc phiên tòa, phải đảm bảo quyền xem biên bản phiên tòa và yêu cầu sửa đổi, bổ sung biên bản phiên tòa của những người có quyền này.Các vụ án phức tạp, nhiều người tham gia, bị cáo bị tạm giam kéo dài, thiệt hại lớn... là những vụ án cần được xét xử trực tuyến để tránh tồn đọng án, tránh vi phạm tố tụng, đảm bảo ý nghĩa của xét xử trực tuyến.Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đảm bảo cho công tác xét xử trực tuyến cũng chưa được đồng bộ ở các địa phương trong cả nước. Do đó, để triển khai rộng rãi cũng cần có nguồn kinh phí lớn để đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới kĩ thuật.3. Kiến nghị và giải phápĐể kịp thời khắc phục, hướng dẫn những vấn đề mới trong xét xử trực tuyến, ngày 15 tháng 12 năm 2021 liên ngành TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp đã kịp thời ban hành Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT. Tuy nhiên trong thời gian tới cần kiến nghị bổ sung các quy định về xét xử trực tuyến trong các bộ luật tố tụng. Bởi vì:Điều 250 BLTTHS, Điều 225 BLTTDS và Điều 152 Luật Tố tụng hành chính hiện nay chỉ quy định “Xét xử trực tiếp bằng lời nói”; do vậy cần bổ sung quy định về việc xét xử trực tuyến trong các luật tố tụng nêu trên.Cũng tại Điều 14 Thông tư Liên tịch nêu trên quy định xử lý một số tình huống tại phiên toà, trong đó có trường hợp phải tạm ngừng phiên toà, hoãn phiên toà. Thiết nghĩ các quy định nêu trên cũng cần được bổ sung để cụ thể hoá trong các quy định của pháp luật về tố tụng.Ở một số nước, việc xét xử trực tuyến được thực hiện đối với các tranh chấp về hợp đồng thương mại hoặc tranh chấp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Riêng ở Việt Nam, việc xét xử trực tuyến đang được thực hiện ở tất cả các loại vụ việc. Vì vậy, đối với những hạn chế đã được đề cập ở mục 2.2 trên đây, tác giả đề nghị một số giải pháp thực hiện như sau:- Đối với các vụ án hình sự: Cần quy định và hướng dẫn chi tiết loại vụ, việc nào được xét xử trực tuyến, loại vụ việc nào không được xét xử trực tuyến nhằm đảm bảo bí mật đời tư cho đương sự hoặc trong trường hợp cần phải xử kín hay có người tham gia tố tụng là chủ thể đặc biệt như người chưa thành niên, người yếu thế cần được bảo vệ…- Kết hợp giữa xét xử trực tuyến và xét xử trực tiếp: Trong một vụ án, nếu những người có liên quan ở xa, không thể có mặt tại phiên tòa, họ đồng ý tham dự phiên tòa trực tuyến thì có thể kết hợp cả xét xử trực tiếp và xét xử trực tuyến.- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đường truyền, thiết bị phục vụ xét xử trực tuyến ở những địa phương mà không thể xét xử trực tiếp được, hướng dẫn sử dụng cho người được triệu tập tham gia tố tụng.Với những kết quả đạt được, bước đầu chúng ta có thể khẳng định việc triển khai xét xử bằng hình thức trực tuyến sẽ góp phần không nhỏ trong công cuộc cải cách Tư pháp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.  Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Nguyễn Phương Thảo
10 ngày trước
timeline_post_file632ef4e3a58d7-tt.jpg.webp
TRẢ HỒ SƠ ĐIỀU TRA BỔ SUNG VỤ MƯỜI TƯỜNG TỔ CHỨC CHO ĐÀN EM TRỐN ĐI NƯỚC NGOÀI
Thấy vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ nên tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sungSau 1 ngày xét xử, chiều 24-9, TAND tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị truy tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.Theo cáo trạng, ngày 30-10-2020, Hạnh chỉ đạo Lê Thị Bạch Vân, Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc nhận và kiểm đếm tiền USD. Số tiền để Lộc cùng Nguyễn Hoàng Út, Phạm Thanh Sang, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung cùng một số người khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng về Việt Nam giao cho một số tiệm vàng tại TP Châu Đốc.Khi Út cùng các đồng phạm vận chuyển gần 51kg vàng (99,99%) từ Campuchia về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị lực lượng liên ngành thuộc Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ Hải cùng tang vật. Còn Út, Sang, Trung, Lộc, Phước bỏ trốn sang Campuchia.Sau khi bị phát hiện, Hạnh đã nhiều lần tổ chức đưa lần lượt các đàn em trong đường dây buôn lậu vàng sang Campuchia để trốn tránh pháp luật.Ngày 9-7-2021, Vân, Lê, Phấn, Sang, Trung, Phước, Lộc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú. Còn Hạnh bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra về hành vi buôn lậu.Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình xét hỏi xét thấy vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ.Do đó tòa đã quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ để cơ quan điều tra điều tra bổ sung làm rõ. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội   
Nguyễn Phương Thảo
11 ngày trước
timeline_post_file632db857e4dee-cty.jpg.webp
ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ 10 BỊ CAN SAI PHẠM XẢY RA TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ án hình sự, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 10 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (gọi tắt CNS), Công ty Cổ phần TIE (công ty con của CNS).  Theo đó, 10 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Hoành Hoa (nguyên Chủ tịch HĐTV CNS), Chu Tiến Dũng (nguyên Tổng giám đốc CNS), Nguyễn Hoàng Anh (nguyên Chánh văn phòng CNS, Phó Tổng giám đốc CNS), Đỗ Văn Ngà (nguyên Kế toán trưởng CNS), Vũ Lê Tùng, Huỳnh Tấn Tư (cùng nguyên Phó Tổng giám đốc CNS), Nguyễn Đức Vượng (nguyên Chánh văn phòng CNS), Lê Viết Ba (nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - kế toán CNS), Phạm Thúy Oanh (nguyên Kế toán trưởng TIE, nguyên người đại diện quản lý phần vốn góp của CNS tại TIE, nguyên Phó Tổng giám đốc TIE), Hoàng Minh Trí (người đại diện quản lý phần vốn của CNS tại TIE, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS).Theo KLĐT, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó đối với Công ty Cổ phần TIE, thì CNS chiếm 70% vốn điều lệ.