0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Danh mục
LUẬT CÔNG ĐOÀN
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
207 ngày trước
Bài viết
Tổ chức Công đoàn Việt Nam được tham gia góp ý những nội dung gì trong việc xây dựng chính quyền?
Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển và thay đổi, việc xây dựng một chính quyền hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của nhân dân là một nhiệm vụ đầy thách thức. Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc góp ý và đóng góp vào sự phát triển và hoàn thiện của chính quyền. Bài viết này sẽ tập trung vào vai trò của Tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc góp ý xây dựng chính quyền, các đối tượng mà họ tương tác, và những phương pháp thường xuyên mà họ sử dụng.I. Đối tượng góp ý xây dựng chính quyền của Tổ chức Công đoàn Việt Nam gồm những ai?Đối tượng góp ý xây dựng chính quyền được quy định tại Điều 9 Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ban hành kèm theo Quyết định 589/QĐ-TLĐ năm 2014 như sau:“Đối tượng góp ý1. Quốc hội, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các cơ quan của Quốc hội, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.2. Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.3. Lãnh đạo tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm toán Nhà nước.4. Cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cá nhân).”Theo đó, Tổ chức Công đoàn Việt Nam là một tổ chức đại diện cho công nhân, viên chức, và lao động nói chung. Vai trò của họ trong góp ý xây dựng chính quyền là một phần quan trọng của hệ thống chính trị Việt Nam. Cụ thể, họ có quyền và trách nhiệm góp ý đến:Quốc hội, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các cơ quan của Quốc hội, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Đây là các cơ quan quyết định chính trị hàng đầu tại cấp quốc gia và địa phương. Tổ chức Công đoàn Việt Nam có trách nhiệm góp ý về việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ liên quan đến công nhân, viên chức, và tổ chức công đoàn.Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Họ tham gia vào việc thể chế hóa và thực hiện các quyết định của Chính phủ và các bộ, đảm bảo rằng chính sách và quyết định đang được thực thi đúng cách và có lợi cho công nhân và viên chức.Lãnh đạo tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm toán Nhà nước. Tổ chức Công đoàn Việt Nam theo dõi việc thực hiện các quyết định tư pháp, đảm bảo tính công bằng và tư duy luật pháp trong quy trình tư pháp.Cán bộ, công chức, viên chức (cá nhân). Tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng tham gia vào việc đánh giá và góp ý về phẩm chất chính trị, đạo đức, và trách nhiệm của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ.II. Tổ chức Công đoàn Việt Nam được tham gia góp ý những nội dung gì trong việc xây dựng chính quyền?Nội dung góp ý xây dựng chính quyền được quy định tại Điều 10 Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ban hành kèm theo Quyết định 589/QĐ-TLĐ năm 2014 như sau:(1) Góp ý với cơ quan, tổ chức:- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật liên quan đến công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.- Việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật.- Việc thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.- Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.(2) Góp ý với cá nhân:- Việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân.- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang; nhất là người đứng đầu cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.Theo đó, đây là những nội dung quan trọng, đáng lưu tâm và cần có sự góp ý chân thành, kịp thời để có thể nhanh chóng hoàn thiện, đưa ra giải pháp phù hợp để quản lý xã hội tốt hơn.III. Tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng chính quyền thường xuyên thông qua những phương pháp nào?Phương pháp góp ý xây dựng chính quyền được quy định tại Điều 11 Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ban hành kèm theo Quyết định 589/QĐ-TLĐ năm 2014 như sau:“Phương pháp góp ý1. Góp ý định kỳa) Các cấp công đoàn góp ý bằng văn bản mỗi năm một lần đối với các nội dung nêu tại điều 10 Quy định này cho các đối tượng góp ý cùng cấp.b) Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với đoàn viên, CNVCLĐ mỗi năm một lần.c) Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị công chức, viên chức (đối với cơ quan, đơn vị) và hội nghị người lao động (tại các doanh nghiệp) mỗi năm một lần.2. Góp ý thường xuyêna) Thông qua hòm thư góp ý xây dựng chính quyền đặt công khai tại trụ sở.b) Thư góp ý gửi đến các cấp công đoàn hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan chính quyền.c) Thông qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức.”Như vậy, theo quy định, Tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng chính quyền thường xuyên thông qua các phương pháp sau đây:(1) Thông qua hòm thư góp ý xây dựng chính quyền đặt công khai tại trụ sở.(2) Thư góp ý gửi đến các cấp công đoàn hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan chính quyền.(3) Thông qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức.Kết luậnTổ chức Công đoàn Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc góp ý và đóng góp vào sự phát triển và hoàn thiện của chính quyền tại mọi cấp. Bằng cách tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền, họ đảm bảo rằng lợi ích của công nhân, viên chức, và nhân dân nói chung được bảo vệ và đáp ứng. Cùng với việc sử dụng các phương pháp góp ý thường xuyên, Tổ chức Công đoàn Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tính minh bạch, công bằng và phát triển của chính quyền. 
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
208 ngày trước
Bài viết
Xử lý doanh nghiệp tư nhân không đóng kinh phí công đoàn như thế nào?
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân thường phải tuân theo nhiều quy định pháp luật. Một trong những quy định quan trọng liên quan đến quản lý lao động và quyền lợi của người lao động là việc đóng kinh phí công đoàn. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về việc doanh nghiệp tư nhân có bắt buộc đóng kinh phí công đoàn không, cùng với thủ tục xử lý vi phạm trong trường hợp không tuân thủ.I. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn có bao gồm doanh nghiệp tư nhân không?Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP có quy định như sau:“Đối tượng đóng kinh phí công đoànĐối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.”Theo đó, đối tượng bắt buộc đóng kinh phí công đoàn được liệt kê như quy định nêu trên, trong đó có “Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.”. Mà doanh nghiệp bao gồm: công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn.II. Xử lý doanh nghiệp tư nhân không đóng kinh phí công đoàn như thế nào?Doanh nghiệp tư nhân không đóng kinh phí công đoàn thì sẽ bị xử phạt theo khoản 2, khoản 3 Điều 38 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:“Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.3. Biện pháp khắc phục hậu quảChậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và khoản tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”Và căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:“Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.…”3. Tổ chức bị xử phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân trong Nghị định này bao gồm:...b) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;…”Theo đó, doanh nghiệp tư nhân không tuân thủ việc đóng kinh phí công đoàn sẽ bị áp dụng mức phạt tiền trong khoảng từ 36% đến 40% của tổng số tiền kinh phí công đoàn mà họ phải đóng tại thời điểm xác lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, mức phạt này không thể vượt quá 150.000.000 đồng.Ngoài việc áp dụng mức phạt tiền, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện nộp số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, cùng với số tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất được ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm quyết định xử phạt. Thời hạn để thực hiện nộp số tiền này là không quá 30 ngày, tính từ ngày có quyết định xử phạt.Kết luậnViệc đóng kinh phí công đoàn là một phần quan trọng của quản lý lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp tư nhân cần tuân thủ quy định này để tránh mức phạt và xử lý vi phạm hành chính. Bài viết đã trình bày chi tiết về đối tượng đóng kinh phí công đoàn, sự cần thiết của việc đóng kinh phí này, và thủ tục xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp tư nhân.
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
210 ngày trước
Bài viết
Công đoàn có sở có bắt buộc phải tặng bánh trung thu, lồng đèn cho con của đoàn viên công đoàn vào ngày Tết Trung thu không?
Trên bất kỳ nền kinh tế nào, công đoàn luôn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động. Một trong những ngày lễ quan trọng trong năm mà công đoàn thường quan tâm là Ngày Tết Trung thu. Tuy nhiên, liệu công đoàn có bắt buộc phải tặng bánh trung thu và lồng đèn cho con của đoàn viên công đoàn không? Bài viết này sẽ tập trung vào phân tích pháp luật liên quan và quy định về thủ tục cho hoạt động này.I. Công đoàn có sở có bắt buộc phải tặng bánh trung thu, lồng đèn cho con của đoàn viên công đoàn vào ngày Tết Trung thu không?Ngày Tết Trung thu, công đoàn cơ sở có bắt buộc phải tặng bánh trung thu, lồng đèn cho con của đoàn viên công đoàn không thì căn cứ quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 6 Quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 như sau:“Chi tài chính tại công đoàn cơ sở1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động....1.4. Chi động viên, khen thưởng- Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.- Chi khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác.- Chi khen thưởng con của đoàn viên công đoàn và người lao động đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện (giỏi, xuất sắc) tùy từng đơn vị, ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy định cụ thể về đối tượng con đoàn viên, người lao động được khen thưởng.- Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu.- Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công tác thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn.1.5. Chi đào tạo- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu, thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức.- Chi tiền mua tài liệu, tiền công tác phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.- Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.- Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.…”Dựa vào quy định nêu trên, việc chi tiêu cho việc tặng bánh trung thu và lồng đèn cho con của người lao động được coi là một hình thức động viên và khen thưởng không bắt buộc theo pháp luật. Pháp luật không yêu cầu công đoàn công ty phải chi tiền để tặng quà cho con người lao động vào dịp Tết Trung thu. Hoạt động này được xem như một biện pháp khuyến khích và phụ thuộc vào tình hình tài chính cụ thể của công đoàn, do đó, có thể quyết định tặng quà hoặc không tặng bánh trung thu và lồng đèn cho con của người lao động.II. Những nguyên tắc mà Công đoàn cơ sở chi tặng quà ngày Tết Trung thu cho con của người lao động phải bảo đảm là gì?Công đoàn cơ sở chi tặng quà ngày Tết Trung thu cho con của người lao động phải bảo đảm những nguyên tắc được quy định tại Điều 3 Quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 như sau:- Vai trò của Tài chính Công Đoàn Cơ Sở: Tài chính tại công đoàn cơ sở là một phần của nguồn tài chính tổng hợp của công đoàn, được sử dụng để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cơ bản của công đoàn cơ sở, như được quy định trong Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.- Quản Lý và Sử Dụng Tài Chính: Quyết định về việc sử dụng nguồn tài chính của công đoàn cơ sở phải dựa trên chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước và hướng dẫn từ Tổng Liên đoàn Công đoàn. Các nguồn tài chính này được sử dụng dựa trên tình hình hoạt động thực tế của công đoàn cơ sở và được quản lý thông qua việc ban hành Quy chế về thu, chi, và quản lý tài chính, tài sản của công đoàn cơ sở.- Thu và Chi Tài Chính Đúng Đối Tượng và Mục Đích: Công đoàn cơ sở có trách nhiệm thu thập các khoản thu theo phân cấp được quy định bởi Tổng Liên đoàn. Các khoản chi tiêu phải được thực hiện đúng với mục đích cụ thể của chúng và đối tượng nhận, đồng thời đảm bảo sự tiết kiệm và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn tài chính. Các giao dịch tài chính cần được thực hiện một cách công khai, minh bạch và tuân thủ chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.III. Tết Trung thu có được xem là ngày lễ lớn không?Tết Trung thu có được xem là ngày lễ lớn không thì phải căn cứ Điều 4 Nghị định 145/2013/NĐ-CP như sau:Các ngày lễ lớn trong nước bao gồm:1. Ngày Tết Nguyên đán (01 tháng Giêng Âm lịch).2. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930).3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch).4. Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975).5. Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954).6. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890).7. Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945).”Theo đó, các ngày lễ lớn trong nước sẽ gồm những ngày nêu trên và Tết Trung thu không được xem là ngày lễ lớn.Kết luậnTừ các điểm pháp luật được trình bày, ta có thể rút ra kết luận rằng công đoàn cơ sở không bắt buộc phải tặng bánh trung thu và lồng đèn cho con của đoàn viên công đoàn. Hoạt động này mang tính chất khuyến khích và động viên, và tùy thuộc vào tình hình tài chính của công đoàn cơ sở mà có thể quyết định thực hiện. Quyết định cuối cùng sẽ dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và quản lý tài chính hiệu quả. 
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
215 ngày trước
Bài viết
Đoàn viên có bị khai trừ ra khỏi công đoàn vì không đóng đoàn phí liên tục không?
Công đoàn là một tổ chức quan trọng trong xã hội, đại diện cho quyền lợi và lợi ích của người lao động. Để duy trì tính đoàn kết và hiệu quả của công đoàn, việc tuân thủ các quy định, bao gồm cả việc đóng đoàn phí, là một phần quan trọng. Tuy nhiên, có những trường hợp khi đoàn viên công đoàn không thực hiện nghĩa vụ này, và pháp luật đã đề ra các biện pháp xử lý kỷ luật để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng trong tổ chức công đoàn. Bài viết này sẽ trình bày về cách pháp luật quy định việc xử lý kỷ luật đoàn viên công đoàn về việc không đóng đoàn phí liên tục.I. Đoàn viên có bị khai trừ ra khỏi công đoàn vì không đóng đoàn phí liên tục không?Căn cứ theo khoản 3 Điều 25 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về nội dung vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật đối với đoàn viên như sau:“Nội dung vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật đối với đoàn viên1. Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:a) Không chấp hành và không thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, quyết định, quy định, kế hoạch, chương trình công tác... của công đoàn các cấp gây hậu quả ít nghiêm trọng.b) Không dự họp 50% trở lên số kỳ họp công đoàn trong một năm.c) Không đóng đoàn phí liên tục 6 tháng mà không có lý do chính đáng.2. Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:a) Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng.b) Không dự họp 70% trở lên số kỳ họp công đoàn trong một năm.c) Không đóng đoàn phí liên tục 9 tháng mà không có lý do chính đáng.3. Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ:a) Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng.b) Không dự họp 90% trở lên số kỳ họp công đoàn trong một năm.c) Không đóng đoàn phí liên tục 12 tháng mà không có lý do chính đáng.”Dựa vào quy định trên, đoàn viên công đoàn khi không đóng đoàn phí liên tục trong 12 tháng mà không có lý do chính đáng sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật nghiêm trọng nhất, đó là khai trừ. Khai trừ đoàn viên khỏi công đoàn là một quyết định nghiêm khắc nhằm bảo đảm tính nghiêm túc và trách nhiệm của các thành viên trong tổ chức công đoàn. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đóng đoàn phí liên tục, nhằm duy trì hoạt động và hỗ trợ của công đoàn cho cộng đồng lao động. Việc áp dụng biện pháp này nhằm thúc đẩy sự tuân thủ và tham gia tích cực của đoàn viên trong công đoàn, đồng thời đảm bảo quản trị hiệu quả của tổ chức.II. Đoàn viên công đoàn có được gia nhập lại công đoàn sau khi bị khai trừ không?Căn cứ tại điểm d khoản 1 Điều 3 Điều lệ công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam, thẻ đoàn viên và chuyển sinh hoạt công đoàn như sau:“Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam, thẻ đoàn viên và chuyển sinh hoạt công đoàn1. Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nama. Người lao động phải có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.b. Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xem xét, quyết định công nhận hoặc kết nạp đoàn viên công đoàn.c. Nơi chưa có tổ chức công đoàn, người lao động nộp đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam thông qua ban vận động thành lập công đoàn cơ sở theo quy định tại Điều 14 Điều lệ này, hoặc nộp đơn cho công đoàn cấp trên để được xem xét gia nhập Công đoàn Việt Nam.d. Đoàn viên đã ra khỏi tổ chức công đoàn, nếu tiếp tục có nguyện vọng gia nhập Công đoàn Việt Nam thì phải có đơn xin gia nhập lại tổ chức Công đoàn, do công đoàn cấp trên xem xét kết nạp lại.…”Trong tình huống một đoàn viên công đoàn đã bị khai trừ khỏi tổ chức công đoàn, nếu họ muốn gia nhập lại công đoàn, họ cần thực hiện một quy trình cụ thể. Đầu tiên, họ phải viết một đơn xin gia nhập lại tổ chức Công đoàn. Đơn xin này cần được lập trình tự nguyện và gửi đến ban chấp hành công đoàn cấp trên của họ.Sau khi nhận được đơn xin, ban chấp hành công đoàn cấp trên sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng và quyết định về việc kết nạp lại đoàn viên. Quyết định này dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm lý do ban đầu cho việc khai trừ và sự cam kết của đoàn viên về việc tuân thủ quy định và nghĩa vụ trong tương lai. Quy trình này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xem xét và xử lý các trường hợp của đoàn viên mong muốn tham gia lại vào tổ chức công đoàn.III. Đoàn viên công đoàn có nhiệm vụ như thế nào?Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Điều lệ công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020, đoàn viên có các nhiệm vụ như sau:Thực Hiện Nghĩa Vụ Công Dân: Đoàn viên công đoàn phải tuân thủ luật pháp và tham gia tích cực vào xây dựng và bảo vệ đất nước theo Hiến pháp và pháp luật.Chấp Hành Điều Lệ Công Đoàn: Họ cần tuân thủ và thực hiện Điều Lệ Công đoàn, nghị quyết của công đoàn các cấp, và các quy định khác liên quan đến hoạt động công đoàn.Đóng Đoàn Phí: Đoàn viên công đoàn phải đóng đoàn phí theo quy định của tổ chức công đoàn. Đoàn phí này đóng góp vào hoạt động của công đoàn để bảo vệ và cải thiện quyền lợi của người lao động.Nâng Cao Trình Độ Chính Trị và Chuyên Môn: Họ cần không ngừng học tập và nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ để cống hiến cho sự phát triển bản thân và công đoàn.Đoàn Kết và Hỗ Trợ Đồng Nghiệp: Đoàn viên công đoàn phải thể hiện tinh thần đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống hàng ngày.Bảo Vệ Quyền và Lợi Ích Người Lao Động: Họ phải tham gia vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tổ chức công đoàn.Nâng Cao Năng Suất và Chất Lượng Công Việc: Đoàn viên cần tham gia vào việc tăng cường năng suất, chất lượng, và hiệu quả công việc, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, và doanh nghiệp.Tuyên Truyền và Xây Dựng Tổ Chức Công Đoàn Mạnh Mẽ: Họ cần tuyên truyền và vận động người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn và thúc đẩy sự phát triển của nó.Những nhiệm vụ này đảm bảo tính tổ chức và hiệu quả của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.Kết LuậnTrong bất kỳ tổ chức nào, việc tuân thủ quy định và nội quy là quan trọng để duy trì tính đoàn kết và hiệu quả của tổ chức đó. Điều này cũng áp dụng cho công đoàn, và việc đóng đoàn phí là một phần quan trọng của nghĩa vụ của đoàn viên. Pháp luật đã quy định rất rõ về việc xử lý kỷ luật đoàn viên công đoàn về việc không đóng đoàn phí liên tục. Từ khiển trách đến cảnh cáo và khai trừ, các biện pháp xử lý này được áp dụng tùy theo mức độ vi phạm của đoàn viên. Đồng thời, quy trình gia nhập lại công đoàn cũng được quy định để đảm bảo tính công bằng. Cuối cùng, đoàn viên có quyền và nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức công đoàn, bao gồm việc bảo vệ quyền lợi của họ và tham gia vào việc xây dựng tổ chức công đoàn mạnh mẽ.
avatar
Đặng Kim Nhàn
227 ngày trước
Bài viết
Quy định về nguồn thu và chi tài chính của công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp
Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động. Để thực hiện những nhiệm vụ này, Công đoàn cơ sở cần phải có nguồn thu và chi tài chính ổn định. Bài viết này sẽ tìm hiểu về quy định về nguồn thu và chi tài chính của Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. 1.Nguồn thu tài chính của Công đoàn cơ sở gồm những khoản nào?Để thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở cần phải có nguồn thu tài chính ổn định. Cụ thể, chi tiết về nguồn thu tài chính của Công đoàn cơ sở, dựa trên Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 và các quy định liên quan, bao gồm:Thu đoàn phí công đoàn:Một trong những nguồn thu quan trọng của Công đoàn cơ sở là đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng. Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 đề cập rằng phương thức thu đoàn phí công đoàn phải thực hiện theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.Thu kinh phí công đoàn:Kinh phí công đoàn là một phần quan trọng của nguồn thu của Công đoàn cơ sở. Theo Quyết định 4290/QĐ-TLĐ, kinh phí công đoàn được đóng bởi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật và Quyết định của Tổng Liên đoàn. Phương thức thu kinh phí công đoàn cũng phải tuân theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.Thu khác:Ngoài hai nguồn thu chính đã nêu trên, Công đoàn cơ sở còn có thể thu được các nguồn thu khác. Theo Khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn, các nguồn thu này bao gồm:Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở.Kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi...Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ tức; thu từ các hoạt động kinh tế, dịch vụ của công đoàn cơ sở.Nguồn thu tài chính của Công đoàn cơ sở là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động và nhiệm vụ của họ. Các quy định liên quan đến nguồn thu tài chính này được xác định cụ thể trong Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 và Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn. Điều này đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng tài chính của Công đoàn cơ sở để hỗ trợ và phục vụ cộng đồng lao động. 2. Nguồn chi tài chính của Công đoàn cơ sở gồm những khoản nào?Không những phải có nguồn thu tài chính, mà Công đoàn cơ sở còn phải có một nhiệm vụ quan trọng là quản lý và sử dụng tài chính một cách hiệu quả để đảm bảo quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động. Các chi tiết liên quan đến việc chi tài chính tại công đoàn cơ sở, dựa trên Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 và sự bổ sung của Khoản 1 Điều 1 Quyết định 7201/QĐ-TLĐ năm 2023. Cụ thể:Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động:Chi cho hoạt động đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.Chi cho các hoạt động tư vấn về pháp luật lao động, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.Chi hỗ trợ các hoạt động tư vấn và bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở bị kỳ thị hoặc đối xử không công bằng do việc tham gia hoạt động công đoàn.Chi hỗ trợ các hoạt động khởi kiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động tập thể và cá nhân.Chi tổ chức và hỗ trợ các hoạt động đình công theo quy định của pháp luật.Chi hỗ trợ các hoạt động phòng cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ Luật An toàn vệ sinh lao động.Chi tổ chức hội thảo chuyên đề về quan hệ lao động, tuyên truyền và phổ biến pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn vệ sinh lao động.Chi hỗ trợ du lịch, nghỉ dưỡng:Công đoàn cơ sở cũng có nhiệm vụ hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động trong việc tham gia các hoạt động du lịch và nghỉ dưỡng. Điều này bao gồm việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để tổ chức các chuyến du lịch và nghỉ dưỡng cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Việc này giúp thúc đẩy sự thư giãn và kết nối giữa các thành viên trong cộng đồng lao động.Chi thăm hỏi, trợ cấp:Công đoàn cơ sở cũng có trách nhiệm thăm hỏi và trợ cấp cho đoàn viên công đoàn trong các tình huống khó khăn như ốm đau, tai nạn, thai sản và gia đình có việc hiếu (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng; vợ; chồng; con) và việc hỉ, việc hiếu của đoàn viên công đoàn. Điều này thể hiện sự quan tâm và lòng chia sẻ của công đoàn đối với những khó khăn mà các thành viên có thể gặp phải.Chi động viên, khen thưởng:Công đoàn cơ sở thường chi tiền thưởng và khen thưởng để tôn vinh và động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn có những thành tích xuất sắc trong công việc và học tập. Điều này thúc đẩy đoàn viên công đoàn và người lao động cố gắng hơn trong công việc và đóng góp tích cực cho sự phát triển của công đoàn cơ sở.Chi đào tạo:Công đoàn cơ sở cũng phải chi tiền để đào tạo cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Điều này bao gồm chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, mua tài liệu, thuê hội trường, và trang thiết bị phục vụ các khóa đào tạo nghiệp vụ. Đào tạo là một phần quan trọng để nâng cao năng lực và kỹ năng của người lao động trong công việc của họ.Chi tuyên truyền và vận động:Công đoàn cơ sở cũng có nhiệm vụ tuyên truyền và vận động đoàn viên và người lao động tham gia các hoạt động của công đoàn. Điều này bao gồm chi tiền mua sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác để phục vụ cho công tác tuyên truyền và giáo dục. Công đoàn cơ sở cũng chi tiền để tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật và các hoạt động khác liên quan đến đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.Chi phát triển đoàn viên công đoàn và xây dựng công đoàn cơ sở:Công đoàn cơ sở phải chi tiền để phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Điều này bao gồm việc tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các hoạt động liên quan đến công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở cũng phải bồi dưỡng cho các đoàn viên công đoàn và người lao động về cách tham gia và xây dựng công đoàn cơ sở mạnh mẽ. Công đoàn cơ sở cần phải tổ chức các hoạt động như kết nạp đoàn viên, ra mắt công đoàn cơ sở, và khen thưởng cho những người có thành tích xuất sắc trong việc vận động thành lập công đoàn cơ sở.Chi tổ chức phong trào thi đua:Công đoàn cơ sở phải chi tiền để tổ chức các hoạt động phong trào thi đua. Điều này bao gồm việc phát động thi đua, tổ chức hội nghị sơ kết và tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Công đoàn cơ sở cũng cần tổ chức các hoạt động để gặp mặt, tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua.Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao:Công đoàn cơ sở cần chi tiền hỗ trợ hoạt động văn hóa và thể thao trong cộng đồng lao động. Điều này bao gồm việc hỗ trợ xây dựng các đơn vị văn hóa, tham gia vào việc phòng chống tệ nạn xã hội, và tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Các hoạt động này thúc đẩy sự phát triển toàn diện của người lao động, cả về thể chất và tinh thần.Chi tuyên truyền về giới và bình đẳng giới:Công đoàn cơ sở cần chi tiền để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giới và bình đẳng giới. Điều này bao gồm việc tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến giới, bình đẳng giới, và phòng chống bạo lực gia đình. Công đoàn cơ sở cũng cần hỗ trợ mua đồ dùng và thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ (nếu có), và hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ hoặc học mẫu giáo.Chi đại hội công đoàn cơ sở:Công đoàn cơ sở cần chi tiền để tổ chức các sự kiện quan trọng như đại hội công đoàn cơ sở. Điều này bao gồm trang trí, khánh tiết, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống, và các hội nghị khác. Các đại hội này có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành công đoàn cơ sở, đồng thời cung cấp cơ hội cho đoàn viên công đoàn thảo luận và đề xuất các chính sách và hoạt động quan trọng.Chi quản lý hành chính:Công đoàn cơ sở cần chi tiền để duy trì các hoạt động quản lý hành chính. Điều này bao gồm việc tổ chức các cuộc họp của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và các hội nghị khác. Ngoài ra, công đoàn cơ sở cần mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc, công tác phí, nước uống, tiếp khách, và phí phát sinh tại ngân hàng nơi công đoàn cơ sở mở tài khoản giao dịch.Chi phương tiện vận tải:Công đoàn cơ sở cần chi tiền để duy trì và sử dụng các phương tiện vận tải. Điều này có thể bao gồm việc thuê phương tiện vận tải, thanh toán các loại phí và lệ phí cầu phà, và duy trì các phương tiện để phục vụ các hoạt động của công đoàn cơ sở.Chi phụ cấp kế toán công đoàn, thủ quỹ công đoàn:Công đoàn cơ sở cần chi tiền để trả phụ cấp cho kế toán công đoàn và thủ quỹ công đoàn. Mức chi phụ cấp này được quy định theo Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn và không cao hơn mức chi phụ cấp trách nhiệm phó chủ tịch công đoàn cơ sở.Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương:Công đoàn cơ sở cần chi tiền để trả lương và phụ cấp cho cán bộ công đoàn cơ sở theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn. Các khoản phải nộp theo lương cũng được tính và trả theo quy định.Chi khác:Công đoàn cơ sở cần chi tiền để hỗ trợ các hoạt động phối hợp với các Tổ chức Chính trị - Xã hội khác. Điều này có thể bao gồm các công việc hoàn thiện các thủ tục để đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn cơ sở cũng cần chi tiền để trả phụ cấp cho ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban nữ công quần chúng, ủy viên ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, với mức phụ cấp quy định theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.   Tất cả những khoản chi tiêu này đều phải tuân theo quy định của Điều 4 Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 7201/QĐ-TLĐ năm 2023 và các quy định khác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn cơ sở cần tuân thủ các quy định này để đảm bảo việc quản lý tài chính của công đoàn cơ sở được thực hiện một cách đúng đắn và hiệu quả.Kết luận: Quy định về nguồn thu và chi tài chính của Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp là một phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của Công đoàn diễn ra một cách minh bạch và hiệu quả. Các quy định này thường thay đổi tùy theo quốc gia và loại hình doanh nghiệp, vì vậy việc nắm vững thông tin cụ thể là rất quan trọng.Để tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan truy cập tại thủ tục pháp luật.
avatar
Lã Thị Ái Vi
230 ngày trước
Bài viết
Quy trình và thủ tục xác nhận Đảng viên Dự bị thành Đảng viên chính thức
Sau khi gia nhập Đảng, các đảng viên sẽ trải qua giai đoạn dự bị. Tuy nhiên, để được công nhận là đảng viên chính thức, đảng viên dự bị cần thực hiện các bước tiến hành thủ tục và kiểm tra. Quy trình xác định đảng viên chính thức bao gồm những gì?Giai đoạn dự bị của đảng viên Dựa theo Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định:-Người được gia nhập Đảng phải trải qua giai đoạn dự bị kéo dài 12 tháng, tính từ thời điểm mà chi bộ tổ chức nghi lễ gia nhập.Trong giai đoạn dự bị, chi bộ tiếp tục hướng dẫn, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức để thúc đẩy sự phát triển của đảng viên đó.-Sau khi hoàn thành giai đoạn dự bị, chi bộ sẽ xem xét và quyết định việc công nhận đảng viên chính thức cho từng cá nhân, dựa trên cách thức xem xét khi kết nạp vào Đảng; nếu đảng viên dự bị không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chi bộ sẽ đề xuất cấp ủy có thẩm quyền xem xét và quyết định loại bỏ tên khỏi danh sách đảng viên dự bị.-Nghị quyết của chi bộ về việc xác nhận đảng viên chính thức cần phải được cấp ủy có thẩm quyền thẩm định và quyết định.-Thời gian gia nhập Đảng của đảng viên chính thức sẽ được tính từ ngày được ghi chính thức trong quyết định gia nhập Đảng.Hồ sơ và thủ tục xem xét công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức (bao gồm cả trường hợp kết nạp lại)Theo Mục 4 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021, việc xem xét công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đòi hỏi các tài liệu sau:-Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng đảng viên mới: Đảng viên dự bị phải hoàn thành khóa học bồi dưỡng đảng viên mới, được tổ chức tại Trung tâm Chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên. Giấy chứng nhận này sẽ tuân theo mẫu do Ban Tổ chức Trung ương quy định.-Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị: Sau 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tiến hành kết nạp, đảng viên dự bị cần viết một bản tự kiểm điểm, bao gồm những ưu điểm và khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình như một đảng viên. Đồng thời, bản tự kiểm điểm này cũng phải đề xuất biện pháp khắc phục những khuyết điểm và vấn đề còn tồn tại. Bản tự kiểm điểm này sẽ được chuyển đến chi bộ để tiến hành xem xét và xác định việc công nhận đảng viên chính thức.-Bản nhận xét từ người được phân công giúp đỡ: Người được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị sẽ viết một bản nhận xét về đảng viên dự bị, nêu rõ các ưu điểm, khuyết điểm, quan điểm tư tưởng, nhận thức về Đảng, phẩm hạnh, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã được giao cho đảng viên dự bị. Bản nhận xét này sẽ được báo cáo cho chi bộ.-Bản nhận xét từ tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc và từ chi ủy nơi cư trú: Chi ủy cần tổng hợp ý kiến nhận xét từ tổ chức chính trị - xã hội mà đảng viên dự bị tham gia. Đồng thời, ý kiến nhận xét từ chi ủy hoặc chi bộ (đối với những nơi chưa có chi ủy) tại nơi cư trú của đảng viên dự bị cũng cần được bổ sung vào quá trình xem xét và báo cáo cho chi bộ.-Trong trường hợp đặc biệt, khi không thể thu thập ý kiến nhận xét từ chi ủy hoặc chi bộ tại nơi cư trú, sẽ tuân theo quy định của Ban Bí thư.*Nghị quyết của chi bộ và đảng ủy cơ sở cùng với quyết định xem xét công nhận đảng viên chính thức từ cấp ủy có thẩm quyền:Cách thức và nội dung của việc xem xét và quyết định xem xét công nhận đảng viên chính thức tại cấp chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), và đảng ủy cơ sở sẽ tuân theo hướng dẫn tại Điểm 3.6 và 3.7, Mục 3 trong Hướng dẫn số 01-HD/TW.Ngay khi có quyết định từ cấp có thẩm quyền xác nhận đảng viên chính thức, chi bộ sẽ thông báo quyết định này trong cuộc họp của chi bộ gần nhất.Phương thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, và loại tên khỏi danh sách đảng viên Theo điểm 5.1 trong Mục 5 của Hướng dẫn 01-HD/TW, việc quyết định hoặc đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, và xóa tên khỏi danh sách đảng viên được thực hiện thông qua một trong hai hình thức sau đây:Biểu quyết bí mật;Biểu quyết bằng thẻ đảng viên.Hình thức biểu quyết sẽ được quyết định bởi hội nghị của chi bộ và hội nghị của cấp ủy. Trong trường hợp biểu quyết không đạt tỷ lệ quy định để ra quyết định hoặc đề nghị, kết quả biểu quyết phải được báo cáo đầy đủ lên cấp ủy có thẩm quyền để xem xét và quyết định tiếp theo.Thủ tục xóa tên của đảng viên dự bị vi phạm tư cách Theo Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021, việc loại tên khỏi danh sách đảng viên dự bị của những đảng viên dự bị vi phạm tư cách sẽ tuân theo các bước sau đây:Chi bộ sẽ tiến hành xem xét, và nếu có ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý việc loại tên đảng viên dự bị, chi bộ sẽ đưa ra nghị quyết và báo cáo cho cấp ủy cấp trên.Đảng ủy cơ sở sẽ tiến hành xem xét, và nếu có ít nhất hai phần ba số đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý việc loại tên đảng viên dự bị, đảng ủy cơ sở sẽ đưa ra nghị quyết và báo cáo cho cấp ủy có thẩm quyền.Ban thường vụ của cấp ủy có thẩm quyền trong việc kết nạp đảng viên sẽ xem xét và quyết định việc loại tên khỏi danh sách đảng viên dự bị. Nếu có trên một nửa số thành viên trong ban thường vụ biểu quyết đồng ý việc loại tên, ban thường vụ sẽ ra quyết định tương ứng.Đảng ủy cơ sở được ủy quyền trong việc kết nạp đảng viên sẽ quyết định việc loại tên đảng viên dự bị. Tuy nhiên, để thực hiện quyết định loại tên, đảng ủy cơ sở cần phải có sự đồng ý của ít nhất hai phần ba số đảng ủy viên đang hoạt động.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Điều gì liên quan đến việc chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị?Trả lời: Việc chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị liên quan đến quá trình chuyển từ tư cách đảng viên dự bị sang tư cách đảng viên chính thức sau thời gian dự bị và qua các thủ tục xác định tư cách này.Câu hỏi: Hiện nay, mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức mới nhất là gì? Trả lời: Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức mới nhất là biểu mẫu tài liệu yêu cầu để đảng viên dự bị chuyển từ tư cách này sang tư cách đảng viên chính thức. Nó bao gồm các thông tin và bước cần thiết để thực hiện quá trình chuyển đổi này.Câu hỏi: Có thể cho biết về kịch bản họp xét chuyển đảng chính thức? Trả lời: Kịch bản họp xét chuyển đảng chính thức thường bao gồm việc triệu tập cuộc họp của chi bộ để xem xét và quyết định việc chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Trong cuộc họp, thông tin về đảng viên dự bị, quá trình dự bị và các bước đã thực hiện sẽ được trình bày, và sau đó sẽ tiến hành biểu quyết để quyết định về việc chuyển đảng chính thức.Câu hỏi: Làm thế nào để viết hồ sơ chuyển đảng chính thức một cách hiệu quả? Trả lời: Để viết hồ sơ chuyển đảng chính thức một cách hiệu quả, bạn cần làm theo mẫu hồ sơ yêu cầu và cung cấp thông tin đầy đủ về quá trình dự bị của bạn, ưu điểm, khuyết điểm, và ý kiến nhận xét từ người phân công giúp đỡ. Hãy chú ý đến việc trình bày rõ ràng, logic và sử dụng ngôn ngữ chính xác.Câu hỏi: Hồ sơ chuyển đảng chính thức mới nhất có những điều gì quan trọng? Trả lời: Hồ sơ chuyển đảng chính thức mới nhất cần chứa các tài liệu và thông tin cần thiết để thể hiện quá trình dự bị của bạn, bao gồm bản tự kiểm điểm, bản nhận xét từ người phân công giúp đỡ và từ tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc, cũng như các giấy tờ liên quan khác.Câu hỏi: Họp chi bộ xét chuyển đảng chính thức diễn ra như thế nào? Trả lời: Họp chi bộ xét chuyển đảng chính thức thường bắt đầu bằng việc triệu tập cuộc họp của chi bộ. Trong cuộc họp, thông tin về việc chuyển đảng chính thức của đảng viên dự bị sẽ được trình bày, các ý kiến và biểu quyết từ các thành viên chi bộ sẽ quyết định về việc chuyển đảng chính thức hay không.Câu hỏi: Nghị lễ nào liên quan đến việc công nhận đảng viên chính thức? Trả lời: Nghị lễ công nhận đảng viên chính thức thường là một sự kiện quan trọng trong quá trình chuyển từ tư cách đảng viên dự bị sang tư cách đảng viên chính thức. Trong nghị lễ này, đảng viên chính thức sẽ được công nhận và giao lễ vật, thể hiện sự cam kết của họ đối với Đảng.Câu hỏi: Làm thế nào để viết hồ sơ chuyển đảng chính thức năm 2024? Trả lời: Để viết hồ sơ chuyển đảng chính thức năm 2024, bạn cần sử dụng mẫu hồ sơ và các hướng dẫn mới nhất từ cấp ủy hoặc tổ chức chính trị - xã hội nơi bạn tham gia. Hãy tuân thủ đúng quy trình và cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết và chính xác về quá trình dự bị và đánh giá của bạn.
avatar
Hồng Ngân Phạm
255 ngày trước
Bài viết
Công ty không có công đoàn: Ai sẽ bảo vệ người lao động?
Trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển, quyền lợi của người lao động đang trở thành một vấn đề nóng bỏng. Cùng đi sâu vào phân tích và hiểu rõ hơn về vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động.1. Công ty không có công đoàn: Ai sẽ bảo vệ người lao động?Trong nhiều doanh nghiệp, sự vắng mặt của một công đoàn cơ sở gây ra nhiều băn khoăn và lo lắng. Cơ quan pháp luật của Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của việc này và đã đưa ra các quy định rõ ràng trong Điều 17 của Luật Công đoàn 2012.Theo Điều 17 Luật Công đoàn 2012:"Ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu.”Vậy nên, ngay cả khi một công ty không có công đoàn cơ sở, người lao động vẫn có cơ quan để gửi yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình. Công đoàn cấp trên trực tiếp công đoàn cơ sở sẽ chịu trách nhiệm đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong trường hợp này.2. Công đoàn có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ quyền của người lao động?Luật Công đoàn 2012, qua Điều 10, rõ ràng vạch ra các trách nhiệm của công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động:Tư vấn và hướng dẫn: Công đoàn giúp người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc giao kết và thực thi hợp đồng lao động.Thương lượng và giám sát: Công đoàn đại diện cho tập thể người lao động trong việc thương lượng, ký kết và giám sát thoả ước lao động tập thể.Tham gia xây dựng và giám sát: Công đoàn cùng đơn vị sử dụng lao động tham gia xây dựng và giám sát các tiêu chí như thang lương, định mức lao động và quy chế trả lương.Giải quyết vấn đề: Công đoàn đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ.Tư vấn pháp luật: Công đoàn tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật dành cho người lao động.Giải quyết tranh chấp: Công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động cùng với các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền.Bảo vệ quyền lợi: Khi quyền và lợi ích của người lao động bị xâm phạm, công đoàn có trách nhiệm kiến nghị và đại diện cho người lao động trong việc khởi kiện tại Toà án.Đình công: Công đoàn có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.Như vậy, Điều 10 của Luật Công đoàn 2012 đã đặt ra một loạt các trách nhiệm mà mỗi công đoàn cần tuân theo nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.3. Người lao động khi tham gia công đoàn được hưởng những quyền lợi gì?Khi tham gia vào công đoàn, theo Điều 18 của Luật Công đoàn 2012, người lao động sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:Đại diện và bảo vệ quyền lợi: Người lao động có quyền yêu cầu công đoàn đại diện và bảo vệ quyền lợi của mình khi chúng bị xâm phạm.Tham gia vào hoạt động của Công đoàn: Họ có quyền được thông tin, thảo luận, đề xuất và tham gia biểu quyết trong các hoạt động của công đoàn.Tư vấn và trợ giúp pháp lý: Người lao động có thể tận dụng sự tư vấn và trợ giúp về pháp luật từ công đoàn, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động.Hỗ trợ trong việc tìm việc và học nghề: Công đoàn giúp người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm và hỗ trợ họ trong việc học nghề.Hỗ trợ tinh thần và vật chất: Khi gặp khó khăn, người lao động được công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ, đặc biệt trong trường hợp ốm đau hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Tham gia các hoạt động văn hóa và giải trí: Người lao động có quyền tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch do công đoàn tổ chức.Gửi kiến nghị: Họ có quyền đề xuất và kiến nghị với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về việc thực hiện các chế độ, chính sách và pháp luật liên quan đến người lao động.Với những quyền lợi này, công đoàn đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.Kết luận:Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trong môi trường làm việc, nơi có sự hiện diện của công đoàn, người lao động thường có nhiều cơ hội hơn để nắm bắt và bảo vệ quyền của mình. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có công đoàn, công đoàn cấp trên sẽ trở thành người đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Dù vậy, câu hỏi đặt ra là: Thành Lập Công Đoàn Trong Công Ty Có Bắt Buộc Không?. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này cũng như nắm bắt đầy đủ các thông tin liên quan đến thủ tục pháp luật, bạn có thể tham khảo tại Thủ tục pháp luật.Bạn có thể tham khảo thêm về việc Thành Lập Công Đoàn Trong Công Ty Có Bắt Buộc Không? để hiểu rõ hơn về vấn đề này hoặc các vấn đề liên quan Thủ tục pháp luật. 
avatar
Hồng Ngân Phạm
255 ngày trước
Bài viết
Thành Lập Công Đoàn Trong Công Ty Có Bắt Buộc Không?
Trong bầu không khí thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ, việc có một tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động trở nên cực kỳ quan trọng. Và đó chính là Công đoàn. Nhưng liệu mỗi doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không?Công đoàn được hiểu như thế nào?Công đoàn, theo quy định tại Điều 1 của Luật Công đoàn 2012, là một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động. Được thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện, công đoàn là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, với sự lãnh đạo từ Đảng Cộng sản Việt Nam.Nhiệm vụ của công đoàn bao gồm:Đại Diện Quyền Lợi Người Lao Động: Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác. Đồng thời, nó cũng đại diện cùng với các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế và xã hội trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.Tham Gia Quản Lý Nhà Nước và Kinh Tế - Xã Hội: Công đoàn có vai trò tham gia vào quản lý nhà nước và quản lý kinh tế - xã hội. Nó tham gia cùng với các cơ quan khác trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp.Tuyên Truyền và Vận Động: Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người lao động tham gia vào việc học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Hơn nữa, nó còn thúc đẩy sự tuân thủ pháp luật và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Như vậy, công đoàn không chỉ đại diện quyền lợi của người lao động mà còn đóng góp quan trọng vào quản lý xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.Thành Lập Công Đoàn Trong Công Ty Có Bắt Buộc Không?Dựa trên Điều 6 của Luật Công đoàn 2012:"Điều 6. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn:Việc thành lập Công đoàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện và hoạt động theo cơ chế tập trung dân chủ.Hoạt động của Công đoàn tuân thủ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời phù hợp với hướng dẫn, chủ trương và chính sách của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước."Căn cứ vào nội dung Điều 6, có thể thấy rằng việc thành lập Công đoàn hoàn toàn dựa trên ý muốn và quyết định tự nguyện của người lao động trong một tổ chức hay doanh nghiệp. Điều này có nghĩa, không có quy định pháp lý nào bắt buộc một doanh nghiệp hoặc tổ chức phải có Công đoàn. Tuy nhiên, sự tồn tại của Công đoàn giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời đảm bảo rằng hoạt động của doanh nghiệp luôn tuân thủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.Công ty muốn thành lập công đoàn phải đáp ứng các điều kiện nào?Theo Điều 13 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 và Điều 11 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020, điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở được quy định như sau:Đơn vị Sử Dụng Lao Động: Công đoàn cơ sở có thể được hình thành tại các đơn vị sau:Doanh Nghiệp: Áp dụng cho tất cả các thành phần kinh tế, bao gồm cả:Công ty con trong nhóm công ty.Chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương khác.Hợp Tác Xã: Những hợp tác xã sử dụng lao động dựa theo pháp luật về lao động.Đơn Vị Sự Nghiệp: Cả đơn vị công lập và ngoài công lập hạch toán độc lập.Cơ Quan Nhà Nước và Tổ Chức: Bao gồm tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, và tổ chức xã hội - nghề nghiệp.Cơ Quan và Tổ Chức Nước Ngoài: Tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và sử dụng lao động người Việt Nam.Cơ Quan và Tổ Chức Khác: Những đơn vị này phải sử dụng lao động dựa theo quy định của pháp luật về lao động.Trường Hợp Đặc Biệt: Đối với những đơn vị sử dụng lao động mà không đáp ứng đủ điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở riêng, hoặc dựa vào nguyện vọng của người lao động, họ có thể lựa chọn hình thức thành lập công đoàn cơ sở ghép với các đơn vị sử dụng lao động khác.Như vậy, việc thành lập công đoàn cơ sở không chỉ giới hạn ở doanh nghiệp mà còn mở rộng cho các tổ chức, cơ quan, và đơn vị sử dụng lao động khác, nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động trong môi trường làm việc của họ.Trình tự thủ tục thành lập công đoàn?Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020, trình tự thủ tục thành lập công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở như sau:Bước 1: Lập Ban Vận ĐộngNgười lao động ở những nơi chưa có công đoàn cơ sở hoặc nghiệp đoàn cơ sở tự nguyện lập Ban Vận Động để chuẩn bị cho việc thành lập công đoàn.Bước 2: Tuyên Truyền và Vận ĐộngBan Vận Động sẽ tiến hành các hoạt động tuyên truyền và vận động người lao động.Nhận đơn xin gia nhập công đoàn từ những người lao động mong muốn tham gia.Bước 3: Tổ Chức Đại HộiKhi đáp ứng đủ các điều kiện quy định cho việc thành lập công đoàn, Ban Vận Động sẽ tổ chức đại hội để chính thức thành lập công đoàn cơ sở hoặc nghiệp đoàn cơ sở.Tiến hành đăng ký với công đoàn cấp trên.Bước 4: Nhận Sự Công NhậnCông đoàn cấp trên sẽ xem xét và quyết định công nhận công đoàn cơ sở hoặc nghiệp đoàn cơ sở mới thành lập.Bước 5: Bắt Đầu Hoạt Động Chính ThứcCông đoàn cơ sở hoặc nghiệp đoàn cơ sở mới thành lập sẽ chính thức bắt đầu hoạt động sau khi có quyết định công nhận từ công đoàn cấp trên.Trách nhiệm của Công Đoàn Cấp TrênHỗ trợ lập Ban Vận Động.Hỗ trợ Ban Vận Động về nội dung, phương thức tuyên truyền và tổ chức đại hội.Xem xét và quyết định việc công nhận hoặc không công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở mới thành lập.Trong trường hợp người lao động không có khả năng tổ chức Ban Vận Động, công đoàn cấp trên sẽ trực tiếp tiến hành các công việc liên quan đến việc thành lập công đoàn cơ sở hoặc nghiệp đoàn cơ sở.Lưu ý:Trong trường hợp công đoàn cơ sở hoặc nghiệp đoàn cơ sở không đủ điều kiện tồn tại và hoạt động, công đoàn cấp trên sẽ quyết định việc giải thể.Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện Điều này.Tóm lại, việc thành lập công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa người lao động và công đoàn cấp trên. Việc này không chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động mà còn góp phần tăng cường sức mạnh tổ chức của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động.Một câu hỏi được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt trong các doanh nghiệp không có công đoàn thì xử lý kỷ luật như thế nào?. Bạn có thể tại khảo bài viết tại đây hoặc các vấn đề liên quan tại ttpl.vn 
avatar
Nguyễn Minh Tiến
897 ngày trước
Bài viết
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Bộ Nội vụ đã có Thông tư 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.Theo Thông tư này, 07 văn bản liên quan đến công chức bị bãi bỏ toàn bộ gồm:STT Tên văn bản 1Thông tư số 01/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân. 2Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. 3Thông tư số 04/2009/TT-BNV ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009/TT-BNV hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.  4Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. 5Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 6Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 7Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.  Thông tư này có hiệu lực từ 20/12/2021. 
Bài viết được xem nhiều nhất
Bài viết
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoXem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà NộiLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘTải ngay mẫu Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân tại phần ảnh tại bài viết hoặc tại phần bình luận của bài viết bạn nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
Bài viết
[MỚI]Địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệpTừ 2021, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm cả tên doanh nghiệp. Đây là nội dung mới được Quốc hội đề cập đến tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhCụ thể, Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ:Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không yêu cầu với địa điểm kinh doanh mà chỉ quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm cụm từ “chi nhánh” với chi nhánh, cụm từ “văn phòng đại diện” với văn phòng đại diện.  Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhNgoài ra, Điều 41 Luật 2020 cũng có quy định cụ thể với tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh gồm:– Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;– Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Trong đó, tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu… do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh* Thành phần hồ sơTheo Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:– Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-11 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.– Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ: người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực.* Số lượng hồ sơ: 01 bộTrình tự thủ tục lập địa điểm kinh doanhBước 1: Nộp hồ sơCó 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh.Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh . Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng.Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơBước 3: Nhận kết quả* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc* Lệ phí giải quyết:– 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.– Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.Trên đây là bài viết tham khảo về một số quy định mới về hộ kinh doanh từ năm 2021. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
Bài viết
Trong bối cảnh tài chính cá nhân ngày càng phổ biến, các tổ chức tín dụng chơi một vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền mặt và dịch vụ tài chính cho người dân. Trong số những tổ chức này, FE Credit là một cái tên được nhiều người biết đến, đặc biệt trong lĩnh vực đòi nợ. Họ thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo khách hàng tuân thủ thỏa thuận và trả nợ đúng hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách FE Credit thực hiện quy trình đòi nợ và những điều quy định liên quan.1. Fe credit được hiểu là gì?Fe Credit bắt đầu hoạt động vào năm 2015 sau khi trước đó là một phần của VPBank, một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở đi, FE Credit đã hoạt động độc lập dưới tư cách là Công ty TNHH Tài chính FE Credit.Kể từ đó, FE Credit đã phục vụ hơn 10 triệu người dân thông qua mạng lưới gồm hơn 13,000 điểm bán hàng và hơn 17,500 nhân viên, cùng với hơn 9,000 đối tác. Chủ yếu, FE Credit chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tiêu dùng như vay tiền mặt, thẻ tín dụng, vay mua xe máy và vay mua điện thoại di động.Chúng ta đã quen thuộc với FE Credit qua các chương trình mua sắm trả góp 0% tại các đại lý bán hàng điện máy và xe hơi trên toàn quốc. Đây là một phương thức nhanh chóng và tiện lợi để đáp ứng nhu cầu vay tiền của những người cần tài chính gấp.2. Fe credit đòi nợ hiện nay như thế nào?Để thu hồi khoản nợ từ những người vay tiền không tuân thủ hoặc cố ý không trả nợ, nhân viên đội ngũ đòi nợ của FE Credit thực hiện các phương thức sau:Nhắn tin đòi nợ: Đây là một trong những phương thức phổ biến để đòi nợ. Ban đầu, tin nhắn từ nhân viên đòi nợ sẽ mang tính nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng nếu không nhận được phản hồi hoặc thanh toán, tin nhắn sẽ trở nên cứng rắn. Ban đầu, sẽ có nhắn tin qua điện thoại.Liên hệ qua mạng xã hội: Trong trường hợp người vay không phản hồi tin nhắn hoặc cuộc gọi, bộ phận đòi nợ có thể thực hiện liên hệ thông qua mạng xã hội.Cuộc gọi điện thoại đòi nợ: FE Credit sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, do đó, khó nhận biết cuộc gọi từ họ. Một số người có thể cố gắng chặn cuộc gọi từ FE, nhưng không thể chặn được tất cả.Tăng cường áp lực: Nếu người vay tiếp tục không trả tiền, nhân viên đòi nợ sẽ tăng cường áp lực theo từng cấp độ. FE Credit có thể thậm chí đưa vụ việc ra tòa án nếu người vay không hợp tác.Liên quan đến người thân: Khách hàng sẽ cung cấp danh sách bạn bè và người thân cho FE Credit, bao gồm tên, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, để FE Credit nhắc nhở người vay trả nợ. Đây là một hình thức đòi nợ khiến cho cả người vay và người thân cảm thấy không thoải mái, vì nó tiết lộ thông tin cá nhân về tình trạng nợ của người vay.Vậy nếu bạn không trả hoặc cố ý không trả nợ, FE Credit sẽ thực hiện các biện pháp đòi nợ như nhắn tin, cuộc gọi điện thoại, và thậm chí làm phiền người thân. Mức độ của các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác của người vay.3. Quy trình fe credit đòi nợ như thế nào? Quy trình đòi nợ của FE Credit tuân theo một chuỗi bước như sau:Nhắc nhở trước hạn: Trước khi hạn trả nợ hoặc kỳ trả góp đến gần, nhân viên của FE Credit sẽ liên hệ với khách hàng. Họ sẽ thông báo địa điểm và ngày tháng thanh toán nếu khách hàng phản hồi.Liên tục nhắc nhở: Nếu khách hàng không tuân thủ thời hạn trả nợ, nhân viên sẽ tiếp tục gọi điện thoại và nhắn tin nhắc nhở. Nếu khách hàng không phản hồi hoặc ngắt kết nối, FE Credit sẽ tăng cường áp lực thông qua các cuộc gọi từ những người khác với mức độ đòi nợ tăng dần.Đòi nợ qua mạng xã hội: FE Credit sẽ tiếp tục đòi nợ trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo nếu cuộc gọi điện thoại không đạt được. Các thông điệp có thể trở nên khó chịu và đe dọa kiện ra tòa.Liên hệ với bạn bè hoặc người thân: Trong một nỗ lực cuối cùng, FE Credit có thể liên hệ với danh sách bạn bè hoặc người thân được cung cấp bởi khách hàng. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây xung đột và mất mát mối quan hệ.Gửi giấy báo nợ: Nếu không có sự hợp tác từ khách hàng, FE Credit sẽ gửi giấy báo nợ đến địa chỉ được ghi trong hợp đồng vay.Tố tụng tại tòa: Trong những trường hợp với số nợ lớn, FE Credit có thể đưa vụ việc ra tòa để giải quyết và đòi nợ một cách hợp pháp.Vậy, quy trình đòi nợ sẽ tăng dần theo mức độ trì hoãn trả nợ của người vay, và FE Credit sẽ áp dụng biện pháp đòi nợ tương ứng cho đến khi nợ được thanh toán hoàn toàn.4. Fe Credit đòi nợ làm phiền liên tục cần phải làm gì?Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN, các biện pháp đôn đốc và thu hồi nợ phải tuân theo nguyên tắc phù hợp với đặc thù của khách hàng, các quy định của pháp luật, và chỉ có thể được áp dụng sau khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo mật thông tin của khách hàng phải được tuân theo quy định của pháp luật. Do đó, không được áp dụng các biện pháp như sau:Đe dọa khách hàng: Không được sử dụng các biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa là 05 lần trong một ngày, nhưng phải tuân theo khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối.Thu hồi nợ đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ: Không được áp dụng các biện pháp đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức hoặc cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ.Căn cứ vào quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, việc sử dụng thông tin số để đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, hoặc vu khống uy tín của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.Vậy nếu trong trường hợp FE Credit đòi nợ nhiều lần mà không có nghĩa vụ trả nợ từ phía khách hàng hoặc không có quan hệ gì với người vay, người bị làm phiền có thể liên hệ với doanh nghiệp viễn thông mà họ là khách hàng hoặc gửi đơn khiếu nại cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để yêu cầu giải quyết.Kết luận:FE Credit là một trong những tổ chức tài chính quan trọng tại Việt Nam, và việc họ đòi nợ là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, quá trình đòi nợ phải tuân theo quy định của pháp luật và phải được thực hiện một cách công bằng và đúng luật. Khách hàng cũng cần hiểu rằng trách nhiệm trong việc trả nợ là rất quan trọng, và việc hợp tác với FE Credit có thể giúp tránh được những tình huống không mong muốn. 
Bài viết
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
Bài viết
Bảo hiểm thất nghiệp là một cơ chế quan trọng, giúp hỗ trợ người lao động trong những giai đoạn khó khăn khi họ mất việc làm. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của quỹ bảo hiểm thất nghiệp, việc xác định mức đóng cũng như hiểu rõ nguồn hình thành của quỹ này là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ phân tích và giải đáp những thắc mắc liên quan đến mức đóng và nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người đọc có cái nhìn sâu rộng và đầy đủ hơn về vấn đề này.Bảo hiểm thất nghiệp là gì?Trong bối cảnh kinh tế phức tạp, bảo hiểm thất nghiệp trở thành một giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người lao động.Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ giúp bù lại một phần thu nhập cho những người mất việc, đồng thời hỗ trợ họ trong việc đào tạo nghề và tìm kiếm cơ hội làm việc mới, dựa trên việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).Nhờ vào sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhiều người lao động đã tìm ra cách giải quyết vấn đề việc làm, khẳng định vị thế của mình trên thị trường lao động và đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội.Mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp được xác định như nào?Mức đóng góp và trách nhiệm trong việc đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) được quy định cụ thể theo Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm năm 2013. Theo đó:- Mỗi người lao động cần đóng 1% từ tiền lương hàng tháng của mình.- Người sử dụng lao động cũng phải đóng 1% từ quỹ lương hàng tháng dành cho nhân viên đang tham gia BHTN.- Nhà nước cam kết hỗ trợ thêm tối đa 1% từ quỹ lương hàng tháng cho việc đóng góp BHTN, với ngân sách được đảm bảo bởi chính phủ trung ương.Tổng cộng, mức đóng góp vào Quỹ BHTN là 3%, với 1% từ người lao động, 1% từ người sử dụng lao động, và 1% từ sự hỗ trợ của nhà nước.Quỹ BHTN hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:- Đóng góp từ người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ từ nhà nước.- Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư của Quỹ BHTN.- Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lãi từ việc trễ hạn đóng góp BHTN và các khoản thu hợp pháp khác.Quỹ BHTN được sử dụng cho các mục đích sau:- Thanh toán trợ cấp thất nghiệp.- Hỗ trợ đào tạo, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để giữ việc làm cho người lao động.- Hỗ trợ học nghề.- Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm.- Chi trả bảo hiểm y tế cho người nhận trợ cấp thất nghiệp.- Chi phí quản lý BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.- Đầu tư để bảo toàn và phát triển Quỹ.Phương thức đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?Cách thức đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) diễn ra hàng tháng theo các quy định sau:- Người sử dụng lao động cần đóng góp vào BHTN theo tỷ lệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm 2013. Họ cũng cần trích một phần từ lương của nhân viên theo tỷ lệ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 của cùng một luật, để đóng góp vào Quỹ BHTN.- Sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Quỹ BHTN tuân theo nguyên tắc đảm bảo số dư quỹ hàng năm ít nhất bằng hai lần tổng chi cho các chế độ BHTN và chi phí quản lý của năm trước. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không vượt quá 1% quỹ lương hàng tháng dành cho BHTN của những người đang tham gia. Cách thức chuyển kinh phí như sau:Vào quý IV mỗi năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dựa trên dự toán thu-chi BHTN được phê duyệt để xác định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN của năm trước, tuân theo quy định tại Khoản 1 của Điều này. Số kinh phí này sẽ được gửi đến Bộ Tài chính để chuyển vào Quỹ BHTN một lần.Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo quyết toán từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chấp thuận, Bộ Tài chính sẽ thẩm định và quyết định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN năm trước. Nếu kinh phí mà Bộ Tài chính đã cấp nhiều hơn số tiền cần hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải trả lại phần chênh lệch cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, nếu số tiền cấp ít hơn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung trong năm tiếp theo.Kinh phí hỗ trợ Quỹ BHTN đều được bảo đảm bởi ngân sách trung ương, từ nguồn chi đảm bảo xã hội đã được Quốc hội quyết định.Kết luận Mức đóng góp phải được xác định một cách hợp lý để đảm bảo quỹ có đủ kinh phí hoạt động và cùng lúc đó, không tạo áp lực tài chính quá lớn lên người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, việc hình thành quỹ từ nhiều nguồn khác nhau cần được quản lý chặt chẽ và minh bạch, điều này đòi hỏi sự phối hợp mật thiết giữa các cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, và người lao động. Một hiểu biết đầy đủ và chi tiết về các khía cạnh này sẽ giúp người lao động cảm thấy an tâm hơn với quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thúc đẩy sự tham gia tích cực và từ đó góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Nếu có thắc mắc khác liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết. 
Bài viết
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện Chỉ thị 16 ở 19 tỉnh thành phía Nam thêm 14 ngày, yêu cầu "ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không để người dân rời khỏi nơi cư trú sau ngày 31/7...Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hôm nay, 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 1063 chỉ đạo hoạt động chống dịch.Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian qua.Thủ tướng quán triệt, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.Người dân không rời nơi cư trú sau ngày 31/7Các cơ quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy"; tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn.Chính quyền tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy), thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức đưa đón người dân.Tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.Thủ tướng quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969 ngày 17/7/2021.Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trước khi quyết định.
Bài viết
Đăng ký bằng cách đi tới Link TTPL.VNNhấp vào tài khoản chọn đăng kýChọn Doanh nghiệpNếu bạn là Doanh nghiệp thường Hãy chọn Doanh nghiệpNếu bạn là công ty luật hãy chọn Công ty LuậtLưu ý: khi bạn chọn sẽ xuất hiện vành vàng ở loại hình bạn chọn, nếu không chọn sẽ gây lỗiĐiền thông tin theo hướng dẫnLưu ý: Email và số điện thoại phải có thực, tránh trường hợp mất tài khoản sau nàyĐăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã dùngLưu ý: bạn cũng có thể dùng Số điện thoại và mật khẩu để đăng nhậpĐăng nhập vào sử dụng phần mềm quản lý công việcBạn có thể đăng nhập ngay bằng phần Dashboard tuy nhiên nếu muốn dùng tài khoản Pro (đầy đủ quyền) Hãy sử dụng nút mua ( Miễn phí)Hãy mua gói LGZ DIAMOND - Hiện tại đang miễn phí trọn đờiNhư vậy bạn đã tạo được một công ty hoàn chỉnh cho mình, Hãy thêm nhân viên và tiếp tục hoạt động miễn phí.Hotline:Hướng dẫn kỹ thuật: 0888889225Hướng dẫn chung: 0888889366