0888889366
Danh mục
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Nguyễn Phương Thảo
14 giờ trước
timeline_post_file633b96dce7a5b-h21.jpg.webp
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
                                                     HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ                                                      TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACTHôm nay, ngày     , tại     , chúng tôi gồm:Today, date      , at      , we are:BÊN A: [CÔNG TY]Mã số thuế:      Địa chỉ:      Đại diện bởi:      Chức vụ:      PARTY A: [COMPANY] Tax code:      Address:      Represented by:      Position:        Và/And BÊN B: [CÔNG TY] Mã số thuế:      Địa chỉ:      Đại diện bởi:      Chức vụ:        PARTY B: [COMPANY] Tax code:      Address:      Represented by:      Position:        Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký Hợp đồng hợp tác này (“Hợp đồng”) với những nội dung như sau:After discussion, the Parties agree to sign this Cooperation Contract (“Contract”) with the following contents:ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO − Tên (sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hoá, bí quyết công nghệ):      − Đặc điểm công nghệ:      − Kết quả áp dụng công nghệ:      − Căn cứ chuyển giao (số Văn bằng bảo hộ):      − Tiêu chuẩn, chất lượng, nội dung công nghệ:      ARTICLE 1: OBJECT OF TRANSFER− Name (invention, utility solution, trademark, technology know-how):      − Technology features:     − Technology application results:      − Bases of transfer (number of Protective Certificate):      − Standards, quality, technology content:      ‎ĐIỀU 2. PHẠM VI VÀ THỜI HẠN CHUYỂN GIAO− Phạm vi chuyển giao: Độc quyền (hoặc không độc quyền)− Lãnh thổ: Sư chuyển giao này có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ …− Thời hạn: Sự chuyển giao của Hợp đồng sẽ bắt đầu vào ngày có hiệu lực của Hợp đồng và sẽ hết lực trong thời hạn      năm.ARTICLE 2. SCOPE AND TERM OF TRANSFER− Scope: Exclusive (or non-exclusive)− Territory: The transfer is effective in the entire territory of      − Term: The transfer of Contract shall commence on the Effective Date of Contract and shall be valid in duration of      years;ĐIỀU 3. ĐỊA ĐIỂM VÀ TIẾN ĐỘ CHUYỂN GIAO− Địa điểm:      − Tiến độ:      ARTICLE 3. LOCATION AND TRANSFER SCHEDULE− Location:      − Transfer schedule:      ĐIỀU 4. GIÁ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN− Giá chuyển giao là:       (bằng chữ:      )− Hình thức thanh toán: ∙ Bên B chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của Bên A như sau:∙ Số tài khoản:      tại ngân hàng      − Đợt thanh toán:∙ Đợt 1:      ∙ Đợt 2:      ARTICLE 4: TECHNOLOGY TRANSFER PRICE AND PAYMENT FORM− Technology transfer price:      (in words:      )− Form of payment:∙ Party B will transfer money to Party A's bank account as follows:∙ Account number:      at the bank      − Payment installments:∙ 1st Installment:      ∙ 2nd Installment:      ĐIỀU 5. BẢO HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ− Bên A có trách nhiệm bảo hành chất lượng của công nghệ cho bên nhận chuyển giao trong thời gian là       tháng.− Bên A phải cử       chuyên gia hướng dẫn sử dụng và đạo tạo nhân lực cho Bên B trong thời gian      tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.ARTICLE 5. WARRANTY AND TECHNOLOGY GUIDE− Party A is responsible for guaranteeing the quality of the technology to the transferee for a period of      months.− Party A must appoint      experts to guide and train human resources for Party B within      months from date Contract takes effect.ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN1. Bên A - Bên chuyển giao− Cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của công nghệ chuyển giao và việc chuyển giao công nghệ sẽ không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Bên chuyển giao có trách nhiệm, với chi phí của mình, giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc chuyển giao công nghệ theo hợp đồng này.− Có nghĩa vụ hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ bên nhận chuyển giao chống lại mọi sự xâm phạm quyền sở hữu từ bất kỳ bên thứ 3 nào khác.− Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.− Nộp thuế chuyển giao công nghệ.− Có quyền/không được chuyển giao công nghệ trên cho bên thứ 3 trong phạm vi lãnh thổ quy định trong hợp đồng này.2. Bên B - Bên nhận chuyển giao− Cam kết chất lượng sản phẩm sản xuất theo công nghệ nhận chuyển nhượng không thấp hơn chất lượng sản phẩm do bên chuyển giao sản xuất. Phương pháp đánh giá chất lượng do hai bên thoả thuận.− Trả tiền chuyển giao theo hợp đồng.− Không được phép/được phép chuyển giao lại cho bên thứ 3 công nghệ trên.− Ghi chú xuất xứ công nghệ chuyển giao trên sản phẩm.− Đăng ký hợp đồng (nếu có thoả thuận).ARTICLE 6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES1. Pary A - The transferor− Commitments to be the legal owner of the transferred technology and the technology transfer will not infringe the industrial property rights of any other third party. The transferor is responsible, at its own expense, to resolve any disputes arising from the technology transfer under Contract.− Be obliged to work closely and assist the transferee against any infringement of ownership from any other third party.− Registers of Contract.− Pays technology transfer tax.− Having the right / not to transfer the above technology to a third party within the territory stipulated in Contract.2. Part B - The transferee− Commitments that the quality of products manufactured under the technology transferred isn’t lower than the quality of the products transferred by the transferor. The method of quality assessment is agreed upon by the two Parties.− Pays the transfer.− Not allowed / allowed to transfer to the 3rd party the above technology.− Notes of technology transfer origin on the product.− Registers of Contract (if agreed).ĐIỀU 7. SỬA ĐỔI, ĐÌNH CHỈ HOẶC HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG− Hợp đồng có thể bị sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu bằng văn bản của một trong các bên. Các điều khoản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ thời điểm được sửa đổi.− Hợp đồng bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:∙ Hết thời hạn ghi trong hợp đồng.∙ Quyền sở hữu công nghệ bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ.∙ Hợp đồng không thực hiện được do nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bãi công, biểu tình, nổi loạn, chiến tranh và các sự kiện tương tự.ARTICLE 7. AMENDMENT, SUSPENSION OR CANCELLATION OF CONTRACT− Contract may be amended and supplemented upon written request of one of the Parties. The amended and supplemented provisions take effect from the time of modification.− Contract is terminated in the following cases:∙ Contract expires.∙ Technology ownership rights are suspended or revoked.∙ Contract isn’t performed due to force majeure reasons such as: natural disasters, strikes, protests, rebellions, wars and similar events.ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG− Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng hòa giải giữa các bên trong thời hạn tối đa     ngày làm việc.− Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa hai bên mà không thể giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải sẽ được đưa ra và giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.‎ARTICLE 8. RESOLVE OF CONTRACT DISPUTES − Any dispute arising out of or related to Contract will be endeavored to be resolved through mediation between the Parties within a maximum period of      working days.− Any dispute arising between the two Parties that cannot be resolved through negotiation, mediation will be brought and resolved at the competent Court.ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH− Hợp đồng được xây dựng trên cơ sở bình đẳng và tự nguyện. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này.− Hợp đồng được lập thành     (bản) bằng tiếng Anh      (bản) bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ     (bản) để thi hành.ARTICLE 9. IMPLEMENTATION PROVISIONS− Contract is built on an equal and voluntary basis. The Parties undertake to properly and fully comply with the terms of Contract.− Contract is made into      (copy) in English      (copy) in Vietnamese with equal validity. Each party keeps     (copy) for execution.                 Bên A/ Party A                                                                        Bên B/Party B   Tải xuống    HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
Nguyễn Minh Tiến
327 ngày trước
timeline_post_file618ceedc80838-tai-xuong.jpg.webp
Thư mời các công ty Startup
Là một chủ doanh nghiệp startup bạn cần chủ động sử dụng quỹ thời gian của mìnhBạn cần thời gian để sáng tạo, tạo những ý tưởng đột phá khẳng định vị thế ?Tuy nhiên trong những bước tiến đầu tiên để định hình doanh nghiệp mới. Bạn gặp phải các trở ngại về vấn đề pháp lý, khó khăn bởi những công việc quản trị doanh nghiệp .Hôm nay, công ty Legalzone xin gửi tới mọi người Thư mời các công ty Startup. Với mong muốn chung tay xây dựng môi trường quản lý hiên đại.Giải quyết nổi lo về quản lý công việc cho Startup ? Vấn đề đặt ra hiện nay là các công cụ hỗ trợ truyền thống không còn hữu ích và đạt hiệu quả tối đa. Các doanh nghiệp cần tìm một giải pháp vừa có thể tra cứu căn cứ pháp lý từ các nguồn chính thống. Vừa quản lý, giám sát tiến độ dự án, trao đổi nội bộ với các bên tham gia thực hiện.Hiểu được điều đó, với phần mềm quản lý doanh nghiệp kết hợp tra cứu pháp lý mang tên Thủ tục pháp luật ra đời đã không ngừng hoàn thiện phân hệ quản lý công việc, dự án, đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả làm việc của doanh nghiệp lên đến 200%Không cần trải qua các bước cài đặt phức tạp, điều duy nhất bạn cần có là một tài khoản Thủ tục pháp luật là bạn có thể làm việc bất kể nơi đâu, hay bất kỳ khi nào trên thế giới.Hãy là nhà quản trị thông minh cùng với Thủ tục pháp luật.