Đối với hành vi phạm tội của các bị can, KLĐT thể hiện, ngày 15/1/2019, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến Dũng có một số hành vi vi phạm pháp luật.Kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định bị can Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát hơn 17 tỷ đồng; thực hiện thoái vốn đầu của CNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng.Quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tạm giữ tổng số tiền 26 tỷ đồng của một số bị can và người liên quan trong vụ án.Bị can Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc CNS, trước khi bị bắt giữ.Theo KLĐT của Cơ quan ANĐT Bộ Công an, đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị cáo là người giữ chức vụ, vị trí cao trong đơn vị, được Nhà nước trả lương và giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là CNS và hoạt động đầu tư, quản lý vốn của CNS tại các công ty con.Tuy nhiên, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao xâm phạm chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại CNS, gây thất thoát tài sản, với giá trị đặc biệt lớn, cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hình sự.Trong đó, bị can Nguyễn Hoành Hoa, với chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐTV và Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu CNS, đã làm trái quy định của pháp luật trong việc thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát tài sản của CNS, tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng của CNS.Với bị can Chu Tiến Dũng, với chức vụ, quyền hạn là Tổng giám đốc, thành viên HĐTV và Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tái cơ cấu CNS, Dũng đã làm trái quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS và thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát tài sản của CNS hơn 17 tỷ đồng.Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trong việc quản lý vốn của CNS tại TIE, bị can Dũng đã có hành vi giúp sức cho bị can Hoa vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước khi thoái vốn, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng.Trước đó, đầu tháng 11/2021, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty CNS. Cơ quan ANĐT tiến hành khởi tố các bị can về hành vi trên, gồm: Chu Tiến Dũng (nguyên Tổng Giám đốc CNS); Đỗ Văn Ngà (Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của CNS). tháng 12/2021, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can với Nguyễn Hoàng Anh (Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS), Lê Viết Ba (Phó Trưởng phòng Kế toán CNS) về cùng hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.Liên quan vụ án tại CNS, đến 10/3/2022, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hoàng Minh Trí (nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TIE) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đồng thời, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thúy Oanh (Phó Tổng Giám đốc Công ty TIE) về cùng tội danh trên. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất.Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
PHAN THỊ GIANG UYÊN
18 ngày trước
timeline_post_file6323deb6d86b8-oan-sai.jpg.webp
17 TRƯỜNG HỢP BỊ OAN SAI TRONG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA VKS
 Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, vẫn còn 17 trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Còn để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội.Ngành kiểm sát khởi tố mới 66.844 vụ án hình sựTại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC).Theo báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC, năm 2022, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trở lại trong những tháng đầu năm, tình hình an ninh, chính trị được bảo đảm nhưng tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; ngành Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 66.844 vụ án hình sự, giảm 9,8% so với năm 2021.Trong đó, đã phát hiện, xử lý hình sự các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường giảm 13,9%, tội phạm về trật tự xã hội giảm 8,9%; tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, tổ chức đánh bạc và tội phạm ma túy xảy ra nhiều với quy mô rất lớn.Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất, 37,3%; đáng lưu ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn, gây bất bình trong dư luận xã hội.Toàn ngành đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm: 8.845 vụ án hành chính (tăng 9,4%); 393.908 vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động (giảm 3,7%). Nội dung các vụ việc hành chính chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; các vụ việc khác liên quan đến hợp đồng vay tài sản, quyền sử dụng đất, hôn nhân và gia đình...Cũng theo báo cáo, toàn ngành đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 123.218 nguồn tin về tội phạm; ban hành 92.551 văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm (tăng 0,2%); trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 1.268 cuộc tại Cơ quan điều tra (tăng 13,8%)...Yêu cầu khởi tố 481 vụ án; ra quyết định hủy 64 quyết định không khởi tố vụ án, quyết định khởi tố vụ án không đúng pháp luật. Trực tiếp ra 8 quyết định khởi tố vụ án và yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra.Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 97.562 vụ/155.093 bị can (tăng 0,2% số bị can). Ban hành 67.744 yêu cầu điều tra. Trực tiếp lấy lời khai 34.417 người. Trực tiếp hỏi cung 25.813 bị can, không phê chuẩn 394 lệnh, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn; hủy 507 quyết định tạm giữ, 22 quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án không đúng pháp luật của Cơ quan điều tra.Nguyên nhân của việc bị can phạm tội mới hoặc bỏ trốnThẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, năm 2022, VKSND các cấp tiếp tục chú trọng và tăng cường công này. Nhiều biện pháp được thực hiện đạt kết quả tích cực hơn so với năm 2021. Công tác xét phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn về cơ bản chặt chẽ, đúng pháp luật. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội danh vượt so với yêu cầu của Quốc hội. Qua đó, VKSND các cấp đã kịp thời phát hiện, huỷ bỏ nhiều quyết định trái pháp luật của Cơ quan điều tra; ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và được tiếp thu, thực hiện vượt 19,2% chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, vẫn còn 17 trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của VKS; còn để xảy ra trường hợp VKS truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội. Một số trường hợp hủy bỏ biện pháp ngăn chặn chưa chặt chẽ dẫn đến bị can phạm tội mới hoặc bỏ trốn. Mặc dù số lượng án thụ lý giảm nhưng số vụ bị Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung tăng 30,4%. Trong giai đoạn xét xử, còn 55 trường hợp VKS phải rút một phần quyết định truy tố tại phiên tòa hoặc truy tố không đúng tội danh, không đúng khung hình phạt. Do vậy, Ủy ban Tư pháp đề nghị Viện trưởng VKSNDTC hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới không để xảy ra trường hợp bị oan thuộc trách nhiệm của VKS. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết án hành chính và thi hành án hành chính. Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Lê Thị Hồng Tới
19 ngày trước
timeline_post_file6322ec7d9c4f6-dầu-giả.jpg.webp
Quảng Ninh: Khởi tố 3 đối tượng sản xuất và buôn bán dầu nhờn giả
Quảng Ninh: Khởi tố 3 đối tượng sản xuất và buôn bán dầu nhờn giảCông an TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 bị can về tội sản xuất và buôn bán hàng giả.Trước đó, tại khu vực Vũng Đục, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an TP.Cẩm Phả) tổ chức kiểm tra và bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 14C - 293.69 do Nguyễn Văn Tưởng điều khiển. Cùng đi trên xe lúc đó còn có Nguyễn Văn Hảo. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 34 thùng dầu giả (loại 18 lít/thùng), trong đó có 30 thùng dầu nhờn giả nhãn hiệu Castrol, 4 thùng dầu nhờn giả nhãn hiệu Caltex.Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp địa điểm tại nơi sản xuất và cũng là chỗ ở của Nguyễn Văn Hùng tại tổ 3, khu 10A, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả và thu giữ thêm 17 thùng dầu nhờn giả nhãn hiệu Castrol cùng các máy móc, dụng cụ để sản xuất dầu nhờn giả gồm: 01 bộ máy ép hơi, 02 dụng đóng nắp bằng kim loại, 01 cân đĩa, 60 vỏ can loại 4 lít nhãn hiệu Castrol, 136 vỏ thùng có nắp, trong đó có 14 thùng chứa chất nhờn bên trong, 96 nắp thùng không có nhãn hiệu, 94 vỏ thùng loại 18 lít không có nhãn hiệu, 17 vỏ bìa carton nhãn hiệu Castrol, 212 nắp kim loại, 288 lót nắp, 488 tem nhãn mác, tem chống hàng giả.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 bị can là: Nguyễn Văn Hùng, SN 1991, trú tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Hảo, SN 1995 và Nguyễn Văn Tưởng, SN 1968 cùng trú tại khu 10A, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về tội sản xuất và buôn bán hàng giả.Hiện, Công an TP. Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra làm rõ nội dung vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. 
PHAN THỊ GIANG UYÊN
20 ngày trước
timeline_post_file632145ec25c82-va--1-.jpg.webp
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BỔ SUNG VỤ BÉ GÁI 8 TUỔI Ở BÌNH THẠNH BỊ BẠO HÀNH ĐẾN CHẾT
Quá trình điều tra bổ sung, Phân Viện Khoa học Hình sự trả lời từ chối thực hiện giám định theo CQĐT trưng cầu.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé NTVA (8 tuổi) bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh.CQĐT chuyển hồ sơ vụ án và bản kết luận này đến VKSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác được quy định tại Điều 123, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.Nguyễn Kim Trung Thái (ba cháu NTVA) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm được quy định tại Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.Trước đó, CQĐT tiến hành điều tra bổ sung việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại NTVA đối với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12-12-2021 theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.Ngày 26-8, CQĐT đã trưng cầu Phân Viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM giám định. Ngày 7-9, Phân Viện Khoa học Hình sự trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên. Lý do: Hồ sơ bệnh án của bị hại NTVA tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.Tại phiên xử cuối tháng 7, Toà Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) quyết định hoãn phiên xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Vì HĐXX nhận được các đề nghị của 2 luật sư xét xử vụ án công khai, xác định tỉ lệ thương tích của bị hại. Đồng thời, xác định bị cáo Thái là đồng phạm giết người của bị cáo Trang.Sau khi hội ý, HĐXX cho biết về việc kiến nghị của luật sư thay đổi thẩm quyền toà xét xử sang toà hình sự là không đúng. Bị hại mới hơn 8 tuổi, bị tổn thương tâm lý, bạo hành nên thuộc thẩm quyền Toà gia đình và người chưa thành niên.Vụ án lý ra xét xử kín nhưng do hành vi các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trẻ em, phía bị hại không yêu cầu xử kín nên mở công khai. Tuy nhiên việc xác định các thương tích tổn hại sức khỏe của bị hại vào các ngày trước khi mất là cần thiết nên hoãn phiên toà để điều tra bổ sung.Về việc xác định bị cáo Thái có phải đồng phạm của Trang về tội giết người hay không thì phải chờ kết luận điều tra bổ sung.Cáo trạng khi đó truy tố bị cáo Trang về tội giết người (giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình) và tội hành hạ người khác. Ba cháu NTVA, bị cáo Thái, bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong thời gian sinh sống cùng bé VA, Trang nhiều lần dùng tay, chân, dùng roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi), cây gỗ... đánh đập, hành hạ bé VA. Trang bắt VA cởi quần áo, giơ hai tay lên cao, quỳ gối học, chui vào chuồng chó, vừa đánh vừa chửi mắng... Hành vi lặp đi lặp lại trong thời gian dài đã để lại những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cho bé.Thái là cha, phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ bé VA nhưng khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ đã không can ngăn mà còn tham gia đánh, mắng.Ngày 22-12-2021, Trang sử dụng cây gỗ tròn (dài 90 cm, đường kính rộng 2,2 cm) là hung khí nguy hiểm, đồng thời dùng tay, chân đánh đập liên tục lên cơ thể bé VA trong khoảng thời gian 4 giờ liên tiếp, làm cho nạn nhân tử vong.Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho hành vi của Trang, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý.  Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Bài viết được xem nhiều nhất
timeline_post_file60b5ae152557b-z2525705382890_4823d01a4c2e2134a94faa33ef20bc2f.jpg.webp
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bở vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Khủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Theo các giáo trình, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thôngNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn. Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra. Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả. Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại. Dưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông: Tải vềTrên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
timeline_post_file61dd529d379fb-Thiết-kế-không-tên--18-.png.webp
Nguồn vốn xã hội hóa là gì? Đặc điểm của nguồn vốn xã hội hóa như thế nào? Cùng Legalzone tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Khái nhiệm nguồn vốn xã hội hóaNguồn vốn xã hội hóa là gì?Nguồn vốn xã hội hóa được hiểu là những qui định phi chính thức, những chuẩn mực và các mối quan hệ lâu dài giúp thúc đẩy các hành động tập thể và cho phép mọi người thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh cùng có lợi.Đặc điểm nguồn vốn xã hội hóaĐây là một loại hình vốn vậy nên có các đặc tính như:Tính sinh lợiThuộc tính sinh lợi cho biết vốn xã hội phải có khả năng sinh ra một nguồn lợi nào đó cả về mặt vật chất và tinh thần.Tính có thể hao mònTính hao mòn là thuộc tính hệ quả của tính sinh lợi, một điểm khác biệt quan trọng của vốn xã hội với các loại vốn khác là ngày càng sử dụng càng tăng.Cũng chính vì vậy mà vốn xã hội có thể bị suy giảm và triệt tiêu nếu không được sử dụng có thể bi phá hoại một cách vô tình hay cố ý khi vi phạm qui luật tồn tại và phát triển của loại hình vốn này.Tính sở hữuLà loại hình vốn nên vốn xã hội cũng sẽ thuộc sở hữu của một cộng đồng xã hội nào đó. Là một loại hình vốn nên nó có thể được đo lường, tích lũy và chuyển giao.Tính có thể đo lường tích lũy, chuyển giao.Một đặc điểm khác nữa của vốn xã hội là nó được làm tăng lên trong quá trình chuyển giao.Vốn xã hội có tính hai mặt:Nó có thể hướng đến sự phát triểnThiên về tính bảo tồn, kìm hãm sự phát triển.Vốn xã hội phải thuộc về một cộng đồng nhất định. Và là sự chia sẻ những giá trị chung, những qui tắc và ràng buộc chung của cộng đồng đó.Vai trò của vốn xã hội đối với tăng trưởng kinh tếNguồn vốn xã hội hoánguon von xa hoiNhững tác động của vốn xã hội đến tăng trưởng kinh tế cũng được xem xét từ nhiều khía cạnh.Vốn xã hội có thể tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp khác nhau.– Kênh 1: vốn xã hội có thể thay thế các thể chế chính thức một cách hiệu quả.Vốn xã hội cho dù đó là vốn xã hội co cụm vào nhau hay vốn xã hội vươn ra ngoài bao hành sự tin tưởng lẫn nhau và các chuẩn mực phi chính thức có thể thay thế cho các thể chế chính thức để điều chỉnh các giao dịch kinh tế và do vậy giảm thiểu các chi phí -Kênh 2: vốn xã hội tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa mọi người thúc đẩy sự lưu chuyển, lan tỏa của các nguồn lực, thông tin, các ý tưởng và công nghệ.– Kênh 3: vốn xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động đổi mới, sáng tạo.– Kênh 4: vốn xã hội có tác động tích cực làm gia tăng vốn con người.Tuy nhiên, không phải vốn xã hội luôn có vai trò tích cực đối với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những lợi ích mà vốn xã hội đem lại, sự tồn tại của vốn xã hội luôn kèm theo những chi phí mà các cá nhân và xã hội phải chi trả.Không phải trong mọi trường hợp vốn xã hội luôn ưu việt hơn các thể chế chính thức. Khi mà tiến bộ công nghệ có thể giúp giảm chi phí thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thể chế chính thức.Sự phát triển kinh tế thường đi song song với sự cải thiện đời sống về mặt vật chất. Nhưng một vùng đất nào đó rất giàu có về vật chất thuần túy mà thiếu vắng vốn xã hội. Các nhà nghiên cứu về nguồn vốn xã hội trong tương quan kinh tế đều đồng ý với nhau rằng:Một nền kinh tế lành mạnh trong một đất nước có kỷ cương và văn hiến không thể nào thiếu vắng nguồn vốn xã hội. Kẻ thù dai dẳng nhất của quá trình tích lũy, phát triển nguồn vốn xã hội là tham nhũng. Bởi vậy, vốn xã hội và tham nhũng có mối quan hệ nghịch chiều với nhau. Nạn tham nhũng càng bành trướng, vốn xã hội càng co lại. Khi tham nhũng trở thành “đạo hành xử” hàng ngày thì cũng là lúc vốn xã hội đang trên đà phá sản.Nếu chỉ có ánh sáng mới có khả năng quét sạch hay đuổi dần bóng tối. Tương tự như thế, vốn xã hội được tích lũy càng cao, nạn tham nhũng càng có hy vọng bị đẩy lùi dần vào quá khứ.Giống và khác giữa XHH và PPPMột số điểm tương đồng Chủ trương thu hútXuất phát từ việc nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, không bảo đảm các công trình, dịch vụ cơ bản.Về lĩnh vực:XHH bắt nguồn từ lĩnh vực y tế. Đến nay đã điều chỉnh cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thể dục thể thao, văn hoá, môi trường.Một số mô hình PPP xuất phát từ lĩnh vực kết cấu hạ tầng như nhà máy điện, cấp nước. Đến nay đã bao gồm lĩnh vực như y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá… theo thông lệ quốc tế.Về chủ thểBên cạnh các cơ sở ngoài công lập, chủ trương XHH còn điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ sở sự nghiệp công lập với đối tác liên doanh, liên kết.Hình thức đầu tư PPP cũng có chủ thể là khu vực công và khu vực tư, thực hiện hợp đồng đối tác trong thời gian dài.       Sự tương đồng giữa 2 hình thức dẫn đến sự lúng túng khi lựa chọn giữa đầu tư XHH và đầu tư PPP.Một số điểm khác biệtnguồn vốn đầu tư công chưa xử lý quan ngại về rủi ro có thể xảy ra trong triển khai dự án. Đầu tư PPP có cơ sở là hợp đồng, xác định rõ cơ chế xử lý và giảm thiểu rủi ro. Nhưng thiếu nguồn lực nhà nước tham gia nên chưa hấp dẫn nhà đầu tư.Về mức độ cam kết, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư:Chính sách XHH chỉ đề cập về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Không quy định một cách chính thức về việc chia sẻ trách nhiệm với nhà đầu tư.PPP yêu cầu sự cam kết của Nhà nước ở mức độ cao hơn. Ngoài các ưu đãi, hỗ trợ, cơ chế bảo đảm đầu tư cũng được quy định trong hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.Về minh bạch hoá:Hoạt động liên doanh liên kết, các dự án, đề án liên doanh, liên kết được minh bạch hoá theo quy chế nội bộ, chưa thực sự hướng tới sự giám sát rộng rãi và độc lập.Điều này xuất phát từ thực trạng chung là thiếu cơ chế khuyến khích sự tham gia giám sát, đánh giá của các đơn vị độc lập, người sử dụng dịch vụ.Dự án PPP được công khai hoá, minh bạch hoá từ danh mục dự án đến các bước lựa chọn nhà đầu tư tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang web của các bộ, địa phương.Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đối tác tư nhân, giữa hai hình thức cũng có những khác biệt nhất định. Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc nguồn vốn xã hội hóa là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0888889366. Hoặc fanpage Công ty Luật Legalzone.
timeline_post_file60ef9501df581-Barry-Callebaut-Offices-Chocolate-Academy-Istanbul-_-Office-Snapshots-570x570.jpg.webp
Đây là những thông tin về cơ bản nhưng hầu như không nhiều người hiểu rõ được. Dù hàng ngày đang ngồi làm những công việc tại văn phòng của mình. Điều này cũng dễ vì cơ bản thì kiến thức này cũng không có gì gọi là quan trọng lắm đối với mọi người.Tuy nhiên, Công ty Luật Legalzone cũng vẫn sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin chi tiết nhất về khái niệm chức năng để bạn tham khảo qua và hiểu rõ hơn về hình thức này để bạn có thêm nguồn kiến thức hữu ích cho mình nhé.Khái niệm văn phòng là gì?Khái niệm văn phòng đó là được xem như một thuật ngữ để chỉ về một khu vực hoặc vị trí trong một tòa nhà gần giống vậy, đây sẽ là nơi mà mọi người sẽ cùng ngồi làm việc với nhau. Đồng thời đây cũng là một những phần quan trọng của mỗi doanh nghiệp với các loại hình văn phòng được nhắc đến như: văn phòng diện hoặc văn phòng chi nhánh của doanh nghiệp đó.Ngoài ra thì nếu chúng ta hiểu theo một nghĩa khác thì đó là một nơi làm việc của một cá nhân hoặc tập thể và được cung cấp đầy đủ các vật dụng cần thiết để nhằm đáp ứng cho nhu cầu tất yếu của công việc khi thực hiện. Đó là một trong những thông tin để giải đáp cho câu hỏi văn phòng là gì? mà bạn có thể tham khảo qua.Những chức năng chính của văn phòngVăn phòng được hình thành đối với cá nhân thì đó là lúc thực hiện trang trí, bổ sung các vật dụng cần thiết đáp ứng nhu cầu của mình. Đối với doanh nghiệp thì thực hiện những hình thức đăng ký kinh doanh và có địa chỉ cụ thể cho nơi đó.Chức năng chính của văn phòng khi nhắc đến sẽ là:+ Nơi để mọi người có thể thực hiện toàn quyền hoạt động và sử dụng để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của công việc và duy trì hoạt động tại đây.+ Nơi thực hiện các hoạt động cần thiết như: hội họp, gặp khách hàng….+ Tiếp nhận thông tin, lưu trữ hồ sơ, tiếp nhận thư từ văn bản….Đó là những chức năng mà hình thức văn phòng thường được sử dụng để đáp ứng một cách trọn vẹn nhất đến cá nhân, doanh nghiệp khi sử dụng.Có những loại hình văn phòng nào?Tuỳ vào mục đích sử dụng mà thị trường hiện tại đang có những hình thức và loại hình văn phòng như sau:+ Văn phòng làm việc truyền thốngĐổi mới loại hình văn phòng này thì có lẽ cũng đã không còn xa lạ gì đối với mọi người nữa rồi. Bạn có thể thoải mái hoạt động và phát triển tại đây và có đầy đủ cơ sở vật chất sử dụng cần thiết mà mình muốn.+ Loại hình văn phòng ảoĐối với hình thức này thì sẽ dành cho các doanh nghiệp dùng để đăng ký kinh doanh, tất cả các hoạt động nhận và gửi thư đều sẽ được thực hiện tại đây. Hoặc những vấn đề liên quan mà khi hoạt động sẽ không có sự khác biệt quá về lợi ích so với văn phòng truyền thống.+ Văn phòng chia sẻHình thức này tương tự với văn phòng ảo, tuy nhiên điểm khác ở đây là nhiều doanh nghiệp sẽ cùng sử dụng chung một văn phòng và tất nhiên là các nhân viên làm việc tại đây đều làm chung với nhau. Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí đáng kể, nhất là đối với những doanh nghiệp mới hoạt động.Trên đây là bài viết của Công ty Luật Legalzone. Liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0888889366 hoặc Fanpage để được tư vấn và hỗ trợ. Bạn có thể tham khảo các thủ tục pháp luật khác trên trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.
timeline_post_file60b997b6442b8-tra-cuu-ma-so-thue.jpg.webp
Mã số thuế doanh nghiệp và mã số thuế, mã số BHXH là một?Theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2020, mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác. Thêm vào đó, việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế (khoản 1 Điều 2 Thông tư 127/2015/TT-BTC).Trường hợp các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015, có mã số doanh nghiệp và mã số thuế khác nhau không bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi.Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.Như vậy, mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp đó.Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp đơn giảnCách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp thứ nhấtBước 1: Truy cập vào TNCNONLINE.COM.VN chọn Tra cứu MSTTra cứu mã số thuế Bước 2: Chọn mục doanh nghiệpBước 3: Điền Chứng minh thư/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc Mã số doanh nghiệp (mã số trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).Bước 4: Điền dãy chữ và số màu đỏ trong hình chữ nhật bên dưới vào ô Xác nhận thông tin.Bước 5: Bấm vào ô Tìm kiếm.Thông tin Doanh nghiệp nộp thuế chi tiết (Ảnh minh họa)Cách tra cứu này sẽ cung cấp cả ngày cấp mã số thuế doanh nghiệp nếu bạn cần thông tin này.Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp thứ haiBước 1: Truy cập vào trang của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/wps/portalBước 2: Chọn Dịch vụ côngTrang chủ Tổng cục Thuế Việt Nam (Ảnh minh họa)Bước 3: Chọn Tra cứu thông tin người nộp thuếBước 4: Nhập 01 trong 04 yêu cầu: Mã số thuế/Tên tổ chức cá nhân nộp thuế/Địa chỉ trụ sở kinh doanh/Số chứng minh thư người đại diện (Không cần phải nhập đầy đủ cả 4 thông tin).Sau đó nhập Mã xác nhận (Dãy chữ số và ký tự bên cạnh ô Mã xác nhận)Bước 5: Nhấn vào Tra cứu, chờ và nhận kết quảBước 6: Bấm vào tên doanh nghiệp để xem thông tin chi tiếtCả hai cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên đây đều rất đơn giản, dễ làm, chỉ cần vài cú nhấp chuột là bạn đã có đầy đủ các thông tin thuế của doanh nghiệp mình cần.Nếu có vướng mắc về các quy định liên quan đến luật doanh nghiệp, bạn đọc vui lòng liên hệ Legalzone  để được hỗ trợ chi tiết.
timeline_post_file60ab4d3e15f73-quang-cao-tren-bao-dien-tu.jpg.webp
Quảng cáo trên báo điện tửThứ hai, 24/5/2021, 00:54 (GMT+7)Đã lưu“Không cho phép thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo vượt quá 1,5 giây” trên báo điện tử là quy định hiệu lực từ 1/6 tới.Quy định này, tại Nghị định 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo, có vẻ hợp lý với bạn đọc, nhưng chưa hợp lý với doanh nghiệp.Họ sẽ chuyển quảng cáo từ báo chí sang nền tảng như YouTube. Vì ở đây, quảng cáo của họ được kéo dài 5 giây hoặc hơn, thậm chí có thể "bắt" người dùng xem hết với những video quảng cáo ngắn. Hay với các nền tảng OTT hoặc game, quảng cáo đang không bị các quy định pháp lý theo luật Việt Nam khống chế.Người bị thiệt là báo chí và nhà quảng cáo, doanh nghiệp trong nước. Người hưởng lợi là các ông lớn như Google, Facebook, nhà phát hành game và ứng dụng OTT.Tổng doanh thu của báo điện tử Việt Nam mỗi năm chỉ trên 4.000 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí quảng cáo trực tuyến khoảng 14.500 tỷ đồng. Phần chênh lệch hơn 10.000 tỷ đồng đang rơi vào túi "người ngoài" là các tập đoàn xuyên biên giới. Quy định pháp lý như Nghị định 38 mới đây càng khiến miếng bánh đã bé dễ bị chia thêm cho các ông lớn hơn.Tôi bắt đầu nghiên cứu cơ chế thu hút quảng cáo trên báo chí năm 1994, khi còn làm việc tại một số tòa soạn báo. Như một quy luật, các nhà quảng cáo sẵn lòng bỏ tiền vào nơi họ tin rằng có lượng bạn đọc nhất định thuộc phân khúc họ muốn tiếp cận. Họ sẽ trả tiền cao hơn nữa, nếu được đảm bảo xuất hiện ở trang báo có nội dung quan trọng, hấp dẫn mà bạn đọc của họ không bao giờ bỏ qua. Ví dụ, trang 3, trang 5 hoặc trang đầu của những chuyên mục quan trọng như "tài chính - ngân hàng", "thời sự", "pháp lý"...Tôi cũng đã áp dụng cơ chế tương tự để bán quảng cáo trên một số tạp chí của mình sau đó. Các thương hiệu xa xỉ từng giành giật nhau những vị trí tốt nhất mà họ tin rằng bạn đọc - người có khả năng chi trả cho sản phẩm của họ - sẽ nhìn thấy đầu tiên. Nếu không, ít nhất họ cũng muốn quảng cáo của mình nằm bên tay phải của những "bài đinh" nửa đầu cuốn tạp chí.Không chỉ trên báo in, thời kỳ đầu của báo điện tử, khoảng 15 năm trước, việc chiếm được vị trí trên đầu hoặc có logo trên trang chủ rất quan trọng, vì người đọc kiểu gì cũng phải đi qua "mặt tiền" để vào "nhà" đọc tin. Sau này, bạn đọc trải nghiệm nội dung theo link bài báo được gợi ý, chia sẻ trên mạng xã hội. Người đọc "đi" thẳng vào bài viết qua link, không nhất thiết phải qua trang chủ.Dĩ nhiên, nhà quảng cáo khôn khéo sẽ chọn xuất hiện ở ngay bài báo, với nhiều hình thức sáng tạo, dựa trên thuật toán xác định người đang đọc có phải đối tượng mình muốn tiếp cận không. Lý do rất đơn giản và tất yếu: quảng cáo phải xuất hiện ở đâu khách hàng của họ có thể nhìn thấy, khi lật trang báo hoặc lướt web theo dòng chảy nội dung.Nhưng từ ngày Nghị định 38 hiệu lực tới đây, các hành vi tưởng như hiển nhiên này bị coi là vi phạm Luật Quảng cáo, sẽ bị phạt rất nặng. Trên báo in, quảng cáo không được phép xuất hiện ở trang nội dung, đồng thời quảng cáo theo ngữ cảnh trên báo điện tử bị cấm. "Được nằm cạnh nội dung" - yếu tố tiên quyết để nhà quảng cáo bắt tay với báo chí - bị khóa lại.Thực ra, quảng cáo xen với nội dung đã bị cấm từ Luật Quảng cáo 2012. Ngay khi nó ra đời, các nhà chuyên môn đã chỉ ra những bất cập và lạc hậu của nhiều điều khoản trong luật, không theo kịp sự biến chuyển vũ bão của công nghệ truyền thông.Trên thế giới, với báo chí miễn phí tương tự như ở Việt Nam, quảng cáo được phép xen kẽ với bài nội dung và tuỳ biến dựa theo đối tượng đọc báo. Người ta sáng tạo nhiều cách để tránh gây phản cảm cho bạn đọc. Ví dụ như các video, box hình ảnh tĩnh và động, lời gợi ý thân thiện ngay trên thân bài viết. Các bài viết hay phụ trương doanh nghiệp trả tiền được ghi rõ "nội dung được tài trợ". Người đọc hoàn toàn thoải mái trong việc nhấp chuột vào hay bỏ qua. Nếu không muốn bị quảng cáo làm phiền, bạn có thể đặt báo in hay trả tiền mua nội dung báo online theo tháng, quý hoặc năm.Tôi nhận ra rằng, trong nỗ lực bảo vệ quyền của bạn đọc, các nhà lập pháp nước ta đã quên mất quyền của người bỏ tiền quảng cáo, quyền của doanh nghiệp - người mang lại nguồn thu chính cho báo chí, và là một phần của thị trường truyền thông. Họ bị tước bỏ dần các công cụ tiếp cận khách hàng thông qua sản phẩm truyền thông chính thống. Quyền được phát triển mạnh mẽ của báo chí - những người phục vụ nhu cầu thông tin cho xã hội - đang bị gạt sang bên lề.Báo in đang khó khăn, bạn đọc mỗi ngày một rời xa. Mô hình thu phí người đọc mới chỉ manh nha ở một, hai báo điện tử. Cho tới bây giờ, quảng cáo vẫn là nguồn thu gần như duy nhất đối với hầu hết cơ quan báo chí, để báo chí có thể tiếp tục miễn phí cho bạn đọc.Các doanh nghiệp đương nhiên vẫn phải bán hàng. Họ, dù không muốn, sẽ buộc phải chuyển dịch ngân sách quảng cáo lẽ ra dành cho báo chí sang các kênh khác. Doanh thu của báo điện tử hiện chỉ chiếm 20% - 25% tổng thị trường quảng cáo trực tuyến, với sự siết chặt này, sẽ càng thêm khó.Thay đổi trên thực ra còn bất lợi cho nhà nước. Việc quảng bá sản phẩm khó khăn hơn sẽ cản trở sự phát triển chung của kinh tế - xã hội. Báo chí vốn là kênh uy tín để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, vì giãn cách, có nhu cầu sử dụng kênh báo chí nhiều hơn để tiếp cận công chúng. Những rào cản mới sẽ khiến việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ khó khăn hơn. Nhà quảng cáo không được sử dụng kênh báo chí hiệu quả sẽ chuyển sang các nền tảng khác mà việc thu thuế hiện là vấn đề nan giải với chính phủ.Bộ Thông tin - Truyền thông cũng thấy rõ thị phần quảng cáo trực tuyến trong nước ngày càng bị co hẹp bởi sự cạnh tranh bất bình đẳng, không chung một luật chơi với các nền tảng xuyên biên giới. Cơ quan này đang nỗ lực nhiều cách để cải thiện sự công bằng trên bức tranh quảng cáo số Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc Nghị định 38 ra đời với một số quy định bóp nghẹt quảng cáo trên báo chí vô hình trung càng tạo thêm lợi thế cho các Big Tech.Trong câu chuyện này, chính độc giả cũng bị ảnh hưởng. Họ có thể phải chấp nhận quảng cáo kém tin cậy bởi mạng xã hội không chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin được quảng cáo như báo chí chính thống. Và điều quan trọng nữa, động lực phát triển một trong những ngành kinh tế sáng tạo: ngành xuất bản và nội dung số, sẽ bị suy giảm đáng kể.Người đọc có quyền chặn quảng cáo, nếu muốn. Họ có thể từ chối đọc, xem một kênh báo chí quá nhiều quảng cáo. Họ cũng có cả quyền không trả tiền cho người làm nội dung nếu không thích. Nhưng báo chí và doanh nghiệp thì không được pháp luật bảo hộ những quyền tương tự.Với Nghị định trên, tôi không bình luận về mức độ và hình thức xử phạt, vì nó được đặt ra với mục tiêu ngăn chặn vi phạm. Nhưng tôi chắc chắn việc áp dụng sẽ là bước lùi trong tiến trình đổi mới sáng tạo truyền thông theo xu hướng chung của thế giới.Lê Quốc Vinh
timeline_post_file60decbef97581-giay-khai-sinh.jpg.webp
Hiện nay, vấn đề bị sai thông tin trên giấy khai sinh rất nhiều khách hàng đang gặp phải và gửi câu hỏi về cho Legalzone. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp về "thay đổi thông tin trên giấy khai sinh"Giấy khai sinh là gì?Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định.Thứ nhất, về điều kiện thay đổi, cải chính giấy khai sinh:– Đối với người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi): việc thay đổi họ, chữ đệm, tên phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện trong Tờ khai. Bởi lẽ, đây là đối tượng chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì việc thay đổi phải được sự đồng ý của người đó.– Chỉ được thực hiện việc cải chính hộ tịch này khi có căn cứ để cho rằng sự sai sót thông tin trên giấy khai sinh là do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch.Thứ hai, về thẩm quyền thay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh:Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014:Việc chỉnh sửa, cải chính thông tin của cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch (như giấy khai sinh)Chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.Việc cải chính hộ tịch nói chung và cải chính thông tin trên giấy khai sinh nói chung sau khi đáp ứng các điều kiện luật định để cải chính còn phải thực hiện đúng thẩm quyền.Thẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinh cũng giống thẩm quyền cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 7 Luật hộ tịch 2014. Theo đó, thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện tùy theo độ tuổi của người có thông tin cần cải chính. Cụ thể được quy định như sau:Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cải chính đối với người chưa đủ 14 tuổi ở trong nước;Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cải chính đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên ở trong nước;Đối với người Việt Nam định cự ở nước ngoài thì thẩm quyền thuộc về cơ quan đại diện.Như vậy, nếu có nhu cầu cải chính thông tin thì tùy vào từng trường hợp thì bạn phải nộp hồ sơ cải chính đúng thẩm quyền để có thể được giải quyết.Thứ ba, thủ tục tay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh: Về hồ sơ thay đổi thông tin trên giấy khai sinh:Người yêu cầu cải chính thông tin trên giấy khai sinh chuẩn bị hồ sơ cải chính bao gồm:– Tờ khai theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP;– Bản chính giấy khai sinh;– Một số giấy tờ làm căn cứ để thay đổi thông tin như: Sổ hộ khẩu, Hộ chiếu,…Về trình tự, thủ tục thay đổi thông tin trên giấy khai sinh:Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện theo quy định tại  Điều 28 Luật hộ tịch 2014. Cụ thể như sau:Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền.Thời hạn:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.công chức tư pháp – hộ tịch sẽ ghi nội dung thay đổi, cải chính vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch nếu thấy việc cải chính thông tin trên giấy khai sinh đáp ứng đủ điều kiện:Có cơ sởĐủ điều kiệnĐúng thẩm quyềnPhù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan,Công chức tư pháp-hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.Trường hợp phức tạp, cần phải xác minh thêmThời hạn giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.Trên đây là bài viết của Legalzone về thủ tục cải chính, thay đổi thông tin trên giấy khai sinh. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. Hotline 0888889366. Hoặc bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Fanpage Công ty Luật Legalzone.
timeline_post_file60c02a54a3e5f-vay-dai-han-la-gi.jpg.webp
Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.Theo đó, căn cứ vào các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, các Bộ, ngành và địa phương lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên.Vậy vốn trung hạn là gì? Legalzone  sẽ giải đáp trong bài viết dưới đâyNguồn vốn đầu tư trung hạnđầu tư trung hạn là gì? Bao gồm những nguồn vốn nào?Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm:Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm: vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.Vốn đầu tư nguồn công trái quốc gia là khoản vốn do Nhà nước vay trực tiếp của người dân bằng một chứng chỉ có kỳ hạn để đầu tư cho các mục tiêu phát triển của đất nước.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ là khoản vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành để thực hiện một số chương trình, dự án quan trọng trong phạm vi cả nước.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương là khoản vốn trái phiếu có kỳ hạn từ 01 năm trở lên, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành hoặc ủy quyền phát hành để đầu tư một số dự án quan trọng của địa phương.Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, gồm: vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là các khoản vốn do Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để đầu tư các dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội.Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, gồm:Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đến trước thời điểm Luật ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2015 có hiệu lực;Khoản phí, lệ phí được để lại đầu tư của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC), lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí;Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư;Vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước được thu lại hoặc trích lại để đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ ngân sách nhà nước của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Nguồn thu của tổ chức tài chính, bảo hiểm xã hội được trích lại để đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Nguồn thu từ chuyển mục đích, chuyển quyền sử dụng đất của Bộ, ngành trung ương và địa phương chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước để đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.Khoản vốn vay của chính quyền cấp tỉnh được hoàn trả bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và thu hồi vốn từ các dự án đầu tư bằng các khoản vốn vay này, bao gồm:Khoản huy động vốn trong nước của chính quyền cấp tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vay từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước và huy động từ các nguồn vốn vay trong nước khác để đầu tư kết cấu hạ tầng;Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Chính phủ cho vay lại.Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạnVốn trung hạn là gì? Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn là gì– Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;– Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đai của các nhà tài trợ nước ngoài;– Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;– Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;– Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;– Các dự án khởi công mới nếu có các điều kiện: Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch; Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.Ngoài ra, còn cần phải tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ…Đặc biệt, không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.Các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm những nguồn vốn theo quy định tại Điều 3 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạnTheo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự ánCác nguyên tắc quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư công.Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án do cấp mình quản lý để:Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư;Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công.Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP và các nguyên tắc sau đây:Chương trình, dự án có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 10 và Điều 27 của Nghị định 77/2015/NĐ-CP;Sau khi đã bố trí vốn hoàn trả các khoản ứng trước vốn đầu tư công (nếu có).Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án được quy định tại Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.Trên đây là một số thông tin giải đáp cho thắc mắc vốn trung hạn là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất