0888889366
Danh mục
LUẬT VIÊN CHỨC
Văn An
52 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục Thành Lập Hội Đồng Quản Lý Đơn Vị Công Lập Giao Thông Vận Tải
Để thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải thì cần đáp ứng những điều kiện gì?Để thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, cần tuân theo những điều kiện sau:Nguyên tắc và điều kiện thành lập Hội đồng quản lý:Nguyên tắc thành lập: a) Đơn vị sự nghiệp công lập phải tự bảo đảm các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư, và trong quá trình hoạt động của đơn vị, họ phải thành lập Hội đồng quản lý để ra quyết định về các vấn đề quan trọng. b) Trường hợp cần thiết hoặc dựa trên điều kiện cụ thể và yêu cầu quản lý, các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) sẽ quy định việc thành lập Hội đồng quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này.Điều kiện thành lập: Các đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:Được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.Được cơ quan có thẩm quyền công nhận và quyết định giao tài sản theo quy định của pháp luật.Theo quy định trên, để thành lập Hội đồng quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập cần đảm bảo có giá trị tài sản được xác định và được Nhà nước giao cho đơn vị theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, cùng với việc được cơ quan có thẩm quyền công nhận và quyết định giao tài sản theo quy định của pháp luật.Thủ tục thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tảiĐể thành lập Hội đồng quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân theo các bước sau đây:Bước 1: Lập hồ sơĐơn vị sự nghiệp công lập cần lập hồ sơ và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh) để được xem xét và quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng quản lý.Đề án thành lập Hội đồng quản lý.Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý, bao gồm việc xác định mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên.Các tài liệu liên quan chứng minh đủ các điều kiện theo quy định.Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Hội đồng quản lý.Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).Bước 2: Thẩm định hồ sơViệc thẩm định hồ sơ được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như sau:Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban Tổ chức cán bộ thẩm định việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan Trung ương.Sở Nội vụ thẩm định việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Bước 3: Ra quyết định thành lập Hội đồng quản lýDựa vào điều kiện và tài liệu trong hồ sơ đề nghị, văn bản thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.Với những quy định này, thủ tục thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải được thực hiện một cách cụ thể và theo quy trình xác định để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong quá trình hoạt động của đơn vị.Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải có những nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng sau đây:Quyết định mục tiêu và kế hoạch phát triển: Hội đồng quản lý có quyền quyết định về mục tiêu, chiến lược, và kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập.Thiết lập quy chế tổ chức và hoạt động: Hội đồng quản lý thẩm định và thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, sau đó trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.Quyết định về tổ chức bộ máy và tài chính: Hội đồng quản lý quyết định chủ trương về việc xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, và bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động. Họ cũng đưa ra quyết định liên quan đến tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, và huy động các nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị.Định hướng hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ: Hội đồng quản lý quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, và phát triển khoa học công nghệ của đơn vị.Giám sát và đánh giá: Hội đồng quản lý giám sát việc thực hiện các nghị quyết của chính họ, cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị.Quyết định về bổ nhiệm và kỷ luật: Hội đồng quản lý đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.Báo cáo và thông báo: Hội đồng quản lý có quyền định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.Quyết định về tài chính và hoạt động chuyên môn: Hội đồng quản lý thông qua kế hoạch tài chính, mức phí của các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ, cũng như các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị.Với những nhiệm vụ và quyền hạn này, Hội đồng quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của hoạt động.Câu hỏi liên quanĐề án thành lập Hội đồng quản lý là gì và tại sao quan trọng trong quản lý công việc của một tổ chức?Đề án thành lập Hội đồng quản lý là kế hoạch xác định cơ cấu, vai trò, và trách nhiệm của Hội đồng quản lý. Nó quan trọng trong việc quyết định và giám sát việc thực hiện chiến lược, quản lý và phát triển của tổ chức.Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm những nhiệm vụ và trách nhiệm chính là gì?Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thường bao gồm việc thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm việc quản lý nguồn lực, tổ chức, và định hình chính sách để đảm bảo hoạt động hiệu quả của tổ chức.Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý cung cấp những quy định và hướng dẫn cụ thể nào?Thông tư này thường cung cấp hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản lý trong tổ chức công lập.Quy định về Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm những điều gì?Quy định này thường liệt kê và mô tả rõ ràng về việc thành lập Hội đồng quản lý, cấu trúc, quyền hạn, trách nhiệm, và quy định về hoạt động cũng như quản lý công việc của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp.Điều kiện cơ bản để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là gì?Điều kiện để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thường bao gồm các yêu cầu về mục tiêu, tổ chức, quản lý, và quy định theo quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của tổ chức công lập.
Văn An
61 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệp
Hồ sơ xét chuyển, bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Quy định mới nhấtHồ sơ xét chuyển, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là một phần quan trọng của quy trình này và được quy định cụ thể tại điều 36 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Dưới đây là các điểm quan trọng trong quy định này:Sơ yếu lý lịch viên chức: Theo quy định, sơ yếu lý lịch của viên chức cần được lập chậm nhất là 30 ngày trước khi hết hạn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh. Đồng thời, sơ yếu lý lịch này cần được xác nhận bởi cơ quan hoặc đơn vị sử dụng viên chức.Bản nhận xét, đánh giá: Người đứng đầu đơn vị sử dụng công chức hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị công lập cần phải đánh giá và nhận xét về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh công chức đúng quy định.Bản sao các văn bằng, chứng chỉ: Viên chức cần cung cấp bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến chức danh mà họ muốn dự thi hoặc xét thăng hạng.Bằng tốt nghiệp chuyên môn ngoại ngữ và tin học: Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn ngoại ngữ và tin học chuẩn đầu ra và phù hợp với yêu cầu chức danh mà họ muốn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng, thì có thể sử dụng bằng này thay cho chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.Miễn thi ngoại ngữ, tin học: Trong trường hợp viên chức được miễn thi ngoại ngữ, tin học theo quy định, họ sẽ được miễn chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.Yêu cầu khác: Ngoài các điểm đã nêu, còn có các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mà viên chức muốn dự thi hoặc xét thăng hạng. Điều này có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.Thủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệpThủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệp là quá trình chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức từ một vị trí công việc này sang một vị trí công việc khác, với mức độ phức tạp công việc tương ứng và theo yêu cầu vị trí việc làm mới. Đây là một quy trình quan trọng để đảm bảo phù hợp giữa chức danh nghề nghiệp và vị trí công việc của viên chức. Dưới đây là quy trình cụ thể:Bước 1: Thông báo về việc xét chuyển chức danh nghề nghiệpCơ quan chủ quản sẽ thông báo về việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp.Bước 2: Lập hồ sơ xét chuyển chức danh nghề nghiệpCơ quan có thẩm quyền sẽ lập hồ sơ xét chuyển chức danh nghề nghiệp của viên chức và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.Bước 3: Thành lập hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệpCơ quan có thẩm quyền sẽ tổng hợp hồ sơ và thành lập hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp.Bước 4: Họp hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cấp cơ sởHội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cấp cơ sở sẽ tổ chức cuộc họp để xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định.Bước 5: Phê duyệt và ban hành quyết định chuyển chức danh nghề nghiệpSau cuộc họp, tờ trình sẽ được lập và trình cán bộ quản lý có thẩm quyền để phê duyệt quyết định chuyển chức danh nghề nghiệp (nếu có). Quyết định sau đó sẽ được ban hành và hồ sơ xét chuyển chức danh nghề nghiệp sẽ được lưu trữ.Thăng hạng chức danh nghề nghiệpThăng hạng chức danh nghề nghiệp là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở một hạng cao hơn trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp. Quy trình thăng hạng cơ bản bao gồm các bước sau:Bước 1: Tổ chức thi/ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệpQuy trình bắt đầu bằng việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp dựa trên tiêu chuẩn và vị trí công việc cụ thể.Bước 2: Hội đồng tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệpHội đồng sẽ tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.Bước 3: Xác định người trúng tuyểnSau cuộc thi hoặc xét thăng hạng, người trúng tuyển sẽ được xác định.Bước 4: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệpNgười trúng tuyển sẽ được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp.Câu hỏi liên quan1. Chuyển ngạch viên chức giáo viên là quá trình như thế nào và cần thực hiện những bước nào?Trả lời:Chuyển ngạch viên chức giáo viên thường bao gồm các bước cụ thể như sau:Xác định Yêu Cầu và Tiêu Chí Chuyển Ngạch: Đầu tiên, viên chức cần xác định yêu cầu và tiêu chí cần thiết cho quá trình chuyển ngạch theo quy định của cơ quan quản lý.Nộp Hồ Sơ Chuyển Ngạch: Chuẩn bị hồ sơ cá nhân cần thiết và nộp tới cơ quan quản lý nhà nước, thường là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục.Kiểm Tra và Xác Nhận Hồ Sơ: Cơ quan quản lý sẽ kiểm tra hồ sơ và xác nhận đáp ứng các tiêu chí để chuyển ngạch.Bổ Nhiệm và Xác Nhận Chức Danh Mới: Sau khi hồ sơ được duyệt, viên chức sẽ được bổ nhiệm vào ngạch mới và có chức danh nghề nghiệp mới.2. Hồ sơ chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức gồm những thông tin cần thiết?Trả lời:Hồ sơ chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức thường bao gồm các thông tin cần thiết như:Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến chức danh nghề nghiệp.Thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc và bằng cấp.Các giấy tờ chứng minh về quá trình làm việc, thành tích trong nghề, hoặc các chứng nhận khác (nếu có).Hồ sơ đánh giá năng lực, kỹ năng, hoặc các bằng chứng về sự phát triển nghề nghiệp.3. Thông tư hướng dẫn chuyển ngạch viên chức cung cấp thông tin gì?Trả lời:Thông tư hướng dẫn chuyển ngạch viên chức thường cung cấp hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, tiêu chí, và các bước cần thiết để chuyển ngạch viên chức trong ngành công chức, nhằm tạo điều kiện thích hợp cho việc nâng cao chất lượng và năng lực nguồn nhân lực.4. Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức mới nhất cung cấp thông tin gì?Trả lời:Hướng dẫn xếp lương thông thường cung cấp thông tin về cách tính toán và xếp lương sau khi nâng ngạch, chuyển ngạch hoặc chuyển loại công chức, viên chức mới, bao gồm quy định về việc tính lương theo ngạch, bậc lương và các chính sách lương mới nhất áp dụng cho viên chức.5. Quy định mới nhất về thăng hạng viên chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức điều chỉnh điều gì?Trả lời:Quy định mới nhất thường điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy trình và các yêu cầu cụ thể trong quá trình thăng hạng viên chức, bao gồm cả thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng và năng lực của viên chức, đồng thời áp dụng các chính sách mới nhất của cơ quan quản lý công chức, viên chức. 
Nguyễn Phương Thảo
63 ngày trước
Bài viết
Hồ sơ dự tuyển viên chức mới nhất hiện nay
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng vào vị trí công việc cụ thể và làm việc tại các tổ chức hoặc đơn vị thuộc lĩnh vực công lập theo hình thức ký kết hợp đồng làm việc. Họ nhận lương từ nguồn quỹ lương của tổ chức hoặc đơn vị công lập theo những quy định được đề ra theo pháp luật.1. Quy định về căn cứ tuyển dụng viên chức theo pháp luậtHiện nay, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định rõ về căn cứ tuyển dụng viên chức như sau:- Việc tuyển dụng viên chức phải dựa trên nhu cầu thực tế của công việc, vị trí làm việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và nguồn quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này có nghĩa là việc chọn lựa viên chức phải tuân theo nguyên tắc quản lý chất lượng và cơ cấu lương thưởng của tổ chức.- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định rằng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sau đó báo cáo cơ quan quản lý viên chức hoặc đưa ra quyết định theo thẩm quyền trước mỗi kỳ tuyển dụng. Kế hoạch tuyển dụng này sẽ bao gồm:Số lượng người làm việc đang làm và số lượng người làm việc chưa sử dụng trong đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức;Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí công việc cụ thể;Số lượng vị trí làm việc cần tuyển dụng đối với người dân tộc thiểu số (nếu có), trong đó phải xác định rõ chỉ tiêu và cơ cấu dân tộc cần tuyển;Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển cho từng vị trí công việc;Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;Các điều khoản khác (nếu có).Thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng này, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ đảm bảo nguyên tắc tuyển dụng công bằng, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế của họ.2. Hồ sơ dự tuyển viên chức theo quy địnhTheo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, người trúng tuyển viên chức phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển. Hồ sơ này bao gồm:- Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, cùng với chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Điều này đồng nghĩa với việc người trúng tuyển cần cung cấp các tài liệu chứng minh trình độ, kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc.- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Điều này đảm bảo tính minh bạch và đạo đức trong quá trình tuyển dụng viên chức.Lưu ý: Khoản 2 Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP nêu rõ rằng, nếu người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sẽ hủy kết quả trúng tuyển của họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không được tham gia vào kỳ tuyển dụng tiếp theo và tên họ có thể được công khai trên các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.Kết luậnCác quy định về căn cứ tuyển dụng viên chức và hồ sơ dự tuyển viên chức trong Nghị định 115/2020/NĐ-CP đảm bảo quá trình tuyển dụng viên chức diễn ra theo cách công bằng, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tế của từng tổ chức và đơn vị. Để biết thêm chi tiết về các quy định và thủ tục pháp luật liên quan đến hồ sơ tuyển dụng viên chức, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết. 
Nguyễn Phương Thảo
68 ngày trước
Bài viết
Quy định mới nhất về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức
Việc xử lý kỷ luật không chỉ là một quy trình quan trọng để duy trì trật tự và tính công bằng trong tổ chức, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tin tưởng của công dân đối với hệ thống chính quyền. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét trình tự và thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức, một khía cạnh quan trọng trong quản lý công chức và quản lý hành vi của họ trong dịch vụ công.1. Các bước xử lý kỷ luật đối với viên chứcTheo Điều 32 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 của Nghị định 71/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2023, quy định về trình tự và thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức bao gồm ba bước chính như sau:Tổ chức họp kiểm điểm: Bước đầu tiên trong quy trình xử lý kỷ luật là tổ chức họp kiểm điểm. Tại đây, sẽ tiến hành xem xét thông tin và sự việc liên quan đến vi phạm của viên chức. Quá trình này giúp xác định mức độ vi phạm và cơ sở để tiếp tục xử lý kỷ luật.Thành lập Hội đồng kỷ luật: Sau khi họp kiểm điểm và nếu có căn cứ xử lý kỷ luật, bước tiếp theo là thành lập Hội đồng kỷ luật. Hội đồng này sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá và đưa ra quyết định liên quan đến xử lý kỷ luật của viên chức. Nó sẽ thực hiện công bằng và công khai để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình xử lý.Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật: Cuối cùng, cấp có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định cuối cùng về việc xử lý kỷ luật đối với viên chức. Quyết định này sẽ dựa trên các kết quả và đề xuất từ Hội đồng kỷ luật, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp và công bằng.Những bước này cùng nhau tạo nên quy trình xử lý kỷ luật đối với viên chức, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này.2. Trường hợp nào không cần tổ chức họp kiểm điểm, thành lập Hội đồng kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật?Theo Khoản 2 của Điều 32 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 của Nghị định 71/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2023, quy định về các trường hợp không thực hiện tổ chức họp kiểm điểm bao gồm:Xử lý kỷ luật khi viên chức vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ đến khi chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật.Viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.Đã tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật và viên chức đã nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình.=> Do đó, trong những trường hợp thuộc ba điểm trên, không cần thực hiện tổ chức họp kiểm điểm. Thay vào đó, chúng ta sẽ tiến hành thành lập Hội đồng kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật viên chức.Tại Khoản 3 của Điều 32 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 của Nghị định 71/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2023, quy định các trường hợp không cần thành lập Hội đồng kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật bao gồm:Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi vi phạm, trong đó có đề xuất cụ thể hình thức kỷ luật theo quy định.Viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng.Đã có quyết định xử lý kỷ luật về đảng, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP.Trường hợp viên chức đã bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, và đã có quyết định xử lý kỷ luật về đảng, thì có thể sử dụng kết luận về hành vi vi phạm (nếu có) mà không cần tiến hành điều tra, xác minh lại.3. Người thân của viên chức vi phạm có được tham gia chủ trì họp kiểm điểm viên chức không? Tại Khoản 2 của Điều 1 trong Nghị định 71/2023/NĐ-CP, đã thêm vào Khoản 11 vào Điều 2 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về nguyên tắc xử lý kỷ luật như sau:"Không được cử vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em ruột hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm bị xem xét xử lý kỷ luật là thành viên Hội đồng kỷ luật hoặc là người chủ trì cuộc họp kiểm điểm."Tại Khoản 1 của Điều 33 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP về trách nhiệm tổ chức cuộc họp kiểm điểm:Đối với viên chức quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thành phần dự họp.Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp kỷ luật. Trường hợp người đứng đầu, tất cả cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan sử dụng viên chức chủ trì cuộc họp.Như vậy, từ ngày 20/9/2023, đã có sự điều chỉnh về việc không cho phép người thân của viên chức, như vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em ruột hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm tham gia vào Hội đồng kỷ luật và không được phân công làm người chủ trì cuộc họp kiểm điểm.Trên đây là những quy định về Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức mới nhất từ 20/9/2023. Để biết thêm chi tiết về các quy định và thủ tục pháp luật liên quan đến xử lý kỷ luật đối với viên chức, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết.  
Nguyễn Diễm Quỳnh
70 ngày trước
Bài viết
Viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chính sách gì?
Đã có nhiều sự thay đổi quan trọng trong chính sách liên quan đến viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam. Thay đổi này được quy định rõ ràng tại Điều 60 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP, điều mà nhiều người quan tâm khi đối mặt với cuộc sống sau nghỉ hưu. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách này và cung cấp thông tin chi tiết hơn về các điều khoản và quy định liên quan.I. Viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chính sách gì?Tại Điều 60 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách và cơ chế quản lý đối với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực hiện ký hợp đồng vụ việc“Chế độ, chính sách và cơ chế quản lý đối với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực hiện ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập1. Viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ, việc với đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài lương hưu được hưởng theo quy định còn được hưởng khoản thù lao theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.2. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện làm việc phục vụ hoạt động chuyên môn quy định trong hợp đồng vụ, việc, bao gồm các quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 6 và Khoản 7 Điều 11 Luật Viên chức.3. Chế độ và thời gian làm việc của viên chức đã nghỉ hưu được quy định cụ thể trong hợp đồng vụ, việc ký với đơn vị sự nghiệp công lập.”Theo đó, chính sách dành cho viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập như sau:1. Lương Hưu và Khoản Thù LaoViên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2023 sẽ được hưởng nhiều quyền lợi quan trọng. Ngoài lương hưu được hưởng theo quy định, họ còn được hưởng một khoản thù lao theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Điều này giúp bảo đảm thu nhập ổn định và tăng cường sự ổn định tài chính sau khi nghỉ hưu.Khoản thù lao này thường được thỏa thuận dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm thâm niên công tác, vị trí công việc, và mức độ đóng góp trong quá trình làm việc. Điều này khuyến khích viên chức tiếp tục đóng góp cho đơn vị sự nghiệp công lập sau khi nghỉ hưu và đồng thời tạo động lực để họ duy trì hiệu suất làm việc cao.2. Điều Kiện Làm ViệcĐơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm các điều kiện làm việc để phục vụ hoạt động chuyên môn quy định trong hợp đồng vụ, việc. Điều này bao gồm cả việc bảo đảm các quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp, như quyền theo dõi và tham gia vào các hoạt động chuyên môn và quản lý, theo quy định tại Luật Viên chức.Cụ thể, viên chức đã nghỉ hưu sẽ được bảo đảm quyền tham gia vào các khóa đào tạo và sự nghiệp, nếu có. Điều này giúp họ duy trì và nâng cao kiến thức và kỹ năng, đồng thời cập nhật với các phát triển mới trong lĩnh vực công việc của họ.3. Thời Gian Làm ViệcChế độ và thời gian làm việc của viên chức đã nghỉ hưu được quy định cụ thể trong hợp đồng vụ, việc ký với đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này đảm bảo tính linh hoạt và thỏa thuận trong việc làm việc sau nghỉ hưu, dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên.Hợp đồng vụ việc thường quy định cụ thể về thời gian làm việc, cũng như mức độ cam kết công việc. Một số viên chức có thể chọn làm việc toàn thời gian trong khi người khác có thể ưu tiên làm việc bán thời gian để có thời gian dành cho gia đình và sở thích cá nhân.II. Trường hợp nào thời điểm nghỉ hưu đối với viên chức được tính lùi?Tại Điều 59 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định thủ tục nghỉ hưu đối với viên chức, thời điểm nghỉ hưu có thể được tính lùi lại trong các trường hợp sau đây:Trường Hợp Đặc Biệt: Trong trường hợp thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hoặc trong trường hợp viên chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con từ trần, bị Tòa án tuyên bố mất tích, hoặc bản thân và gia đình viên chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, thời điểm nghỉ hưu có thể tính lùi lại không quá 01 tháng.Trường Hợp Bệnh Nặng Hoặc Tai Nạn: Trong trường hợp viên chức bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn và có giấy xác nhận của bệnh viện, thời điểm nghỉ hưu có thể tính lùi lại không quá 03 tháng.Điều Trị Bệnh Dài Ngày: Đối với những trường hợp đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành và có giấy xác nhận của bệnh viện, thời điểm nghỉ hưu có thể tính lùi lại không quá 06 tháng.Điều này đảm bảo rằng các viên chức không phải đối mặt với áp lực nghỉ hưu đột ngột khi đang trong tình trạng sức khỏe yếu, và họ có đủ thời gian để chuẩn bị cho giai đoạn sau nghỉ hưu.III. Đơn vị quản lý viên chức đưa ra quyết định nghỉ hưu đối với viên chức trong thời gian nào?Tại khoản 7 Điều 59 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về các quy định liên quan đến quyết định nghỉ hưu:“Các quy định liên quan đến quyết định nghỉ hưu:a) Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu;b) Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại điểm a khoản này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để viên chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu;c) Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận ít nhất trước 03 ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu;d) Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, viên chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.”Thời điểm quyết định nghỉ hưu là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho nghỉ hưu của viên chức. Theo đó, trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu. Điều này đảm bảo tính đúng thời điểm và tạo điều kiện cho viên chức chuẩn bị tâm lý và công việc thay thế.Thời điểm quyết định nghỉ hưu cũng đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn công việc và khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc đời viên chức. Điều này thường được đánh giá cẩn thận và thông qua các quy trình quản lý và hành chính để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.Kết luậnChính sách dành cho viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2023 đã điều chỉnh rất cụ thể và chi tiết. Viên chức sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, bao gồm lương hưu, khoản thù lao, và điều kiện làm việc tốt. Thời điểm nghỉ hưu cũng có thể được tính lùi lại trong một số trường hợp. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình nghỉ hưu của viên chức.Tóm lại, việc thay đổi và cải thiện chính sách nghỉ hưu của viên chức là một phần quan trọng của sự phát triển và hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước. Nó không chỉ tạo điều kiện tốt hơn cho các viên chức sau nghỉ hưu mà còn góp phần nâng cao chất lượng công việc và hiệu suất làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này là một bước quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống viên chức chuyên nghiệp và hiệu quả hơn cho đất nước. 
Nguyễn Phương Thảo
74 ngày trước
Bài viết
Thủ tục Thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
Ngày 31/8/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1290/QĐ-LĐTBXH, liên quan đến việc công bố các thủ tục hành chính nội bộ trong khuôn khổ hệ thống hành chính nhà nước, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điểm đáng chú ý trong quyết định này là việc thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp của viên chức, đặc biệt trong lĩnh vực công tác xã hội. Dưới đây là một tóm tắt về nội dung quyết định:Thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực công tác xã hội theo Quyết định 1290/QĐ-LĐTBXH như sau:1. Trình tự thực hiệnĐể thực hiện quy định về thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp viên chức trong lĩnh vực công tác xã hội, quyết định 1290/QĐ-LĐTBXH đã xác định trình tự cụ thể như sau:- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng như các đơn vị sự nghiệp của địa phương, nếu có viên chức muốn tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không có điều kiện tổ chức thi riêng cho nhu cầu này, họ cần gửi danh sách tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cục Bảo trợ xã hội trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.- Cục Bảo trợ xã hội sẽ tổng hợp danh sách này và gửi đến Vụ Tổ chức cán bộ để tiến hành rà soát danh sách xem xét các trường hợp đủ điều kiện.- Sau khi rà soát và xác nhận danh sách các viên chức đủ điều kiện tham gia kỳ thi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi đề nghị xin ý kiến của Bộ Nội vụ để tiến hành tổ chức kỳ thi chung.Điều này giúp đảm bảo quy trình thi thăng hạng được thực hiện đúng quy định và công bằng cho tất cả viên chức trong lĩnh vực công tác xã hội.2. Cách thức thực hiệnCăn cứ theo Mục 5.2 Phần II Phụ lục của Quyết định số 1290/QĐ-LĐTBXH, có thể nộp danh sách trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.3. Thành phần và số lượng hồ sơ:Danh sách hồ sơ cần chuẩn bị gồm:- Công văn đề nghị của đơn vị.- Đơn xin dự thi.- Sơ yếu lý lịch viên chức, được lập không quá 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, phải có xác nhận của cơ quan hoặc đơn vị sử dụng viên chức.- Bản nhận xét, đánh giá từ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc từ người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức, theo quy định.- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.Ngoài ra, viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ và tin học theo quy định tương ứng với chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng, có thể sử dụng bằng tốt nghiệp làm thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.Các yêu cầu khác liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng cũng cần tuân theo. Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.4. Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:- Yêu cầu:Việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải tuân theo các yêu cầu sau:Căn cứ vào vị trí công việc và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, phải phù hợp với cơ cấu viên chức dựa trên chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải được tổ chức dựa trên nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và tuân theo đúng pháp luật.- Điều kiện thực hiện:Viên chức sẽ được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công tác xã hội nếu họ đáp ứng đủ các điều kiện sau:Tuân theo các điều kiện dự thi được quy định tại Điều 3 của Thông tư số 25/2017/TT-BLĐTBXH, bao gồm cả nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.Tuân theo các điều kiện dự thi được quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH, gồm các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bảng xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội.Thông tin chi tiết có trong Quyết định 1290/QĐ-LĐTBXH, có hiệu lực từ ngày 31/8/2023, và Quyết định này thay thế Quyết định 1828/QĐ-LĐTBXH.   
Nguyễn Trung Dũng
80 ngày trước
Bài viết
Thủ tục Chuyển Công Tác Đối với Viên Chức Giấy Tờ và Quy Định Cần Biết
Trong quá trình làm việc, việc luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức từ địa phương này sang địa phương khác, hoặc giữa các vùng, có thể là một quá trình phức tạp. Để thực hiện việc này, cần tuân thủ các quy định và thủ tục được quy định bởi cơ quan quản lý cán bộ, công chức. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số giấy tờ và thủ tục thường được yêu cầu trong quá trình luân chuyển nơi công tác của viên chức.Điều Kiện Điều Động và Luân Chuyển Viên ChứcLuật viên chức năm 2010, với các sửa đổi và bổ sung năm 2019, quy định về việc thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn, và chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức. Dưới đây là một số điều kiện và quy định quan trọng:Thay Đổi Nội Dung Hợp Đồng:Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên muốn thay đổi nội dung hợp đồng, phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Sau khi thỏa thuận, các bên có thể sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng.Trong thời gian thỏa thuận, các bên phải tuân theo nội dung đã ký kết. Nếu không đạt thỏa thuận, hợp đồng tiếp tục theo nội dung ban đầu hoặc thỏa thuận chấm dứt.Hợp Đồng Xác Định Thời Hạn:Đối với hợp đồng xác định thời hạn, trước khi hết hạn 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức.Nếu đơn vị còn nhu cầu và viên chức đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định, hợp đồng có thể tiếp tục.Trường hợp không tiếp tục, người đứng đầu đơn vị phải cung cấp lý do bằng văn bản.Tạm Hoãn và Chấm Dứt theo Luật Lao Động: Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng sẽ tuân theo quy định của pháp luật về lao động.Chuyển Công Tác:Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, hợp đồng làm việc sẽ chấm dứt và các chế độ, chính sách sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.Viên chức chuyển công tác phải chấm dứt hợp đồng với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.Nghỉ Hưu: Khi viên chức quyết định nghỉ hưu, hợp đồng làm việc sẽ chấm dứt tự động.Luật viên chức cho phép chuyển viên chức sang đơn vị sự nghiệp công lập khác để làm việc, tuy nhiên, quy định và thủ tục cụ thể phải tuân theo các điều kiện nêu trên. Việc chuyển công tác đối với viên chức phụ thuộc vào nhu cầu của đơn vị và sự đáp ứng của viên chức đối với các yêu cầu và quy định pháp luật.Thủ Tục Chuyển Nơi Công Tác Đối Với Viên ChứcViệc chuyển nơi công tác của viên chức đòi hỏi tuân theo các quy định và thủ tục cụ thể của pháp luật. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục thường gặp khi chuyển nơi công tác:Xác Định Yêu Cầu Chuyển Công Tác: Viên chức cần xác định rõ yêu cầu chuyển công tác của mình, bao gồm nơi công tác mới, lý do chuyển công tác, và thời gian dự kiến.Làm Đơn Xin Chuyển Công Tác: Viên chức phải viết đơn xin chuyển công tác, nêu rõ lý do và vị trí công việc mong muốn.Nộp Đơn Xin Chuyển Công Tác: Đơn xin chuyển công tác phải được nộp tới cơ quan, đơn vị nơi viên chức đang công tác. Cơ quan này sẽ xem xét và quyết định về việc chuyển công tác.Chấp Thuận và Quyết Định Chuyển Công Tác: Sau khi nhận được đơn xin chuyển công tác, cơ quan nơi viên chức đang công tác sẽ tiến hành xem xét và quyết định về việc chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu chuyển công tác. Quyết định này phải được thông báo cho viên chức bằng văn bản.Chuyển Công Tác và Thủ Tục Chuyển Đổi: Nếu yêu cầu chuyển công tác được chấp thuận, viên chức sẽ tiến hành chuyển công tác đến nơi mới. Trong quá trình này, viên chức phải thực hiện các thủ tục chuyển đổi địa điểm cư trú, gia đình, và học hành (nếu áp dụng).Thông Báo Đến Cơ Quan Quản Lý Nhân Sự: Viên chức cần thông báo cho cơ quan quản lý nhân sự tại nơi mới công tác để cập nhật thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan đến công việc và quyền lợi cá nhân.Chấm Dứt Hợp Đồng Cũ (nếu áp dụng): Nếu việc chuyển công tác đòi hỏi việc chấm dứt hợp đồng làm việc cũ, viên chức cần thực hiện các thủ tục liên quan và trả lại mọi tài liệu, tài sản, hoặc thiết bị công việc.Cập Nhật Hồ Sơ Công Tác: Viên chức cần cập nhật hồ sơ công tác tại nơi mới, bao gồm giấy tờ cá nhân, hồ sơ đào tạo, và các chứng chỉ liên quan.Nhận Chứng Nhận Chuyển Công Tác: Viên chức có thể được cấp chứng nhận chuyển công tác để làm căn cứ cho việc chuyển đổi địa điểm cư trú, học hành của gia đình, và các quyền lợi khác.Lưu ý rằng quy trình chuyển công tác có thể thay đổi tùy theo quy định của từng cơ quan, tổ chức, và ngành nghề. Viên chức nên liên hệ với cơ quan nhà nước, đơn vị công tác để biết thêm chi tiết về quy định và thủ tục cụ thể.Câu hỏi liên quan1. Câu hỏi: Quy định và thủ tục chuyển công tác viên chức y tế từ tỉnh này sang tỉnh khác là gì?Trả lời: Quy định và thủ tục chuyển công tác viên chức y tế từ tỉnh này sang tỉnh khác thường được điều chỉnh bởi cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức y tế. Dưới đây là một tóm tắt chung về quy trình thông thường:Văn bản đồng ý cho viên chức chuyển công tác: Đầu tiên, viên chức y tế cần xin đồng ý từ cả tỉnh cũ và tỉnh mới để được chuyển công tác. Văn bản này thường do cơ quan quản lý nhà nước hoặc sở y tế cấp.Hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức: Viên chức phải chuẩn bị hồ sơ cá nhân, bao gồm các tài liệu như quyết định tuyển dụng, bằng cấp, giấy tờ tùy thân, và các văn bản liên quan đến quá trình công tác tại tỉnh cũ.Văn bản nhất trí cho chuyển công tác: Sau khi đồng ý, tỉnh mới cần có văn bản chấp thuận việc chuyển công tác. Thông thường, cơ quan quản lý y tế ở tỉnh mới sẽ phê duyệt quyết định này.Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức: Nếu việc chuyển công tác liên quan đến việc thay đổi vị trí công tác, cơ quan quản lý y tế và cơ quan nhà nước liên quan cũng có thể yêu cầu thỏa thuận và điều chỉnh quy định về vị trí công tác mới.Hồ sơ xin chuyển công tác: Cuối cùng, viên chức y tế nên chuẩn bị hồ sơ xin chuyển công tác và nộp đến cơ quan quản lý nhà nước hoặc sở y tế ở cả hai tỉnh để tiến hành thủ tục chuyển công tác.2. Câu hỏi: Quy định về chuyển công tác đối với viên chức là gì?Trả lời: Quy định về chuyển công tác đối với viên chức thường được quy định bởi cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức mà viên chức đang làm việc. Dưới đây là một tóm tắt chung về quy trình chuyển công tác cho viên chức:Xin đồng ý chuyển công tác: Trước khi chuyển công tác, viên chức cần xin phép từ cơ quan quản lý hoặc sở y tế cấp trên, hoặc tổ chức mà họ đang công tác. Điều này có thể yêu cầu việc nộp đơn xin chuyển công tác hoặc thỏa thuận với sự đồng ý của cơ quan quản lý.Hồ sơ chuyển công tác: Viên chức cần chuẩn bị hồ sơ cá nhân, bao gồm các tài liệu như quyết định tuyển dụng, bằng cấp, giấy tờ tùy thân, và các văn bản liên quan đến quá trình công tác tại tổ chức hiện tại.Quyết định chuyển công tác: Sau khi xin đồng ý và nộp hồ sơ, cơ quan quản lý hoặc tổ chức sẽ xem xét và đưa ra quyết định về việc chuyển công tác. Quyết định này có thể được thông báo cho viên chức theo văn bản.Thực hiện chuyển công tác: Sau khi nhận được quyết định chuyển công tác, viên chức sẽ thực hiện quá trình chuyển công tác theo hướng dẫn của tổ chức mới, bao gồm việc sắp xếp công việc, thay đổi địa điểm làm việc, và các thủ tục liên quan.Cập nhật hồ sơ và giấy tờ: Viên chức cần cập nhật hồ sơ và giấy tờ cá nhân để phản ánh sự thay đổi vị trí công tác và địa điểm làm việc mới.3. Câu hỏi: Văn bản đồng ý cho viên chức chuyển công tác là gì và cần có những yếu tố gì trong nó?Trả lời: Văn bản đồng ý cho viên chức chuyển công tác là một tài liệu quan trọng trong quy trình chuyển công tác của viên chức. Nó thường bao gồm các yếu tố sau:Thông tin về viên chức: Văn bản cần ghi rõ thông tin cá nhân của viên chức như tên, số CMND (hoặc CCCD), ngày tháng năm sinh, và vị trí công việc hiện tại.Thông tin về tổ chức hoặc cơ quan quản lý: Văn bản cần đề cập đến thông tin về tổ chức hoặc cơ quan quản lý nhà nước. Điều này bao gồm tên tổ chức, địa chỉ, và thông tin liên hệ.Lý do chuyển công tác: Văn bản cần nêu rõ lý do chuyển công tác của viên chức, có thể là vì nhu cầu công việc, thay đổi vị trí, hoặc các yếu tố khác.Thời gian và địa điểm chuyển công tác: Văn bản cần xác định thời gian và địa điểm chuyển công tác, bao gồm cả ngày bắt đầu làm việc ở vị trí mới.Điều kiện và quy định kèm theo: Văn bản có thể đưa ra các điều kiện và quy định kèm theo, chẳng hạn như điều kiện hợp đồng làm việc, trách nhiệm công việc mới, và các cam kết khác của cả hai bên.Chữ ký và ngày ký: Cuối cùng, văn bản cần có chữ ký của người đứng đầu tổ chức hoặc cơ quan quản lý, cùng với ngày ký để xác nhận sự đồng ý và hiệu lực của văn bản.Văn bản này có tính chất pháp lý và là bước quan trọng trong việc chuyển công tác của viên chức, đảm bảo tính minh bạch và đúng quy trình trong quá trình chuyển công tác.4. Câu hỏi: Hồ sơ xin chuyển công tác bao gồm những thông tin và tài liệu cần thiết nào?Trả lời: Hồ sơ xin chuyển công tác là tập hợp các tài liệu và thông tin quan trọng mà viên chức cần chuẩn bị và nộp để xin phép chuyển công tác. Hồ sơ này thường bao gồm các yếu tố sau:Thư xin chuyển công tác: Đây là tài liệu chính để viên chức diễn đạt mong muốn chuyển công tác. Thư này nên ghi rõ lý do chuyển công tác và địa điểm mới mong muốn làm việc.Hồ sơ cá nhân: Bao gồm các giấy tờ và chứng từ xác minh thông tin cá nhân của viên chức như số CMND (hoặc CCCD), hộ khẩu, giấy khám sức khỏe, bằng cấp, và các giấy tờ tùy thân.Quyết định công tác hiện tại: Viên chức cần đính kèm quyết định hoặc hợp đồng làm việc hiện tại để xác minh vị trí công việc và thời gian làm việc.Quyết định công tác mới: Nếu đã có, viên chức nên cung cấp quyết định hoặc hợp đồng làm việc mới từ tổ chức hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại địa điểm chuyển công tác.Bản tự giới thiệu: Một bản tóm tắt về bản thân, quá trình làm việc, kinh nghiệm, và động cơ của viên chức trong việc chuyển công tác.Các giấy tờ liên quan khác: Có thể bao gồm các giấy tờ bổ sung như giấy chứng nhận tiếng Anh (nếu cần thiết), giấy tờ về quá trình đào tạo chuyên môn, và các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của tổ chức hoặc cơ quan quản lý.Hồ sơ xin chuyển công tác cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện để đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh của thông tin, giúp quá trình xin chuyển công tác diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.5. Câu hỏi: Quy trình chuyển công tác viên chức từ tỉnh này sang tỉnh khác là gì?Trả lời: Quy trình chuyển công tác viên chức từ tỉnh này sang tỉnh khác thường gồm các bước sau:Xin đồng ý từ tổ chức hiện tại: Viên chức cần xin phép từ tổ chức hoặc cơ quan quản lý nhà nước nơi họ đang công tác. Điều này thường bao gồm việc nộp đơn xin chuyển công tác hoặc thỏa thuận với sự đồng ý của tổ chức hiện tại.Xin đồng ý từ tỉnh mới: Sau khi có đồng ý từ tổ chức hiện tại, viên chức cần xin phép từ tỉnh mới mà họ muốn chuyển đến. Tổ chức hoặc cơ quan quản lý ở tỉnh mới cũng cần thẩm định và đồng ý với việc chuyển công tác.Chuẩn bị hồ sơ: Viên chức cần chuẩn bị hồ sơ cá nhân, bao gồm các giấy tờ như quyết định tuyển dụng, bằng cấp, giấy khám sức khỏe, số CMND (hoặc CCCD), hộ khẩu, và các tài liệu quan trọng khác.Thực hiện chuyển công tác: Sau khi có đồng ý từ cả tổ chức hiện tại và tỉnh mới, viên chức có thể thực hiện việc chuyển công tác. Điều này bao gồm việc sắp xếp công việc mới, thay đổi địa điểm làm việc, và các thủ tục liên quan.Cập nhật hồ sơ và giấy tờ: Viên chức cần cập nhật hồ sơ và giấy tờ cá nhân để phản ánh sự thay đổi vị trí công tác và địa điểm làm việc mới.Thông báo cho các bên liên quan: Viên chức cần thông báo cho các bên liên quan như gia đình, người thân, và bạn bè về quyết định chuyển công tác để có sự hỗ trợ và sự hiểu biết từ họ.   
Văn An
82 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục Đăng ký và Hưởng Phụ cấp Thâm niên lần đầu
Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên tại Việt NamTheo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 6 của Nghị định 204/2004/NĐ-CP, đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 1 của Nghị định 76/2009/NĐ-CP, tại Việt Nam có hai loại phụ cấp thâm niên quan trọng dành cho các đối tượng công chức và quân nhân chuyên nghiệp, đó là:Phụ cấp thâm niên nghề: Áp dụng cho sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu và cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành như hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.Mức phụ cấp: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.Phụ cấp thâm niên vượt khung: Áp dụng cho các đối tượng xếp lương theo các bảng lương quy định tại quy định Điều 5 của Nghị định 204/2004/NĐ-CP, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát, đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.Mức phụ cấp:Đối với các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3, các chức danh xếp lương theo bảng 7 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.Đối với các đối tượng xếp lương theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4: Sau 2 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ ba trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.Chú ý: Các đối tượng quy định tại điểm a (a1 và a2) khoản 1 của Điều này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức, thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ bị kéo dài thêm theo quy định cụ thể.Mức hưởng phụ cấp thâm niên chung tại Việt NamTheo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP và khoản 1 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về mức hưởng phụ cấp thâm niên tại Việt Nam như sau:Mức hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu tại Việt Nam = 5% (mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có))Mức hưởng phụ cấp thâm niên các lần về sau tại Việt Nam = (5% + 1% (số lần được hưởng- 1)) x (mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)).Thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên tại Việt NamTheo quy định tại Điều 3 của Nghị định 77/2021/NĐ-CP về việc tính hưởng và không tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên tại Việt Nam, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định như sau:Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên:Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm:Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục công lập.Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, bao gồm:Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành như hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng.Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu, và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm:Thời gian tập sự.Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 của Điều này.Điều này giúp giáo viên hiểu rõ về thời gian tính và không tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP.Chi tiết mức phụ cấp thâm niên tại Việt NamTheo quy định tại Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp thâm niên như sau:Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:Mức tiền phụ cấp thâm niên=Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởngxMức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳxMức (%) phụ cấp thâm niên được hưởngNguồn Kinh Phí Thực Hiện Phụ Cấp Thâm Niên tại Việt NamTheo quy định tại Điều 5 của Nghị định 77/2021/NĐ-CP về nguồn kinh phí thực hiện đối với giáo viên tại Việt Nam, việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí sau đây:Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư, và cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được cung cấp từ nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của cơ sở giáo dục.Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được bảo đảm từ nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của cơ sở giáo dục và từ nguồn ngân sách nhà nước theo quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.Các cơ sở giáo dục công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.Trong trường hợp có sự điều chỉnh về mức lương cơ sở từ phía Nhà nước, các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên, đồng thời gửi Bộ Tài chính để xem xét và thẩm định theo quy định.Điều này giúp rõ ràng về các nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP.Hướng Dẫn Thủ Tục Hưởng Phụ Cấp Thâm Niên Lần Đầu MớiMuốn hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu cần chuẩn bị hồ sơ theo các quy định cụ thể của từng cơ quan quản lý. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về các hồ sơ cần thiết và thủ tục liên quan:Tờ Khai Quá Trình Công Tác và Giảng Dạy tại Đơn Vị Đăng Ký Hợp Đồng: Đây là tài liệu tự khai về quá trình làm việc và giảng dạy tại đơn vị bạn đăng ký hợp đồng. Hãy điền thông tin chi tiết và chính xác.Hợp Đồng Lao Động hoặc Quyết Định Tuyển Dụng tại Đơn Vị Cơ Sở: Đề xuất hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu cần kèm theo bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng từ đơn vị cơ sở.Sổ Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội: Để chứng minh quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc, bạn cần cung cấp bản sao sổ tham gia bảo hiểm xã hội.Biên Bản Hợp Xét Danh Sách Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thâm Niên: Bạn cần có biên bản hợp xét danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên từ đơn vị cơ sở. Đây là tài liệu xác nhận về tình hình công tác và thâm niên của bạn.Quyết Định Chấp Thuận Việc Được Hưởng Trợ Cấp Thâm Niên: Cuối cùng, cần có quyết định chấp thuận việc bạn được hưởng trợ cấp thâm niên từ cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi liên quanDưới đây là câu hỏi và trả lời liên quan đến phụ cấp thâm niên nhà giáo:Câu hỏi: Hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là gì?Trả lời: Hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là tài liệu mà một giáo viên hoặc nhà giáo cần chuẩn bị để xin được hưởng phụ cấp thâm niên từ cơ quan, trường học hoặc đơn vị làm việc của họ. Hồ sơ này thường bao gồm các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc, thâm niên giảng dạy, và các thông tin liên quan.Câu hỏi: Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là gì?Trả lời: Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là một tài liệu chính thức từ cơ quan, trường học hoặc đơn vị làm việc xác định việc giáo viên hoặc nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu. Quyết định này thường được dựa trên quá trình làm việc và thâm niên giảng dạy của họ.Câu hỏi: Phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2023 là bao nhiêu?Trả lời: Số tiền của phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2023 có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật và quy định địa phương. Để biết số tiền cụ thể, bạn nên kiểm tra các thông báo và quy định của cơ quan hoặc trường học nơi bạn làm việc.Câu hỏi: Cách tính phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp là gì?Trả lời: Cách tính phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp thường được quy định theo quy định nội bộ của doanh nghiệp và có thể thay đổi tùy theo quy định cụ thể. Thông thường, phụ cấp thâm niên sẽ được tính dựa trên thâm niên làm việc trong doanh nghiệp và theo một mức lương cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm của lương cơ bản.Câu hỏi: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là bao lâu?Trả lời: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo thường được tính dựa trên quá trình làm việc và thâm niên giảng dạy của giáo viên hoặc nhà giáo. Thời gian này có thể khác nhau tùy theo quy định của cơ quan, trường học hoặc đơn vị làm việc. Thông thường, nó được tính bằng năm hoặc tháng. 
Văn An
83 ngày trước
Bài viết
Thủ tục Xét Thăng Hạng Giáo Viên Hướng dẫn chi tiết và Tiêu chí đánh giá
Điều kiện để được xét thăng hạng giáo viênĐể có thể xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn trong lĩnh vực giáo viên, viên chức cần phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:Xếp loại chất lượng và phẩm chất chính trị đạo đức: Viên chức cần phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng. Đồng thời, họ cần phải có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt. Điều này cũng bao gồm việc không nằm trong thời hạn xử lý kỷ luật và không vi phạm các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức, như được quy định tại Điều 56 của Luật Viên chức và các khoản 8 của Điều 2 trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.Năng lực và trình độ chuyên môn: Viên chức cần phải có đủ năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn so với chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.Văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác: Viên chức cần phải đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và các yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trong trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ và tin học, theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 của Điều 39 trong Nghị định này, thì họ cũng cần phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.Thời gian công tác tối thiểu: Viên chức cần phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng dưới liền kề, theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.Thủ tục xét thăng hạng giáo viên: Hướng dẫn chi tiếtViệc xét thăng hạng giáo viên năm 2023 tuân theo quy định tại Điều 36 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Dưới đây là một số điểm cụ thể về thủ tục này:Sơ yếu lý lịch viên chức: Trước ngày cuối nộp hồ sơ thăng hạng, viên chức cần phải lập Sơ yếu lý lịch. Đây là bước quan trọng để cung cấp thông tin cá nhân và công việc liên quan. Sơ yếu lý lịch phải được hoàn thành trước ít nhất 30 ngày tính đến hạn cuối nộp hồ sơ và cần có xác nhận của cơ quan đang sử dụng giáo viên đó.Bản đánh giá, nhận xét: Bản đánh giá và nhận xét về giáo viên được thực hiện bởi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập mà giáo viên đó đang làm việc, hoặc bởi người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trường học. Bản đánh giá này tập trung vào việc đánh giá giáo viên về các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để thăng hạng.Văn bằng, chứng chỉ: Giáo viên cần phải nộp bản sao của văn bằng, chứng chỉ tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp mà họ đang xét thăng hạng. Điều này đảm bảo rằng giáo viên có đủ trình độ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp mới.Ngoại ngữ và tin học: Nếu giáo viên đã đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học, họ có thể được miễn chứng chỉ ngoại ngữ và tin học, nếu hạng chức danh nghề nghiệp mà họ xét thăng hạng có yêu cầu về ngoại ngữ và tin học.Các yêu cầu khác: Ngoài các điểm nêu trên, còn có các yêu cầu khác cần phải tuân theo trong quá trình xét thăng hạng giáo viên.Việc xét thăng hạng giáo viên là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng người học sẽ luôn được hướng dẫn bởi những giáo viên có trình độ và năng lực tốt nhất.Hình thức xét thăng hạng giáo viên như sau:Xét từ hạng II lên hạng IXét từ hạng III lên hạng IIThông qua:- Xét, chấm điểm hồ sơ đăng ký xét thăng hạng.- Kiểm tra, sát hạch khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm bằng trắc nghiệm hoặc phỏng vấn.Trắc nghiệm: Làm trong 60 phút tối đa không quá 60 câu hỏi, gồm các câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục, nhiệm vụ của nhà giáo; chấm theo thang điểm 30; thực hiện trên giấy/máy tính.Phỏng vấn: Không quá 15 phút/thí sinh liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và nhiệm vụ của nhà giáo; chấm thang điểm 30 và thực hiện trực tiếp với từng người.Thông qua xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng với tiêu chuẩn chức danh của mỗi cấp học.Một số lưu ý quan trọng về mức lương của giáo viên Trung học cơ sởMức lương của giáo viên Trung học cơ sở (THCS) là một trong những yếu tố quan trọng đối với người tham gia ngành giáo dục. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý về mức lương của giáo viên THCS:Đối tượng áp dụng bảng lương: Bảng lương áp dụng cho giáo viên THCS, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THCS, trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – GDTX, trường chuyên biệt công lập.Thay đổi trong việc xếp hạng giáo viên: Giáo viên THCS hạng I và hạng II (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn và được xếp là giáo viên THCS hạng I và hạng II theo quy định mới, mức lương sẽ có sự tăng mạnh. Nếu không đủ thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề (9 năm cho hạng III và 6 năm cho hạng II), giáo viên có thể giữ nguyên mã số lương và lương hiện hưởng cho đến khi đủ thời gian giữ hạng thì mới được bổ nhiệm hạng mới.Giáo viên THCS hạng III: Nếu đạt chuẩn và được xếp là giáo viên THCS hạng III theo quy định mới, mức lương sẽ tăng. Trường hợp không đạt chuẩn (không có bằng Đại học), giáo viên sẽ tiếp tục hưởng lương như hiện hành với hệ số lương từ 2,1 – 4,89. Khi có trình độ đại học, họ sẽ chuyển xếp lương sang hạng III mới.Chuyển xếp lương khi có trình độ và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề: Giáo viên THCS sẽ ít nhất có sự thay đổi trong mức lương khi chuyển xếp lương từ hạng cũ sang hạng mới, tùy thuộc vào hệ số lương của họ và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề. Tuy nhiên, chỉ có trường hợp giáo viên từ hạng II cũ chuyển sang hạng II mới có thể được bổ nhiệm với hệ số lương 4,0.Giáo viên mới tuyển dụng từ ngày 20/3/2021: Giáo viên mới được tuyển dụng từ ngày này sẽ được bổ nhiệm vào hạng III mới với hệ số lương 2,34.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Có phải bắt buộc giáo viên phải thăng hạng không?Không, không phải tất cả giáo viên đều bắt buộc phải thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điều 31 Luật Viên chức hiện nay quy định rõ:"Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật."Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT, giáo viên được xét thăng hạng lên chức danh cao hơn liền kề nếu cơ sở giáo dục có nhu cầu, người đứng đầu cử xét thăng hạng cùng với các điều kiện khác.Vì vậy, không phải mọi giáo viên đều phải thăng hạng nói chung và xét thăng hạng nói riêng. Điều này chỉ áp dụng khi giáo viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định mới có thể được xét thăng hạng.Câu hỏi: Hiện nay giáo viên có được cộng điểm tăng thêm khi xét hồ sơ thăng hạng không?Theo quy định tại Thông tư mới, giáo viên sẽ không được cộng điểm tăng thêm khi tính điểm xét hồ sơ. Trước đây, giáo viên có thể được cộng điểm tăng thêm trong các trường hợp như có trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của hạng; có thành tích được tặng bằng khen từ cấp tỉnh, Bộ trở lên.Câu hỏi: Các minh chứng cụ thể nào giáo viên cần có để xét thăng hạng?Trả lời: Minh chứng xét thăng hạng giáo viên thường bao gồm:Kết quả công tác giảng dạy: Bao gồm bảng điểm của học sinh (nếu áp dụng), kế hoạch giảng dạy, bài giảng mẫu, bài giảng được đánh giá cao, bài giảng tham khảo, và bất kỳ tài liệu khác có liên quan đến hoạt động giảng dạy của giáo viên.Công tác nghiên cứu và phát triển: Minh chứng về hoạt động nghiên cứu, viết bài báo khoa học, công trình nghiên cứu, tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển, hoặc việc hướng dẫn học sinh trong các hoạt động nghiên cứu.Công tác quản lý và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa: Minh chứng về sự tham gia trong việc quản lý, tổ chức sự kiện ngoại khóa cho học sinh, đóng góp vào hoạt động xã hội và cộng đồng.Hội đồng giảng dạy: Nếu giáo viên đã tham gia hoặc chủ trì hoạt động của hội đồng giảng dạy, hội đồng phản biện, hoặc các hoạt động liên quan đến việc đánh giá và nâng cao chất lượng giảng dạy.Thông tin tham khảo: Thư giới thiệu từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để đánh giá khả năng giảng dạy và đóng góp của giáo viên trong lĩnh vực giáo dục.**Bất kỳ tài liệu bổ sung nào yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý giáo dục hoặc tổ chức xét thăng hạng.Câu hỏi: Điều kiện gì được yêu cầu để thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 cho giáo viên?Trả lời: Điều kiện để thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 cho giáo viên có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan quản lý giáo dục và từng nước cụ thể. Thông thường, điều kiện này bao gồm:Kinh nghiệm giảng dạy: Giáo viên cần phải có một số năm kinh nghiệm giảng dạy tại hạng giáo viên 3 trước khi được xét thăng hạng lên hạng 2.Đào tạo và phát triển nghiệp vụ: Giáo viên cần tham gia vào các khóa đào tạo và phát triển nghiệp vụ để nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy.Đóng góp trong công tác giảng dạy và nghiên cứu: Giáo viên cần có các minh chứng về hoạt động giảng dạy xuất sắc, hoạt động nghiên cứu, hoặc đóng góp vào cộng đồng giáo dục.Tham gia vào hoạt động đánh giá và phát triển giảng dạy: Tham gia vào việc đánh giá và nâng cao chất lượng giảng dạy, có thể thông qua hội đồng giảng dạy hoặc các hoạt động tương tự.Câu hỏi: Thông tin về Thông tư 28 về xét thăng hạng giáo viên?Trả lời: Thông tư số 28/2015/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về việc xét thăng hạng giáo viên giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục quốc phòng đã quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn, và quy trình xét thăng hạng cho giáo viên giảng dạy môn giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục quốc phòng. Thông tư này cung cấp hướng dẫn về việc xác định và thực hiện các yêu cầu cần thiết để xét thăng hạng.Câu hỏi: Thông tin về Thông tư 34 về xét thăng hạng giáo viên?Trả lời: Thông tư số 34/2018/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) quy định việc xét thăng hạng giáo viên trong ngành giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Thông tư này đề cập đến quy trình, tiêu chuẩn, và yêu cầu xét thăng hạng giáo viên, bao gồm việc xác định hạng giáo viên và các nội dung liên quan. Nội dung chính của Thông tư này tùy theo từng nước và cụ thể theo quy định của BGDĐT.Câu hỏi: Thông tin về Thông tư 08 về xét thăng hạng giáo viên?Trả lời: Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) quy định việc xét thăng hạng giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo. Thông tư này xác định các tiêu chuẩn, quy trình, và nội dung cần thiết cho việc xét thăng hạng giáo viên, bao gồm việc xác định hạng giáo viên, các nguyên tắc, tiêu chuẩn, và các yêu cầu liên quan. Thông tư 08 tùy theo từng quy định cụ thể của BGDĐT và tình hình giáo dục của từng nước. 
Văn An
85 ngày trước
Bài viết
Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Chuyển Công Tác Viên Chức Y Tế
Điều Kiện và Quy Định Luân Chuyển và Điều Động Cán Bộ, Công Chức, Viên ChứcLuân chuyển và điều động cán bộ, công chức, và viên chức là quá trình quan trọng trong hệ thống cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, và tổ chức chính trị - xã hội. Điều này dựa vào nhiệm vụ, quy hoạch về cán bộ, và tuân theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.Điều Kiện Luân Chuyển và Điều Động Cán BộViệc luân chuyển và điều động cán bộ cần căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ, đồng thời cân nhắc phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, và nghiệp vụ của từng cán bộ. Điều này đảm bảo cán bộ phù hợp với vị trí công việc mới và giúp quản lý cán bộ hiệu quả hơn.Điều Kiện Luân Chuyển và Điều Động Công ChứcLuân chuyển và điều động công chức cũng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, và nghiệp vụ. Công chức chỉ được điều động khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc mới. Việc luân chuyển này cũng được quy hoạch và kế hoạch sử dụng công chức một cách cẩn thận.Việc này giúp đảm bảo hệ thống cán bộ, công chức, và viên chức luôn hoạt động hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ của Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.Điều kiện để điều động, luân chuyển viên chứcViệc điều động và luân chuyển viên chức là một quá trình quan trọng trong quản lý cán bộ và nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập. Dưới đây là điều kiện và quy trình liên quan đến việc này:Thay Đổi Hợp Đồng Làm Việc:Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu bất kỳ bên nào muốn thay đổi nội dung của hợp đồng, họ phải thông báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày làm việc. Sau khi thỏa thuận, các bên sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng làm việc. Trong suốt thời gian này, các điều khoản của hợp đồng gốc vẫn phải tuân theo. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, các bên có thể tiếp tục thực hiện hợp đồng gốc hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.Hợp Đồng Có Thời Hạn Cố Định:Đối với hợp đồng làm việc có thời hạn cố định, trước khi hết hạn 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký kết tiếp hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với viên chức. Nếu đơn vị còn cần viên chức và viên chức đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định, họ sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng.Trong trường hợp không tiếp tục ký kết hợp đồng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải thông báo lý do bằng văn bản.Tạm Hoãn và Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc:Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt nó sẽ tuân theo quy định của pháp luật về lao động.Chuyển Công Tác và Nghỉ Hưu:Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, hợp đồng làm việc sẽ chấm dứt và các chế độ, chính sách sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.Khi viên chức quyết định nghỉ hưu, hợp đồng làm việc sẽ tự động chấm dứt.Theo quy định, việc chuyển viên chức sang đơn vị sự nghiệp công lập khác sẽ phù hợp với nhu cầu của đơn vị và tuân theo quy trình quy định của pháp luật.Hồ sơ xin chuyển công tácKhi có quyết định đồng ý cho việc chuyển công tác của công chức y tế từ Sở nội vụ tỉnh hoặc thành phố dự kiến đến một đơn vị mới, quy trình này đòi hỏi một số bước cụ thể và giấy tờ cần thiết. Mặc dù các tỉnh có thể có quy định riêng, tuy nhiên dưới đây là danh sách các giấy tờ bắt buộc thường gặp trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển công tác:Đơn xin chuyển công tác: Đơn này phải được công chức y tế viết và ký, đồng thời phải có sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị quản lý.Văn bản đồng ý tiếp nhận: Đơn vị nơi công chức sắp chuyển đến phải có văn bản xác nhận đồng ý tiếp nhận công chức này.Sơ yếu lý lịch: Bao gồm thông tin cá nhân, học vấn, quá trình công tác, có dán ảnh và phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác.Bản sao văn bằng, chứng chỉ: Đây là bản sao các văn bằng và chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành công tác của công chức y tế.Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch: Giấy tờ này xác nhận vị trí công chức trong hệ thống ngạch của ngành y tế.Bản sao quyết định lương hiện hưởng: Để xác minh về tình hình lương hiện tại của công chức.Bản sao sổ hộ khẩu: Để xác minh thông tin về hộ khẩu của công chức.Hướng Dẫn Thủ Tục Chuyển Công Tác Viên Chức Y TếThủ tục chuyển công tác viên chức y tế là một quy trình quan trọng để đảm bảo việc chuyển đổi vị trí công tác diễn ra một cách thuận lợi. Dưới đây là các bước chi tiết để thực hiện quá trình này:Bước 1: Chuẩn Bị Hồ SơTrước khi bắt đầu quá trình chuyển công tác, viên chức y tế cần chuẩn bị hồ sơ gồm:Đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác: Đơn này phải được ký kết có sự đồng ý của Trưởng đơn vị hiện tại.Công Văn Đồng Ý Tiếp Nhận: Đây là bản gốc của công văn đồng ý tiếp nhận từ cơ quan hoặc đơn vị công tác mới.Bước 2: Nộp ĐơnViên chức y tế nộp đơn xin chuyển công tác và hồ sơ liên quan tới Phòng Tổ chức và Hành chính.Phòng Tổ chức và Hành chính sẽ tiếp nhận hồ sơ và đưa đơn xin xem xét bởi Viện trưởng.Trong vòng 5 ngày làm việc, viên chức sẽ được thông báo về việc chấp thuận hoặc từ chối đơn xin. Trong trường hợp chấp thuận, quá trình tiếp theo sẽ được tiến hành.Bước 3: Thụ Lý Hồ SơTrường hợp đơn xin không được chấp thuận, Viện sẽ gửi thông báo bằng văn bản với lý do cụ thể tới viên chức và đơn vị. Đồng thời, cơ quan yêu cầu tiếp nhận cũng sẽ nhận được thông báo.Trong trường hợp đơn xin được chấp thuận, viên chức phải nộp bản lý lịch viên chức (theo mẫu), xác nhận không có công nợ với Viện từ các đơn vị liên quan, trả thẻ BHYT, và bản cam kết đã bàn giao công việc (nếu có) tới Phòng Tổ chức và Hành chính.Phòng Tổ chức và Hành chính sẽ hướng dẫn và hỗ trợ viên chức trong quá trình này nếu cần.Bước 4: Nhận Quyết Định và Bàn Giao Hồ SơViên chức y tế sẽ nhận quyết định chuyển công tác, giấy thôi trả lương, và sơ yếu lý lịch viên chức (bản chính) tại Phòng Tổ chức và Hành chính để nộp cho cơ quan mới.Nếu cơ quan tiếp nhận yêu cầu viên chức cần bản đề nghị bằng văn bản để Viện bàn giao hồ sơ của viên chức tới nơi công tác mới, toàn bộ hồ sơ gốc sẽ được niêm phong tại Phòng Tổ chức và Hành chính và chuyển đến cơ quan mới.Bước 5: Nhận Sổ BHXHPhòng Tổ chức và Hành chính sẽ tiến hành thủ tục báo giảm BHXH, trả thẻ BHYT và chốt sổ BHXH theo quy định.Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày viên chức nghỉ việc, Phòng Tổ chức và Hành chính sẽ thông báo cho viên chức đến nhận sổ BHXH.Câu hỏi liên quan1. Thời Gian Luân Chuyển công chức? Căn cứ vào Điều 61 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (tương đương 36 tháng) cho mỗi lần luân chuyển. Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định, thời gian có thể được điều chỉnh.2. Khi nào Cần Viết Đơn Xin Chuyển Công Tác trong Ngành Y Tế?Cán bộ, công chức và nhân viên y tế cần viết đơn xin chuyển công tác trong các trường hợp sau:Gần Gia Đình: Khi muốn chuyển đến làm việc tại một chi nhánh hoặc địa điểm gần với nơi cư trú của gia đình.Nâng Cao Năng Lực: Khi muốn chuyển đến một bộ phận hoặc chi nhánh khác nhằm phát triển năng lực và kỹ năng công việc của bản thân.Phù Hợp Chuyên Môn: Khi muốn chuyển đến làm việc tại một đơn vị khác trong tỉnh nhằm phù hợp với chuyên môn và vị trí công việc của mình.Lưu ý rằng quyết định cuối cùng về việc chuyển công tác trong ngành y tế sẽ tuân theo quy định cụ thể của cơ quan và tổ chức có thẩm quyền.3. Điều Kiện Chuyển Công Tác là gì?Để được chuyển công tác, viên chức cần thỏa mãn một số điều kiện như phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí làm việc mới, và sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên.4. Hồ Sơ Chuyển Công Tác gồm những gì? Hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức thường bao gồm các tài liệu và giấy tờ quan trọng như đơn xin chuyển công tác, quyết định của cơ quan cấp trên, bản sao bằng cấp, sơ yếu lý lịch, và các giấy tờ chứng minh khác tùy theo quy định cụ thể của đơn vị.5. Thời Gian Xử Lý Hồ Sơ là bao lâu? Thời gian xử lý hồ sơ và quyết định chuyển công tác có thể khác nhau tùy theo cơ quan và tổ chức. Tuy nhiên, thông thường, quy trình này sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian cố định.
Bài viết được xem nhiều nhất
Bài viết
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoXem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà NộiLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘTải ngay mẫu Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân tại phần ảnh tại bài viết hoặc tại phần bình luận của bài viết bạn nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
Bài viết
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
Bài viết
 Nên chọn loại visa như thế nào để đạt được hiệu quả tối đa về chi phí thực hiện, thuận tiện về thủ tục xin và chuyển đổi loại visa khi có nhu cầu, hạn chế về phát sinh rủi ro, thời gian thực hiện nhanh chóng, phù hợp đó là những vấn đề mà các cá nhân tìm kiếm visa các bạn luôn đặt ra.Để giải đáp những phân vân về hồ sơ, quy trình thủ tục xin cấp visa tại Việt Nam cho người nước ngoài. Bằng bài viết dưới đây, Công ty luật Legalzone xin gửi tới quý khách hàng những tư vấn hữu ích nhất dựa trên căn cứ pháp luật hiện hành, cũng như thực tiễn thực hiện thủ tục xin Visa, Giấy phép lao động cho Quý khách hàng 10 năm qua của đội ngũ Luật sư của công ty.Visa (Thị thực) là gì?Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần; tuy nhiên thị thực điện tử chỉ có giá trị một lần.Thị thực khi dịch sang tiếng anh là “visa”. “Visa” là từ được dùng nhiều hơn và được nhiều người biết đến hơn so với thuật ngữ thị thực quy định trong Luật.Hiện nay, thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:– Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;– Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;– Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.Các loại VisaTheo Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019), Việt Nam hiện nay có 27 loại thị thực. Trong đó, các thị thực được người nước ngoài sử dụng một cách thông dụng và rộng rãi hơn, bao gồm:– ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định. (thời hạn không quá 05 năm)– ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định. (thời hạn không quá 05 năm)– ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. (thời hạn không quá 03 năm)– ĐT4 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng. (thời hạn không quá 12 tháng)– DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. (thời hạn không quá 12 tháng)– DN2 – Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (thời hạn không quá 12 tháng)– DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập. (thời hạn không quá 12 tháng)– HN – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo. (thời hạn không quá 03 tháng)– LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. (thời hạn không quá 02 năm)– LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động. (thời hạn không quá 02 năm)– DL – Cấp cho người vào du lịch. (thời hạn không quá 03 tháng)– TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. (thời hạn không quá 12 tháng)– EV – Thị thực điện tử. (thời hạn không quá 30 ngày)Việc lựa chọn loại Visa nào phụ thuộc vào mục đích, nhu cầu và giấy tờ tài liệu của người nhập cảnh. Để lựa chọn loại Visa thích hợp với mình, Quý khách hàng nên liên hệ với Legalzone để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.Điều kiện được cấp thị thực Việt NamCăn cứ Điều 10 Luật Xuất nhập cảnh của người nước ngoài (sửa đổi 2019), điều kiện được cấp thị thực (visa) Việt Nam gồm:– Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.– Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 16a, Điều 16b và khoản 3 Điều 17 của Luật này.– Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều  21 của Luật này.– Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:+ Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư;+ Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;+ Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;+ Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.Dịch vụ xin visaHiện nay có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ xin cấp visa cho người nước ngoài nên để tìm một tổ chức cung cấp dịch vụ nhanh nhất, chính xác nhất mà giá cả hợp lý là một điều mà khách hàng luôn băn khoăn. Đến với Legalzone chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ cấp visa cho người nước ngoài với giá cả hợp lý, tư vấn chăm sóc khách hàng tận tình, quan trọng là thủ tục nhanh chóng đảm bảo nhập cảnh cho những vị khách quốc tế vào Việt Nam đúng thời hạn.Tại LegalZone, chúng tôi cung cấp các dịch vụ về visa (thị thực) cho người nước ngoài như sau:Dịch vụ xin cấp visaDịch vụ gia hạn visaDịch vụ chuyển đổi loại visaQuy trình thực hiện dịch vụ xin cấp visa cho người nước ngoài như sau:Bước 1: Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến dịch vụ về visa, bao gồm tư vấn những quy định pháp lý mới nhất; tư vấn loại visa phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế, hiệu quả; tư vấn hồ sơ, trình tự  thủ tục; tư vấn những vấn đề liên quan khác.Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ Gửi phiếu cung cấp thông tin, tài liệu và danh mục thông tin, tài liệu cần cung cấp;Kiểm  tra, đánh giá giấy tờ của khách hàng: Kiểm tra tài liệu của khách hàng phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc và tư vấn, đưa ra giải pháp phù hợp với các quy định pháp lý, hồ sơ khách có thể cung cấp. Dịch thuật các giấy tờ cần thiết.Hướng dẫn và Soạn thảo bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành.Bước 3: Thực hiện thủ tục xin visa: –  Tiến hành nộp hồ sơ hoặc cùng khách hàng nộp bộ hồ sơ đầy đủ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền– Nộp phí, lệ phí Nhà nước– Thay mặt bên A nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)–  Nhận kết quả hoặc cử chuyên viên cùng khách hàng đi nhận kết quả ( visa)Bước 4: Bàn giao các giấy tờ tài liệu và kết quả (visa) cho Khách hàng Phí dịch vụ về visa tại LegalZone Phí dịch vụ visa phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ mà Quý khách hàng mong muốn. Hiện nay, LegalZone đang áp dụng ưu đãi giảm 45% giá dịch vụ xin cấp visa cho khách hàng như sau:Dịch vụGiá dịch vụGiá ưu đãi 45%Loại 01- 03 tháng nhiều lần420$290$03 – 06 tháng nhiều lần480$330$06- 12 tháng nhiều lần520$360$Đặc biệt, nếu quý khách hàng có nhu cầu thuê dịch vụ trọn gói (công ty chúng tôi thực hiện đi nộp và nhận kết quả thay khách hàng) và làm trong thời gian gấp có thể tham khảo gói dịch vụ visa vip của chúng tôi với giá chỉ từ 610$ (giảm 04 – 06 ngày so với bình thường).Lưu ý: Giá trên đây là phí dịch vụ trung bình khi sử dụng dịch vụ, chi tiết báo giá có thể thay đổi tùy vào loại visa và tình hình thực tế, cũng như giấy tờ khách hàng cung cấp.Thủ tục này không bao gồm chi phí và thời gian xin giấy phép lao động.Phí trên đã bao gồm phí và lệ phí nhà nước từ: 95$ đến 145$.Cam kếtvới phương châm “Uy tín tạo chất lượng" Legalzone cam kết với Quý khách hàng:Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất trên thị trường.Cam kết thời gian hoàn thành công việc nhanh nhất.Cam kết thực hiện thủ tục đúng quy định pháp luậtCông ty Luật Legalzone đang mở chương tình giảm giá lớn nhất năm cho khách hàng thực hiện DỊCH VỤ CẤP VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Liên hệ ngay với chúng tôi Công ty Luật LegalzoneHotline tư vấn:  088.888.9366Email: Support@legalzone.vnWebsite: https://legalzone.vn/ Hệ thống: Thủ tục pháp luậtĐịa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Bài viết
Nguồn vốn xã hội hóa là gì? Đặc điểm của nguồn vốn xã hội hóa như thế nào? Cùng Legalzone tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Khái nhiệm nguồn vốn xã hội hóaNguồn vốn xã hội hóa là gì?Nguồn vốn xã hội hóa được hiểu là những qui định phi chính thức, những chuẩn mực và các mối quan hệ lâu dài giúp thúc đẩy các hành động tập thể và cho phép mọi người thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh cùng có lợi.Đặc điểm nguồn vốn xã hội hóaĐây là một loại hình vốn vậy nên có các đặc tính như:Tính sinh lợiThuộc tính sinh lợi cho biết vốn xã hội phải có khả năng sinh ra một nguồn lợi nào đó cả về mặt vật chất và tinh thần.Tính có thể hao mònTính hao mòn là thuộc tính hệ quả của tính sinh lợi, một điểm khác biệt quan trọng của vốn xã hội với các loại vốn khác là ngày càng sử dụng càng tăng.Cũng chính vì vậy mà vốn xã hội có thể bị suy giảm và triệt tiêu nếu không được sử dụng có thể bi phá hoại một cách vô tình hay cố ý khi vi phạm qui luật tồn tại và phát triển của loại hình vốn này.Tính sở hữuLà loại hình vốn nên vốn xã hội cũng sẽ thuộc sở hữu của một cộng đồng xã hội nào đó. Là một loại hình vốn nên nó có thể được đo lường, tích lũy và chuyển giao.Tính có thể đo lường tích lũy, chuyển giao.Một đặc điểm khác nữa của vốn xã hội là nó được làm tăng lên trong quá trình chuyển giao.Vốn xã hội có tính hai mặt:Nó có thể hướng đến sự phát triểnThiên về tính bảo tồn, kìm hãm sự phát triển.Vốn xã hội phải thuộc về một cộng đồng nhất định. Và là sự chia sẻ những giá trị chung, những qui tắc và ràng buộc chung của cộng đồng đó.Vai trò của vốn xã hội đối với tăng trưởng kinh tếNguồn vốn xã hội hoánguon von xa hoiNhững tác động của vốn xã hội đến tăng trưởng kinh tế cũng được xem xét từ nhiều khía cạnh.Vốn xã hội có thể tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp khác nhau.– Kênh 1: vốn xã hội có thể thay thế các thể chế chính thức một cách hiệu quả.Vốn xã hội cho dù đó là vốn xã hội co cụm vào nhau hay vốn xã hội vươn ra ngoài bao hành sự tin tưởng lẫn nhau và các chuẩn mực phi chính thức có thể thay thế cho các thể chế chính thức để điều chỉnh các giao dịch kinh tế và do vậy giảm thiểu các chi phí -Kênh 2: vốn xã hội tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa mọi người thúc đẩy sự lưu chuyển, lan tỏa của các nguồn lực, thông tin, các ý tưởng và công nghệ.– Kênh 3: vốn xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động đổi mới, sáng tạo.– Kênh 4: vốn xã hội có tác động tích cực làm gia tăng vốn con người.Tuy nhiên, không phải vốn xã hội luôn có vai trò tích cực đối với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những lợi ích mà vốn xã hội đem lại, sự tồn tại của vốn xã hội luôn kèm theo những chi phí mà các cá nhân và xã hội phải chi trả.Không phải trong mọi trường hợp vốn xã hội luôn ưu việt hơn các thể chế chính thức. Khi mà tiến bộ công nghệ có thể giúp giảm chi phí thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thể chế chính thức.Sự phát triển kinh tế thường đi song song với sự cải thiện đời sống về mặt vật chất. Nhưng một vùng đất nào đó rất giàu có về vật chất thuần túy mà thiếu vắng vốn xã hội. Các nhà nghiên cứu về nguồn vốn xã hội trong tương quan kinh tế đều đồng ý với nhau rằng:Một nền kinh tế lành mạnh trong một đất nước có kỷ cương và văn hiến không thể nào thiếu vắng nguồn vốn xã hội. Kẻ thù dai dẳng nhất của quá trình tích lũy, phát triển nguồn vốn xã hội là tham nhũng. Bởi vậy, vốn xã hội và tham nhũng có mối quan hệ nghịch chiều với nhau. Nạn tham nhũng càng bành trướng, vốn xã hội càng co lại. Khi tham nhũng trở thành “đạo hành xử” hàng ngày thì cũng là lúc vốn xã hội đang trên đà phá sản.Nếu chỉ có ánh sáng mới có khả năng quét sạch hay đuổi dần bóng tối. Tương tự như thế, vốn xã hội được tích lũy càng cao, nạn tham nhũng càng có hy vọng bị đẩy lùi dần vào quá khứ.Giống và khác giữa XHH và PPPMột số điểm tương đồng Chủ trương thu hútXuất phát từ việc nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, không bảo đảm các công trình, dịch vụ cơ bản.Về lĩnh vực:XHH bắt nguồn từ lĩnh vực y tế. Đến nay đã điều chỉnh cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thể dục thể thao, văn hoá, môi trường.Một số mô hình PPP xuất phát từ lĩnh vực kết cấu hạ tầng như nhà máy điện, cấp nước. Đến nay đã bao gồm lĩnh vực như y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá… theo thông lệ quốc tế.Về chủ thểBên cạnh các cơ sở ngoài công lập, chủ trương XHH còn điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ sở sự nghiệp công lập với đối tác liên doanh, liên kết.Hình thức đầu tư PPP cũng có chủ thể là khu vực công và khu vực tư, thực hiện hợp đồng đối tác trong thời gian dài.       Sự tương đồng giữa 2 hình thức dẫn đến sự lúng túng khi lựa chọn giữa đầu tư XHH và đầu tư PPP.Một số điểm khác biệtnguồn vốn đầu tư công chưa xử lý quan ngại về rủi ro có thể xảy ra trong triển khai dự án. Đầu tư PPP có cơ sở là hợp đồng, xác định rõ cơ chế xử lý và giảm thiểu rủi ro. Nhưng thiếu nguồn lực nhà nước tham gia nên chưa hấp dẫn nhà đầu tư.Về mức độ cam kết, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư:Chính sách XHH chỉ đề cập về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Không quy định một cách chính thức về việc chia sẻ trách nhiệm với nhà đầu tư.PPP yêu cầu sự cam kết của Nhà nước ở mức độ cao hơn. Ngoài các ưu đãi, hỗ trợ, cơ chế bảo đảm đầu tư cũng được quy định trong hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.Về minh bạch hoá:Hoạt động liên doanh liên kết, các dự án, đề án liên doanh, liên kết được minh bạch hoá theo quy chế nội bộ, chưa thực sự hướng tới sự giám sát rộng rãi và độc lập.Điều này xuất phát từ thực trạng chung là thiếu cơ chế khuyến khích sự tham gia giám sát, đánh giá của các đơn vị độc lập, người sử dụng dịch vụ.Dự án PPP được công khai hoá, minh bạch hoá từ danh mục dự án đến các bước lựa chọn nhà đầu tư tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang web của các bộ, địa phương.Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đối tác tư nhân, giữa hai hình thức cũng có những khác biệt nhất định. Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc nguồn vốn xã hội hóa là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0888889366. Hoặc fanpage Công ty Luật Legalzone.
Bài viết
Sự mất giáSự mất giá (DEVALUATION) là gì?Sự mất giá (DEVALUATION) là điều chỉnh giảm giá được cơ quan tiền tệ thực hiện đối với tỷ giá hối đoái chính thức của đồng tiền của quốc gia; so với đồng tiền mạnh; như đồng đôla Mỹ hoặc chuẩn tiền tệ được thiết lập như vàng. Sự mất giá xảy ra khi chính phủ tăng lượng nội tệ sẵn sàng trao đổi theo các đồng tiền khác theo tỷ giá hối đoái hiện thời. Đối chiếu với DEPRECIATION.Phá giá tiền tệ (Currency Devaluation)Phá giá tiền tệ trong tiếng Anh là Currency Devaluation. Phá giá tiền tệ là biện pháp chủ động làm giảm giá trị đồng nội tệ so với ngoại tệ; nghĩa là làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên.Ban đầu; giá trị đồng tiền của hầu hết các quốc gia được gắn với vàng (tiêu chuẩn vàng); nhưng trong nửa sau của thế kỷ 20; mọi thứ thay đổi dưới tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô khác nhau. Bây giờ tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ quốc gia đang ngày càng gắn liền với đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro; mà nhiều quốc gia dự trữ. Sự phá giá của đồng tiền nhà nước so với tỷ giá hối đoái trong dự trữ; nghĩa là các loại tiền tệ nhất; được gọi là mất giá.Chính phủ đang áp dụng các kỹ thuật phá giá để bằng cách nào đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Ví dụ; điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu. Hoặc; nếu sự phá giá đi kèm với sự hỗ trợ của nhà nước cho các nhà sản xuất trong nước; thì sự tăng trưởng trong mua hàng hóa trong nước là không thể tránh khỏi.Điều quan trọng cần lưu ý là mất giá không có nghĩa là một cuộc khủng hoảng. Quá trình này thường được thực hiện bởi các quốc gia khác nhau để điều chỉnh hướng kinh tế hiện tại.Mục đích- Kích thích hoạt động xuất khẩu cùng các hoạt động kinh tế; dịch vụ đối ngoại khác có thu ngoại tệ; đồng thời hạn chế nhập khẩu và các hoạt động đối ngoại khác phải chi ngoại tệ; kết quả là sẽ góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; từ đò làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên.- Khuyến khích nhập khẩu vốn; kích thích các dòng ngoại tệ kiều hối; đồng thời hạn chế các dòng vốn chạy ra nước ngoài (xuất khẩu vốn) nhằm mục đích tăng cung ngoại tệ làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng lên.Tác động của chính sách phá giá tiền tệSự mất giáTác động của chính sách phá giá tiền tệ có thể theo hai hướng sau:Thứ nhất; vì muốn phá giá tiền tệ; ngân hàng trung ương phải bỏ nội tệ ra mua ngoại tệ. Thực chất thì đây chính là phát hành thêm tiền vào nền kinh tế; tức là làm tăng lượng tiền mạnh. Cung tiền được tăng theo cấp số nhân.Thứ hai; khi phá giá tiền tệ; nếu các yếu tố khác không đổi thì sức cạnh tranh của hàng trong nước tăng lên. Xuất khẩu tăng trong khi đó nhập khẩu giảm; do đó xuất khẩu ròng tăng; dẫn đến tăng tổng cầu; có sự dịch chuyển trên đường IS*; tăng sản lượng; thu nhập và công ăn việc làm.Tóm lại; trên mô hình IS* - LM*; phá giá tiền tệ làm lượng cung tiền tăng nên đường LM* dịch chuyển sang phải. Do xuất khẩu ròng tăng làm gia tăng tổng cầu nên đường IS* dịch chuyển sang phải. Kết quả là sản lượng cân bằng mới tăng.Xem thêm: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướcLiên hệ thực tiễnPhá giá nội tệ làm thay đổi tỉ giá hối đoái; có tác động thúc đẩy xuất khẩu tất cả các mặt hàng trên tất cả các thị trường; bởi vì nhà xuất khẩu có thể hạ giá bán trên thị trường quốc tế mà vẫn đảm bảo mức lợi nhuận bằng nội tệ.Tuy nhiên; biện pháp này không thể sử dụng được thường xuyên và phải nghiên cứu kĩ trước khi áp dụng; vì nó sẽ tác động đến nhiều vấn đề khác của đời sống kinh tế xã hội.Các Chính phủ chỉ sử dụng biện pháp này khi cần cân đối lại tỉ giá hối đoái trong mối quan hệ với cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế.Sự khác biệt từ lạm phátSự mất giáMặc dù thực tế là lạm phát và phá giá thường được đánh đồng và thực tế là chúng có mối liên hệ với nhau là khác nhau.Trong thời gian phá giá; đồng tiền quốc gia mất giá liên quan đến ngoại tệ. Với lạm phát; sức mua của tiền tệ trong nước giảm.Đó là; trong khi phá giá; người ta có thể quan sát thấy sự gia tăng của tỷ giá hối đoái tại các điểm trao đổi; và với lạm phát; sự tăng giá của hàng hóa trong các cửa hàng.Ngoài ra còn có một vòng xoáy phá giá-lạm phát. Đây là một quá trình là một trong những hậu quả của mất giá. Nó xảy ra; ví dụ; nếu ở một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu; giá của nó tăng mạnh. Chính phủ đang cố gắng kiềm chế những thay đổi trong nền kinh tế thông qua phá giá; nhưng có một cuộc khủng hoảng gây ra lạm phát và phá giá mới - tiếp theo.Các loại phá giáPhá giá thường được chia thành nhiều loại chính:Chính thứcNó đi kèm với sự công nhận chính thức của ngân hàng trung ương của đất nước về sự mất giá của đồng tiền quốc gia. Quá trình đột ngột; tỷ giá mới đang được thiết lập tại các điểm trao đổi.ẨnKhấu hao tiền mặt không lưu hành trong một thời gian dài. Quá trình này thường vô hình với công chúng. Không có tuyên bố chính thức được thực hiện. Quá trình này có thể gây ra lạm phát; nhưng nó cũng cho phép các nhà sản xuất hàng hóa trong nước điều chỉnh theo sự thay đổi của giá và bắt đầu cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài.Xem thêm: ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾKiểm soátNgân hàng trung ương thực hiện các biện pháp để hạn chế sự mất giá của đồng tiền quốc gia trong một khoảng thời gian giới hạn.Không kiểm soátLà loại phá giá phổ biến nhất. Sự mất giá của đồng tiền quốc gia không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì và các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại từ việc này không có hiệu lực.Nguyên nhân và hậu quảSự mất giáCó nhiều lý do cho sự phá giá. Có nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô là nguồn ảnh hưởng chính trong giai đoạn đầu của quá trình mất giá của đồng tiền quốc gia; do đó việc phân loại các lý do là tương đối có điều kiện. Tuy nhiên; có một số lý do không thể bỏ qua:Thâm hụt thanh toán - thiếu tiền từ nhà nước để trả nợ nước ngoài.Lạm phát cao - nhà nước không có khả năng đối phó với giá cả tăng cao đối với hàng hóa trong nước.Sự kích thích có chủ ý của nhà nước đối với lĩnh vực xuất khẩu của đất nước.Giá thấp hơn cho các tài sản tự nhiên là hàng nhập khẩu; chẳng hạn như dầu.Thiếu dự trữ ngoại hối.Sự cần thiết phải tăng cạnh tranh của đồng tiền quốc gia liên quan đến nhập khẩu.Tình hình không ổn định trong nước và do đó; dòng vốn chảy ra từ đó.Thay đổi chính sách đối ngoại; bao gồm cả các biện pháp trừng phạt từ các quốc gia khác.Sự tham gia tích cực của ngoại tệ vào nền kinh tế của đất nước.Giảm cho vay đối với người dân và mức lương thấp hơn.Mất niềm tin vào chính phủ và tiền tệ quốc gia trong dân chúng.Các yếu tố bên ngoài có tính chất phi kinh tế: chiến tranh; thảm họa nhân tạo; thiên tai.Mong muốn của nhà nước để tăng cường thị trường cho hàng hóa trong nước; bằng cách tăng cường sự hỗ trợ của các nhà sản xuất trong nước.Sự phá giá không nhất thiết là hậu quả của cuộc khủng hoảng; hậu quả của việc thực hiện nó có thể rất khác nhau. Có cả ưu và nhược điểm từ phá giáƯu điểm:Khi giá trị của ngoại tệ tăng lên; doanh thu xuất khẩu cũng tăng. Đi kèm với đó là việc truyền ngoại tệ mới vào nước này.Dự trữ vàng không được chi tiêu; nhưng tích lũy. Với sự mất giá; nhà nước không cần phải chi thêm tiền để ổn định tiền tệ quốc gia.Do giá hàng nhập khẩu tăng không thể tránh khỏi; nhu cầu đối với hàng hóa trong nước tăng lên.Sản xuất riêng đang phát triển.Cán cân thanh toán của đất nước đang được cải thiện.Nhược điểm:Mất lãi suất trong nước từ các nhà đầu tư nước ngoài.Sự tăng trưởng của tỷ giá hối đoái do nhu cầu gia tăng từ dân số.Tăng chi phí cho việc mua nguyên liệu và hàng hóa ngoài nước.Do vòng xoáy lạm phát phá giá; sức mua của người dân và mức sống của họ đang giảm và lạm phát đang gia tăng.Giảm lợi ích xã hội.Niềm tin của người dân đối với đồng tiền quốc gia đang giảm.Gia tăng vốn ra nước ngoài.Sự suy yếu mạnh mẽ của các ngân hàng và dịch vụ tài chính.Giảm nhập khẩu.Không chỉ lợi ích ngân sách của đất nước từ chính quá trình phá giá. Các công ty nông nghiệp; công ty du lịch; công ty xuất khẩu - họ cũng thu lợi từ sự phá giá. Và; tất nhiên; tất cả các công dân của đất nước giữ tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ; những người đã chọn đúng thời điểm và trao đổi tiền của họ để kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá.Vai trò của phá giá tiền tệ- Chính phủ sử dụng các biện pháp phá giá tiền tệ để nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa trên thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với việc thực hiện cơ chế để nền kinh tế tự điều chỉnh theo hướng suy thoái (vì khả năng cạnh tranh kém nên cán cân xuất khẩu ròng đi xuống dẫn đến tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu giảm).Bên cạnh đó; mức lạm phát xuống thấp; kéo dài cho đến khi năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu tăng lên. Chính phủ các nước thường sử dụng biện pháp phá giá tiền tệ để tạo nên một cú sốc mạnh và kéo dài đối để cân bằng cán cân thương mại.- Phá giá tiền tệ kích thích hoạt động xuất khẩu cùng các hoạt động kinh tế phát triển; các dịch vụ đối ngoại liên quan khác thu về ngoại tệ; đồng thời hạn chế việc nhập khẩu và các hoạt động đối ngoại khác của trong cơ cấu kinh tế cũng phải chi ngoại tệ; kết quả là sẽ góp phần cải thiện cán cân thanh toán hàng hóa quốc tế; góp phần làm cho tỉ giá hối đoái (các dòng tiền ngoại tệ) danh nghĩa tăng giá trị lên.- Khuyến khích việc nhập khẩu vốn; kích thích các dòng ngoại tệ kiều hối vào Việt Nam; đồng thời hạn chế các vốn đổ ra nước ngoài (xuất khẩu vốn) nhằm mục đích chính là tăng cung ngoại tệ làm cho tỉ giá hối đoái danh nghĩa lại tăng.- Trong trường hợp nhu cầu về nội tệ giảm thì chính phủ sẽ phải dùng đến biện pháp dự trữ để mua nội tệ vào nhằm duy trì tỷ giá hối đoái và đến khi cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại tệ thì không còn cách nào khác; chính phủ phải phá giá tiền tệ (giảm giá trị đồng nội tệ).Nếu muốn phá giá tiền tệ; ngân hàng Nhà nước buộc phải bỏ đồng nội tệ ra mua ngoại tệ. Thực chất thì đây chính là phát hành thêm các dòng tiền vào nền kinh tế; tăng lượng tiền mạnh hơn. Cung tiền theo đó được tăng theo cấp số nhân.Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Tìm hiểu về Sự mất giá (Devaluation)Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.Xin cảm ơn!
Bài viết
Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận TâmSứ mệnh trách nhiệm"Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận Tâm" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ pháp luật hàng đầu. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng, chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu pháp lý của bạn.Định Nghĩa: Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp luật thông qua đội ngũ luật sư chất lượng cao, được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Sự tận tâm của chúng tôi thể hiện qua việc lắng nghe, hiểu rõ và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho từng trường hợp cụ thể.Rõ ràng, Rắc rối pháp lý không ai mong muốn. Nhưng vì mục tiêu đảm bảo quyền lợi không thể không dùng. Ls ThànhLợi ích Cho Người Dùng:Chuyên Nghiệp và Đáng Tin Cậy: Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi vấn đề pháp lý của bạn sẽ được xử lý bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.Tư Vấn Tận Tâm: Chúng tôi không chỉ giải quyết vấn đề, mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong pháp luật.Giải Pháp Toàn Diện: Dù là vấn đề cá nhân hay doanh nghiệp, chúng tôi đều cung cấp giải pháp phù hợp, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.Bảo Vệ Quyền Lợi: Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi của bạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, đảm bảo công lý được thực thi.Chọn "Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận Tâm" là chọn sự an tâm và tin cậy trong mọi tình huống pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để cảm nhận sự khác biệt mà chúng tôi mang lại.Phân loại dịch vụDịch vụ pháp luật ngày càng đa dạng và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Dưới đây là sự phân loại của hai dịch vụ pháp luật chính: Tư vấn luật online và Tìm luật sư thực hiện vụ việc.Tư Vấn pháp luật Online:Tư vấn online là dịch vụ pháp luật được cung cấp qua các kênh trực tuyến như email, chat, video call, vv.a. Lợi ích:Tiện lợi: Khách hàng có thể nhận tư vấn mọi lúc, mọi nơi.Nhanh chóng: Thời gian phản hồi nhanh, giúp giải quyết vấn đề kịp thời.Chi phí thấp: Không cần di chuyển, tiết kiệm chi phí.b. Ứng dụng:Tư vấn vấn đề pháp lý cơ bản.Hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhanh chóng.Hướng dẫn thủ tục pháp lý.Tư Vấn Pháp Luật Theo Giờ Chất Lượng Cao Bởi Luật Sư:a. Mô tả: Dịch vụ này cung cấp tư vấn chuyên sâu từ luật sư giàu kinh nghiệm, thường được tính phí theo giờ.b. Lợi ích:Chuyên nghiệp và chính xác.Tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.Bảo mật và riêng tư.Nên sử dụng khi:Bạn đang đối diện với một vấn đề pháp lý phức tạp cần sự chuyên nghiệp và chính xác.Bạn cần tư vấn riêng tư và bảo mật.Bạn sẵn lòng chi trả chi phí để nhận được dịch vụ chất lượng cao.Giải quyết các vấn đề như cần soạn thảo hồ sơ, thư tư vấn chính xác về vụ việc, hướng dẫn pháp luật có bảo đảm.Chi tiết dịch vụ tại: Tư vấn Luật Theo giờTư Vấn Pháp Luật Qua Tổng Đài:a. Mô tả: Khách hàng có thể gọi đến tổng đài để được tư vấn pháp luật từ các chuyên viên tổng đàib. Lợi ích:Dễ dàng truy cập qua điện thoại.Phản hồi nhanh chóng.Phù hợp cho các vấn đề pháp lý cơ bản và khẩn cấp.Nên sử dụng khi:Bạn cần tư vấn nhanh chóng và khẩn cấp.Vấn đề pháp lý của bạn là cơ bản và không đòi hỏi sự chuyên sâu.Bạn muốn tiếp cận dịch vụ tư vấn một cách thuận tiện qua điện thoại. Báo Giá Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Qua Tổng Đài từ LegalZoneLegalZone cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và nhận được sự hỗ trợ pháp lý nhanh chóng và chuyên nghiệp. Đặc biệt: Khách hàng được trả tiền sau khi nhận tư vấnKhách hàng được trả tiền theo đánh giá của khách hàng ( có thể thấp hơn giá niêm yết)Chất lượng dịch vụ của chúng tôi là số 1Dưới đây là bảng báo giá chi tiết:Gói Cơ Bản:Tư vấn thông qua tổng đài trong vòng 15 phút: 200.000 VNDHỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý cơ bảnGói Nâng Cao:Tư vấn thông qua tổng đài trong vòng 30 phút: 350.000 VNDHỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý phức tạpCung cấp tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu cần)Gói Chuyên Sâu:Tư vấn thông qua tổng đài trong vòng 60 phút: 600.000 VNDHỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý chuyên sâu và cụ thểCung cấp tài liệu hướng dẫn và báo cáo chi tiếtGói Tư Vấn Thường Xuyên:Tư vấn không giới hạn thông qua tổng đài trong 1 tháng: 2.500.000 VND/thángHỗ trợ giải đáp mọi vấn đề pháp lý trong suốt thángLưu ý:Các giá trên chưa bao gồm thuế VAT.Các cuộc tư vấn vượt quá thời gian gói dịch vụ sẽ được tính phí theo từng phút thêm.Dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài của LegalZone mang đến sự tiện lợi và linh hoạt, giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và chính xác.Lưu ý: Nhận khuyến mãi ở cuối bài viếtTư Vấn Miễn Phí Trên Group Facebook:a. Mô tả: Các nhóm trên Facebook thường cung cấp tư vấn pháp luật miễn phí, thường do cộng đồng và một số luật sư tình nguyện tham gia.b. Lợi ích:Miễn phí và dễ dàng truy cập.Khuyến khích sự tham gia và hỗ trợ từ cộng đồng.Phù hợp cho những người cần tìm hiểu thông tin cơ bản và không yêu cầu bảo mật cao.Xem thêm Group facebook tư vấn luật miễn phíMỗi hình thức tư vấn trên đều có những đặc điểm và lợi ích riêng, phù hợp với các nhu cầu và tình huống khác nhau của khách hàng. Việc lựa chọn dịch vụ phù hợp sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo rằng họ nhận được sự hỗ trợ pháp lý chất lượng và hiệu quả.Tìm Luật Sư Thực Hiện Vụ Việc:Dịch vụ này giúp khách hàng tìm kiếm và liên kết với luật sư chuyên nghiệp để thực hiện vụ việc cụ thể.a. Lợi ích:Chuyên nghiệp: Truy cập đến đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao.Tùy chỉnh: Tìm luật sư phù hợp với yêu cầu và ngân sách cụ thể của khách hàng.An toàn: Đảm bảo quyền lợi và bảo mật thông tin của khách hàng.Bảo đảm: Luật sư có chứng chỉ hành nghề, được công bố trên danh sách đoàn luật sư Việt Namb. Ứng dụng:Đại diện tại tòa trong các vụ kiện.Thực hiện các thủ tục pháp lý phức tạp.Tư vấn và hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý chuyên sâu.Hỗ trợ từ A-Z các vụ kiện pháp lýTìm Luật Sư Tố Tụng Tại Tòa:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Tố Tụng Tại Tòa là dịch vụ kết nối khách hàng với luật sư chuyên nghiệp để đại diện và bảo vệ quyền lợi của họ trong các phiên tòa hình sự hoặc dân sự. Dịch vụ này bao gồm việc tìm kiếm, lựa chọn, và hợp tác với luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc tố tụng tại tòa.Lợi ích:Chuyên Nghiệp và Chính Xác: Luật sư tố tụng có kinh nghiệm và hiểu biết về quy trình tố tụng, giúp đảm bảo rằng quyền lợi của bạn được bảo vệ một cách chính xác và hiệu quả.Đại Diện Pháp Lý: Luật sư sẽ đại diện cho bạn tại tòa, nêu lên các lập luận và bằng chứng, và đấu tranh cho quyền lợi của bạn.Tư Vấn và Hỗ Trợ: Luật sư sẽ tư vấn cho bạn về các quyền và nghĩa vụ pháp lý, giúp bạn hiểu rõ hơn về vụ việc của mình.Giảm Áp Lực: Việc có luật sư đại diện giúp giảm bớt áp lực và lo lắng khi phải đối diện với tòa án.Nên Sử Dụng Khi Nào:Vụ Việc Phức Tạp: Khi bạn đang đối diện với một vụ việc phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật.Quyền Lợi Bị Đe Dọa: Khi quyền lợi, danh dự, tự do cá nhân hoặc tài sản của bạn bị đe dọa hoặc nguy cơ bị tổn thương.Không Có Kinh Nghiệm Tố Tụng: Khi bạn không có kinh nghiệm hoặc kiến thức về quy trình tố tụng tại tòa. Tìm Luật Sư Tố Tụng Tại Tòa là một dịch vụ quan trọng, giúp bảo vệ quyền lợi của cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình tố tụng. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc và sự bảo vệ quyền lợi của bạn. Tìm Luật Sư Tranh Chấp Thương Mại:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Tranh Chấp Thương Mại là dịch vụ kết nối doanh nghiệp và cá nhân với luật sư chuyên về thương mại để giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng, quyền sở hữu trí tuệ, đối tác kinh doanh, và các vấn đề thương mại khác. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực thương mại.Lợi ích:Giải Quyết Tranh Chấp Hiệu Quả: Luật sư chuyên nghiệp giúp giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.Bảo Vệ Quyền Lợi Kinh Doanh: Luật sư sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của bạn trong các vấn đề thương mại, đảm bảo rằng bạn không bị tổn thương.Tư Vấn Chuyên Sâu: Luật sư thương mại cung cấp tư vấn chuyên sâu về các quy định và quy tắc thương mại, giúp bạn hiểu rõ hơn về vị thế pháp lý của mình.Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Việc tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết tranh chấp, giúp bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.Nên Sử Dụng Khi Nào:Tranh Chấp Hợp Đồng: Khi có tranh chấp về hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp, hoặc khách hàng.Vi Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Khi có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh.Tranh Chấp Đối Tác Kinh Doanh: Khi có xung đột hoặc tranh chấp với đối tác kinh doanh, cổ đông, hoặc các bên liên quan khác.Các Vấn Đề Thương Mại Khác: Khi đối diện với các vấn đề thương mại khác đòi hỏi sự can thiệp của luật sư chuyên nghiệp.  Tìm Luật Sư Tranh Chấp Thương Mại là một dịch vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp và cá nhân bảo vệ quyền lợi và giải quyết các vấn đề thương mại một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro, và tăng cường hoạt động kinh doanh. Tìm Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình là dịch vụ kết nối cá nhân với luật sư chuyên về các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình. Điều này bao gồm các vấn đề như ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản, và các vấn đề gia đình khác. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.Lợi ích:Bảo Vệ Quyền Lợi Cá Nhân: Luật sư sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của bạn trong các vấn đề gia đình, đảm bảo rằng bạn được đối xử công bằng.Hỗ Trợ Tình Cảm: Luật sư chuyên về gia đình thường có kỹ năng đặc biệt trong việc hỗ trợ khách hàng trong những thời kỳ khó khăn và căng thẳng.Tư Vấn và Hướng Dẫn: Luật sư sẽ tư vấn và hướng dẫn bạn qua quy trình pháp lý, giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng: Luật sư giúp giải quyết các vấn đề gia đình một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng.Nên Sử Dụng Khi Nào:Ly Hôn: Khi bạn cần giải quyết các vấn đề liên quan đến ly hôn, bao gồm phân chia tài sản, quyền nuôi con, và hỗ trợ vợ/chồng.Quyền Nuôi Con: Khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm nuôi con sau ly hôn hoặc chia tay.Bảo Vệ Quyền Lợi Gia Đình: Khi cần bảo vệ quyền lợi trong các vấn đề gia đình khác, như việc lập di chúc, quản lý tài sản gia đình, vv.Các Vấn Đề Gia Đình Khác: Khi đối diện với các vấn đề phức tạp và nhạy cảm khác trong gia đình đòi hỏi sự can thiệp của luật sư chuyên nghiệp.  Tìm Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân bảo vệ quyền lợi và giải quyết các vấn đề gia đình một cách chuyên nghiệp và tận tâm. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể giúp giải quyết các vấn đề gia đình một cách nhẹ nhàng hơn, giảm bớt căng thẳng và tác động tiêu cực đến cuộc sống cá nhân và gia đình. Tìm Luật Sư Doanh Nghiệp:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Doanh Nghiệp là dịch vụ kết nối doanh nghiệp với luật sư chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm các vấn đề như thành lập công ty, hợp đồng, quyền lợi lao động, quyền sở hữu trí tuệ, và các vấn đề pháp lý khác trong kinh doanh.Lợi ích:Tuân Thủ Pháp Luật: Luật sư giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật, giảm rủi ro pháp lý và tránh các xung đột với cơ quan quản lý.Bảo Vệ Quyền Lợi Kinh Doanh: Luật sư sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong các vấn đề kinh doanh, từ hợp đồng đến tranh chấp thương mại.Tư Vấn Chuyên Sâu: Luật sư cung cấp tư vấn chuyên sâu về các vấn đề pháp lý trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông thoáng và chính xác.Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Việc tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý, giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.Nên Sử Dụng Khi Nào:Thành Lập Công Ty: Khi cần hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập, đăng ký, và cấu trúc công ty.Hợp Đồng và Tranh Chấp: Khi cần soạn thảo, xem xét, hoặc giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh doanh.Quyền Lợi Lao Động: Khi cần tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhân viên, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến lao động.Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Khi cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, và bí quyết kinh doanh.Lưu ý: Vào ngày 17 hàng tháng, Miễn phí dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp duy nhất qua tổng đài 0888889366 Tìm Luật Sư Doanh Nghiệp là một dịch vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi và tuân thủ pháp luật một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro, và tăng cường hoạt động kinh doanh.Báo Giá Dịch Vụ Luật Sư Doanh Nghiệp từ LegalZoneLegalZone cung cấp các dịch vụ luật sư doanh nghiệp đa dạng và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mọi doanh nghiệp. Dưới đây là bảng báo giá chi tiết cho các dịch vụ chúng tôi cung cấp:Tư Vấn Pháp Luật Doanh Nghiệp:Gói Cơ Bản: 2.000.000 VND/giờGói Nâng Cao (bao gồm ghi âm và báo cáo chi tiết): 3.000.000 VND/giờĐại Diện Pháp Lý Trong Giao Dịch:Gói Cơ Bản: 10.000.000 VND/giao dịchGói Toàn Diện (bao gồm tư vấn và soạn thảo hợp đồng): 15.000.000 VND/giao dịchThành Lập và Đăng Ký Doanh Nghiệp:Gói Cơ Bản: 799.000 VNDGói Toàn Diện (bao gồm tư vấn và hoàn thiện hồ sơ): 8.000.000 VNDGiá dịch vụ chi tiết Thành lập Doanh nghiệpGiá dịch vụ chi tiết Thàm lập Doanh nghiêp FDITư Vấn và Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại:Gói Cơ Bản: 7.000.000 VND/vụ việcGói Toàn Diện (bao gồm đại diện tại tòa): 12.000.000 VND/vụ việcGói Tư Vấn Doanh Nghiệp Thường Xuyên:LegalZone cung cấp gói dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thường xuyên, giúp doanh nghiệp của bạn luôn được hỗ trợ và tư vấn trong mọi vấn đề pháp lý. Gói dịch vụ này bao gồm:Gói Cơ Bản:Tư vấn pháp lý hàng tháng: 10.000.000 VND/thángBao gồm 5 giờ tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoạiHỗ trợ giải đáp thắc mắc pháp lý trong vòng 24 giờGói Nâng Cao:Tư vấn pháp lý hàng tháng: 18.000.000 VND/thángBao gồm 10 giờ tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoạiHỗ trợ giải đáp thắc mắc pháp lý trong vòng 24 giờGhi âm và báo cáo chi tiết cho mỗi cuộc tư vấnƯu đãi 10% cho các dịch vụ pháp lý khác từ LegalZoneGiá dịch vụ chi tiết: Tư Vấn Doanh Nghiệp Thường XuyênDịch Vụ Bảo Hành Vàng:Hoàn tiền 100% khi không đạt mục tiêu thỏa thuận (Áp dụng cho tất cả các gói dịch vụ)Lưu ý:Các giá trên chưa bao gồm thuế VAT.Chúng tôi cũng cung cấp các gói dịch vụ tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.LegalZone cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Đội ngũ luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm và chuyên môn cao, sẵn lòng hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong mọi vấn đề pháp lý.Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc yêu cầu báo giá cụ thể, vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0888889366 hoặc email support@legalzone.vnTìm Luật Sư Hình Sự:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Hình Sự là dịch vụ kết nối cá nhân với luật sư chuyên về hình sự để bảo vệ quyền lợi và tự do của họ trong quá trình tố tụng hình sự. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực hình sự.Lợi ích:Bảo Vệ Quyền và Tự Do: Luật sư hình sự sẽ đại diện và bảo vệ quyền và tự do của bạn trong suốt quá trình tố tụng, từ điều tra đến xét xử.Tư Vấn và Hướng Dẫn: Luật sư sẽ tư vấn và hướng dẫn bạn qua quy trình pháp lý phức tạp, giúp bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.Giảm Áp Lực và Lo Lắng: Việc có luật sư đại diện giúp giảm bớt áp lực và lo lắng khi phải đối diện với hệ thống tư pháp hình sự.Thương Lượng và Đàm Phán: Luật sư có thể thương lượng và đàm phán với bên công tố để đạt được các điều kiện tốt nhất cho bạn, bao gồm cả thỏa thuận hình phạt.Nên Sử Dụng Khi Nào:Bị Buộc Tội: Khi bạn bị buộc tội trong một vụ án hình sự và cần bảo vệ quyền lợi và tự do cá nhân.Điều Tra Hình Sự: Khi bạn đang trong quá trình điều tra hình sự và cần sự hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền lợi được bảo vệ.Xét Xử Hình Sự: Khi bạn đang trong quá trình xét xử hình sự và cần luật sư để đại diện và bảo vệ quyền lợi của mình tại tòa.Kháng Cáo và Phúc Thẩm: Khi bạn muốn kháng cáo hoặc yêu cầu xem xét lại quyết định của tòa án.  Tìm Luật Sư Hình Sự là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân bảo vệ quyền lợi và tự do trong quá trình tố tụng hình sự. Việc lựa chọn luật sư phù hợp và kịp thời có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc và sự bảo vệ quyền lợi của bạn. Luật sư hình sự chuyên nghiệp sẽ đảm bảo rằng quy trình tố tụng được thực hiện một cách công bằng và bạn được đối xử theo đúng quy định của pháp luật. Tìm Luật Sư Giỏi:Định nghĩa: Tìm Luật Sư Giỏi là dịch vụ kết nối cá nhân hoặc doanh nghiệp với luật sư hàng đầu trong lĩnh vực cụ thể. Dịch vụ này giúp tìm kiếm và lựa chọn luật sư có kinh nghiệm, chuyên môn, và danh tiếng trong lĩnh vực mà bạn cần hỗ trợ.Dịch vụ tìm luật sư giỏi nhất trong lĩnh vực chỉ có tại TTPL.VNDịch vụ chất lượng cao, không thu phí trướcKhông nhận các vụ dễ24/7 Full serviceGiá dịch vụ từ 500.000.000 VNĐLợi ích:Chất Lượng Dịch Vụ Cao: Luật sư giỏi mang đến dịch vụ chất lượng cao, với kiến thức sâu rộng và kỹ năng tố tụng xuất sắc.Tư Vấn Chuyên Sâu: Luật sư giỏi cung cấp tư vấn chuyên sâu và chi tiết, giúp bạn hiểu rõ về vị thế pháp lý của mình.Tăng Cơ Hội Thành Công: Việc lựa chọn luật sư giỏi tăng cơ hội thành công trong vụ việc của bạn, từ việc giải quyết tranh chấp đến việc đàm phán hợp đồng.Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Luật sư giỏi có thể giúp giải quyết vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bạn.Nên Sử Dụng Khi Nào:Vụ Việc Phức Tạp: Khi bạn đang đối diện với một vụ việc phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và chuyên nghiệp về pháp luật.Quyền Lợi Quan Trọng: Khi quyền lợi, danh dự, tự do cá nhân, hoặc tài sản của bạn bị đe dọa hoặc nguy cơ bị tổn thương.Cần Sự Chuyên Nghiệp: Khi bạn cần sự chuyên nghiệp và tận tâm từ một luật sư có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực cụ thể.  Tìm Luật Sư Giỏi là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân và doanh nghiệp truy cập dễ dàng đến sự hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc lựa chọn luật sư giỏi và phù hợp với vụ việc của bạn có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả và sự bảo vệ quyền lợi của bạn. Luật sư giỏi sẽ đảm bảo rằng bạn được đại diện một cách chuyên nghiệp và tận tâm, giúp bạn đạt được mục tiêu pháp lý của mình. Luật Sư Miễn Phí:Định nghĩa: Luật Sư Miễn Phí là dịch vụ cung cấp hỗ trợ pháp lý không tính phí cho những người không có khả năng trả chi phí dịch vụ luật sư. Dịch vụ này thường được cung cấp bởi các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm hỗ trợ pháp lý cộng đồng, hoặc thông qua các chương trình hỗ trợ của chính phủ.Lợi ích:Truy Cập Công Bằng Tới Tư Pháp: Luật sư miễn phí giúp đảm bảo rằng mọi người, bất kể hoàn cảnh kinh tế, đều có quyền truy cập công bằng tới hệ thống tư pháp.Bảo Vệ Quyền Lợi: Dù không tính phí, luật sư miễn phí vẫn cung cấp sự đại diện và bảo vệ quyền lợi trong các vấn đề pháp lý.Hỗ Trợ và Tư Vấn: Luật sư miễn phí cung cấp tư vấn và hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý, giúp bạn hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình.Giảm Gánh Nặng Tài Chính: Dịch vụ này giúp giảm gánh nặng tài chính cho những người không có khả năng trả chi phí dịch vụ luật sư.Nên Sử Dụng Khi Nào:Khó Khăn Về Tài Chính: Khi bạn đang đối diện với khó khăn tài chính và không có khả năng trả chi phí dịch vụ luật sư.Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản: Khi bạn cần hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý cơ bản như tư vấn hợp đồng, quyền lao động, quyền hôn nhân và gia đình, vv.Cần Sự Bảo Vệ Quyền Lợi: Khi bạn cần sự bảo vệ quyền lợi trong các vấn đề pháp lý và không có khả năng truy cập dịch vụ luật sư tư nhân.  Luật Sư Miễn Phí là một dịch vụ quan trọng, giúp đảm bảo rằng mọi người, bất kể hoàn cảnh kinh tế, đều có quyền truy cập tới hệ thống tư pháp và được bảo vệ quyền lợi của mình. Dịch vụ này thể hiện sự công bằng và bình đẳng trong xã hội, giúp bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế và không có khả năng trả chi phí dịch vụ. Luật Sư Uy Tín Cao:Thật khó tìm được Luật sư Uy tín cao, lăn xả vào vụ việc vì hầu hết họ đã được đặt trước hàng chục tháng. LS Thành chia sẻĐịnh nghĩa: Luật Sư Uy Tín Cao là dịch vụ kết nối cá nhân hoặc doanh nghiệp với luật sư có danh tiếng và uy tín trong cộng đồng pháp lý. Những luật sư này thường có nhiều năm kinh nghiệm, thành tích xuất sắc, và được đồng nghiệp cũng như khách hàng đánh giá cao.Lợi ích:Chất Lượng Dịch Vụ Xuất Sắc: Luật sư uy tín cao mang đến dịch vụ chất lượng xuất sắc, với kiến thức pháp lý sâu rộng và kỹ năng tố tụng đỉnh cao.Tăng Credibility: Việc làm việc với luật sư uy tín có thể tăng cường uy tín và tín nhiệm của bạn trong các thương vụ hoặc vụ việc pháp lý.Tư Vấn và Hỗ Trợ Chuyên Nghiệp: Luật sư uy tín cao cung cấp tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác và thông thoáng.Mạng Lưới Quan Hệ Rộng: Luật sư uy tín thường có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong cộng đồng pháp lý, có thể hỗ trợ bạn trong nhiều khía cạnh khác nhau.Nên Sử Dụng Khi Nào:Vụ Việc Quan Trọng: Khi bạn đang đối diện với một vụ việc pháp lý quan trọng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm.Thương Vụ Lớn: Khi bạn cần hỗ trợ pháp lý trong các thương vụ lớn, phức tạp, như mua bán doanh nghiệp, hợp nhất, đầu tư quốc tế, vv.Bảo Vệ Danh Dự và Quyền Lợi: Khi danh dự, quyền lợi, hoặc tài sản của bạn đang bị đe dọa và cần sự bảo vệ từ một luật sư có uy tín.  Luật Sư Uy Tín Cao là một dịch vụ quan trọng, giúp cá nhân và doanh nghiệp truy cập dễ dàng đến sự hỗ trợ pháp lý chất lượng cao và chuyên nghiệp. Việc lựa chọn luật sư uy tín và phù hợp với vụ việc của bạn không chỉ ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc, mà còn giúp tăng cường uy tín và tín nhiệm của bạn trong cộng đồng. Luật sư uy tín sẽ đảm bảo rằng bạn được đại diện một cách chuyên nghiệp và tận tâm, giúp bạn đạt được mục tiêu pháp lý của mình. Khách hàng nói gì về dịch vụ pháp luật"Khi Công ty Samsung Việt Nam cần tư vấn pháp lý cho việc mở rộng nhà máy sản xuất, chúng tôi đã tìm đến dịch vụ này. Luật sư của chúng tôi đã hiểu rõ ngành công nghiệp và giúp chúng tôi hoàn thành mọi thủ tục một cách suôn sẻ." - Nguyễn Văn An, Giám đốc Pháp chế, Samsung Việt Nam"Khi tôi bị vu oan trong một vụ án giao thông, dịch vụ này đã kết nối tôi với một luật sư hình sự tài năng. Luật sư đã giúp tôi minh oan và lấy lại danh dự. Tôi rất biết ơn!" - Trần Văn Minh, Hà Nội"Tôi đã sử dụng dịch vụ này để tìm một luật sư giỏi cho vụ kiện bản quyền với một công ty đối thủ. Luật sư đã giúp tôi giành chiến thắng trong vụ kiện, bảo vệ sản phẩm của mình." - Lê Thị Thanh, CEO Công ty FKT Software"Khi tôi mất việc và không có khả năng trả chi phí luật sư, dịch vụ luật sư miễn phí này đã giúp tôi đấu tranh cho quyền lợi của mình trong vụ kiện phát sinh từ hợp đồng lao động. Tôi cảm thấy được bảo vệ và hỗ trợ." - Phạm Bá Tùng, Đà NẵngLuật Sư Uy Tín Cao: "Chúng tôi đã tìm kiếm một luật sư uy tín cao để đại diện cho VIC Group trong một thương vụ mua lại công ty nước ngoài. Dịch vụ này đã kết nối chúng tôi với chuyên gia pháp lý đúng đắn, giúp chúng tôi đạt được mục tiêu kinh doanh." - Võ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch VIC Group"Khi Công ty Intel Việt Nam cần tư vấn pháp lý nhanh chóng về việc tuân thủ quy định mới, chúng tôi đã sử dụng dịch vụ tư vấn online này. Luật sư đã cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, giúp chúng tôi tiếp tục hoạt động mà không gặp rắc rối." - Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Pháp chế, Intel Việt Nam"Khi tôi gặp vấn đề với hợp đồng thuê nhà, tôi đã gọi tổng đài tư vấn pháp luật của dịch vụ này. Họ đã giải đáp mọi thắc mắc của tôi và hướng dẫn tôi cách giải quyết vấn đề. Rất tiện lợi và hữu ích!" - Lê Thị Hà, TP. Hồ Chí Minh"Khi tôi muốn hiểu rõ hơn về quyền lợi khi làm việc freelance, tôi đã tham gia group Facebook của dịch vụ tư vấn miễn phí này. Các luật sư đã trả lời câu hỏi của tôi một cách nhanh chóng và chính xác. Một nguồn thông tin đáng tin cậy!" - Trần Văn Dũng, Freelancer, Hà NộiGiới Thiệu Về Công Ty Luật TNHH LegalZoneCông Ty Luật TNHH LegalZone là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện và chất lượng cao. Với sứ mệnh "Pháp Lý Dễ Dàng Cho Mọi Người," chúng tôi cam kết đem đến sự tiếp cận dễ dàng và minh bạch đối với hệ thống pháp luật.Giá Trị Cốt Lõi:Chuyên Nghiệp: Chúng tôi tự hào về đội ngũ luật sư giỏi, có chuyên môn cao và tận tâm, đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng.Tính Minh Bạch: Chúng tôi hoạt động với nguyên tắc minh bạch, đảm bảo rằng mọi quy trình và chi phí đều được giải thích rõ ràng cho khách hàng.Tận Tâm Khách Hàng: Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt nhất.Kinh Nghiệm: LegalZone có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, với một lịch sử đầy thành công trong việc tìm kiếm và kết nối luật sư chuyên môn cao với khách hàng. Dù là doanh nghiệp hay cá nhân, chúng tôi đều có khả năng cung cấp sự hỗ trợ pháp lý đúng đắn và hiệu quả.Chúng tôi tự hào về việc đã giúp hàng ngàn khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý, từ tư vấn doanh nghiệp, tố tụng hình sự, đến tranh chấp hôn nhân gia đình. Với LegalZone, bạn không chỉ tìm thấy một đối tác pháp lý đáng tin cậy mà còn một người bạn đồng hành trong mọi tình huống pháp lý.LegalZone - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường pháp lý.Tính Năng Nổi Bật của dịch vụ pháp luật LegalzoneLegalZone tự hào mang đến cho khách hàng một loạt các tính năng nổi bật và độc đáo, giúp chúng tôi nổi trội so với các đối thủ cạnh tranh:Dịch Vụ Bảo Hành Vàng: LegalZone cam kết hoàn tiền 100% khi không đạt được mục tiêu thỏa thuận. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của mình và sẵn lòng đứng sau mỗi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.Dịch Vụ Ghi Âm Tư Vấn: Để đảm bảo rằng mọi thông tin được truyền đạt chính xác và minh bạch, chúng tôi cung cấp dịch vụ ghi âm tư vấn. Điều này giúp khách hàng có thể xem lại cuộc tư vấn bất cứ lúc nào, đảm bảo rằng không có thông tin nào bị sót lại.Dịch Vụ Tìm Kiếm Luật Sư Chất Lượng Cao Nhất Trong Ngành: Với mạng lưới rộng lớn của các luật sư hàng đầu trong ngành, chúng tôi cam kết tìm kiếm luật sư chất lượng cao nhất, phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi khách hàng. Dù là vấn đề doanh nghiệp, hình sự, hay hôn nhân gia đình, chúng tôi đều có đội ngũ chuyên gia phù hợp.Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7: Chúng tôi hiểu rằng vấn đề pháp lý có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đội ngũ hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi sẵn sàng phản hồi mọi thắc mắc và hỗ trợ bạn 24/7.Công Nghệ Tiên Tiến: LegalZone sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm tư vấn trực tuyến mượt mà và hiệu quả. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế để bảo mật thông tin và dễ sử dụng.Kinh Nghiệm và Uy Tín: Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, chúng tôi đã giúp hàng nghìn khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách thành công. Uy tín của chúng tôi là bảo đảm cho chất lượng dịch vụ.LegalZone không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng, mà còn đặt tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp DỊCH VỤ PHÁP LUẬT với các tính năng độc đáo và cam kết vững chắc với khách hàng. Chúng tôi không chỉ là đối tác pháp lý của bạn, chúng tôi là người bạn đồng hành trong mọi tình huống pháp lý.Ưu đãi khi đặt trên TTPL.VNƯu Đãi Đặc Biệt từ LegalZoneLegalZone luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất. Để thể hiện lòng tri ân và khích lệ khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ưu đãi đặc biệt:Ưu Đãi Cho Lần Sử Dụng Dịch Vụ Đầu Tiên:Nhận voucher giảm 30% phí dịch vụ pháp luật khi bạn sử dụng dịch vụ của LegalZone lần đầu tiên.Sau khi hoàn thành công việc, bạn sẽ nhận được voucher hoàn 30% phí của chính dịch vụ đó, áp dụng cho lần sử dụng tiếp theo.Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn trải nghiệm dịch vụ pháp luật chất lượng cao từ LegalZone mà vẫn tiết kiệm được chi phí. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ hài lòng với sự chuyên nghiệp và tận tâm mà chúng tôi mang lại.Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và đăng ký sử dụng dịch vụ.LegalZone - Luôn đồng hành cùng bạn, mang đến giải pháp pháp lý hiệu quả và tiết kiệm.TRÂN TRỌNG!MỤC LỤC BÀI VIẾT1. Giới Thiệu  1.1. Sứ mệnh và trách nhiệm  1.2. Định nghĩa dịch vụ  1.3. Lợi ích cho người dùng2. Phân Loại Dịch Vụ  2.1. Tư vấn pháp luật online     2.1.1. Tư vấn pháp luật theo giờ chất lượng cao bởi luật sư     2.1.2. Tư vấn pháp luật qua tổng đài     2.1.3. Tư vấn miễn phí trên group facebook  2.2. Tìm luật sư thực hiện vụ việc     2.2.1. Tìm luật sư tố tụng tại tòa     2.2.2. Tìm luật sư tranh chấp thương mại     2.2.3. Tìm luật sư hôn nhân gia đình     2.2.4. Tìm luật sư doanh nghiệp     2.2.5. Tìm luật sư hình sự     2.2.6. Tìm luật sư giỏi     2.2.7. Luật sư miễn phí     2.2.8. Luật sư uy tín cao3. Lời Chứng Thực Từ Khách Hàng4. Giới Thiệu Về Công Ty5. Tính Năng Nổi Bật6. Ưu Đãi Đặc Biệt 
Bài viết
Tư vấn pháp luật theo giờ Trợ giúp chuyên nghiệp theo yêu cầu của bạnTư vấn pháp luật là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại, khi chúng ta đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp. Nhưng có những khi chúng ta chỉ cần giải quyết một vấn đề nhỏ và không muốn mất thời gian và tiền bạc cho việc thuê luật sư toàn thời gian. Đó là lúc tư vấn pháp luật theo giờ trở thành một giải pháp hữu ích.Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tư vấn pháp luật theo giờ, bao gồm: định nghĩa, quy trình, lợi ích và nhược điểm, các lựa chọn thay thế, và cách thực hiện tư vấn pháp luật theo giờ một cách chi tiết.1. Tư vấn pháp luật theo giờ – Định nghĩa và ý nghĩaTư vấn pháp luật theo giờ là dịch vụ mà bạn có thể thuê một luật sư chỉ trong một khoảng thời gian nhất định để giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể. Thay vì phải trả tiền cho việc thuê luật sư toàn thời gian hoặc ký hợp đồng dài hạn, bạn chỉ trả phí tư vấn theo số giờ được sử dụng.Ví dụ: Nếu bạn đang cần tư vấn về việc thành lập một công ty mới và chỉ cần giải đáp một số câu hỏi cụ thể, bạn có thể thuê một luật sư theo giờ để nhận được sự giúp đỡ chuyên nghiệp mà không phải trả chi phí cao.2. Lợi ích của tư vấn pháp luật theo giờTư vấn pháp luật theo giờ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho người sử dụng. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng:a. Tiết kiệm chi phíKhi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, bạn chỉ phải trả tiền cho số giờ thực sự sử dụng. Điều này giúp bạn tiết kiệm được chi phí so với việc thuê luật sư toàn thời gian hoặc ký hợp đồng dài hạn mà không cần thiết.Ví dụ: Nếu bạn chỉ cần giúp đỡ về việc làm hợp đồng cho một dự án nhỏ, tư vấn pháp luật theo giờ sẽ giúp bạn tránh việc trả tiền cho các dịch vụ không cần thiết.b. Trợ giúp chuyên nghiệp theo yêu cầuViệc thuê luật sư theo giờ không có nghĩa là bạn nhận được dịch vụ kém chất lượng. Ngược lại, bạn sẽ được tư vấn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật mà bạn cần hỗ trợ.Ví dụ: Bạn có thể thuê một luật sư chuyên về luật thương mại để giúp bạn xem xét và hiểu rõ hơn về các quy định và cam kết trong hợp đồng kinh doanh của bạn.c. Linh hoạt và tiện lợiTư vấn pháp luật theo giờ mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho người sử dụng. Bạn có thể lựa chọn thời điểm và thời gian tư vấn phù hợp với lịch trình của mình mà không phải bận tâm về việc ký hợp đồng dài hạn hoặc tuân thủ các quy định liên quan đến việc thuê luật sư toàn thời gian.Ví dụ: Nếu bạn đang ở xa hoặc có thời gian hạn chế, bạn có thể sắp xếp cuộc họp tư vấn qua video call hoặc điện thoại để tiết kiệm thời gian di chuyển và đảm bảo tính tiện lợi.GỌI NGAY3. Nhược điểm của tư vấn pháp luật theo giờMặc dù tư vấn pháp luật theo giờ có nhiều lợi ích như đã đề cập ở trên, nhưng cũng tồn tại một số nhược điểm cần xem xét trước khi sử dụng dịch vụ này.a. Hạn chế thời gianViệc thuê luật sư theo giờ có hạn chế về thời gian. Bạn chỉ có thể nhận được sự tư vấn trong khoảng thời gian bạn đã đặt trước, và nếu cần thêm thời gian hoặc tư vấn sau này, bạn sẽ phải trả phí bổ sung.Ví dụ: Nếu vấn đề pháp lý của bạn phức tạp và đòi hỏi thời gian để nghiên cứu và tư vấn chi tiết, việc thuê luật sư theo giờ có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn.b. Không liên tụcKhi thuê luật sư theo giờ, bạn không nhận được sự hỗ trợ liên tục như khi thuê luật sư toàn thời gian. Có thể có khoảng thời gian chờ đợi giữa các lần tư vấn và trong thời gian đó, bạn phải tự giải quyết các vấn đề pháp lý mà mình đang đối mặt.Ví dụ: Nếu bạn đang có một tranh chấp pháp lý cần giải quyết ngay lập tức, việc đợi tư vấn pháp luật theo giờ có thể gây ra sự bất tiện và ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.4. Lựa chọn thay thế cho tư vấn pháp luật theo giờNếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ hoặc cảm thấy rằng nó không phù hợp với nhu cầu của mình, có một số lựa chọn thay thế mà bạn có thể xem xét:Xem thêm: Luật Sư Chất Lượng Cao: Dịch Vụ Pháp Luật Tận Tâma. Thuê luật sư toàn thời gianNếu bạn đang đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp và có nhu cầu tư vấn liên tục,việc thuê luật sư toàn thời gian có thể là một lựa chọn tốt. Bằng cách thuê một luật sư toàn thời gian, bạn sẽ có sự hỗ trợ liên tục và chuyên nghiệp để giải quyết mọi vấn đề pháp lý mà bạn đang đối diện.b. Tìm thông tin trực tuyếnTrong một số trường hợp đơn giản, bạn có thể tìm kiếm thông tin và tài liệu pháp lý trực tuyến để tự giải quyết vấn đề của mình. Internet cung cấp một kho tàng thông tin phong phú về các quy định pháp luật và quy trình pháp lý.c. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyếnDịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến là một lựa chọn khác để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp từ luật sư mà không cần gặp trực tiếp. Bạn có thể trao đổi với luật sư qua email, chat hoặc cuộc gọi video để giải quyết vấn đề pháp lý của mình.5. Cách thực hiện tư vấn pháp luật theo giờNếu bạn đã quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện quy trình này:Bước 1: Xác định vấn đề pháp lý của bạnHãy xác định rõ vấn đề pháp lý mà bạn đang đối diện. Cụ thể hóa nhu cầu tư vấn của bạn và ghi lại những câu hỏi hoặc vấn đề bạn muốn thảo luận với luật sư.Bước 2: Tìm kiếm và chọn luật sư phù hợpTìm kiếm và tìm hiểu về các luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với vấn đề pháp lý của bạn. Đảm bảo chọn một luật sư có chuyên môn và độ tin cậy cao trong lĩnh vực cần tư vấn.Bước 3: Liên hệ và đặt lịch hẹnLiên hệ với luật sư và trao đổi vấn đề pháp lý của bạn. Thống nhất về thời gian và phương thức giao tiếp (trực tiếp, qua điện thoại, video call, v.v.) để đặt lịch hẹn tư vấn.Bước 4: Thực hiện cuộc tư vấnTham gia cuộc tư vấn với luật sư theo giờ. Trình bày vấn đề pháp lý của bạn và những câu hỏi cụ thể mà bạn muốn được tư vấn. Lắng nghe và ghi chép các thông tin và lời khuyên từ luật sư.Bước 5: Hoàn thiện việc tư vấnKhi tư vấn kết thúc, đảm bảo bạn đã hiểu rõ những thông tin và hướng dẫn từ luật sư. Ghi lại những điểm quan trọng và nếu cần, yêu cầu luật sư cung cấp bản tóm tắt của cuộc tư vấn để bạn có thể tham khảo sau này.Bước 6: Thanh toán và đánh giáSau khi cuộc tư vấn kết thúc, thanh toán phí tư vấn theo số giờ sử dụng. Đánh giá chất lượng dịch vụ từ luật sư để giúp cải thiện hoặc cung cấp thông tin cho người khác trong tương lai.6. Quy trình tư vấn pháp luật Quy của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp, toàn diện và hiệu quả. Dưới đây là quy trình tư vấn pháp luật mà chúng tôi áp dụng:Bước 1: Phân tích nhu cầu: Đầu tiên, chúng tôi sẽ lắng nghe và phân tích nhu cầu pháp lý của bạn. Bằng cách tìm hiểu rõ về vấn đề và mục tiêu của bạn, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp phù hợp nhất.Bước 2: Đề xuất giải pháp: Sau khi hiểu rõ nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp pháp lý. Đây có thể là các biện pháp phòng ngừa, quy trình pháp lý, lựa chọn hợp đồng, hoặc bất kỳ giải pháp nào khác phù hợp với tình huống của bạn.Bước 3: Thực hiện giải pháp: Sau khi bạn chấp nhận giải pháp đề xuất, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc chuẩn bị tài liệu pháp lý, thương lượng hợp đồng, đại diện trong các cuộc họp pháp lý, hoặc thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác liên quan đến vấn đề của bạn.Bước 4: Theo dõi và hỗ trợ: Sau khi giải pháp được thực hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp pháp lý đã áp dụng đang hoạt động hiệu quả và gợi ý các điều chỉnh hoặc cải thiện nếu cần thiết.Bước 5: Đánh giá và cải tiến: Chúng tôi coi việc phản hồi của khách hàng là rất quan trọng. Sau khi quá trình tư vấn hoàn thành, chúng tôi sẽ đánh giá và nhận xét về hiệu quả của dịch vụ để cải tiến chất lượng và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong tương lai7. Nhiệm vụ của legalzone là đảm bảo tư vấn hiệu quả8. Thư ngỏ Giới thiệu về Legalzone:Legalzone là một công ty luật chuyên nghiệp về dịch vụ tư vấn pháp lý theo yêu cầu. Với kinh nghiệm hơn 8 năm trong ngành, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.Chúng tôi thành lập từ năm 2015 với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự tư vấn pháp luật chuyên nghiệp, toàn diện và hiệu quả. Đội ngũ luật sư của chúng tôi là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiểu rõ về hệ thống pháp luật Việt Nam và có kiến thức sâu sắc về nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau.Chúng tôi đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lý của khách hàng thông qua các phương thức trực tiếp và trực tuyến. Bằng cách tận dụng công nghệ hiện đại, chúng tôi có thể tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý một cách thuận tiện và nhanh chóng, không gian hạn chế về địa điểm và thời gian. Khách hàng có thể tiếp cận với dịch vụ của chúng tôi thông qua hệ thống trực tuyến của chúng tôi, điện thoại, email hoặc các cuộc họp trực tiếp.Chúng tôi cam kết mang đến sự đáng tin cậy và chất lượng cao trong mỗi dịch vụ tư vấn pháp lý. Chúng tôi hiểu rằng mỗi vấn đề pháp lý là độc nhất vô nhị, do đó chúng tôi tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của từng khách hàng để đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp nhất.Legalzone luôn đồng hành cùng khách hàng từ quy trình tư vấn ban đầu cho đến khi vấn đề được giải quyết hoàn toàn. Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và cam kết mang đến sự hỗ trợ và tư vấn liên tục, đảm bảo rằng khách hàng nhận được giá trị tối đa từ dịch vụ của chúng tôi.Hãy liên hệ với Legalzone ngay hôm nay để được tư vấn pháp luật chuyên nghiệp, tận tâm và đáng tin cậy cho nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường pháp lý, mang lại sự an tâm và thành công..Chúng tôi cam kết đưa ra những giải pháp pháp lý chất lượng và đáng tin cậy, mang lại sự an tâm và tin tưởng cho bạn trong mọi vấn đề pháp lý. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn pháp luật tốt nhất cho nhu cầu của bạn!Kính gửi Quý khách hàng,THƯ NGỎ9. Cơ sở của mức phí tư vấn theo giờ:Mức phí tư vấn theo giờ được tính dựa trên thời gian thực tế mà luật sư bỏ ra để tư vấn cho bạn. Đơn giá của mỗi giờ tư vấn được xác định dựa trên nhiều yếu tố như năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn, uy tín và độ phức tạp của vấn đề pháp lý. Điều này đảm bảo rằng bạn chỉ trả tiền cho thời gian thực sự được tư vấn và công việc thực hiện. Mức phí tư vấn theo giờ được thông báo trước và ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, đảm bảo sự minh bạch và tránh bất kỳ bất ngờ nào về chi phí.So sánh với các dịch vụ tư vấn khác:Ngoài mức phí tư vấn theo giờ, còn có nhiều hình thức tính phí dịch vụ luật sư khác như mức phí theo gói và theo tỷ lệ. Tuy nhiên, mức phí tư vấn theo giờ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho bạn và luật sư của chúng tôi.Lợi ích cho bạn: Mức phí tư vấn theo giờ phù hợp cho những vấn đề pháp lý cơ bản, định hướng và cần giải quyết ngay lập tức. Bạn chỉ trả tiền cho thời gian thực tế được tư vấn và công việc thực hiện, giúp bạn tiết kiệm chi phí so với việc trả một khoản phí lớn cho gói dịch vụ hoặc tỷ lệ dựa trên giá trị vụ việc.Lợi ích cho luật sư: Mức phí tư vấn theo giờ cho phép luật sư của chúng tôi được trả công công bằng và hợp lý dựa trên thời gian và công sức họ bỏ ra. Điều này khuyến khích luật sư tận dụng hiệu quả thời gian và kỹ năng của mình để cung cấp tư vấn tốt nhất cho khách hàng.Lợi ích khác của dịch vụ Tư vấn Pháp luật theo giờ:Tư vấn chuyên môn: Luật sư của chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề cụ thể của bạn và cung cấp những lời khuyên chuyên môn, giúp bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình trong tình huống đó.Tính linh hoạt: Bạn có thể chọn lịch trình tư vấn phù hợp với bạn, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho cả bạn và luật sư.Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn. Mọi nội dung và thông tin liên quan đến cuộc tư vấn sẽ được bảo vệ và không được tiết lộ cho bên thứ ba.Hiệu suất và hiệu quả: Với dịch vụ Tư vấn Pháp luật theo giờ, bạn nhận được tư vấn nhanh chóng và có hiệu quả. Luật sư sẽ tập trung vào vấn đề của bạn mà không phải dành quá nhiều thời gian vào các giai đoạn chuẩn bị và tiếp nhận vụ việc.10. Kết luậnTư vấn pháp luật theo giờ là một dịch vụ linh hoạt và tiện lợi cho những người có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý cụ thể mà không muốn thuê luật sư toàn thời gian. Nó giúp tiết kiệm chi phí, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, nó cũng có hạn chế về thời gian và không cung cấp sự hỗ trợ liên tục. Trước khi sử dụng dịch vụ này, hãy xác định rõ nhu cầu của bạn và cân nhắc các lựa chọn thay thế khác nhau để chọn phương pháp tư vấn pháp luật phù hợp nhất.Tóm lạiTư vấn pháp luật theo giờ là một dịch vụ linh hoạt và tiện lợi cho những người có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý cụ thể mà không muốn thuê luật sư toàn thời gian. Nó giúp tiết kiệm chi phí, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian.Tuy nhiên, dịch vụ này cũng có hạn chế về thời gian và không cung cấp sự hỗ trợ liên tục. Trước khi sử dụng dịch vụ này, bạn nên xác định rõ nhu cầu của mình và cân nhắc các lựa chọn thay thế khác nhau để chọn phương pháp tư vấn pháp luật phù hợp nhất.11. Câu hỏi về tư vấn luật theo giờ1. Tôi muốn biết thêm về việc tìm và chọn một luật sư phù hợp cho việc tư vấn pháp luật theo giờ. Bạn có thể đưa ra một số gợi ý hoặc tiêu chí để lựa chọn luật sư?Trả lời: Legalzone sẽ tìm cho bạn sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu bạn muốn tự chọn hãy làm theo cách sau.Để lựa chọn một luật sư phù hợp cho việc tư vấn pháp luật theo giờ, bạn có thể tham khảo các tiêu chí sau đây:Chuyên môn: Kiểm tra nền tảng học vấn, kinh nghiệm và chuyên ngành của luật sư.Kinh nghiệm: Tìm hiểu về kinh nghiệm làm việc và thành công trong việc giải quyết các vấn đề tương tự.Phản hồi khách hàng: Đọc nhận xét từ khách hàng trước đây để có cái nhìn tổng quan về chất lượng dịch vụ của luật sư.Giá cả: So sánh mức phí và hiểu rõ về cách tính phí của từng luật sư.2. Tôi có một vấn đề pháp lý phức tạp và đòi hỏi thời gian để nghiên cứu và tư vấn chi tiết. Liệu tư vấn pháp luật theo giờ có đáp ứng đủ nhu cầu của tôi không?Trả lời: Tư vấn pháp luật theo giờ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp. Luật sư sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn và hướng dẫn chi tiết về vấn đề của bạn trong một khoảng thời gian xác định.3. Nếu tôi cần sự tư vấn liên tục và hỗ trợ từ luật sư, liệu việc thuê luật sư toàn thời gian có phải là lựa chọn tốt hơn so với tư vấn pháp luật theo giờ?Trả lời: Nếu bạn cần sự tư vấn liên tục và hỗ trợ từ luật sư, thuê luật sư toàn thời gian có thể là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào mức độ và tần suất của nhu cầu pháp lý của bạn. Nếu nhu cầu của bạn không quá lớn hoặc không đều đặn, tư vấn pháp luật theo giờ vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí.4. Tôi quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến. Bạn có thể giải thích thêm về quy trình và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ này so với tư vấn pháp luật theo giờ?Trả lời: Dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến cho phép bạn nhận được tư vấn từ luật sư thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến như email, cuộc gọi video, hoặc tin nhắn. Điều này mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, tiện lợi, và truy cập dễ dàng vào sự tư vấn từ luật sư mà không cần phải gặp mặt trực tiếp. Quy trình và lợi ích cụ thể của việc sử dụng dịch vụ trực tuyến có thể khác nhau tùy theo nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ.5. Tôi muốn biết thêm về cách thanh toán phí tư vấn trong dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ. Có phương thức thanh toán nào phổ biến và an toàn mà tôi có thể sử dụng?Trả lời: Phương thức thanh toán phí tư vấn trong dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ thường được thỏa thuận trước giữa bạn và luật sư. Các phương thức thanh toán phổ biến bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, PayPal hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến khác. Luật sư sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các phương thức thanh toán và yêu cầu thanh toán.6. Tôi có một vấn đề pháp lý cần giải quyết ngay lập tức. Liệu tư vấn pháp luật theo giờ có thể đáp ứng nhu cầu của tôi trong thời gian ngắn?Trả lời: Tùy thuộc vào tính chất và mức độ khẩn cấp của vấn đề pháp lý, tư vấn pháp luật theo giờ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đôi khi việc nghiên cứu và xem xét vấn đề cụ thể có thể mất thời gian hơn dự kiến. Hãy trao đổi trực tiếp với luật sư để biết thêm thông tin chi tiết về khả năng đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn.7. Tôi muốn biết thêm về quy trình và yêu cầu để đánh giá chất lượng dịch vụ từ luật sư sau khi hoàn thành cuộc tư vấn.Trả lời: Quy trình và yêu cầu để đánh giá chất lượng dịch vụ từ luật sư sau khi hoàn thành cuộc tư vấn có thể khác nhau tùy theo từng luật sư hoặc văn phòng luật sư. Bạn có thể thảo luận với hotline Legalzone về các yêu cầu hoặc tiêu chí để đánh giá chất lượng dịch vụ của Luật sư, bao gồm việc xem xét phản hồi từ khách hàng trước đây hoặc yêu cầu tham khảo thêm. Legalzone sẽ tiến hành nhanh chóng trong 24h nếu khách hàng có yêu cầu độc lập.8. Nếu tôi không hài lòng với dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, có cách nào để tôi yêu cầu hoàn lại phí tư vấn đã thanh toán?Trả lời: Yêu cầu hoàn phí, Legalzone sẽ hoàn phí 100% nếu tư vấn không chính xác, không đúng luật.Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ, bạn nên trao đổi trực tiếp với luật sư về nguyện vọng của mình. Một số luật sư có chính sách hoàn trả phí tư vấn dựa trên các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận trước đó. Hãy thảo luận với luật sư của bạn về khả năng hoàn lại phí tư vấn đã thanh toán và điều kiện áp dụng.9. Tôi đang xem xét giữa việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ và tìm kiếm thông tin trực tuyến để tự giải quyết vấn đề pháp lý. Bạn có thể so sánh hai phương pháp này và đưa ra lời khuyênTrả lời: Sự so sánh giữa việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật theo giờ và tìm kiếm thông tin trực tuyến để tự giải quyết vấn đề pháp lý phụ thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của vấn đề, kỹ năng pháp lý của bạn, và thời gian và tài nguyên mà bạn có sẵn. Tư vấn pháp luật theo giờ cung cấp sự tư vấn chuyên môn từ luật sư có kinh nghiệm, trong khi tìm kiếm thông tin trực tuyến cho phép bạn tự nghiên cứu và hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Bạn có thể kết hợp cả hai phương pháp để đạt được kết quả tốt nhất.