Nguyễn Minh Tiến
327 ngày trước
timeline_post_file618ced73a897d-phan-mem-ban-quyen-la-gi-tai-sao-nen-su-dung-ban-quyen.jpg.webp
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM (MÁY TÍNH) TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm bao gồm:Trường hợp tác giả/đồng tác giả là nhân viên Công ty và thực hiện công việc theo quyết định của Giám đốc Công ty:- Giấy phép kinh doanh (02 bản sao y công chứng)- Chứng minh nhân dân của tác giả (02 bản sao y công chứng)- Hình ảnh tác phẩm (03 bộ đĩa hình chụp giao diện)- Ba bộ đĩa CD ghi tác phẩm phần mềm- Bản chuyển giao quyền tác giả (theo mẫu Luật Legalzone cung cấp)- Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu Luât Legalzone cung cấp)Trường hợp tác giả/đồng tác giả do thuê ngoài:Ngoài các tài liệu nêu trên, Quý Công ty cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu sau:- 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.Các công việc Legalzone thực hiện:2.1. Thiết lập hồ sơ đăng ký Quyền tác giả:- Lập tờ khai đăng ký Quyền tác giả.- Lập Bản chuyển giao quyền tác giả.- In Giao diện và Code đăng ký2.2. Tiến hành Đăng ký Quyền tác giả:- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.- Theo dõi tiến trình công việc cho đến khi cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả.- Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền tác giả là 50 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.Thời gian và Chi phí đăng ký:- Thời gian đăng ký: 7 ngày (kể từ ngày nộp đơn)- Chi phí đăng ký: 2.500.000 VNĐ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng)
Nguyễn Minh Tiến
327 ngày trước
timeline_post_file618cec5193c74-tai-xuong-1.jpg.webp
Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính
Công nghệ phần mềm là ngành công nghệ được chú trọng và phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính là một giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tối đa quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu phần mềm. Do đó, LegalZone xin cung cấp dịch vụ tư vấn Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính để quý khách hàng tham khảo.Căn cứ pháp lýLuật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ xung năm 2009.Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP;Phần mềm máy tính là gì?Phần mềm máy tính (hay còn gọi là Phần mềm hoặc Chương trình máy tính) là tập hợp các đoạn mã do lập trình viên tạo ra để thực hiện một công việc nào đó trên máy tính.Theo Luật Sở hữu trí tuệ, phần mềm là một trong các đối tượng bảo hộ quyền tác giả. Cho nên người tạo ra phần mềm có thể đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm của mình.Tại sao phải đăng ký bản quyền phần mềm máy tính?Mục đích khi các tác giả (hoặc chủ sở hữu quyền tác giả) tiến hành nộp đơn đăng ký bản quyền và hồ sơ kèm theo tại Cục bản quyền tác giả (cov.gov.vn) là để ghi nhận các thông tin về tác giả và phần mềm.Mặc dù việc nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho phần mềm máy tính không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả nhưng đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khẳng định quyền sở hữu đối với phần mềm đó.Khi xảy ra tranh chấp, việc chứng minh ai là người tạo ra phần mềm trước rất khó khăn. Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả trở thành căn cứ để xác lập quyền tác giả cho bạn. Do đó, thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính chính là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong tương lai.Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tínhBạn cần chuẩn bị và gửi cho chúng tôi những tài liệu dưới đây:Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyềnBản sao Chứng minh nhân dân của tác giả (công chứng)Bản gốc Bản cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình tạo ra phần mềmTài liệu chứng minh quyền nộp đơn Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có nhiều tác giả)Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu có nhiều chủ sở hữu)Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (công chứng)Hai (02) đĩa CD ghi nội dung phần mềm:Phần mềm máy tính (bản cài đặt)Bản mô tả phần mềmBộ code phần mềm máy tínhBản in mã codeBản mô tả hoạt động của phần mềmNgoài các tài liệu trên, bạn cần cung cấp thêm các thông tin sau:Thời gian hoàn thành phần mềm (thông tin này rất cần thiết để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong tương lai)Thông tin công bố phần mềm:Tác phẩm đã được công bố ở đâu chưa?Nếu đã công bố, nêu rõ thời gian công bố, hình thức công bố,…* Tất cả các tài liệu trên đều phải viết bằng tiếng Việt. Trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch thuật & công chứng. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.Tham khảo: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóaChi phí Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính Chi phí đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như:Số lượng hồ sơ;Độ khó của hồ sơ;Thời gian thực hiện;Giá tham khảo: 3.000.000 VNĐNgười có quyền đăng ký bản quyền phần mềmTheo quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ thì tác giả, chủ sở hữu của phần mềm có quyền đăng ký bản quyền phần mềm.Thời hạn đăng ký bản quyền phần mềmThời hạn đăng ký: 20-25 ngày làm việc.Thời hạn bảo hộ quyền tác giả /quyền liên quan:Quyền nhân thân của tác giả bao gồm: Quyền đặt tên cho tác phẩm; Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.Quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản có thời hạn bảo hộ như sau: Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với phần mềm có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp phần mềm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;Quy trình thực hiện:Bước 1: Quý khách hàng cung cấp thông tin như trên cho LegalZone;Bước 2: Công ty TNHH LegalZone tiến hành soạn thảo hồ sơ và chuyển khách hàng ký:Bước 3: Khách hàng chuyển lại hồ sơ cho LegalZoneBước 4: Công ty TNHH LegalZone đại diện nộp hồ sơ tại Cục bản quyền;Bước 5: Sau 15 – 20 ngày nhận kết quả là Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với phần mềm, chuyển trả lại khách hàng và thanh lý dịch vụ.Tài liệu cần cung cấp cho Công ty TNHH LegalZone khi đăng ký bản quyền đối với phần mềm02 Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân của tác giả;03 đĩa CD/CD ROOM lưu phần mềm, và 03 bản giấy in các giao diện chính của phần mềm;01 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu chủ sở hữu là tổ chức).Hợp đồng mua bản quyền và văn bản chấp thuận cho việc đăng ký tác phẩm phần mềm phát sinh (nếu có).Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền phần mềmGiấy chứng nhận đăng ký quyền phần mềm có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.Công ty TNHH LegalZone cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính. Qúy khách hàng có quan tâm xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để đươc tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Nguyễn Minh Tiến
327 ngày trước
timeline_post_file618ceb49a0080-photo-1573496528736-cf543ba57104.jpg.webp
Đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm
Công nghệ phần mềm là ngành công nghệ được chú trọng và phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính là một giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tối đa quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu phần mềm. Bên cạnh đó cũng hạn chế được những tranh chấp phát sinh. Legalzone xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết tư vấn về đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềmĐăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm theo quy định pháp luậtPhần mềm là gì?Phần mềm theo quy định về sở hữu trí tuệ thuộc Loại hình Chương trình máy tính, được tạo ra bởi chính tác giả và là một trong nhiều đối tượng được bảo hộ quyền tác giả. Phần mềm máy tính được thể hiện dưới dạng mã nguồn, các mã code cài đặt chương trình gồm các lệnh, các mã, lược đồ hoặc dưới bất cứ dạng nào khác tùy thuộc giúp người đọc có thể dễ dàng sử dụng, ứng dụng để quản lý, tìm kiếm, giải trí, học tập giáo dục,….trong các lĩnh vực mà người dùng có mục đích sử dụng. Vậy đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm như thế nào? Các chương trình máy tính phổ biến hiện nay:Chương trình ứng dụng chạy được trên máy vi tính (PC, laptop)Ứng dụng (application) chạy trên thiết bị di động (smartphone, tablet) sử dụng hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone.Ứng dụng hệ thống sử dụng cho các thiết bị số khác (như máy POS, hệ thống máy móc điều khiển tự động, máy định vị GPS,…)Tại sao phải đăng ký bản quyền phần mềm máy tính?Mục đích khi các tác giả (hoặc chủ sở hữu quyền tác giả) tiến hành nộp đơn đăng ký bản quyền và hồ sơ kèm theo tại Cục bản quyền tác giả (cov.gov.vn) là để ghi nhận các thông tin về tác giả và phần mềm.Mặc dù việc nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho phần mềm máy tính không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả nhưng đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khẳng định quyền sở hữu đối với phần mềm đó.Khi xảy ra tranh chấp, việc chứng minh ai là người tạo ra phần mềm trước rất khó khăn. Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả trở thành căn cứ để xác lập quyền tác giả cho bạn. Do đó, thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính chính là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong tương lai.Nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm:Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm sẽ được nộp, thụ lý, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận bởi Cục Bản quyền tác giả Việt Nam (thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch).Tham khảo đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệuHồ sơ cần thiết để đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm– Trước tiên, sản phẩm phần mềm của Quý khách hàng cần phải được hoàn thiện hoàn chỉnh để tiến hành đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước, cần xác định rõ đối tượng nào là chủ sở hữu và đối tượng nào là tác giả của sản phẩm phần mềm, sau đó cần chuẩn bị các giấy tờ tương ứng cần thiết để nộp hồ sơ đăng ký.+ Tác giả là cá nhân, là người đóng góp hoàn thiện nên tác phẩm, quyền của tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản, tác giả có thể là một cá nhân hoặc nhiều cá nhân.+ Chủ sở hữu là đối tượng có toàn bộ các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tác phẩm phần mềm, có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, tổ chức.– Trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu, cần chuẩn bị các giấy tờ sau:+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu quy định);+ Giấy cam đoan của tác giả về tác phẩm và nội dung có trong tác phẩm;+ Bản sao, chứng thức CMND của tác giả;+ 02 Bản in tác phẩm (gồm một phần in mã code và một số hình ảnh giao diện);+ 02 Bản ghi đĩa CD (chứa sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, có thể là toàn bộ mã code lập trình hoặc bộ cài đặt của phần mềm).– Trong trường hợp tác giả là cá nhân, chủ sở hữu là pháp nhân/ tổ chức cần chuẩn bị các giấy tờ sau:+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu quy định)+ Giấy cam đoan của tác giả về tác phẩm và nội dung có trong tác phẩm.+ Bản sao, chứng thức CMND của tác giả.+ Bản sao, chứng thực Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty.+ Cơ sở phát sinh quyền sở hữu (tủy thuộc): Hợp đồng thuê thiết kế/hoặc Quyết định giao nhiệm vụ/ hoặc các giấy tờ khác.+ 02 Bản in tác phẩm (gồm một phần in mã code và một số hình ảnh giao diện)+ 02 Bản ghi đĩa CD (chứa sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, có thể là toàn bộ mã code lập trình hoặc bộ cài đặt của phần mềm).+ Các giấy tờ liên quan (nếu có).Thời gian xử lý và quy trình xử lý đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm: Hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm sẽ được thụ lý tại phòng đăng ký Cục bản quyền tác giả, sau đó sẽ được phân chuyên viên xử lý hồ sơ, sau đó tới trưởng phòng xét duyệt hồ sơ và cuối cùng là Phó Cục trưởng/ Cục trưởng ký Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.Từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn Cục bản quyền tác giả sẽ có kết quả Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp hồ sơ có thiếu xót cần khắc phục, thời gian xử lý hồ sơ sẽ bị kéo dài hơn.Chi phí & thời gianChi phí đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như:Số lượng hồ sơ;Độ khó của hồ sơ;Thời gian thực hiện;Giá tham khảo: 3.000.000VNĐThời hạn thẩm định của cơ quan nhà nước cho việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm thông thường là: 15-30 ngày làm việc, tính từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ. Trường hợp từ chối cấp, Cục Bản Quyền sẽ ra thông báo từ chối bằng văn bản.Trên đây là bài viết tư vấn về đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm. Liên hệ ngay với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ
Nguyễn Minh Tiến
327 ngày trước
timeline_post_file618ce9172d7d2-istockphoto-1306092452-170667a.jpg.webp
Phần mềm công việc
Để hoàn thiện một dự án thành công, không chỉ cần có một đội ngũ nhân sự tài giỏi và một nhà quản lý chuyên nghiệp, mà còn cần phải có các phương pháp quản lý dự án hợp lý và hiệu quả. Một trong những phương pháp đang được đông đảo các doanh nghiệp quan tâm và ưu tiên sử dụng nhiều nhất hiện nay chính là phần mềm quản lý công việc, quản lý dự án. Trong bài viết này, Legalzone sẽ giúp bạn hiểu rõ về phần mềm công việc hiện nay. Phần mềm công việc là gì?Phần mềm công việc là một công cụ được sử dụng để lập kế hoạch dự án, triển khai dự án, phân bổ công việc, nguồn tài nguyên, chỉ định nhân sự tham gia, và quản lý các sự thay đổi trong dự án. Phần mềm cho phép các doanh nghiệp, các chủ đầu tư, các nhà quản lý dự án và những người dùng khác có thể điều chỉnh chi phí, quản lý ngân sách, quản lý chất lượng dự án và các tài liệu liên quan. Ngoài ra phần mềm quản lý dự án còn được sử dụng để cộng tác, liên lạc, kết nối giữa các bên liên quan của dự án như khách hàng.Những lợi ích nổi bật của phần mềm công việc Quản lý tất cả mọi thứ dễ dàng Dù bạn đang làm việc với một dự án hay nhiều dự án thì bạn cũng cần phải nắm chắc được tình hình của các dự án, quản lý chặt chẽ các dự án cùng một lúc. Tuy nhiên với phần mềm quản lý dự, bạn có thể lưu trữ và quản lý mọi thứ chỉ trên duy nhất một nền tảng. Các thông tin và công việc được lưu trữ, hiển thị dưới dạng thẻ, vé, ghi chú, lịch,…giúp các nhà quản lý có thể theo dõi dễ dàng và nhanh hơn.Phần mềm quản lý dự án là một nền tảng tập trung tích hợp nhiều công cụ lại với nhau, giúp bạn lưu lại các hoạt động mà team đang thực hiện, vì vậy bạn không phải tự ghi nhớ mọi thứ, đồng thời các thành viên của team cũng có thể theo dõi dự án.Ngoài ra  phần mềm quản lý dự án giúp ngăn chặn rủi ro bị thất lạc hoặc đánh cắp những thông tin nhạy cảm, những công việc quan trọng, và deadline. Bằng việc sử dụng những phần mềm như thế này, bạn không những tiết kiệm được thời gian quản lý mà còn giảm tải việc sử dụng tài nguyên giấy, đồng thời còn giúp kết nối dữ liệu nhanh hơn.Tạo các công việc ưu tiên Ưu tiên công việc cần làm là yếu tố rất quan trọng để hoàn thành một dự án hiệu quả. Nếu bạn chỉ lo làm các công việc theo thứ tự, thì rất dễ bị trễ deadline, do công việc quan trọng chưa được ưu tiên thực hiện. Vì vậy, phần mềm quản lý dự án sẽ giúp bạn tạo ra những công việc ưu tiên quan trọng trong từng dự án, bạn sẽ được nhắc nhở mọi lúc và có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn.Truy cập dữ liệu nhanh chóngPhần mềm quản lý dự án sẽ giúp bạn kết nối với tất cả những dữ liệu, nguồn thông tin quan trọng ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào miễn là có kết nối internet. Trong trường hợp bạn chưa hoàn thành công việc tại văn phòng, bạn có thể về nhà, hay đến quán cafe để làm việc mà không sợ quên mang theo tài liệu bên người.Nắm được công việc tổng thể Nắm được tình hình hoạt động của cả dự án là một điều rất quan trọng đối với một nhà quản lý. Tuy nhiên việc theo dõi quá trình này bằng phương pháp thủ công sẽ giết thời gian của bạn, nhưng với phần mềm quản lý dự án, bạn hoàn toàn có thể theo dõi quá trình của từng nhân viên phụ trách công việc, trạng thái của dự án, hiệu suất làm việc một cách nhanh chóng và toàn diện nhất.Nâng cao hiệu suất làm việc và được đánh giá qua KPIPhần mềm quản lý công việc không chỉ giúp các thành viên trong team xác định được các công việc của team dễ dàng mà còn cho phép họ nhìn thấy được tất cả những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến từng dự án, và các deadline, để từ đó có thể lên kế hoạch làm việc phù hợp, tăng năng suất trong công việc. Phần mềm sẽ:Thống kê toàn bộ công việc của theo từng thành viên, kèm theo tình trạng của từng đầu việc cụ thểTính năng đánh giá công việc. Cho phép nhà quản lý review công việc của nhân viên trước khi hoàn thànhChấm điểm xếp loại công việc. Đánh giá tiến độ, chất lượng đạt/không đạtTự động tổng hợp kết quả công việc thành KPI hoàn chỉnh cho từng nhân viên Phân phối công việc dễ dàngPhần mềm quản lý dự án sẽ giúp bạn phân phối các công việc dễ dàng hơn, bởi vì phần mềm có khả năng chỉ định đúng công việc cho đúng người, đúng bộ phận chỉ bằng vài cú click chuột, đồng thời còn giúp bạn quản lý quá trình thực hiện các công việc tốt hơn.Theo dõi tiến độ dự ánPhần mềm không chỉ giúp bạn kiểm soát thời gian được sử dụng trên từng công việc mà còn cho phép bạn xem ai đang phụ trách phần công việc này, khâu này. Từ đó, bạn có thể đánh giá hiệu quả năng suất làm việc hiệu quả của từng cá nhânTheo dõi toàn bộ lịch làm việc của nhân viên Một trong những thử thách của nhà quản lý dự án đó là phải chắc chắn đã phân chia khối lượng công việc cho các thành viên trong team đều nhau. Nếu khối lượng phân bổ không đồng đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đạt được mục tiêu hiệu quả cũng như là khả năng kịp tiến độ. Kết luậnMọi vấn đề khó khăn, bất cập trong cách quản lý công việc thủ công, truyền thống đều được xử lý một cách triệt để bằng việc ứng dụng phần mềm quản lý công việc hằng ngày.Nếu bạn quan tâm đến phần mềm quản lý công việc, liên hệ đến Legalzone để được hỗ trợ tư vấn.
Nguyễn Minh Tiến
327 ngày trước
timeline_post_file618ce78c5ca63-photo-1504868584819-f8e8b4b6d7e3.jpg.webp
Phần mềm quản lý
Khi phát sinh nhu cầu công việc mọi người thường trao đổi miệng với nhau, tuy nhiên, nhiều khi khối lượng công việc quá đồ sộ, người làm phải ưu tiên việc này hay việc khác, khiến họ không chia sẻ được với nhau, làm việc này quên việc khác, không thể quản lý 100% công việc, khiến cho năng suất và hiệu quả công việc không được như kì vọng. Vì vậy, hiện nay đã xuất nhiều HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hệ thống kinh doanh của mình.          HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝPhần mềm quản lý là gì?Phần mềm quản lý có thể hiểu là một ứng dụng đồng bộ công việc của doanh nghiệp và cá nhân. Mọi quy trình quản lý công việc đều được số hóa và truy cập dễ dàng. Quản lý có thể dễ dàng kiểm soát công việc của nhân viên còn nhân viên chủ động thực hiện công việc của mình theo những đầu việc đã có, tránh được việc bị lỡ hay bỏ sót công việc được giao.Hiện nay, đã có nhiều phần mềm quản lý ra đời và đi kèm với nó là các HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ, hỗ trợ các cá nhân cũng như doanh nghiệp dễ dàng cài đặt và sử dụng phần mềm một cách hiệu quả.Lợi ích của Phần mềm quản lý hiệu quảĐối với những nhà quản lý Quản lý thống nhất nhân viên và các phòng ban trong doanh nghiệp giúp cắt giảm thời gian làm việc và các khâu trung gian không cần thiết Tất cả nhân viên và người quản lý đều làm việc và cập nhật trên hệ thống giúp nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi nhân viên cũng như tình hình của doanh nghiệp để đưa ra chỉ thị, điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời ngay trên phần mềm . Các tài liệu, hợp đồng, văn bản, công văn đều được lưu trữ lại một cách hệ thống để có thể tìm lại dễ dàng khi cần. Lên lịch làm việc cho nhân viên, các phòng ban, lịch được cập nhật trên phần mềm nên nhân viên trong công ty đã được biết mà không cần phải thông báo. Quản lý chi tiết, nhanh nhất và đầy đủ nhất các hạng mục công việc, nhiệm vụ phát sinh trong từng thời điểm và tiến độ thực hiện công việc. Phần mềm có khả năng dùng trên mọi nền tảng, chỉ cần có thiết bị kết nối internet là chủ doanh nghiệp có thể quản lý mọi lúc mọi nơi. Cập nhật phản ánh hay sự cố, khúc mắc trong công việc một cách nhanh chóng, từ đó đưa ra điều chỉnh, xử lý kịp thời . Có thể quản lý công việc của chính nhà quản lý, lên lịch hẹn, lịch làm việc chi tiết, thông qua hệ thống nhắc nhở cảnh báo , lịch trình làm việc sẽ được đưa đến chi tiết để không bỏ lỡ những điều quan trọng, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc hơn.Đối với nhân viên Giúp nhân viên không bỏ lỡ công việc nhờ hệ thống nhắc nhở cảnh báo khi đến ngày kế hoạch và hệ thống nhắc nhở khi sắp đến hạn hoàn thành Có thể cập nhật được lịch làm việc chung của cả công ty, lịch làm việc của bản thân và phòng ban mình. Cập nhật được các thông báo, chỉ đạo mới nhất nếu có Quản lý khách hàng và các thông tin liên quan đến khách hàng một cách hệ thống, phân cấp khách hàng để xử lý. Lên lịch làm việc hàng ngày của bản thân tuần tự, chi tiết và hệ thống để có thể làm việc hiệu quả hơn, cắt giảm thời gian làm việc. Báo cáo công việc cho lãnh đạo một cách nhanh chóng, và nhận chỉ đạo một cách nhanh chóng ngay trên phần mềm.Các chức năng của phần mềmQuản lý công việc của cá nhânHệ thống cảnh báo, nhắc nhở ngay tại trang chủ khi đến ngày cần thực hiện công việc Hệ thống gửi mail nhắc nhớ sắp đến hạn hoàn thành công việc Cảnh báo công việc trễ hạn theo từng cấp bậc Lên lịch công việc Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên Hệ thống nhắc nhở cảnh báo qua trang chủ phần mềm hoặc SMS , email, sẽ thông tin đến người dùng khi sắp đến lịch làm việc Quản lý tiến độ thực hiện công việc Ghi chú các nội dung có liên quan Lưu lại kết quả công việcQuản lý công việc của doanh nghiệpQuản lý nhân viênQuản lý nhân viên và các phòng ban trong công ty Thông tin phòng ban, nhân viên Chức năng của từng phòng ban Các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến phòng ban, cá nhân đóQuản lý công việc Quản lý đánh giá và tình hình các công việc liên quan đến phòng ban, nhân viên đó Quản lý công việc mẫu, danh sách chi tiết công việc mẫu Phân công công việc cho các phòng ban Cập nhật tình hình tiến độ hoàn thành công việc mọi thời điểm, mọi lúc mọi nơi và đưa ra chỉ đạo tới nhân viên ngay trên phần mềm Lưu lại toàn bộ lịch sử công việc và các thông tin liên quan để tìm lại khi cần Quản lý giấy tờ hồ sơ tài liệu một cách hệ thống để có thể dễ dàng tìm lại khi cần Chức năng giao việc cho cấp dưới ngay trên phần mềm.Đánh giá hiệu quả công việc qua KPIThống kê toàn bộ công việc của theo từng thành viên, kèm theo tình trạng của từng đầu việc cụ thểTính năng đánh giá công việc. Cho phép nhà quản lý review công việc của nhân viên trước khi hoàn thànhChấm điểm xếp loại công việc. Đánh giá tiến độ, chất lượng đạt/không đạtTự động tổng hợp kết quả công việc thành KPI hoàn chỉnh cho từng nhân viênTương tác công việc qua emailThói quen quản lý công việc qua email vẫn luôn là lựa chọn được ưu tiên. Nhằm giúp doanh nghiệp quản lý công việc xuyên suốt trong một hệ thống, Phần mềm Ql CV cung cấp tính năng mới tích hợp quản lý công việc qua email. Qua đó, nhà quản lý và nhân viên nhận thông báo tức thì và tương tác trực tiếp trên email mà không cần login vào hệ thống. Tính năng mới này sẽ giúp cho người dùng thuận tiện, thân thiện và tiết kiệm thời gian hơn.Chức năng nổi bậtPhần mềm quản lý công việc giúp doanh nghiệp lưu trữ và tổ chức tất cả thông tin về nhân sự để nhà lãnh đạo có thể chú tâm quản lý và phát triển tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là nguồn nhân lựcHồ sơSố hóa và lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, quản lý phép, bù công, tra cứu dễ dàngChấm côngChấm công thông qua các công cụ, xử lý các trường hợp nghỉ ốm, nghỉ phép, đánh giá mức độ chuyên cần. Việc xin phép nghỉ phép sẽ được đăng ký từ xa. Đăng ký nghỉ phép trên mobile và phê duyệt trong thời gian thực. Tự động tích hợp lên bảng lương.Tính lươngTính lương, thưởng tự động trên hệ thống phù hợp với từng nhân viên, từng vị trí. Phần mềm sẽ tự động hóa quá trình thanh toán lương Với phần mềm Quản lý công việc, cho phép doanh nghiệp có thể tùy biến tính lương theo nhu cầu đặc thù. Áp dụng tính năng tính lương của Cloudfiy, việc tính lương trở nên đơn giản và vô cùng hiệu quảKiểm soát dữ liệu​Bảo mật thông tin nhân sự, tiền lương giữa các nhân viênDuyệt chi nhanh chóngThời gian để tạo, duyệt và quản lý tạm ứng nhanh chóng, đơn giản, tự động. Tích hợp với kế toán và tự động lên bảng lương.Kế toán tổng hợpQuản lý tài sảnPhần mềm giúp quản lý dòng tiền, tài sản, công nợ,… của doanh nghiệp một cách chi tiết.                        Từ đó cho phép truy xuất báo cáo theo số liệu và đơn vị tùy thuộc vào đặc thù của ngành kinh doanh.Quản lý công nợQuản lý tất cả công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp, tránh những khoản nợ xấu và thu hồi khoản nợ quá hạn. Nhờ vậy, công ty duy trì dòng tiền ổn định và có kế hoạch xử lý kịp thờiPhần mềm cho phép truy xuất báo cáo tài chính của công ty theo thời gian thực một cách chính xác và nhanh chóngDựa trên dữ liệu thu thập phần mềm phân tích tình hình tài chính sau đó đề xuất những vấn đề của doanh nghiệp giúp nhà quản trị có thể đưa ra quyết định nhanh, chuẩn xác nhất.Kết luậnCó thể nói phần mềm quản lý công việc là giải pháp phù hợp nhất để giải quyết núi công việc hiệu quả của người dùng với nhiều tính năng cao cấp, hữu ích mà giá cả lại hợp lý, vừa với túi tiền của người dùng. Phần mềm hỗ trợ trên mọi nền web, hỗ trợ truy cập từ xa trên mọi thiết bị rất tiện lợi.Bên cạnh đó, phần mềm có khả năng tùy biến của phần mềm cao, xây dựng trên quy trình và yêu cầu cụ thể của khách hàng nên có thể nói là phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, phần mềm cũng dễ dàng thay đổi để phù hợp khi có sự thay đổi cả về quy mô lẫn cấu trúc doanh nghiệp. Phần mềm rất thân thiện và dễ dàng sử dụng ngay cả với những người chưa biết về máy tính
Nguyễn Minh Tiến
327 ngày trước
timeline_post_file618cde921d0da-istockphoto-1253430957-170667a.jpg.webp
Phần mềm quản lý công việc hiện nay
Bạn là chủ doanh nghiệp và đang tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên? Bạn muốn biết hàng ngày nhân viên làm những gì, kết quả ra sao đều phải thông qua các cấp quản lý. Bạn cần một công cụ quản lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trong bài viết này, Legalzone sẽ làm rõ các lợi ích của việc sử dụng phần mềm quản lý công việc, nhằm giúp bạn sớm tìm được giải pháp đắc lực giải quyết các nhu cầu trong công tác nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự và tìm được cách cài đặt phần mềm quản lý. Phần mềm quản lý công việc là gì?Phần mềm quản lý công việc có thể hiểu là một ứng dụng đồng bộ công việc của doanh nghiệp và cá nhân. Mọi quy trình quản lý công việc đều được số hóa và truy cập dễ dàng. Quản lý có thể dễ dàng kiểm soát công việc của nhân viên còn nhân viên chủ động thực hiện công việc của mình theo những đầu việc đã có, tránh được việc bị lỡ hay bỏ sót công việc được giao.Phần mềm quản lý công việc – xu hướng không thể đảo ngượcHòa trong dòng chảy số hóa doanh nghiệp, phần mềm quản lý công việc được xác định là xu hướng không thể đảo ngược, doanh nghiệp cần áp dụng.Thứ nhất, phần mềm quản lý công việc giúp số hóa nghiệp vụ quản lý công việc từ các ứng dụng không chuyên lên hệ thống phần mềm. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp.Thứ hai, công cụ giúp ban lãnh đạo đánh giá chính xác hiệu suất làm việc của nhân viên. Từ đó tìm ra nhân sự nòng cốt, chất lượng trong doanh nghiệp.Thứ ba, giúp tăng hiệu suất làm việc của toàn doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công việc và tối ưu thời gian xử lý công việc.Thứ tư, công cụ quản lý công việc chuyên nghiệp, toàn diện và hiệu quả. Đặc biệt, phù hợp với doanh nghiệp số.Phần mềm quản lý công việc hàng ngày giúp bạn khởi tạo và giao việc nhanh chóngBên cạnh phiên bản website, khi biết cách cài đặt phần mềm quản lý thì việc sử dụng phần mềm cho phép bạn khởi tạo công việc dễ dàng, phân quyền chi tiết người theo dõi, phụ trách ngay trên di động cá nhân bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu. Ngay cả khi không có mặt tại văn phòng hoặc đi công tác xa, bạn vẫn có thể dễ dàng điều phối công việc cho từng cá nhân, giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc công việc do sếp vắng mặt không xử lý.Kiểm soát bức tranh công việc tổng thểViệc số hóa toàn bộ công việc của doanh nghiệp trên một giao diện duy nhất giúp bạn dễ dàng kiểm soát tiến độ, deadline, chất lượng công việc của từng nhân sự mà không phải thông qua bất kỳ đầu mối nào.Là cơ sở để bạn sắp xếp hợp lý các nhiệm vụ cả về thời gian và nguồn lực, hạn chế tình trạng nhân viên thì quá tải deadline, người lại không có việc để làm.Nhân viên cũng có thể chủ động theo dõi luồng công việc mình phụ trách để có thời gian chuẩn bị, đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn với chất lượng hoàn hảo nhất.Phần mềm quản lý công việc hằng ngày Quản lý công việc : Hỗ trợ nhắc việc tự động Phần mềm có hệ thống nhắc việc tự động thông qua thông báo và Email cá nhân. Công việc nào mới được giao, công việc nào sắp hết hạn hoàn thành, công việc nào quan trọng cần thực hiện hay bất cứ sự thay đổi nào về thời gian, nguồn lực hoặc trao đổi đều được gửi thông báo trực tiếp đến các cá nhân liên quan. Tránh trình trạng quên hoặc bỏ sót công việc, giúp đội ngũ nhân sự hoàn thành nhiệm vụ một cách chủ động và hiệu quả.Giám sát tiến độ & phân bổ nguồn lực hiệu quảGiám sát tiến độ thực hiện công việc của từng nhân viên trực quan theo: số công việc đã làm, số công việc chưa làm – quá hạn….Nắm bắt chính xác tiến độ thực hiện của từng nhân viên: đang làm gì, tiến độ tới đâu,…Hỗ trợ tìm nhanh trong một khoảng thời gian nhất định nhân viên nào chưa có lịch làm việc & giao việcPhân bổ công việc hiệu quả hơn cho nhân viên tránh quá tải dẫn đến tắc nghẽn công việcQuản lý & Giám sát Công việc Hiện TrườngQuản lý công việc bên ngoài văn phòng gắn với khách hàng, quản lý lịch làm việc CSKH, lộ trình di chuyển, khai báo kết quả công việc tại khách hàng Quản lý công việc ở trong và ngoài văn phòngXem nhanh trên map tuyến đường di chuyển: các điểm đã đến làm việc, thời gian làm việc thực tế của đội ngũ nhân viên hiện trườngXem nhanh vị trí hiện tại của mọi nhân sự trên bản đồ số: đang ở đâu, làm gì, tiến độ ra sao…Hỗ trợ báo cáo nhanh bằng biểu mẫu, chụp ảnh hiện trường…và gửi báo cáo tức thời cho nhà quản lýGiao thêm công việc phát sinh cho nhân viên hiện trườngBáo cáo tiến độ thi công, lắp đặt bằng biểu mẫu online hoặc chụp ảnh trực tiếp từ hiện trườngĐánh giá hiệu quả làm việc thực tế của nhân viên KPIThống kê toàn bộ công việc của theo từng thành viên, kèm theo tình trạng của từng đầu việc cụ thểTính năng đánh giá công việc. Cho phép nhà quản lý review công việc của nhân viên trước khi hoàn thànhChấm điểm xếp loại công việc. Đánh giá tiến độ, chất lượng đạt/không đạtTự động tổng hợp kết quả công việc thành KPI hoàn chỉnh cho từng nhân viênTương tác công việc qua emailThói quen quản lý công việc qua email vẫn luôn là lựa chọn được ưu tiên. Nhằm giúp doanh nghiệp quản lý công việc xuyên suốt trong một hệ thống, Phần mềm Ql CV cung cấp tính năng mới tích hợp quản lý công việc qua email. Qua đó, nhà quản lý và nhân viên nhận thông báo tức thì và tương tác trực tiếp trên email mà không cần login vào hệ thống. Tính năng mới này sẽ giúp cho người dùng thuận tiện, thân thiện và tiết kiệm thời gian hơn.Chức năng nổi bậtPhần mềm quản lý công việc giúp doanh nghiệp lưu trữ và tổ chức tất cả thông tin về nhân sự để nhà lãnh đạo có thể chú tâm quản lý và phát triển tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là nguồn nhân lựcQuản lý Hồ sơSố hóa và lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, quản lý phép, bù công, tra cứu dễ dàngChấm côngChấm công thông qua các công cụ, xử lý các trường hợp nghỉ ốm, nghỉ phép, đánh giá mức độ chuyên cần. Việc xin phép nghỉ phép sẽ được đăng ký từ xa. Đăng ký nghỉ phép trên mobile và phê duyệt trong thời gian thực. Tự động tích hợp lên bảng lương.Tính lươngTính lương, thưởng tự động trên hệ thống phù hợp với từng nhân viên, từng vị trí. Phần mềm sẽ tự động hóa quá trình thanh toán lương Với phần mềm Quản lý công việc, cho phép doanh nghiệp có thể tùy biến tính lương theo nhu cầu đặc thù. Áp dụng tính năng tính lương của Cloudfiy, việc tính lương trở nên đơn giản và vô cùng hiệu quảKiểm soát dữ liệu​Bảo mật thông tin nhân sự, tiền lương giữa các nhân viênDuyệt chi nhanh chóngThời gian để tạo, duyệt và quản lý tạm ứng nhanh chóng, đơn giản, tự động. Tích hợp với kế toán và tự động lên bảng lương.Kế toán tổng hợpPhần mềm giúp quản lý dòng tiền, tài sản, công nợ,… của doanh nghiệp một cách chi tiết. Từ đó cho phép truy xuất báo cáo theo số liệu và đơn vị tùy thuộc vào đặc thù của ngành kinh doanh.Quản lý tất cả công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp, tránh những khoản nợ xấu và thu hồi khoản nợ quá hạn. Nhờ vậy, công ty duy trì dòng tiền ổn định và có kế hoạch xử lý kịp thờiPhần mềm cho phép truy xuất báo cáo tài chính của công ty theo thời gian thực một cách chính xác và nhanh chóngDựa trên dữ liệu thu thập phần mềm phân tích tình hình tài chính sau đó đề xuất những vấn đề của doanh nghiệp giúp nhà quản trị có thể đưa ra quyết định nhanh, chuẩn xác nhất.Đa dạng mô hình báo cáo tiến độ công việcPhần mềm báo cáo công việc hàng ngày Quản lý công việc cung cấp báo cáo trực quan dưới dạng Danh sách, Kanban, Gantchat,…thể hiện chi tiết thời gian, trạng thái, tiến độ hoàn thành gắn với từng công việc.Hiệu quả làm việc của từng nhân sự được đánh giá chính xác với phần mềm quản lý công việc hằng ngày Quản lý công việcChúng ta chỉ có thể tiến bộ, có thể dành được những kết quả cao hơn nếu như chúng ta rút ra cho mình những kinh nghiệm quý giá sau mỗi giai đoạn của công việc.Đối với nhân viên: Đánh giá hiệu quả làm việc thực tế là điều cần thiết để bạn có thể biết mình đã làm tốt công việc được giao hay chưa, nhằm phát huy những ưu điểm và rút kinh nghiệm từ những lần vấp ngã để hoàn thiện bản thân.Đối với ban lãnh đạo: Phần mềm giúp lãnh đạo các doanh nghiệp có cái nhìn khách quan về hiệu quả làm việc thực tế của nhân sự để có cơ sở đánh giá chính xác năng lực cũng như xem xét thăng chức, tăng lương. Đồng thời có những chính sách khen thưởng đối với những cá nhân tích cực và xử phạt đối với những cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong công việc.Phần mềm quản lý công việc phù hợp với những doanh nghiệpCác doanh nghiệp đó hoạt động ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực: Sản xuất – Phân phối, Thương mại – Dịch vụ, Y tế – Giáo dục, Xây dựng và Cơ quan nhà nước.Ngoài ra, phần mềm quản lý công việc cũng hoàn toàn phù hợp để các nhân sự chủ động quản lý công việc cá nhân cần thực hiện trong nhóm, phòng ban.Lợi ích của phần mềm khi tìm được cách cài đặt phần mềm quản lý hợp lýĐối với những nhà quản lý Quản lý thống nhất nhân viên và các phòng ban trong doanh nghiệp giúp cắt giảm thời gian làm việc và các khâu trung gian không cần thiết Tất cả nhân viên và người quản lý đều làm việc và cập nhật trên hệ thống giúp nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi nhân viên cũng như tình hình của doanh nghiệp để đưa ra chỉ thị, điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời ngay trên phần mềm . Các tài liệu, hợp đồng, văn bản, công văn đều được lưu trữ lại một cách hệ thống để có thể tìm lại dễ dàng khi cần. Lên lịch làm việc cho nhân viên, các phòng ban, lịch được cập nhật trên phần mềm nên nhân viên trong công ty đã được biết mà không cần phải thông báo. Quản lý chi tiết, nhanh nhất và đầy đủ nhất các hạng mục công việc, nhiệm vụ phát sinh trong từng thời điểm và tiến độ thực hiện công việc. Phần mềm có khả năng dùng trên mọi nền tảng, chỉ cần có thiết bị kết nối internet là chủ doanh nghiệp có thể quản lý mọi lúc mọi nơi. Cập nhật phản ánh hay sự cố, khúc mắc trong công việc một cách nhanh chóng, từ đó đưa ra điều chỉnh, xử lý kịp thời . Có thể quản lý công việc của chính nhà quản lý, lên lịch hẹn, lịch làm việc chi tiết, thông qua hệ thống nhắc nhở cảnh báo , lịch trình làm việc sẽ được đưa đến chi tiết để không bỏ lỡ những điều quan trọng, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc hơn.Đối với nhân viên Giúp nhân viên không bỏ lỡ công việc nhờ hệ thống nhắc nhở cảnh báo khi đến ngày kế hoạch và hệ thống nhắc nhở khi sắp đến hạn hoàn thành Có thể cập nhật được lịch làm việc chung của cả công ty, lịch làm việc của bản thân và phòng ban mình. Cập nhật được các thông báo, chỉ đạo mới nhất nếu có Quản lý khách hàng và các thông tin liên quan đến khách hàng một cách hệ thống, phân cấp khách hàng để xử lý. Lên lịch làm việc hàng ngày của bản thân tuần tự, chi tiết và hệ thống để có thể làm việc hiệu quả hơn, cắt giảm thời gian làm việc. Báo cáo công việc cho lãnh đạo một cách nhanh chóng, và nhận chỉ đạo một cách nhanh chóng ngay trên phần mềm.Kết luậnCó thể nói phần mềm quản lý công việc là giải pháp phù hợp nhất để giải quyết núi công việc hiệu quả của người dùng với nhiều tính năng cao cấp, hữu ích mà giá cả lại hợp lý, vừa với túi tiền của người dùng. Phần mềm hỗ trợ trên mọi nền web, hỗ trợ truy cập từ xa trên mọi thiết bị rất tiện lợi.Bên cạnh đó, phần mềm có khả năng tùy biến của phần mềm cao, xây dựng trên quy trình và yêu cầu cụ thể của khách hàng nên có thể nói là phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, phần mềm cũng dễ dàng thay đổi để phù hợp khi có sự thay đổi cả về quy mô lẫn cấu trúc doanh nghiệp. Phần mềm rất thân thiện và dễ dàng sử dụng ngay cả với những người chưa biết về máy tínhNếu bạn quan tâm đến cách cài đặt phần mềm quản lý công việc Quản lý công việc, liên hệ đến Legalzone để được hỗ trợ tư vấn.
Nguyễn Minh Tiến
327 ngày trước
timeline_post_file618cdb3326126-istockphoto-1295900106-170667a.jpg.webp
Đâu là lựa chọn quản lý tối ưu cho phần mềm quản lý công việc
1. Vai trò của phần mềm quản lý công việcTrong thời đại công nghệ số, việc sử dụng một phần mềm quản lý công việc chuyên dụng là một điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có vô số phần mềm quản lý công việc được tạo ra. Bạn phân vân không biết nên chọn phần mềm nào? “Thủ tục pháp luật” chính là phần mềm bạn đang cần. 2. Các tính năng cơ bản của phần mềm “ Thủ tục pháp luật”Phần mềm quản lý công việc “Thủ tục pháp luật” được tạo ra nhằm giúp các doanh nghiệp quản lý hiệu quả công việc công ty. Có thể kể đến một số tính năng cơ bản của phần mềm như sau:Lập kế hoạch & Theo dõi trạng thái công việc“Thủ tục pháp luật” cho phép quản lý dự án linh hoạt các dự án công. Các công việc trong dự án thường được gắn với các nhiệm vụ cụ thể để tiện cập nhật tiến độ và làm báo cáo. Bạn có thể thiết lập một dự án mẫu và nhân bản chúng khi cần.Cộng tácBên cạnh các tính năng cơ bản như tạo việc, giao việc, lên lịch, bình luận trong từng công việc...“Thủ tục pháp luật” là có tích hợp sẵn với nhắn tin nội bộ. Người dùng có thể chat ngay trên hệ thống mà không cần sử dụng một ứng dụng khác cho nhu cầu này.Báo cáoBáo cáo dự án trong “Thủ tục pháp luật” được phát triển khá đầy đủ, gồm có báo cáo tiến độ và hiệu suất làm việc của nhân sự, tỷ lệ phần trăm các công việc theo trạng thái... Giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời. Đặc biệt, báo cáo đánh giá được tầm quan trọng và tính cấp thiết của các đầu việc trong dự án.Khả năng tích hợpKết hợp với việc tra cứu pháp luật đã được cập nhập liên tục từ các nguồn chính thống. Doanh nghiệp có thể tự tra cứu và bổ xung các kiến thức thủ tục pháp lý cần thiết cho doanh nghiệp xây dựng nền tảng vững chắc cho những bước tiến sau thành lập Phân quyền sử dụngCũng như các phần mềm quốc tế, “Thủ tục pháp luật” phân quyền sử dụng chặt chẽ giữa hai vai trò người quản lý dự án và thành viên. Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo tài khoản khách (guest) với một số quyền hạn nhất định, hỗ trợ các dự án cần làm việc với đối tác hoặc nhân sự ngoài.Chi phí sử dụngƯu điểm lớn nhất của “Thủ tục pháp luật” là chi phí sử dụng rất “hạt dẻ” so với các tính năng ưu việt đạt chất lượng quốc tế. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ có đội ngũ hỗ trợ demo trải nghiệm và triển khai trực tiếp. Đây là yếu tố cần thiết và trọng yếu đảm bảo những ưu đãi và chính sách chăm sóc khách hàng đáng khen ngợi Một phần mềm quản lý hiệu quả có thể là một khoản đầu tư sinh lời cho doanh nghiệp. Đem lại hàng loạt lợi ích hữu hình như tiết kiệm chi phí đi lại; liên lạc, tăng hiệu suất làm việc. Phần mềm giúp xoá bỏ thời gian chết, tạo lợi nhuận vô hình như khả năng thích ứng. Do đó, phần mềm hứa hẹn mang lại giá trị hơn cả những giá trị hơn cả mong đợi.
Nguyễn Minh Tiến
327 ngày trước
timeline_post_file618cd6e285bde-istockphoto-1271619512-170667a.jpg.webp
Phần mềm quản lý công việc hiện nay
Bạn là chủ doanh nghiệp và đang tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên? Bạn muốn biết hàng ngày nhân viên làm những gì, kết quả ra sao đều phải thông qua các cấp quản lý. Bạn cần một công cụ quản lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trong bài viết này, Legalzone sẽ làm rõ các lợi ích của việc sử dụng phần mềm quản lý công việc, nhằm giúp bạn sớm tìm được giải pháp đắc lực giải quyết các nhu cầu trong công tác nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự và tìm được cách cài đặt phần mềm quản lý. Phần mềm quản lý công việc là gì?Phần mềm quản lý công việc có thể hiểu là một ứng dụng đồng bộ công việc của doanh nghiệp và cá nhân. Mọi quy trình quản lý công việc đều được số hóa và truy cập dễ dàng. Quản lý có thể dễ dàng kiểm soát công việc của nhân viên còn nhân viên chủ động thực hiện công việc của mình theo những đầu việc đã có, tránh được việc bị lỡ hay bỏ sót công việc được giao.Phần mềm quản lý công việc – xu hướng không thể đảo ngượcHòa trong dòng chảy số hóa doanh nghiệp, phần mềm quản lý công việc được xác định là xu hướng không thể đảo ngược, doanh nghiệp cần áp dụng.Thứ nhất, phần mềm quản lý công việc giúp số hóa nghiệp vụ quản lý công việc từ các ứng dụng không chuyên lên hệ thống phần mềm. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp.Thứ hai, công cụ giúp ban lãnh đạo đánh giá chính xác hiệu suất làm việc của nhân viên. Từ đó tìm ra nhân sự nòng cốt, chất lượng trong doanh nghiệp.Thứ ba, giúp tăng hiệu suất làm việc của toàn doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công việc và tối ưu thời gian xử lý công việc.Thứ tư, công cụ quản lý công việc chuyên nghiệp, toàn diện và hiệu quả. Đặc biệt, phù hợp với doanh nghiệp số.Phần mềm quản lý công việc hàng ngày giúp bạn khởi tạo và giao việc nhanh chóngBên cạnh phiên bản website, khi biết cách cài đặt phần mềm quản lý thì việc sử dụng phần mềm cho phép bạn khởi tạo công việc dễ dàng, phân quyền chi tiết người theo dõi, phụ trách ngay trên di động cá nhân bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu. Ngay cả khi không có mặt tại văn phòng hoặc đi công tác xa, bạn vẫn có thể dễ dàng điều phối công việc cho từng cá nhân, giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc công việc do sếp vắng mặt không xử lý.Kiểm soát bức tranh công việc tổng thểViệc số hóa toàn bộ công việc của doanh nghiệp trên một giao diện duy nhất giúp bạn dễ dàng kiểm soát tiến độ, deadline, chất lượng công việc của từng nhân sự mà không phải thông qua bất kỳ đầu mối nào.Là cơ sở để bạn sắp xếp hợp lý các nhiệm vụ cả về thời gian và nguồn lực, hạn chế tình trạng nhân viên thì quá tải deadline, người lại không có việc để làm.Nhân viên cũng có thể chủ động theo dõi luồng công việc mình phụ trách để có thời gian chuẩn bị, đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn với chất lượng hoàn hảo nhất.Phần mềm quản lý công việc hằng ngày Quản lý công việc : Hỗ trợ nhắc việc tự động Phần mềm có hệ thống nhắc việc tự động thông qua thông báo và Email cá nhân. Công việc nào mới được giao, công việc nào sắp hết hạn hoàn thành, công việc nào quan trọng cần thực hiện hay bất cứ sự thay đổi nào về thời gian, nguồn lực hoặc trao đổi đều được gửi thông báo trực tiếp đến các cá nhân liên quan. Tránh trình trạng quên hoặc bỏ sót công việc, giúp đội ngũ nhân sự hoàn thành nhiệm vụ một cách chủ động và hiệu quả.Giám sát tiến độ & phân bổ nguồn lực hiệu quảGiám sát tiến độ thực hiện công việc của từng nhân viên trực quan theo: số công việc đã làm, số công việc chưa làm – quá hạn….Nắm bắt chính xác tiến độ thực hiện của từng nhân viên: đang làm gì, tiến độ tới đâu,…Hỗ trợ tìm nhanh trong một khoảng thời gian nhất định nhân viên nào chưa có lịch làm việc & giao việcPhân bổ công việc hiệu quả hơn cho nhân viên tránh quá tải dẫn đến tắc nghẽn công việcQuản lý & Giám sát Công việc Hiện TrườngQuản lý công việc bên ngoài văn phòng gắn với khách hàng, quản lý lịch làm việc CSKH, lộ trình di chuyển, khai báo kết quả công việc tại khách hàng Quản lý công việc ở trong và ngoài văn phòngXem nhanh trên map tuyến đường di chuyển: các điểm đã đến làm việc, thời gian làm việc thực tế của đội ngũ nhân viên hiện trườngXem nhanh vị trí hiện tại của mọi nhân sự trên bản đồ số: đang ở đâu, làm gì, tiến độ ra sao…Hỗ trợ báo cáo nhanh bằng biểu mẫu, chụp ảnh hiện trường…và gửi báo cáo tức thời cho nhà quản lýGiao thêm công việc phát sinh cho nhân viên hiện trườngBáo cáo tiến độ thi công, lắp đặt bằng biểu mẫu online hoặc chụp ảnh trực tiếp từ hiện trườngĐánh giá hiệu quả làm việc thực tế của nhân viên KPIThống kê toàn bộ công việc của theo từng thành viên, kèm theo tình trạng của từng đầu việc cụ thểTính năng đánh giá công việc. Cho phép nhà quản lý review công việc của nhân viên trước khi hoàn thànhChấm điểm xếp loại công việc. Đánh giá tiến độ, chất lượng đạt/không đạtTự động tổng hợp kết quả công việc thành KPI hoàn chỉnh cho từng nhân viênTương tác công việc qua emailThói quen quản lý công việc qua email vẫn luôn là lựa chọn được ưu tiên. Nhằm giúp doanh nghiệp quản lý công việc xuyên suốt trong một hệ thống, Phần mềm Ql CV cung cấp tính năng mới tích hợp quản lý công việc qua email. Qua đó, nhà quản lý và nhân viên nhận thông báo tức thì và tương tác trực tiếp trên email mà không cần login vào hệ thống. Tính năng mới này sẽ giúp cho người dùng thuận tiện, thân thiện và tiết kiệm thời gian hơn.Chức năng nổi bậtPhần mềm quản lý công việc giúp doanh nghiệp lưu trữ và tổ chức tất cả thông tin về nhân sự để nhà lãnh đạo có thể chú tâm quản lý và phát triển tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là nguồn nhân lựcQuản lý Hồ sơSố hóa và lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, quản lý phép, bù công, tra cứu dễ dàngChấm côngChấm công thông qua các công cụ, xử lý các trường hợp nghỉ ốm, nghỉ phép, đánh giá mức độ chuyên cần. Việc xin phép nghỉ phép sẽ được đăng ký từ xa. Đăng ký nghỉ phép trên mobile và phê duyệt trong thời gian thực. Tự động tích hợp lên bảng lương.Tính lươngTính lương, thưởng tự động trên hệ thống phù hợp với từng nhân viên, từng vị trí. Phần mềm sẽ tự động hóa quá trình thanh toán lương Với phần mềm Quản lý công việc, cho phép doanh nghiệp có thể tùy biến tính lương theo nhu cầu đặc thù. Áp dụng tính năng tính lương của Cloudfiy, việc tính lương trở nên đơn giản và vô cùng hiệu quảKiểm soát dữ liệu​Bảo mật thông tin nhân sự, tiền lương giữa các nhân viênDuyệt chi nhanh chóngThời gian để tạo, duyệt và quản lý tạm ứng nhanh chóng, đơn giản, tự động. Tích hợp với kế toán và tự động lên bảng lương.Kế toán tổng hợpPhần mềm giúp quản lý dòng tiền, tài sản, công nợ,… của doanh nghiệp một cách chi tiết. Từ đó cho phép truy xuất báo cáo theo số liệu và đơn vị tùy thuộc vào đặc thù của ngành kinh doanh.Quản lý tất cả công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp, tránh những khoản nợ xấu và thu hồi khoản nợ quá hạn. Nhờ vậy, công ty duy trì dòng tiền ổn định và có kế hoạch xử lý kịp thờiPhần mềm cho phép truy xuất báo cáo tài chính của công ty theo thời gian thực một cách chính xác và nhanh chóngDựa trên dữ liệu thu thập phần mềm phân tích tình hình tài chính sau đó đề xuất những vấn đề của doanh nghiệp giúp nhà quản trị có thể đưa ra quyết định nhanh, chuẩn xác nhất.Đa dạng mô hình báo cáo tiến độ công việcPhần mềm báo cáo công việc hàng ngày Quản lý công việc cung cấp báo cáo trực quan dưới dạng Danh sách, Kanban, Gantchat,…thể hiện chi tiết thời gian, trạng thái, tiến độ hoàn thành gắn với từng công việc.Hiệu quả làm việc của từng nhân sự được đánh giá chính xác với phần mềm quản lý công việc hằng ngày Quản lý công việcChúng ta chỉ có thể tiến bộ, có thể dành được những kết quả cao hơn nếu như chúng ta rút ra cho mình những kinh nghiệm quý giá sau mỗi giai đoạn của công việc.Đối với nhân viên: Đánh giá hiệu quả làm việc thực tế là điều cần thiết để bạn có thể biết mình đã làm tốt công việc được giao hay chưa, nhằm phát huy những ưu điểm và rút kinh nghiệm từ những lần vấp ngã để hoàn thiện bản thân.Đối với ban lãnh đạo: Phần mềm giúp lãnh đạo các doanh nghiệp có cái nhìn khách quan về hiệu quả làm việc thực tế của nhân sự để có cơ sở đánh giá chính xác năng lực cũng như xem xét thăng chức, tăng lương. Đồng thời có những chính sách khen thưởng đối với những cá nhân tích cực và xử phạt đối với những cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong công việc.Phần mềm quản lý công việc phù hợp với những doanh nghiệpCác doanh nghiệp đó hoạt động ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực: Sản xuất – Phân phối, Thương mại – Dịch vụ, Y tế – Giáo dục, Xây dựng và Cơ quan nhà nước.Ngoài ra, phần mềm quản lý công việc cũng hoàn toàn phù hợp để các nhân sự chủ động quản lý công việc cá nhân cần thực hiện trong nhóm, phòng ban.Lợi ích của phần mềm khi tìm được cách cài đặt phần mềm quản lý hợp lýĐối với những nhà quản lý Quản lý thống nhất nhân viên và các phòng ban trong doanh nghiệp giúp cắt giảm thời gian làm việc và các khâu trung gian không cần thiết Tất cả nhân viên và người quản lý đều làm việc và cập nhật trên hệ thống giúp nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi nhân viên cũng như tình hình của doanh nghiệp để đưa ra chỉ thị, điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời ngay trên phần mềm . Các tài liệu, hợp đồng, văn bản, công văn đều được lưu trữ lại một cách hệ thống để có thể tìm lại dễ dàng khi cần. Lên lịch làm việc cho nhân viên, các phòng ban, lịch được cập nhật trên phần mềm nên nhân viên trong công ty đã được biết mà không cần phải thông báo. Quản lý chi tiết, nhanh nhất và đầy đủ nhất các hạng mục công việc, nhiệm vụ phát sinh trong từng thời điểm và tiến độ thực hiện công việc. Phần mềm có khả năng dùng trên mọi nền tảng, chỉ cần có thiết bị kết nối internet là chủ doanh nghiệp có thể quản lý mọi lúc mọi nơi. Cập nhật phản ánh hay sự cố, khúc mắc trong công việc một cách nhanh chóng, từ đó đưa ra điều chỉnh, xử lý kịp thời . Có thể quản lý công việc của chính nhà quản lý, lên lịch hẹn, lịch làm việc chi tiết, thông qua hệ thống nhắc nhở cảnh báo , lịch trình làm việc sẽ được đưa đến chi tiết để không bỏ lỡ những điều quan trọng, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc hơn.Đối với nhân viên Giúp nhân viên không bỏ lỡ công việc nhờ hệ thống nhắc nhở cảnh báo khi đến ngày kế hoạch và hệ thống nhắc nhở khi sắp đến hạn hoàn thành Có thể cập nhật được lịch làm việc chung của cả công ty, lịch làm việc của bản thân và phòng ban mình. Cập nhật được các thông báo, chỉ đạo mới nhất nếu có Quản lý khách hàng và các thông tin liên quan đến khách hàng một cách hệ thống, phân cấp khách hàng để xử lý. Lên lịch làm việc hàng ngày của bản thân tuần tự, chi tiết và hệ thống để có thể làm việc hiệu quả hơn, cắt giảm thời gian làm việc. Báo cáo công việc cho lãnh đạo một cách nhanh chóng, và nhận chỉ đạo một cách nhanh chóng ngay trên phần mềm.Kết luậnCó thể nói phần mềm quản lý công việc là giải pháp phù hợp nhất để giải quyết núi công việc hiệu quả của người dùng với nhiều tính năng cao cấp, hữu ích mà giá cả lại hợp lý, vừa với túi tiền của người dùng. Phần mềm hỗ trợ trên mọi nền web, hỗ trợ truy cập từ xa trên mọi thiết bị rất tiện lợi.Bên cạnh đó, phần mềm có khả năng tùy biến của phần mềm cao, xây dựng trên quy trình và yêu cầu cụ thể của khách hàng nên có thể nói là phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, phần mềm cũng dễ dàng thay đổi để phù hợp khi có sự thay đổi cả về quy mô lẫn cấu trúc doanh nghiệp. Phần mềm rất thân thiện và dễ dàng sử dụng ngay cả với những người chưa biết về máy tínhNếu bạn quan tâm đến cách cài đặt phần mềm quản lý công việc Quản lý công việc, liên hệ đến Legalzone để được hỗ trợ tư vấn. 
Bài viết được xem nhiều nhất
timeline_post_file60b5ae152557b-z2525705382890_4823d01a4c2e2134a94faa33ef20bc2f.jpg.webp
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bở vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Khủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Theo các giáo trình, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thôngNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn. Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra. Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả. Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại. Dưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông: Tải vềTrên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
timeline_post_file61dd529d379fb-Thiết-kế-không-tên--18-.png.webp
Nguồn vốn xã hội hóa là gì? Đặc điểm của nguồn vốn xã hội hóa như thế nào? Cùng Legalzone tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Khái nhiệm nguồn vốn xã hội hóaNguồn vốn xã hội hóa là gì?Nguồn vốn xã hội hóa được hiểu là những qui định phi chính thức, những chuẩn mực và các mối quan hệ lâu dài giúp thúc đẩy các hành động tập thể và cho phép mọi người thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh cùng có lợi.Đặc điểm nguồn vốn xã hội hóaĐây là một loại hình vốn vậy nên có các đặc tính như:Tính sinh lợiThuộc tính sinh lợi cho biết vốn xã hội phải có khả năng sinh ra một nguồn lợi nào đó cả về mặt vật chất và tinh thần.Tính có thể hao mònTính hao mòn là thuộc tính hệ quả của tính sinh lợi, một điểm khác biệt quan trọng của vốn xã hội với các loại vốn khác là ngày càng sử dụng càng tăng.Cũng chính vì vậy mà vốn xã hội có thể bị suy giảm và triệt tiêu nếu không được sử dụng có thể bi phá hoại một cách vô tình hay cố ý khi vi phạm qui luật tồn tại và phát triển của loại hình vốn này.Tính sở hữuLà loại hình vốn nên vốn xã hội cũng sẽ thuộc sở hữu của một cộng đồng xã hội nào đó. Là một loại hình vốn nên nó có thể được đo lường, tích lũy và chuyển giao.Tính có thể đo lường tích lũy, chuyển giao.Một đặc điểm khác nữa của vốn xã hội là nó được làm tăng lên trong quá trình chuyển giao.Vốn xã hội có tính hai mặt:Nó có thể hướng đến sự phát triểnThiên về tính bảo tồn, kìm hãm sự phát triển.Vốn xã hội phải thuộc về một cộng đồng nhất định. Và là sự chia sẻ những giá trị chung, những qui tắc và ràng buộc chung của cộng đồng đó.Vai trò của vốn xã hội đối với tăng trưởng kinh tếNguồn vốn xã hội hoánguon von xa hoiNhững tác động của vốn xã hội đến tăng trưởng kinh tế cũng được xem xét từ nhiều khía cạnh.Vốn xã hội có thể tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp khác nhau.– Kênh 1: vốn xã hội có thể thay thế các thể chế chính thức một cách hiệu quả.Vốn xã hội cho dù đó là vốn xã hội co cụm vào nhau hay vốn xã hội vươn ra ngoài bao hành sự tin tưởng lẫn nhau và các chuẩn mực phi chính thức có thể thay thế cho các thể chế chính thức để điều chỉnh các giao dịch kinh tế và do vậy giảm thiểu các chi phí -Kênh 2: vốn xã hội tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa mọi người thúc đẩy sự lưu chuyển, lan tỏa của các nguồn lực, thông tin, các ý tưởng và công nghệ.– Kênh 3: vốn xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động đổi mới, sáng tạo.– Kênh 4: vốn xã hội có tác động tích cực làm gia tăng vốn con người.Tuy nhiên, không phải vốn xã hội luôn có vai trò tích cực đối với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những lợi ích mà vốn xã hội đem lại, sự tồn tại của vốn xã hội luôn kèm theo những chi phí mà các cá nhân và xã hội phải chi trả.Không phải trong mọi trường hợp vốn xã hội luôn ưu việt hơn các thể chế chính thức. Khi mà tiến bộ công nghệ có thể giúp giảm chi phí thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thể chế chính thức.Sự phát triển kinh tế thường đi song song với sự cải thiện đời sống về mặt vật chất. Nhưng một vùng đất nào đó rất giàu có về vật chất thuần túy mà thiếu vắng vốn xã hội. Các nhà nghiên cứu về nguồn vốn xã hội trong tương quan kinh tế đều đồng ý với nhau rằng:Một nền kinh tế lành mạnh trong một đất nước có kỷ cương và văn hiến không thể nào thiếu vắng nguồn vốn xã hội. Kẻ thù dai dẳng nhất của quá trình tích lũy, phát triển nguồn vốn xã hội là tham nhũng. Bởi vậy, vốn xã hội và tham nhũng có mối quan hệ nghịch chiều với nhau. Nạn tham nhũng càng bành trướng, vốn xã hội càng co lại. Khi tham nhũng trở thành “đạo hành xử” hàng ngày thì cũng là lúc vốn xã hội đang trên đà phá sản.Nếu chỉ có ánh sáng mới có khả năng quét sạch hay đuổi dần bóng tối. Tương tự như thế, vốn xã hội được tích lũy càng cao, nạn tham nhũng càng có hy vọng bị đẩy lùi dần vào quá khứ.Giống và khác giữa XHH và PPPMột số điểm tương đồng Chủ trương thu hútXuất phát từ việc nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, không bảo đảm các công trình, dịch vụ cơ bản.Về lĩnh vực:XHH bắt nguồn từ lĩnh vực y tế. Đến nay đã điều chỉnh cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thể dục thể thao, văn hoá, môi trường.Một số mô hình PPP xuất phát từ lĩnh vực kết cấu hạ tầng như nhà máy điện, cấp nước. Đến nay đã bao gồm lĩnh vực như y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá… theo thông lệ quốc tế.Về chủ thểBên cạnh các cơ sở ngoài công lập, chủ trương XHH còn điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ sở sự nghiệp công lập với đối tác liên doanh, liên kết.Hình thức đầu tư PPP cũng có chủ thể là khu vực công và khu vực tư, thực hiện hợp đồng đối tác trong thời gian dài.       Sự tương đồng giữa 2 hình thức dẫn đến sự lúng túng khi lựa chọn giữa đầu tư XHH và đầu tư PPP.Một số điểm khác biệtnguồn vốn đầu tư công chưa xử lý quan ngại về rủi ro có thể xảy ra trong triển khai dự án. Đầu tư PPP có cơ sở là hợp đồng, xác định rõ cơ chế xử lý và giảm thiểu rủi ro. Nhưng thiếu nguồn lực nhà nước tham gia nên chưa hấp dẫn nhà đầu tư.Về mức độ cam kết, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư:Chính sách XHH chỉ đề cập về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Không quy định một cách chính thức về việc chia sẻ trách nhiệm với nhà đầu tư.PPP yêu cầu sự cam kết của Nhà nước ở mức độ cao hơn. Ngoài các ưu đãi, hỗ trợ, cơ chế bảo đảm đầu tư cũng được quy định trong hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.Về minh bạch hoá:Hoạt động liên doanh liên kết, các dự án, đề án liên doanh, liên kết được minh bạch hoá theo quy chế nội bộ, chưa thực sự hướng tới sự giám sát rộng rãi và độc lập.Điều này xuất phát từ thực trạng chung là thiếu cơ chế khuyến khích sự tham gia giám sát, đánh giá của các đơn vị độc lập, người sử dụng dịch vụ.Dự án PPP được công khai hoá, minh bạch hoá từ danh mục dự án đến các bước lựa chọn nhà đầu tư tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang web của các bộ, địa phương.Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đối tác tư nhân, giữa hai hình thức cũng có những khác biệt nhất định. Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc nguồn vốn xã hội hóa là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0888889366. Hoặc fanpage Công ty Luật Legalzone.
timeline_post_file60ef9501df581-Barry-Callebaut-Offices-Chocolate-Academy-Istanbul-_-Office-Snapshots-570x570.jpg.webp
Đây là những thông tin về cơ bản nhưng hầu như không nhiều người hiểu rõ được. Dù hàng ngày đang ngồi làm những công việc tại văn phòng của mình. Điều này cũng dễ vì cơ bản thì kiến thức này cũng không có gì gọi là quan trọng lắm đối với mọi người.Tuy nhiên, Công ty Luật Legalzone cũng vẫn sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin chi tiết nhất về khái niệm chức năng để bạn tham khảo qua và hiểu rõ hơn về hình thức này để bạn có thêm nguồn kiến thức hữu ích cho mình nhé.Khái niệm văn phòng là gì?Khái niệm văn phòng đó là được xem như một thuật ngữ để chỉ về một khu vực hoặc vị trí trong một tòa nhà gần giống vậy, đây sẽ là nơi mà mọi người sẽ cùng ngồi làm việc với nhau. Đồng thời đây cũng là một những phần quan trọng của mỗi doanh nghiệp với các loại hình văn phòng được nhắc đến như: văn phòng diện hoặc văn phòng chi nhánh của doanh nghiệp đó.Ngoài ra thì nếu chúng ta hiểu theo một nghĩa khác thì đó là một nơi làm việc của một cá nhân hoặc tập thể và được cung cấp đầy đủ các vật dụng cần thiết để nhằm đáp ứng cho nhu cầu tất yếu của công việc khi thực hiện. Đó là một trong những thông tin để giải đáp cho câu hỏi văn phòng là gì? mà bạn có thể tham khảo qua.Những chức năng chính của văn phòngVăn phòng được hình thành đối với cá nhân thì đó là lúc thực hiện trang trí, bổ sung các vật dụng cần thiết đáp ứng nhu cầu của mình. Đối với doanh nghiệp thì thực hiện những hình thức đăng ký kinh doanh và có địa chỉ cụ thể cho nơi đó.Chức năng chính của văn phòng khi nhắc đến sẽ là:+ Nơi để mọi người có thể thực hiện toàn quyền hoạt động và sử dụng để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của công việc và duy trì hoạt động tại đây.+ Nơi thực hiện các hoạt động cần thiết như: hội họp, gặp khách hàng….+ Tiếp nhận thông tin, lưu trữ hồ sơ, tiếp nhận thư từ văn bản….Đó là những chức năng mà hình thức văn phòng thường được sử dụng để đáp ứng một cách trọn vẹn nhất đến cá nhân, doanh nghiệp khi sử dụng.Có những loại hình văn phòng nào?Tuỳ vào mục đích sử dụng mà thị trường hiện tại đang có những hình thức và loại hình văn phòng như sau:+ Văn phòng làm việc truyền thốngĐổi mới loại hình văn phòng này thì có lẽ cũng đã không còn xa lạ gì đối với mọi người nữa rồi. Bạn có thể thoải mái hoạt động và phát triển tại đây và có đầy đủ cơ sở vật chất sử dụng cần thiết mà mình muốn.+ Loại hình văn phòng ảoĐối với hình thức này thì sẽ dành cho các doanh nghiệp dùng để đăng ký kinh doanh, tất cả các hoạt động nhận và gửi thư đều sẽ được thực hiện tại đây. Hoặc những vấn đề liên quan mà khi hoạt động sẽ không có sự khác biệt quá về lợi ích so với văn phòng truyền thống.+ Văn phòng chia sẻHình thức này tương tự với văn phòng ảo, tuy nhiên điểm khác ở đây là nhiều doanh nghiệp sẽ cùng sử dụng chung một văn phòng và tất nhiên là các nhân viên làm việc tại đây đều làm chung với nhau. Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí đáng kể, nhất là đối với những doanh nghiệp mới hoạt động.Trên đây là bài viết của Công ty Luật Legalzone. Liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0888889366 hoặc Fanpage để được tư vấn và hỗ trợ. Bạn có thể tham khảo các thủ tục pháp luật khác trên trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.
timeline_post_file60b997b6442b8-tra-cuu-ma-so-thue.jpg.webp
Mã số thuế doanh nghiệp và mã số thuế, mã số BHXH là một?Theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2020, mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác. Thêm vào đó, việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế (khoản 1 Điều 2 Thông tư 127/2015/TT-BTC).Trường hợp các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015, có mã số doanh nghiệp và mã số thuế khác nhau không bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi.Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.Như vậy, mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp đó.Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp đơn giảnCách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp thứ nhấtBước 1: Truy cập vào TNCNONLINE.COM.VN chọn Tra cứu MSTTra cứu mã số thuế Bước 2: Chọn mục doanh nghiệpBước 3: Điền Chứng minh thư/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc Mã số doanh nghiệp (mã số trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).Bước 4: Điền dãy chữ và số màu đỏ trong hình chữ nhật bên dưới vào ô Xác nhận thông tin.Bước 5: Bấm vào ô Tìm kiếm.Thông tin Doanh nghiệp nộp thuế chi tiết (Ảnh minh họa)Cách tra cứu này sẽ cung cấp cả ngày cấp mã số thuế doanh nghiệp nếu bạn cần thông tin này.Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp thứ haiBước 1: Truy cập vào trang của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/wps/portalBước 2: Chọn Dịch vụ côngTrang chủ Tổng cục Thuế Việt Nam (Ảnh minh họa)Bước 3: Chọn Tra cứu thông tin người nộp thuếBước 4: Nhập 01 trong 04 yêu cầu: Mã số thuế/Tên tổ chức cá nhân nộp thuế/Địa chỉ trụ sở kinh doanh/Số chứng minh thư người đại diện (Không cần phải nhập đầy đủ cả 4 thông tin).Sau đó nhập Mã xác nhận (Dãy chữ số và ký tự bên cạnh ô Mã xác nhận)Bước 5: Nhấn vào Tra cứu, chờ và nhận kết quảBước 6: Bấm vào tên doanh nghiệp để xem thông tin chi tiếtCả hai cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên đây đều rất đơn giản, dễ làm, chỉ cần vài cú nhấp chuột là bạn đã có đầy đủ các thông tin thuế của doanh nghiệp mình cần.Nếu có vướng mắc về các quy định liên quan đến luật doanh nghiệp, bạn đọc vui lòng liên hệ Legalzone  để được hỗ trợ chi tiết.
timeline_post_file60ab4d3e15f73-quang-cao-tren-bao-dien-tu.jpg.webp
Quảng cáo trên báo điện tửThứ hai, 24/5/2021, 00:54 (GMT+7)Đã lưu“Không cho phép thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo vượt quá 1,5 giây” trên báo điện tử là quy định hiệu lực từ 1/6 tới.Quy định này, tại Nghị định 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo, có vẻ hợp lý với bạn đọc, nhưng chưa hợp lý với doanh nghiệp.Họ sẽ chuyển quảng cáo từ báo chí sang nền tảng như YouTube. Vì ở đây, quảng cáo của họ được kéo dài 5 giây hoặc hơn, thậm chí có thể "bắt" người dùng xem hết với những video quảng cáo ngắn. Hay với các nền tảng OTT hoặc game, quảng cáo đang không bị các quy định pháp lý theo luật Việt Nam khống chế.Người bị thiệt là báo chí và nhà quảng cáo, doanh nghiệp trong nước. Người hưởng lợi là các ông lớn như Google, Facebook, nhà phát hành game và ứng dụng OTT.Tổng doanh thu của báo điện tử Việt Nam mỗi năm chỉ trên 4.000 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí quảng cáo trực tuyến khoảng 14.500 tỷ đồng. Phần chênh lệch hơn 10.000 tỷ đồng đang rơi vào túi "người ngoài" là các tập đoàn xuyên biên giới. Quy định pháp lý như Nghị định 38 mới đây càng khiến miếng bánh đã bé dễ bị chia thêm cho các ông lớn hơn.Tôi bắt đầu nghiên cứu cơ chế thu hút quảng cáo trên báo chí năm 1994, khi còn làm việc tại một số tòa soạn báo. Như một quy luật, các nhà quảng cáo sẵn lòng bỏ tiền vào nơi họ tin rằng có lượng bạn đọc nhất định thuộc phân khúc họ muốn tiếp cận. Họ sẽ trả tiền cao hơn nữa, nếu được đảm bảo xuất hiện ở trang báo có nội dung quan trọng, hấp dẫn mà bạn đọc của họ không bao giờ bỏ qua. Ví dụ, trang 3, trang 5 hoặc trang đầu của những chuyên mục quan trọng như "tài chính - ngân hàng", "thời sự", "pháp lý"...Tôi cũng đã áp dụng cơ chế tương tự để bán quảng cáo trên một số tạp chí của mình sau đó. Các thương hiệu xa xỉ từng giành giật nhau những vị trí tốt nhất mà họ tin rằng bạn đọc - người có khả năng chi trả cho sản phẩm của họ - sẽ nhìn thấy đầu tiên. Nếu không, ít nhất họ cũng muốn quảng cáo của mình nằm bên tay phải của những "bài đinh" nửa đầu cuốn tạp chí.Không chỉ trên báo in, thời kỳ đầu của báo điện tử, khoảng 15 năm trước, việc chiếm được vị trí trên đầu hoặc có logo trên trang chủ rất quan trọng, vì người đọc kiểu gì cũng phải đi qua "mặt tiền" để vào "nhà" đọc tin. Sau này, bạn đọc trải nghiệm nội dung theo link bài báo được gợi ý, chia sẻ trên mạng xã hội. Người đọc "đi" thẳng vào bài viết qua link, không nhất thiết phải qua trang chủ.Dĩ nhiên, nhà quảng cáo khôn khéo sẽ chọn xuất hiện ở ngay bài báo, với nhiều hình thức sáng tạo, dựa trên thuật toán xác định người đang đọc có phải đối tượng mình muốn tiếp cận không. Lý do rất đơn giản và tất yếu: quảng cáo phải xuất hiện ở đâu khách hàng của họ có thể nhìn thấy, khi lật trang báo hoặc lướt web theo dòng chảy nội dung.Nhưng từ ngày Nghị định 38 hiệu lực tới đây, các hành vi tưởng như hiển nhiên này bị coi là vi phạm Luật Quảng cáo, sẽ bị phạt rất nặng. Trên báo in, quảng cáo không được phép xuất hiện ở trang nội dung, đồng thời quảng cáo theo ngữ cảnh trên báo điện tử bị cấm. "Được nằm cạnh nội dung" - yếu tố tiên quyết để nhà quảng cáo bắt tay với báo chí - bị khóa lại.Thực ra, quảng cáo xen với nội dung đã bị cấm từ Luật Quảng cáo 2012. Ngay khi nó ra đời, các nhà chuyên môn đã chỉ ra những bất cập và lạc hậu của nhiều điều khoản trong luật, không theo kịp sự biến chuyển vũ bão của công nghệ truyền thông.Trên thế giới, với báo chí miễn phí tương tự như ở Việt Nam, quảng cáo được phép xen kẽ với bài nội dung và tuỳ biến dựa theo đối tượng đọc báo. Người ta sáng tạo nhiều cách để tránh gây phản cảm cho bạn đọc. Ví dụ như các video, box hình ảnh tĩnh và động, lời gợi ý thân thiện ngay trên thân bài viết. Các bài viết hay phụ trương doanh nghiệp trả tiền được ghi rõ "nội dung được tài trợ". Người đọc hoàn toàn thoải mái trong việc nhấp chuột vào hay bỏ qua. Nếu không muốn bị quảng cáo làm phiền, bạn có thể đặt báo in hay trả tiền mua nội dung báo online theo tháng, quý hoặc năm.Tôi nhận ra rằng, trong nỗ lực bảo vệ quyền của bạn đọc, các nhà lập pháp nước ta đã quên mất quyền của người bỏ tiền quảng cáo, quyền của doanh nghiệp - người mang lại nguồn thu chính cho báo chí, và là một phần của thị trường truyền thông. Họ bị tước bỏ dần các công cụ tiếp cận khách hàng thông qua sản phẩm truyền thông chính thống. Quyền được phát triển mạnh mẽ của báo chí - những người phục vụ nhu cầu thông tin cho xã hội - đang bị gạt sang bên lề.Báo in đang khó khăn, bạn đọc mỗi ngày một rời xa. Mô hình thu phí người đọc mới chỉ manh nha ở một, hai báo điện tử. Cho tới bây giờ, quảng cáo vẫn là nguồn thu gần như duy nhất đối với hầu hết cơ quan báo chí, để báo chí có thể tiếp tục miễn phí cho bạn đọc.Các doanh nghiệp đương nhiên vẫn phải bán hàng. Họ, dù không muốn, sẽ buộc phải chuyển dịch ngân sách quảng cáo lẽ ra dành cho báo chí sang các kênh khác. Doanh thu của báo điện tử hiện chỉ chiếm 20% - 25% tổng thị trường quảng cáo trực tuyến, với sự siết chặt này, sẽ càng thêm khó.Thay đổi trên thực ra còn bất lợi cho nhà nước. Việc quảng bá sản phẩm khó khăn hơn sẽ cản trở sự phát triển chung của kinh tế - xã hội. Báo chí vốn là kênh uy tín để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, vì giãn cách, có nhu cầu sử dụng kênh báo chí nhiều hơn để tiếp cận công chúng. Những rào cản mới sẽ khiến việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ khó khăn hơn. Nhà quảng cáo không được sử dụng kênh báo chí hiệu quả sẽ chuyển sang các nền tảng khác mà việc thu thuế hiện là vấn đề nan giải với chính phủ.Bộ Thông tin - Truyền thông cũng thấy rõ thị phần quảng cáo trực tuyến trong nước ngày càng bị co hẹp bởi sự cạnh tranh bất bình đẳng, không chung một luật chơi với các nền tảng xuyên biên giới. Cơ quan này đang nỗ lực nhiều cách để cải thiện sự công bằng trên bức tranh quảng cáo số Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc Nghị định 38 ra đời với một số quy định bóp nghẹt quảng cáo trên báo chí vô hình trung càng tạo thêm lợi thế cho các Big Tech.Trong câu chuyện này, chính độc giả cũng bị ảnh hưởng. Họ có thể phải chấp nhận quảng cáo kém tin cậy bởi mạng xã hội không chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin được quảng cáo như báo chí chính thống. Và điều quan trọng nữa, động lực phát triển một trong những ngành kinh tế sáng tạo: ngành xuất bản và nội dung số, sẽ bị suy giảm đáng kể.Người đọc có quyền chặn quảng cáo, nếu muốn. Họ có thể từ chối đọc, xem một kênh báo chí quá nhiều quảng cáo. Họ cũng có cả quyền không trả tiền cho người làm nội dung nếu không thích. Nhưng báo chí và doanh nghiệp thì không được pháp luật bảo hộ những quyền tương tự.Với Nghị định trên, tôi không bình luận về mức độ và hình thức xử phạt, vì nó được đặt ra với mục tiêu ngăn chặn vi phạm. Nhưng tôi chắc chắn việc áp dụng sẽ là bước lùi trong tiến trình đổi mới sáng tạo truyền thông theo xu hướng chung của thế giới.Lê Quốc Vinh
timeline_post_file60decbef97581-giay-khai-sinh.jpg.webp
Hiện nay, vấn đề bị sai thông tin trên giấy khai sinh rất nhiều khách hàng đang gặp phải và gửi câu hỏi về cho Legalzone. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp về "thay đổi thông tin trên giấy khai sinh"Giấy khai sinh là gì?Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định.Thứ nhất, về điều kiện thay đổi, cải chính giấy khai sinh:– Đối với người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi): việc thay đổi họ, chữ đệm, tên phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện trong Tờ khai. Bởi lẽ, đây là đối tượng chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì việc thay đổi phải được sự đồng ý của người đó.– Chỉ được thực hiện việc cải chính hộ tịch này khi có căn cứ để cho rằng sự sai sót thông tin trên giấy khai sinh là do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch.Thứ hai, về thẩm quyền thay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh:Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014:Việc chỉnh sửa, cải chính thông tin của cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch (như giấy khai sinh)Chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.Việc cải chính hộ tịch nói chung và cải chính thông tin trên giấy khai sinh nói chung sau khi đáp ứng các điều kiện luật định để cải chính còn phải thực hiện đúng thẩm quyền.Thẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinh cũng giống thẩm quyền cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 7 Luật hộ tịch 2014. Theo đó, thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện tùy theo độ tuổi của người có thông tin cần cải chính. Cụ thể được quy định như sau:Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cải chính đối với người chưa đủ 14 tuổi ở trong nước;Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cải chính đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên ở trong nước;Đối với người Việt Nam định cự ở nước ngoài thì thẩm quyền thuộc về cơ quan đại diện.Như vậy, nếu có nhu cầu cải chính thông tin thì tùy vào từng trường hợp thì bạn phải nộp hồ sơ cải chính đúng thẩm quyền để có thể được giải quyết.Thứ ba, thủ tục tay đổi, cải chính thông tin trên giấy khai sinh: Về hồ sơ thay đổi thông tin trên giấy khai sinh:Người yêu cầu cải chính thông tin trên giấy khai sinh chuẩn bị hồ sơ cải chính bao gồm:– Tờ khai theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP;– Bản chính giấy khai sinh;– Một số giấy tờ làm căn cứ để thay đổi thông tin như: Sổ hộ khẩu, Hộ chiếu,…Về trình tự, thủ tục thay đổi thông tin trên giấy khai sinh:Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện theo quy định tại  Điều 28 Luật hộ tịch 2014. Cụ thể như sau:Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền.Thời hạn:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.công chức tư pháp – hộ tịch sẽ ghi nội dung thay đổi, cải chính vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch nếu thấy việc cải chính thông tin trên giấy khai sinh đáp ứng đủ điều kiện:Có cơ sởĐủ điều kiệnĐúng thẩm quyềnPhù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan,Công chức tư pháp-hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.Trường hợp phức tạp, cần phải xác minh thêmThời hạn giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.Trên đây là bài viết của Legalzone về thủ tục cải chính, thay đổi thông tin trên giấy khai sinh. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. Hotline 0888889366. Hoặc bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Fanpage Công ty Luật Legalzone.
timeline_post_file60c02a54a3e5f-vay-dai-han-la-gi.jpg.webp
Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.Theo đó, căn cứ vào các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, các Bộ, ngành và địa phương lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên.Vậy vốn trung hạn là gì? Legalzone  sẽ giải đáp trong bài viết dưới đâyNguồn vốn đầu tư trung hạnđầu tư trung hạn là gì? Bao gồm những nguồn vốn nào?Theo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm:Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm: vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.Vốn đầu tư nguồn công trái quốc gia là khoản vốn do Nhà nước vay trực tiếp của người dân bằng một chứng chỉ có kỳ hạn để đầu tư cho các mục tiêu phát triển của đất nước.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ là khoản vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành để thực hiện một số chương trình, dự án quan trọng trong phạm vi cả nước.Vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương là khoản vốn trái phiếu có kỳ hạn từ 01 năm trở lên, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành hoặc ủy quyền phát hành để đầu tư một số dự án quan trọng của địa phương.Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, gồm: vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là các khoản vốn do Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để đầu tư các dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội.Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, gồm:Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đến trước thời điểm Luật ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2015 có hiệu lực;Khoản phí, lệ phí được để lại đầu tư của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC), lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí;Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư;Vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước được thu lại hoặc trích lại để đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ ngân sách nhà nước của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Nguồn thu của tổ chức tài chính, bảo hiểm xã hội được trích lại để đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của Bộ, ngành trung ương và địa phương;Nguồn thu từ chuyển mục đích, chuyển quyền sử dụng đất của Bộ, ngành trung ương và địa phương chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước để đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.Khoản vốn vay của chính quyền cấp tỉnh được hoàn trả bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và thu hồi vốn từ các dự án đầu tư bằng các khoản vốn vay này, bao gồm:Khoản huy động vốn trong nước của chính quyền cấp tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vay từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước và huy động từ các nguồn vốn vay trong nước khác để đầu tư kết cấu hạ tầng;Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Chính phủ cho vay lại.Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạnVốn trung hạn là gì? Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn là gì– Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;– Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đai của các nhà tài trợ nước ngoài;– Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;– Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;– Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;– Các dự án khởi công mới nếu có các điều kiện: Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch; Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.Ngoài ra, còn cần phải tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ…Đặc biệt, không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.Các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngắn hạn bao gồm những nguồn vốn theo quy định tại Điều 3 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạnTheo quy định hiện hành tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP thì nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự ánCác nguyên tắc quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư công.Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án do cấp mình quản lý để:Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư;Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công.Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP và các nguyên tắc sau đây:Chương trình, dự án có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại Điều 10 và Điều 27 của Nghị định 77/2015/NĐ-CP;Sau khi đã bố trí vốn hoàn trả các khoản ứng trước vốn đầu tư công (nếu có).Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án được quy định tại Điều 6 Nghị định 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.Trên đây là một số thông tin giải đáp cho thắc mắc vốn trung hạn là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất