0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Danh mục
LUẬT VIÊN CHỨC
avatar
Văn An
223 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục Thành Lập Hội Đồng Quản Lý Đơn Vị Công Lập Giao Thông Vận Tải
Để thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải thì cần đáp ứng những điều kiện gì?Để thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, cần tuân theo những điều kiện sau:Nguyên tắc và điều kiện thành lập Hội đồng quản lý:Nguyên tắc thành lập: a) Đơn vị sự nghiệp công lập phải tự bảo đảm các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư, và trong quá trình hoạt động của đơn vị, họ phải thành lập Hội đồng quản lý để ra quyết định về các vấn đề quan trọng. b) Trường hợp cần thiết hoặc dựa trên điều kiện cụ thể và yêu cầu quản lý, các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) sẽ quy định việc thành lập Hội đồng quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này.Điều kiện thành lập: Các đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:Được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.Được cơ quan có thẩm quyền công nhận và quyết định giao tài sản theo quy định của pháp luật.Theo quy định trên, để thành lập Hội đồng quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập cần đảm bảo có giá trị tài sản được xác định và được Nhà nước giao cho đơn vị theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, cùng với việc được cơ quan có thẩm quyền công nhận và quyết định giao tài sản theo quy định của pháp luật.Thủ tục thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tảiĐể thành lập Hội đồng quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân theo các bước sau đây:Bước 1: Lập hồ sơĐơn vị sự nghiệp công lập cần lập hồ sơ và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh) để được xem xét và quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng quản lý.Đề án thành lập Hội đồng quản lý.Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý, bao gồm việc xác định mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên.Các tài liệu liên quan chứng minh đủ các điều kiện theo quy định.Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Hội đồng quản lý.Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).Bước 2: Thẩm định hồ sơViệc thẩm định hồ sơ được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như sau:Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban Tổ chức cán bộ thẩm định việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan Trung ương.Sở Nội vụ thẩm định việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Bước 3: Ra quyết định thành lập Hội đồng quản lýDựa vào điều kiện và tài liệu trong hồ sơ đề nghị, văn bản thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.Với những quy định này, thủ tục thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải được thực hiện một cách cụ thể và theo quy trình xác định để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong quá trình hoạt động của đơn vị.Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải có những nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng sau đây:Quyết định mục tiêu và kế hoạch phát triển: Hội đồng quản lý có quyền quyết định về mục tiêu, chiến lược, và kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập.Thiết lập quy chế tổ chức và hoạt động: Hội đồng quản lý thẩm định và thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, sau đó trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.Quyết định về tổ chức bộ máy và tài chính: Hội đồng quản lý quyết định chủ trương về việc xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, và bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động. Họ cũng đưa ra quyết định liên quan đến tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, và huy động các nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị.Định hướng hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ: Hội đồng quản lý quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, và phát triển khoa học công nghệ của đơn vị.Giám sát và đánh giá: Hội đồng quản lý giám sát việc thực hiện các nghị quyết của chính họ, cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị.Quyết định về bổ nhiệm và kỷ luật: Hội đồng quản lý đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.Báo cáo và thông báo: Hội đồng quản lý có quyền định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.Quyết định về tài chính và hoạt động chuyên môn: Hội đồng quản lý thông qua kế hoạch tài chính, mức phí của các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ, cũng như các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị.Với những nhiệm vụ và quyền hạn này, Hội đồng quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của hoạt động.Câu hỏi liên quanĐề án thành lập Hội đồng quản lý là gì và tại sao quan trọng trong quản lý công việc của một tổ chức?Đề án thành lập Hội đồng quản lý là kế hoạch xác định cơ cấu, vai trò, và trách nhiệm của Hội đồng quản lý. Nó quan trọng trong việc quyết định và giám sát việc thực hiện chiến lược, quản lý và phát triển của tổ chức.Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm những nhiệm vụ và trách nhiệm chính là gì?Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thường bao gồm việc thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm việc quản lý nguồn lực, tổ chức, và định hình chính sách để đảm bảo hoạt động hiệu quả của tổ chức.Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý cung cấp những quy định và hướng dẫn cụ thể nào?Thông tư này thường cung cấp hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản lý trong tổ chức công lập.Quy định về Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm những điều gì?Quy định này thường liệt kê và mô tả rõ ràng về việc thành lập Hội đồng quản lý, cấu trúc, quyền hạn, trách nhiệm, và quy định về hoạt động cũng như quản lý công việc của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp.Điều kiện cơ bản để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là gì?Điều kiện để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thường bao gồm các yêu cầu về mục tiêu, tổ chức, quản lý, và quy định theo quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của tổ chức công lập.
avatar
Văn An
232 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệp
Hồ sơ xét chuyển, bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Quy định mới nhấtHồ sơ xét chuyển, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là một phần quan trọng của quy trình này và được quy định cụ thể tại điều 36 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Dưới đây là các điểm quan trọng trong quy định này:Sơ yếu lý lịch viên chức: Theo quy định, sơ yếu lý lịch của viên chức cần được lập chậm nhất là 30 ngày trước khi hết hạn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh. Đồng thời, sơ yếu lý lịch này cần được xác nhận bởi cơ quan hoặc đơn vị sử dụng viên chức.Bản nhận xét, đánh giá: Người đứng đầu đơn vị sử dụng công chức hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị công lập cần phải đánh giá và nhận xét về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh công chức đúng quy định.Bản sao các văn bằng, chứng chỉ: Viên chức cần cung cấp bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến chức danh mà họ muốn dự thi hoặc xét thăng hạng.Bằng tốt nghiệp chuyên môn ngoại ngữ và tin học: Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn ngoại ngữ và tin học chuẩn đầu ra và phù hợp với yêu cầu chức danh mà họ muốn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng, thì có thể sử dụng bằng này thay cho chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.Miễn thi ngoại ngữ, tin học: Trong trường hợp viên chức được miễn thi ngoại ngữ, tin học theo quy định, họ sẽ được miễn chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.Yêu cầu khác: Ngoài các điểm đã nêu, còn có các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mà viên chức muốn dự thi hoặc xét thăng hạng. Điều này có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.Thủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệpThủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệp là quá trình chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức từ một vị trí công việc này sang một vị trí công việc khác, với mức độ phức tạp công việc tương ứng và theo yêu cầu vị trí việc làm mới. Đây là một quy trình quan trọng để đảm bảo phù hợp giữa chức danh nghề nghiệp và vị trí công việc của viên chức. Dưới đây là quy trình cụ thể:Bước 1: Thông báo về việc xét chuyển chức danh nghề nghiệpCơ quan chủ quản sẽ thông báo về việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp.Bước 2: Lập hồ sơ xét chuyển chức danh nghề nghiệpCơ quan có thẩm quyền sẽ lập hồ sơ xét chuyển chức danh nghề nghiệp của viên chức và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.Bước 3: Thành lập hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệpCơ quan có thẩm quyền sẽ tổng hợp hồ sơ và thành lập hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp.Bước 4: Họp hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cấp cơ sởHội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cấp cơ sở sẽ tổ chức cuộc họp để xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định.Bước 5: Phê duyệt và ban hành quyết định chuyển chức danh nghề nghiệpSau cuộc họp, tờ trình sẽ được lập và trình cán bộ quản lý có thẩm quyền để phê duyệt quyết định chuyển chức danh nghề nghiệp (nếu có). Quyết định sau đó sẽ được ban hành và hồ sơ xét chuyển chức danh nghề nghiệp sẽ được lưu trữ.Thăng hạng chức danh nghề nghiệpThăng hạng chức danh nghề nghiệp là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở một hạng cao hơn trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp. Quy trình thăng hạng cơ bản bao gồm các bước sau:Bước 1: Tổ chức thi/ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệpQuy trình bắt đầu bằng việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp dựa trên tiêu chuẩn và vị trí công việc cụ thể.Bước 2: Hội đồng tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệpHội đồng sẽ tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.Bước 3: Xác định người trúng tuyểnSau cuộc thi hoặc xét thăng hạng, người trúng tuyển sẽ được xác định.Bước 4: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệpNgười trúng tuyển sẽ được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp.Câu hỏi liên quan1. Chuyển ngạch viên chức giáo viên là quá trình như thế nào và cần thực hiện những bước nào?Trả lời:Chuyển ngạch viên chức giáo viên thường bao gồm các bước cụ thể như sau:Xác định Yêu Cầu và Tiêu Chí Chuyển Ngạch: Đầu tiên, viên chức cần xác định yêu cầu và tiêu chí cần thiết cho quá trình chuyển ngạch theo quy định của cơ quan quản lý.Nộp Hồ Sơ Chuyển Ngạch: Chuẩn bị hồ sơ cá nhân cần thiết và nộp tới cơ quan quản lý nhà nước, thường là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục.Kiểm Tra và Xác Nhận Hồ Sơ: Cơ quan quản lý sẽ kiểm tra hồ sơ và xác nhận đáp ứng các tiêu chí để chuyển ngạch.Bổ Nhiệm và Xác Nhận Chức Danh Mới: Sau khi hồ sơ được duyệt, viên chức sẽ được bổ nhiệm vào ngạch mới và có chức danh nghề nghiệp mới.2. Hồ sơ chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức gồm những thông tin cần thiết?Trả lời:Hồ sơ chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức thường bao gồm các thông tin cần thiết như:Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến chức danh nghề nghiệp.Thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc và bằng cấp.Các giấy tờ chứng minh về quá trình làm việc, thành tích trong nghề, hoặc các chứng nhận khác (nếu có).Hồ sơ đánh giá năng lực, kỹ năng, hoặc các bằng chứng về sự phát triển nghề nghiệp.3. Thông tư hướng dẫn chuyển ngạch viên chức cung cấp thông tin gì?Trả lời:Thông tư hướng dẫn chuyển ngạch viên chức thường cung cấp hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, tiêu chí, và các bước cần thiết để chuyển ngạch viên chức trong ngành công chức, nhằm tạo điều kiện thích hợp cho việc nâng cao chất lượng và năng lực nguồn nhân lực.4. Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức mới nhất cung cấp thông tin gì?Trả lời:Hướng dẫn xếp lương thông thường cung cấp thông tin về cách tính toán và xếp lương sau khi nâng ngạch, chuyển ngạch hoặc chuyển loại công chức, viên chức mới, bao gồm quy định về việc tính lương theo ngạch, bậc lương và các chính sách lương mới nhất áp dụng cho viên chức.5. Quy định mới nhất về thăng hạng viên chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức điều chỉnh điều gì?Trả lời:Quy định mới nhất thường điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy trình và các yêu cầu cụ thể trong quá trình thăng hạng viên chức, bao gồm cả thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng và năng lực của viên chức, đồng thời áp dụng các chính sách mới nhất của cơ quan quản lý công chức, viên chức. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
233 ngày trước
Bài viết
Hồ sơ dự tuyển viên chức mới nhất hiện nay
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng vào vị trí công việc cụ thể và làm việc tại các tổ chức hoặc đơn vị thuộc lĩnh vực công lập theo hình thức ký kết hợp đồng làm việc. Họ nhận lương từ nguồn quỹ lương của tổ chức hoặc đơn vị công lập theo những quy định được đề ra theo pháp luật.1. Quy định về căn cứ tuyển dụng viên chức theo pháp luậtHiện nay, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định rõ về căn cứ tuyển dụng viên chức như sau:- Việc tuyển dụng viên chức phải dựa trên nhu cầu thực tế của công việc, vị trí làm việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và nguồn quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này có nghĩa là việc chọn lựa viên chức phải tuân theo nguyên tắc quản lý chất lượng và cơ cấu lương thưởng của tổ chức.- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định rằng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sau đó báo cáo cơ quan quản lý viên chức hoặc đưa ra quyết định theo thẩm quyền trước mỗi kỳ tuyển dụng. Kế hoạch tuyển dụng này sẽ bao gồm:Số lượng người làm việc đang làm và số lượng người làm việc chưa sử dụng trong đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức;Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí công việc cụ thể;Số lượng vị trí làm việc cần tuyển dụng đối với người dân tộc thiểu số (nếu có), trong đó phải xác định rõ chỉ tiêu và cơ cấu dân tộc cần tuyển;Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển cho từng vị trí công việc;Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;Các điều khoản khác (nếu có).Thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng này, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ đảm bảo nguyên tắc tuyển dụng công bằng, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế của họ.2. Hồ sơ dự tuyển viên chức theo quy địnhTheo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, người trúng tuyển viên chức phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển. Hồ sơ này bao gồm:- Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, cùng với chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Điều này đồng nghĩa với việc người trúng tuyển cần cung cấp các tài liệu chứng minh trình độ, kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc.- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Điều này đảm bảo tính minh bạch và đạo đức trong quá trình tuyển dụng viên chức.Lưu ý: Khoản 2 Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP nêu rõ rằng, nếu người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sẽ hủy kết quả trúng tuyển của họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không được tham gia vào kỳ tuyển dụng tiếp theo và tên họ có thể được công khai trên các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.Kết luậnCác quy định về căn cứ tuyển dụng viên chức và hồ sơ dự tuyển viên chức trong Nghị định 115/2020/NĐ-CP đảm bảo quá trình tuyển dụng viên chức diễn ra theo cách công bằng, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tế của từng tổ chức và đơn vị. Để biết thêm chi tiết về các quy định và thủ tục pháp luật liên quan đến hồ sơ tuyển dụng viên chức, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
239 ngày trước
Bài viết
Quy định mới nhất về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức
Việc xử lý kỷ luật không chỉ là một quy trình quan trọng để duy trì trật tự và tính công bằng trong tổ chức, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tin tưởng của công dân đối với hệ thống chính quyền. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét trình tự và thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức, một khía cạnh quan trọng trong quản lý công chức và quản lý hành vi của họ trong dịch vụ công.1. Các bước xử lý kỷ luật đối với viên chứcTheo Điều 32 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 của Nghị định 71/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2023, quy định về trình tự và thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức bao gồm ba bước chính như sau:Tổ chức họp kiểm điểm: Bước đầu tiên trong quy trình xử lý kỷ luật là tổ chức họp kiểm điểm. Tại đây, sẽ tiến hành xem xét thông tin và sự việc liên quan đến vi phạm của viên chức. Quá trình này giúp xác định mức độ vi phạm và cơ sở để tiếp tục xử lý kỷ luật.Thành lập Hội đồng kỷ luật: Sau khi họp kiểm điểm và nếu có căn cứ xử lý kỷ luật, bước tiếp theo là thành lập Hội đồng kỷ luật. Hội đồng này sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá và đưa ra quyết định liên quan đến xử lý kỷ luật của viên chức. Nó sẽ thực hiện công bằng và công khai để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình xử lý.Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật: Cuối cùng, cấp có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định cuối cùng về việc xử lý kỷ luật đối với viên chức. Quyết định này sẽ dựa trên các kết quả và đề xuất từ Hội đồng kỷ luật, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp và công bằng.Những bước này cùng nhau tạo nên quy trình xử lý kỷ luật đối với viên chức, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này.2. Trường hợp nào không cần tổ chức họp kiểm điểm, thành lập Hội đồng kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật?Theo Khoản 2 của Điều 32 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 của Nghị định 71/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2023, quy định về các trường hợp không thực hiện tổ chức họp kiểm điểm bao gồm:Xử lý kỷ luật khi viên chức vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ đến khi chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật.Viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.Đã tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật và viên chức đã nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình.=> Do đó, trong những trường hợp thuộc ba điểm trên, không cần thực hiện tổ chức họp kiểm điểm. Thay vào đó, chúng ta sẽ tiến hành thành lập Hội đồng kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật viên chức.Tại Khoản 3 của Điều 32 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 của Nghị định 71/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2023, quy định các trường hợp không cần thành lập Hội đồng kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật bao gồm:Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi vi phạm, trong đó có đề xuất cụ thể hình thức kỷ luật theo quy định.Viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng.Đã có quyết định xử lý kỷ luật về đảng, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP.Trường hợp viên chức đã bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, và đã có quyết định xử lý kỷ luật về đảng, thì có thể sử dụng kết luận về hành vi vi phạm (nếu có) mà không cần tiến hành điều tra, xác minh lại.3. Người thân của viên chức vi phạm có được tham gia chủ trì họp kiểm điểm viên chức không? Tại Khoản 2 của Điều 1 trong Nghị định 71/2023/NĐ-CP, đã thêm vào Khoản 11 vào Điều 2 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về nguyên tắc xử lý kỷ luật như sau:"Không được cử vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em ruột hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm bị xem xét xử lý kỷ luật là thành viên Hội đồng kỷ luật hoặc là người chủ trì cuộc họp kiểm điểm."Tại Khoản 1 của Điều 33 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP về trách nhiệm tổ chức cuộc họp kiểm điểm:Đối với viên chức quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thành phần dự họp.Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp kỷ luật. Trường hợp người đứng đầu, tất cả cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan sử dụng viên chức chủ trì cuộc họp.Như vậy, từ ngày 20/9/2023, đã có sự điều chỉnh về việc không cho phép người thân của viên chức, như vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em ruột hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm tham gia vào Hội đồng kỷ luật và không được phân công làm người chủ trì cuộc họp kiểm điểm.Trên đây là những quy định về Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức mới nhất từ 20/9/2023. Để biết thêm chi tiết về các quy định và thủ tục pháp luật liên quan đến xử lý kỷ luật đối với viên chức, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết.  
avatar
Nguyễn Diễm Quỳnh
241 ngày trước
Bài viết
Viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chính sách gì?
Đã có nhiều sự thay đổi quan trọng trong chính sách liên quan đến viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam. Thay đổi này được quy định rõ ràng tại Điều 60 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP, điều mà nhiều người quan tâm khi đối mặt với cuộc sống sau nghỉ hưu. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách này và cung cấp thông tin chi tiết hơn về các điều khoản và quy định liên quan.I. Viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chính sách gì?Tại Điều 60 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách và cơ chế quản lý đối với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực hiện ký hợp đồng vụ việc“Chế độ, chính sách và cơ chế quản lý đối với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực hiện ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập1. Viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ, việc với đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài lương hưu được hưởng theo quy định còn được hưởng khoản thù lao theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.2. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện làm việc phục vụ hoạt động chuyên môn quy định trong hợp đồng vụ, việc, bao gồm các quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 6 và Khoản 7 Điều 11 Luật Viên chức.3. Chế độ và thời gian làm việc của viên chức đã nghỉ hưu được quy định cụ thể trong hợp đồng vụ, việc ký với đơn vị sự nghiệp công lập.”Theo đó, chính sách dành cho viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập như sau:1. Lương Hưu và Khoản Thù LaoViên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2023 sẽ được hưởng nhiều quyền lợi quan trọng. Ngoài lương hưu được hưởng theo quy định, họ còn được hưởng một khoản thù lao theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Điều này giúp bảo đảm thu nhập ổn định và tăng cường sự ổn định tài chính sau khi nghỉ hưu.Khoản thù lao này thường được thỏa thuận dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm thâm niên công tác, vị trí công việc, và mức độ đóng góp trong quá trình làm việc. Điều này khuyến khích viên chức tiếp tục đóng góp cho đơn vị sự nghiệp công lập sau khi nghỉ hưu và đồng thời tạo động lực để họ duy trì hiệu suất làm việc cao.2. Điều Kiện Làm ViệcĐơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm các điều kiện làm việc để phục vụ hoạt động chuyên môn quy định trong hợp đồng vụ, việc. Điều này bao gồm cả việc bảo đảm các quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp, như quyền theo dõi và tham gia vào các hoạt động chuyên môn và quản lý, theo quy định tại Luật Viên chức.Cụ thể, viên chức đã nghỉ hưu sẽ được bảo đảm quyền tham gia vào các khóa đào tạo và sự nghiệp, nếu có. Điều này giúp họ duy trì và nâng cao kiến thức và kỹ năng, đồng thời cập nhật với các phát triển mới trong lĩnh vực công việc của họ.3. Thời Gian Làm ViệcChế độ và thời gian làm việc của viên chức đã nghỉ hưu được quy định cụ thể trong hợp đồng vụ, việc ký với đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này đảm bảo tính linh hoạt và thỏa thuận trong việc làm việc sau nghỉ hưu, dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên.Hợp đồng vụ việc thường quy định cụ thể về thời gian làm việc, cũng như mức độ cam kết công việc. Một số viên chức có thể chọn làm việc toàn thời gian trong khi người khác có thể ưu tiên làm việc bán thời gian để có thời gian dành cho gia đình và sở thích cá nhân.II. Trường hợp nào thời điểm nghỉ hưu đối với viên chức được tính lùi?Tại Điều 59 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định thủ tục nghỉ hưu đối với viên chức, thời điểm nghỉ hưu có thể được tính lùi lại trong các trường hợp sau đây:Trường Hợp Đặc Biệt: Trong trường hợp thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hoặc trong trường hợp viên chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con từ trần, bị Tòa án tuyên bố mất tích, hoặc bản thân và gia đình viên chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, thời điểm nghỉ hưu có thể tính lùi lại không quá 01 tháng.Trường Hợp Bệnh Nặng Hoặc Tai Nạn: Trong trường hợp viên chức bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn và có giấy xác nhận của bệnh viện, thời điểm nghỉ hưu có thể tính lùi lại không quá 03 tháng.Điều Trị Bệnh Dài Ngày: Đối với những trường hợp đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành và có giấy xác nhận của bệnh viện, thời điểm nghỉ hưu có thể tính lùi lại không quá 06 tháng.Điều này đảm bảo rằng các viên chức không phải đối mặt với áp lực nghỉ hưu đột ngột khi đang trong tình trạng sức khỏe yếu, và họ có đủ thời gian để chuẩn bị cho giai đoạn sau nghỉ hưu.III. Đơn vị quản lý viên chức đưa ra quyết định nghỉ hưu đối với viên chức trong thời gian nào?Tại khoản 7 Điều 59 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về các quy định liên quan đến quyết định nghỉ hưu:“Các quy định liên quan đến quyết định nghỉ hưu:a) Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu;b) Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại điểm a khoản này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để viên chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu;c) Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận ít nhất trước 03 ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu;d) Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, viên chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.”Thời điểm quyết định nghỉ hưu là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho nghỉ hưu của viên chức. Theo đó, trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu. Điều này đảm bảo tính đúng thời điểm và tạo điều kiện cho viên chức chuẩn bị tâm lý và công việc thay thế.Thời điểm quyết định nghỉ hưu cũng đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn công việc và khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc đời viên chức. Điều này thường được đánh giá cẩn thận và thông qua các quy trình quản lý và hành chính để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.Kết luậnChính sách dành cho viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ việc với đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2023 đã điều chỉnh rất cụ thể và chi tiết. Viên chức sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, bao gồm lương hưu, khoản thù lao, và điều kiện làm việc tốt. Thời điểm nghỉ hưu cũng có thể được tính lùi lại trong một số trường hợp. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình nghỉ hưu của viên chức.Tóm lại, việc thay đổi và cải thiện chính sách nghỉ hưu của viên chức là một phần quan trọng của sự phát triển và hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước. Nó không chỉ tạo điều kiện tốt hơn cho các viên chức sau nghỉ hưu mà còn góp phần nâng cao chất lượng công việc và hiệu suất làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này là một bước quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống viên chức chuyên nghiệp và hiệu quả hơn cho đất nước. 
avatar
Nguyễn Phương Thảo
245 ngày trước
Bài viết
Thủ tục Thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
Ngày 31/8/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1290/QĐ-LĐTBXH, liên quan đến việc công bố các thủ tục hành chính nội bộ trong khuôn khổ hệ thống hành chính nhà nước, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điểm đáng chú ý trong quyết định này là việc thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp của viên chức, đặc biệt trong lĩnh vực công tác xã hội. Dưới đây là một tóm tắt về nội dung quyết định:Thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực công tác xã hội theo Quyết định 1290/QĐ-LĐTBXH như sau:1. Trình tự thực hiệnĐể thực hiện quy định về thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp viên chức trong lĩnh vực công tác xã hội, quyết định 1290/QĐ-LĐTBXH đã xác định trình tự cụ thể như sau:- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng như các đơn vị sự nghiệp của địa phương, nếu có viên chức muốn tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không có điều kiện tổ chức thi riêng cho nhu cầu này, họ cần gửi danh sách tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cục Bảo trợ xã hội trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.- Cục Bảo trợ xã hội sẽ tổng hợp danh sách này và gửi đến Vụ Tổ chức cán bộ để tiến hành rà soát danh sách xem xét các trường hợp đủ điều kiện.- Sau khi rà soát và xác nhận danh sách các viên chức đủ điều kiện tham gia kỳ thi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi đề nghị xin ý kiến của Bộ Nội vụ để tiến hành tổ chức kỳ thi chung.Điều này giúp đảm bảo quy trình thi thăng hạng được thực hiện đúng quy định và công bằng cho tất cả viên chức trong lĩnh vực công tác xã hội.2. Cách thức thực hiệnCăn cứ theo Mục 5.2 Phần II Phụ lục của Quyết định số 1290/QĐ-LĐTBXH, có thể nộp danh sách trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.3. Thành phần và số lượng hồ sơ:Danh sách hồ sơ cần chuẩn bị gồm:- Công văn đề nghị của đơn vị.- Đơn xin dự thi.- Sơ yếu lý lịch viên chức, được lập không quá 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, phải có xác nhận của cơ quan hoặc đơn vị sử dụng viên chức.- Bản nhận xét, đánh giá từ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc từ người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức, theo quy định.- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.Ngoài ra, viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ và tin học theo quy định tương ứng với chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng, có thể sử dụng bằng tốt nghiệp làm thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.Các yêu cầu khác liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng cũng cần tuân theo. Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.4. Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:- Yêu cầu:Việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải tuân theo các yêu cầu sau:Căn cứ vào vị trí công việc và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, phải phù hợp với cơ cấu viên chức dựa trên chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải được tổ chức dựa trên nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và tuân theo đúng pháp luật.- Điều kiện thực hiện:Viên chức sẽ được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công tác xã hội nếu họ đáp ứng đủ các điều kiện sau:Tuân theo các điều kiện dự thi được quy định tại Điều 3 của Thông tư số 25/2017/TT-BLĐTBXH, bao gồm cả nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.Tuân theo các điều kiện dự thi được quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH, gồm các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bảng xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội.Thông tin chi tiết có trong Quyết định 1290/QĐ-LĐTBXH, có hiệu lực từ ngày 31/8/2023, và Quyết định này thay thế Quyết định 1828/QĐ-LĐTBXH.   
avatar
Nguyễn Trung Dũng
250 ngày trước
Bài viết
Thủ tục Chuyển Công Tác Đối với Viên Chức Giấy Tờ và Quy Định Cần Biết
Trong quá trình làm việc, việc luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức từ địa phương này sang địa phương khác, hoặc giữa các vùng, có thể là một quá trình phức tạp. Để thực hiện việc này, cần tuân thủ các quy định và thủ tục được quy định bởi cơ quan quản lý cán bộ, công chức. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số giấy tờ và thủ tục thường được yêu cầu trong quá trình luân chuyển nơi công tác của viên chức.Điều Kiện Điều Động và Luân Chuyển Viên ChứcLuật viên chức năm 2010, với các sửa đổi và bổ sung năm 2019, quy định về việc thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn, và chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức. Dưới đây là một số điều kiện và quy định quan trọng:Thay Đổi Nội Dung Hợp Đồng:Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên muốn thay đổi nội dung hợp đồng, phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Sau khi thỏa thuận, các bên có thể sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng.Trong thời gian thỏa thuận, các bên phải tuân theo nội dung đã ký kết. Nếu không đạt thỏa thuận, hợp đồng tiếp tục theo nội dung ban đầu hoặc thỏa thuận chấm dứt.Hợp Đồng Xác Định Thời Hạn:Đối với hợp đồng xác định thời hạn, trước khi hết hạn 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức.Nếu đơn vị còn nhu cầu và viên chức đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định, hợp đồng có thể tiếp tục.Trường hợp không tiếp tục, người đứng đầu đơn vị phải cung cấp lý do bằng văn bản.Tạm Hoãn và Chấm Dứt theo Luật Lao Động: Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng sẽ tuân theo quy định của pháp luật về lao động.Chuyển Công Tác:Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, hợp đồng làm việc sẽ chấm dứt và các chế độ, chính sách sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.Viên chức chuyển công tác phải chấm dứt hợp đồng với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.Nghỉ Hưu: Khi viên chức quyết định nghỉ hưu, hợp đồng làm việc sẽ chấm dứt tự động.Luật viên chức cho phép chuyển viên chức sang đơn vị sự nghiệp công lập khác để làm việc, tuy nhiên, quy định và thủ tục cụ thể phải tuân theo các điều kiện nêu trên. Việc chuyển công tác đối với viên chức phụ thuộc vào nhu cầu của đơn vị và sự đáp ứng của viên chức đối với các yêu cầu và quy định pháp luật.Thủ Tục Chuyển Nơi Công Tác Đối Với Viên ChứcViệc chuyển nơi công tác của viên chức đòi hỏi tuân theo các quy định và thủ tục cụ thể của pháp luật. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục thường gặp khi chuyển nơi công tác:Xác Định Yêu Cầu Chuyển Công Tác: Viên chức cần xác định rõ yêu cầu chuyển công tác của mình, bao gồm nơi công tác mới, lý do chuyển công tác, và thời gian dự kiến.Làm Đơn Xin Chuyển Công Tác: Viên chức phải viết đơn xin chuyển công tác, nêu rõ lý do và vị trí công việc mong muốn.Nộp Đơn Xin Chuyển Công Tác: Đơn xin chuyển công tác phải được nộp tới cơ quan, đơn vị nơi viên chức đang công tác. Cơ quan này sẽ xem xét và quyết định về việc chuyển công tác.Chấp Thuận và Quyết Định Chuyển Công Tác: Sau khi nhận được đơn xin chuyển công tác, cơ quan nơi viên chức đang công tác sẽ tiến hành xem xét và quyết định về việc chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu chuyển công tác. Quyết định này phải được thông báo cho viên chức bằng văn bản.Chuyển Công Tác và Thủ Tục Chuyển Đổi: Nếu yêu cầu chuyển công tác được chấp thuận, viên chức sẽ tiến hành chuyển công tác đến nơi mới. Trong quá trình này, viên chức phải thực hiện các thủ tục chuyển đổi địa điểm cư trú, gia đình, và học hành (nếu áp dụng).Thông Báo Đến Cơ Quan Quản Lý Nhân Sự: Viên chức cần thông báo cho cơ quan quản lý nhân sự tại nơi mới công tác để cập nhật thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan đến công việc và quyền lợi cá nhân.Chấm Dứt Hợp Đồng Cũ (nếu áp dụng): Nếu việc chuyển công tác đòi hỏi việc chấm dứt hợp đồng làm việc cũ, viên chức cần thực hiện các thủ tục liên quan và trả lại mọi tài liệu, tài sản, hoặc thiết bị công việc.Cập Nhật Hồ Sơ Công Tác: Viên chức cần cập nhật hồ sơ công tác tại nơi mới, bao gồm giấy tờ cá nhân, hồ sơ đào tạo, và các chứng chỉ liên quan.Nhận Chứng Nhận Chuyển Công Tác: Viên chức có thể được cấp chứng nhận chuyển công tác để làm căn cứ cho việc chuyển đổi địa điểm cư trú, học hành của gia đình, và các quyền lợi khác.Lưu ý rằng quy trình chuyển công tác có thể thay đổi tùy theo quy định của từng cơ quan, tổ chức, và ngành nghề. Viên chức nên liên hệ với cơ quan nhà nước, đơn vị công tác để biết thêm chi tiết về quy định và thủ tục cụ thể.Câu hỏi liên quan1. Câu hỏi: Quy định và thủ tục chuyển công tác viên chức y tế từ tỉnh này sang tỉnh khác là gì?Trả lời: Quy định và thủ tục chuyển công tác viên chức y tế từ tỉnh này sang tỉnh khác thường được điều chỉnh bởi cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức y tế. Dưới đây là một tóm tắt chung về quy trình thông thường:Văn bản đồng ý cho viên chức chuyển công tác: Đầu tiên, viên chức y tế cần xin đồng ý từ cả tỉnh cũ và tỉnh mới để được chuyển công tác. Văn bản này thường do cơ quan quản lý nhà nước hoặc sở y tế cấp.Hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức: Viên chức phải chuẩn bị hồ sơ cá nhân, bao gồm các tài liệu như quyết định tuyển dụng, bằng cấp, giấy tờ tùy thân, và các văn bản liên quan đến quá trình công tác tại tỉnh cũ.Văn bản nhất trí cho chuyển công tác: Sau khi đồng ý, tỉnh mới cần có văn bản chấp thuận việc chuyển công tác. Thông thường, cơ quan quản lý y tế ở tỉnh mới sẽ phê duyệt quyết định này.Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức: Nếu việc chuyển công tác liên quan đến việc thay đổi vị trí công tác, cơ quan quản lý y tế và cơ quan nhà nước liên quan cũng có thể yêu cầu thỏa thuận và điều chỉnh quy định về vị trí công tác mới.Hồ sơ xin chuyển công tác: Cuối cùng, viên chức y tế nên chuẩn bị hồ sơ xin chuyển công tác và nộp đến cơ quan quản lý nhà nước hoặc sở y tế ở cả hai tỉnh để tiến hành thủ tục chuyển công tác.2. Câu hỏi: Quy định về chuyển công tác đối với viên chức là gì?Trả lời: Quy định về chuyển công tác đối với viên chức thường được quy định bởi cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức mà viên chức đang làm việc. Dưới đây là một tóm tắt chung về quy trình chuyển công tác cho viên chức:Xin đồng ý chuyển công tác: Trước khi chuyển công tác, viên chức cần xin phép từ cơ quan quản lý hoặc sở y tế cấp trên, hoặc tổ chức mà họ đang công tác. Điều này có thể yêu cầu việc nộp đơn xin chuyển công tác hoặc thỏa thuận với sự đồng ý của cơ quan quản lý.Hồ sơ chuyển công tác: Viên chức cần chuẩn bị hồ sơ cá nhân, bao gồm các tài liệu như quyết định tuyển dụng, bằng cấp, giấy tờ tùy thân, và các văn bản liên quan đến quá trình công tác tại tổ chức hiện tại.Quyết định chuyển công tác: Sau khi xin đồng ý và nộp hồ sơ, cơ quan quản lý hoặc tổ chức sẽ xem xét và đưa ra quyết định về việc chuyển công tác. Quyết định này có thể được thông báo cho viên chức theo văn bản.Thực hiện chuyển công tác: Sau khi nhận được quyết định chuyển công tác, viên chức sẽ thực hiện quá trình chuyển công tác theo hướng dẫn của tổ chức mới, bao gồm việc sắp xếp công việc, thay đổi địa điểm làm việc, và các thủ tục liên quan.Cập nhật hồ sơ và giấy tờ: Viên chức cần cập nhật hồ sơ và giấy tờ cá nhân để phản ánh sự thay đổi vị trí công tác và địa điểm làm việc mới.3. Câu hỏi: Văn bản đồng ý cho viên chức chuyển công tác là gì và cần có những yếu tố gì trong nó?Trả lời: Văn bản đồng ý cho viên chức chuyển công tác là một tài liệu quan trọng trong quy trình chuyển công tác của viên chức. Nó thường bao gồm các yếu tố sau:Thông tin về viên chức: Văn bản cần ghi rõ thông tin cá nhân của viên chức như tên, số CMND (hoặc CCCD), ngày tháng năm sinh, và vị trí công việc hiện tại.Thông tin về tổ chức hoặc cơ quan quản lý: Văn bản cần đề cập đến thông tin về tổ chức hoặc cơ quan quản lý nhà nước. Điều này bao gồm tên tổ chức, địa chỉ, và thông tin liên hệ.Lý do chuyển công tác: Văn bản cần nêu rõ lý do chuyển công tác của viên chức, có thể là vì nhu cầu công việc, thay đổi vị trí, hoặc các yếu tố khác.Thời gian và địa điểm chuyển công tác: Văn bản cần xác định thời gian và địa điểm chuyển công tác, bao gồm cả ngày bắt đầu làm việc ở vị trí mới.Điều kiện và quy định kèm theo: Văn bản có thể đưa ra các điều kiện và quy định kèm theo, chẳng hạn như điều kiện hợp đồng làm việc, trách nhiệm công việc mới, và các cam kết khác của cả hai bên.Chữ ký và ngày ký: Cuối cùng, văn bản cần có chữ ký của người đứng đầu tổ chức hoặc cơ quan quản lý, cùng với ngày ký để xác nhận sự đồng ý và hiệu lực của văn bản.Văn bản này có tính chất pháp lý và là bước quan trọng trong việc chuyển công tác của viên chức, đảm bảo tính minh bạch và đúng quy trình trong quá trình chuyển công tác.4. Câu hỏi: Hồ sơ xin chuyển công tác bao gồm những thông tin và tài liệu cần thiết nào?Trả lời: Hồ sơ xin chuyển công tác là tập hợp các tài liệu và thông tin quan trọng mà viên chức cần chuẩn bị và nộp để xin phép chuyển công tác. Hồ sơ này thường bao gồm các yếu tố sau:Thư xin chuyển công tác: Đây là tài liệu chính để viên chức diễn đạt mong muốn chuyển công tác. Thư này nên ghi rõ lý do chuyển công tác và địa điểm mới mong muốn làm việc.Hồ sơ cá nhân: Bao gồm các giấy tờ và chứng từ xác minh thông tin cá nhân của viên chức như số CMND (hoặc CCCD), hộ khẩu, giấy khám sức khỏe, bằng cấp, và các giấy tờ tùy thân.Quyết định công tác hiện tại: Viên chức cần đính kèm quyết định hoặc hợp đồng làm việc hiện tại để xác minh vị trí công việc và thời gian làm việc.Quyết định công tác mới: Nếu đã có, viên chức nên cung cấp quyết định hoặc hợp đồng làm việc mới từ tổ chức hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại địa điểm chuyển công tác.Bản tự giới thiệu: Một bản tóm tắt về bản thân, quá trình làm việc, kinh nghiệm, và động cơ của viên chức trong việc chuyển công tác.Các giấy tờ liên quan khác: Có thể bao gồm các giấy tờ bổ sung như giấy chứng nhận tiếng Anh (nếu cần thiết), giấy tờ về quá trình đào tạo chuyên môn, và các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của tổ chức hoặc cơ quan quản lý.Hồ sơ xin chuyển công tác cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện để đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh của thông tin, giúp quá trình xin chuyển công tác diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.5. Câu hỏi: Quy trình chuyển công tác viên chức từ tỉnh này sang tỉnh khác là gì?Trả lời: Quy trình chuyển công tác viên chức từ tỉnh này sang tỉnh khác thường gồm các bước sau:Xin đồng ý từ tổ chức hiện tại: Viên chức cần xin phép từ tổ chức hoặc cơ quan quản lý nhà nước nơi họ đang công tác. Điều này thường bao gồm việc nộp đơn xin chuyển công tác hoặc thỏa thuận với sự đồng ý của tổ chức hiện tại.Xin đồng ý từ tỉnh mới: Sau khi có đồng ý từ tổ chức hiện tại, viên chức cần xin phép từ tỉnh mới mà họ muốn chuyển đến. Tổ chức hoặc cơ quan quản lý ở tỉnh mới cũng cần thẩm định và đồng ý với việc chuyển công tác.Chuẩn bị hồ sơ: Viên chức cần chuẩn bị hồ sơ cá nhân, bao gồm các giấy tờ như quyết định tuyển dụng, bằng cấp, giấy khám sức khỏe, số CMND (hoặc CCCD), hộ khẩu, và các tài liệu quan trọng khác.Thực hiện chuyển công tác: Sau khi có đồng ý từ cả tổ chức hiện tại và tỉnh mới, viên chức có thể thực hiện việc chuyển công tác. Điều này bao gồm việc sắp xếp công việc mới, thay đổi địa điểm làm việc, và các thủ tục liên quan.Cập nhật hồ sơ và giấy tờ: Viên chức cần cập nhật hồ sơ và giấy tờ cá nhân để phản ánh sự thay đổi vị trí công tác và địa điểm làm việc mới.Thông báo cho các bên liên quan: Viên chức cần thông báo cho các bên liên quan như gia đình, người thân, và bạn bè về quyết định chuyển công tác để có sự hỗ trợ và sự hiểu biết từ họ.   
avatar
Văn An
252 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục Đăng ký và Hưởng Phụ cấp Thâm niên lần đầu
Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên tại Việt NamTheo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 6 của Nghị định 204/2004/NĐ-CP, đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 1 của Nghị định 76/2009/NĐ-CP, tại Việt Nam có hai loại phụ cấp thâm niên quan trọng dành cho các đối tượng công chức và quân nhân chuyên nghiệp, đó là:Phụ cấp thâm niên nghề: Áp dụng cho sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu và cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành như hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.Mức phụ cấp: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.Phụ cấp thâm niên vượt khung: Áp dụng cho các đối tượng xếp lương theo các bảng lương quy định tại quy định Điều 5 của Nghị định 204/2004/NĐ-CP, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát, đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.Mức phụ cấp:Đối với các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3, các chức danh xếp lương theo bảng 7 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.Đối với các đối tượng xếp lương theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4: Sau 2 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ ba trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.Chú ý: Các đối tượng quy định tại điểm a (a1 và a2) khoản 1 của Điều này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức, thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ bị kéo dài thêm theo quy định cụ thể.Mức hưởng phụ cấp thâm niên chung tại Việt NamTheo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP và khoản 1 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về mức hưởng phụ cấp thâm niên tại Việt Nam như sau:Mức hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu tại Việt Nam = 5% (mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có))Mức hưởng phụ cấp thâm niên các lần về sau tại Việt Nam = (5% + 1% (số lần được hưởng- 1)) x (mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)).Thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên tại Việt NamTheo quy định tại Điều 3 của Nghị định 77/2021/NĐ-CP về việc tính hưởng và không tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên tại Việt Nam, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định như sau:Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên:Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm:Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục công lập.Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, bao gồm:Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành như hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng.Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu, và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm:Thời gian tập sự.Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 của Điều này.Điều này giúp giáo viên hiểu rõ về thời gian tính và không tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP.Chi tiết mức phụ cấp thâm niên tại Việt NamTheo quy định tại Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp thâm niên như sau:Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:Mức tiền phụ cấp thâm niên=Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởngxMức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳxMức (%) phụ cấp thâm niên được hưởngNguồn Kinh Phí Thực Hiện Phụ Cấp Thâm Niên tại Việt NamTheo quy định tại Điều 5 của Nghị định 77/2021/NĐ-CP về nguồn kinh phí thực hiện đối với giáo viên tại Việt Nam, việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí sau đây:Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư, và cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được cung cấp từ nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của cơ sở giáo dục.Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được bảo đảm từ nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của cơ sở giáo dục và từ nguồn ngân sách nhà nước theo quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.Các cơ sở giáo dục công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.Trong trường hợp có sự điều chỉnh về mức lương cơ sở từ phía Nhà nước, các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên, đồng thời gửi Bộ Tài chính để xem xét và thẩm định theo quy định.Điều này giúp rõ ràng về các nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP.Hướng Dẫn Thủ Tục Hưởng Phụ Cấp Thâm Niên Lần Đầu MớiMuốn hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu cần chuẩn bị hồ sơ theo các quy định cụ thể của từng cơ quan quản lý. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về các hồ sơ cần thiết và thủ tục liên quan:Tờ Khai Quá Trình Công Tác và Giảng Dạy tại Đơn Vị Đăng Ký Hợp Đồng: Đây là tài liệu tự khai về quá trình làm việc và giảng dạy tại đơn vị bạn đăng ký hợp đồng. Hãy điền thông tin chi tiết và chính xác.Hợp Đồng Lao Động hoặc Quyết Định Tuyển Dụng tại Đơn Vị Cơ Sở: Đề xuất hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu cần kèm theo bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng từ đơn vị cơ sở.Sổ Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội: Để chứng minh quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc, bạn cần cung cấp bản sao sổ tham gia bảo hiểm xã hội.Biên Bản Hợp Xét Danh Sách Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thâm Niên: Bạn cần có biên bản hợp xét danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên từ đơn vị cơ sở. Đây là tài liệu xác nhận về tình hình công tác và thâm niên của bạn.Quyết Định Chấp Thuận Việc Được Hưởng Trợ Cấp Thâm Niên: Cuối cùng, cần có quyết định chấp thuận việc bạn được hưởng trợ cấp thâm niên từ cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi liên quanDưới đây là câu hỏi và trả lời liên quan đến phụ cấp thâm niên nhà giáo:Câu hỏi: Hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là gì?Trả lời: Hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là tài liệu mà một giáo viên hoặc nhà giáo cần chuẩn bị để xin được hưởng phụ cấp thâm niên từ cơ quan, trường học hoặc đơn vị làm việc của họ. Hồ sơ này thường bao gồm các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc, thâm niên giảng dạy, và các thông tin liên quan.Câu hỏi: Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là gì?Trả lời: Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là một tài liệu chính thức từ cơ quan, trường học hoặc đơn vị làm việc xác định việc giáo viên hoặc nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu. Quyết định này thường được dựa trên quá trình làm việc và thâm niên giảng dạy của họ.Câu hỏi: Phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2023 là bao nhiêu?Trả lời: Số tiền của phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2023 có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật và quy định địa phương. Để biết số tiền cụ thể, bạn nên kiểm tra các thông báo và quy định của cơ quan hoặc trường học nơi bạn làm việc.Câu hỏi: Cách tính phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp là gì?Trả lời: Cách tính phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp thường được quy định theo quy định nội bộ của doanh nghiệp và có thể thay đổi tùy theo quy định cụ thể. Thông thường, phụ cấp thâm niên sẽ được tính dựa trên thâm niên làm việc trong doanh nghiệp và theo một mức lương cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm của lương cơ bản.Câu hỏi: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là bao lâu?Trả lời: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo thường được tính dựa trên quá trình làm việc và thâm niên giảng dạy của giáo viên hoặc nhà giáo. Thời gian này có thể khác nhau tùy theo quy định của cơ quan, trường học hoặc đơn vị làm việc. Thông thường, nó được tính bằng năm hoặc tháng. 
avatar
Văn An
253 ngày trước
Bài viết
Thủ tục Xét Thăng Hạng Giáo Viên Hướng dẫn chi tiết và Tiêu chí đánh giá
Điều kiện để được xét thăng hạng giáo viênĐể có thể xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn trong lĩnh vực giáo viên, viên chức cần phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:Xếp loại chất lượng và phẩm chất chính trị đạo đức: Viên chức cần phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng. Đồng thời, họ cần phải có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt. Điều này cũng bao gồm việc không nằm trong thời hạn xử lý kỷ luật và không vi phạm các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức, như được quy định tại Điều 56 của Luật Viên chức và các khoản 8 của Điều 2 trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.Năng lực và trình độ chuyên môn: Viên chức cần phải có đủ năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn so với chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.Văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác: Viên chức cần phải đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và các yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trong trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ và tin học, theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 của Điều 39 trong Nghị định này, thì họ cũng cần phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.Thời gian công tác tối thiểu: Viên chức cần phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng dưới liền kề, theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.Thủ tục xét thăng hạng giáo viên: Hướng dẫn chi tiếtViệc xét thăng hạng giáo viên năm 2023 tuân theo quy định tại Điều 36 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Dưới đây là một số điểm cụ thể về thủ tục này:Sơ yếu lý lịch viên chức: Trước ngày cuối nộp hồ sơ thăng hạng, viên chức cần phải lập Sơ yếu lý lịch. Đây là bước quan trọng để cung cấp thông tin cá nhân và công việc liên quan. Sơ yếu lý lịch phải được hoàn thành trước ít nhất 30 ngày tính đến hạn cuối nộp hồ sơ và cần có xác nhận của cơ quan đang sử dụng giáo viên đó.Bản đánh giá, nhận xét: Bản đánh giá và nhận xét về giáo viên được thực hiện bởi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập mà giáo viên đó đang làm việc, hoặc bởi người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trường học. Bản đánh giá này tập trung vào việc đánh giá giáo viên về các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để thăng hạng.Văn bằng, chứng chỉ: Giáo viên cần phải nộp bản sao của văn bằng, chứng chỉ tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp mà họ đang xét thăng hạng. Điều này đảm bảo rằng giáo viên có đủ trình độ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp mới.Ngoại ngữ và tin học: Nếu giáo viên đã đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học, họ có thể được miễn chứng chỉ ngoại ngữ và tin học, nếu hạng chức danh nghề nghiệp mà họ xét thăng hạng có yêu cầu về ngoại ngữ và tin học.Các yêu cầu khác: Ngoài các điểm nêu trên, còn có các yêu cầu khác cần phải tuân theo trong quá trình xét thăng hạng giáo viên.Việc xét thăng hạng giáo viên là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng người học sẽ luôn được hướng dẫn bởi những giáo viên có trình độ và năng lực tốt nhất.Hình thức xét thăng hạng giáo viên như sau:Xét từ hạng II lên hạng IXét từ hạng III lên hạng IIThông qua:- Xét, chấm điểm hồ sơ đăng ký xét thăng hạng.- Kiểm tra, sát hạch khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm bằng trắc nghiệm hoặc phỏng vấn.Trắc nghiệm: Làm trong 60 phút tối đa không quá 60 câu hỏi, gồm các câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục, nhiệm vụ của nhà giáo; chấm theo thang điểm 30; thực hiện trên giấy/máy tính.Phỏng vấn: Không quá 15 phút/thí sinh liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và nhiệm vụ của nhà giáo; chấm thang điểm 30 và thực hiện trực tiếp với từng người.Thông qua xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng với tiêu chuẩn chức danh của mỗi cấp học.Một số lưu ý quan trọng về mức lương của giáo viên Trung học cơ sởMức lương của giáo viên Trung học cơ sở (THCS) là một trong những yếu tố quan trọng đối với người tham gia ngành giáo dục. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý về mức lương của giáo viên THCS:Đối tượng áp dụng bảng lương: Bảng lương áp dụng cho giáo viên THCS, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THCS, trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – GDTX, trường chuyên biệt công lập.Thay đổi trong việc xếp hạng giáo viên: Giáo viên THCS hạng I và hạng II (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn và được xếp là giáo viên THCS hạng I và hạng II theo quy định mới, mức lương sẽ có sự tăng mạnh. Nếu không đủ thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề (9 năm cho hạng III và 6 năm cho hạng II), giáo viên có thể giữ nguyên mã số lương và lương hiện hưởng cho đến khi đủ thời gian giữ hạng thì mới được bổ nhiệm hạng mới.Giáo viên THCS hạng III: Nếu đạt chuẩn và được xếp là giáo viên THCS hạng III theo quy định mới, mức lương sẽ tăng. Trường hợp không đạt chuẩn (không có bằng Đại học), giáo viên sẽ tiếp tục hưởng lương như hiện hành với hệ số lương từ 2,1 – 4,89. Khi có trình độ đại học, họ sẽ chuyển xếp lương sang hạng III mới.Chuyển xếp lương khi có trình độ và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề: Giáo viên THCS sẽ ít nhất có sự thay đổi trong mức lương khi chuyển xếp lương từ hạng cũ sang hạng mới, tùy thuộc vào hệ số lương của họ và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề. Tuy nhiên, chỉ có trường hợp giáo viên từ hạng II cũ chuyển sang hạng II mới có thể được bổ nhiệm với hệ số lương 4,0.Giáo viên mới tuyển dụng từ ngày 20/3/2021: Giáo viên mới được tuyển dụng từ ngày này sẽ được bổ nhiệm vào hạng III mới với hệ số lương 2,34.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Có phải bắt buộc giáo viên phải thăng hạng không?Không, không phải tất cả giáo viên đều bắt buộc phải thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điều 31 Luật Viên chức hiện nay quy định rõ:"Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật."Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT, giáo viên được xét thăng hạng lên chức danh cao hơn liền kề nếu cơ sở giáo dục có nhu cầu, người đứng đầu cử xét thăng hạng cùng với các điều kiện khác.Vì vậy, không phải mọi giáo viên đều phải thăng hạng nói chung và xét thăng hạng nói riêng. Điều này chỉ áp dụng khi giáo viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định mới có thể được xét thăng hạng.Câu hỏi: Hiện nay giáo viên có được cộng điểm tăng thêm khi xét hồ sơ thăng hạng không?Theo quy định tại Thông tư mới, giáo viên sẽ không được cộng điểm tăng thêm khi tính điểm xét hồ sơ. Trước đây, giáo viên có thể được cộng điểm tăng thêm trong các trường hợp như có trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của hạng; có thành tích được tặng bằng khen từ cấp tỉnh, Bộ trở lên.Câu hỏi: Các minh chứng cụ thể nào giáo viên cần có để xét thăng hạng?Trả lời: Minh chứng xét thăng hạng giáo viên thường bao gồm:Kết quả công tác giảng dạy: Bao gồm bảng điểm của học sinh (nếu áp dụng), kế hoạch giảng dạy, bài giảng mẫu, bài giảng được đánh giá cao, bài giảng tham khảo, và bất kỳ tài liệu khác có liên quan đến hoạt động giảng dạy của giáo viên.Công tác nghiên cứu và phát triển: Minh chứng về hoạt động nghiên cứu, viết bài báo khoa học, công trình nghiên cứu, tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển, hoặc việc hướng dẫn học sinh trong các hoạt động nghiên cứu.Công tác quản lý và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa: Minh chứng về sự tham gia trong việc quản lý, tổ chức sự kiện ngoại khóa cho học sinh, đóng góp vào hoạt động xã hội và cộng đồng.Hội đồng giảng dạy: Nếu giáo viên đã tham gia hoặc chủ trì hoạt động của hội đồng giảng dạy, hội đồng phản biện, hoặc các hoạt động liên quan đến việc đánh giá và nâng cao chất lượng giảng dạy.Thông tin tham khảo: Thư giới thiệu từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để đánh giá khả năng giảng dạy và đóng góp của giáo viên trong lĩnh vực giáo dục.**Bất kỳ tài liệu bổ sung nào yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý giáo dục hoặc tổ chức xét thăng hạng.Câu hỏi: Điều kiện gì được yêu cầu để thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 cho giáo viên?Trả lời: Điều kiện để thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 cho giáo viên có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan quản lý giáo dục và từng nước cụ thể. Thông thường, điều kiện này bao gồm:Kinh nghiệm giảng dạy: Giáo viên cần phải có một số năm kinh nghiệm giảng dạy tại hạng giáo viên 3 trước khi được xét thăng hạng lên hạng 2.Đào tạo và phát triển nghiệp vụ: Giáo viên cần tham gia vào các khóa đào tạo và phát triển nghiệp vụ để nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy.Đóng góp trong công tác giảng dạy và nghiên cứu: Giáo viên cần có các minh chứng về hoạt động giảng dạy xuất sắc, hoạt động nghiên cứu, hoặc đóng góp vào cộng đồng giáo dục.Tham gia vào hoạt động đánh giá và phát triển giảng dạy: Tham gia vào việc đánh giá và nâng cao chất lượng giảng dạy, có thể thông qua hội đồng giảng dạy hoặc các hoạt động tương tự.Câu hỏi: Thông tin về Thông tư 28 về xét thăng hạng giáo viên?Trả lời: Thông tư số 28/2015/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về việc xét thăng hạng giáo viên giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục quốc phòng đã quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn, và quy trình xét thăng hạng cho giáo viên giảng dạy môn giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục quốc phòng. Thông tư này cung cấp hướng dẫn về việc xác định và thực hiện các yêu cầu cần thiết để xét thăng hạng.Câu hỏi: Thông tin về Thông tư 34 về xét thăng hạng giáo viên?Trả lời: Thông tư số 34/2018/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) quy định việc xét thăng hạng giáo viên trong ngành giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Thông tư này đề cập đến quy trình, tiêu chuẩn, và yêu cầu xét thăng hạng giáo viên, bao gồm việc xác định hạng giáo viên và các nội dung liên quan. Nội dung chính của Thông tư này tùy theo từng nước và cụ thể theo quy định của BGDĐT.Câu hỏi: Thông tin về Thông tư 08 về xét thăng hạng giáo viên?Trả lời: Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) quy định việc xét thăng hạng giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo. Thông tư này xác định các tiêu chuẩn, quy trình, và nội dung cần thiết cho việc xét thăng hạng giáo viên, bao gồm việc xác định hạng giáo viên, các nguyên tắc, tiêu chuẩn, và các yêu cầu liên quan. Thông tư 08 tùy theo từng quy định cụ thể của BGDĐT và tình hình giáo dục của từng nước. 
avatar
Văn An
255 ngày trước
Bài viết
Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Chuyển Công Tác Viên Chức Y Tế
Điều Kiện và Quy Định Luân Chuyển và Điều Động Cán Bộ, Công Chức, Viên ChứcLuân chuyển và điều động cán bộ, công chức, và viên chức là quá trình quan trọng trong hệ thống cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, và tổ chức chính trị - xã hội. Điều này dựa vào nhiệm vụ, quy hoạch về cán bộ, và tuân theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.Điều Kiện Luân Chuyển và Điều Động Cán BộViệc luân chuyển và điều động cán bộ cần căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ, đồng thời cân nhắc phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, và nghiệp vụ của từng cán bộ. Điều này đảm bảo cán bộ phù hợp với vị trí công việc mới và giúp quản lý cán bộ hiệu quả hơn.Điều Kiện Luân Chuyển và Điều Động Công ChứcLuân chuyển và điều động công chức cũng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, và nghiệp vụ. Công chức chỉ được điều động khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc mới. Việc luân chuyển này cũng được quy hoạch và kế hoạch sử dụng công chức một cách cẩn thận.Việc này giúp đảm bảo hệ thống cán bộ, công chức, và viên chức luôn hoạt động hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ của Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.Điều kiện để điều động, luân chuyển viên chứcViệc điều động và luân chuyển viên chức là một quá trình quan trọng trong quản lý cán bộ và nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập. Dưới đây là điều kiện và quy trình liên quan đến việc này:Thay Đổi Hợp Đồng Làm Việc:Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu bất kỳ bên nào muốn thay đổi nội dung của hợp đồng, họ phải thông báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày làm việc. Sau khi thỏa thuận, các bên sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng làm việc. Trong suốt thời gian này, các điều khoản của hợp đồng gốc vẫn phải tuân theo. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, các bên có thể tiếp tục thực hiện hợp đồng gốc hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.Hợp Đồng Có Thời Hạn Cố Định:Đối với hợp đồng làm việc có thời hạn cố định, trước khi hết hạn 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký kết tiếp hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với viên chức. Nếu đơn vị còn cần viên chức và viên chức đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định, họ sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng.Trong trường hợp không tiếp tục ký kết hợp đồng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải thông báo lý do bằng văn bản.Tạm Hoãn và Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc:Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt nó sẽ tuân theo quy định của pháp luật về lao động.Chuyển Công Tác và Nghỉ Hưu:Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, hợp đồng làm việc sẽ chấm dứt và các chế độ, chính sách sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.Khi viên chức quyết định nghỉ hưu, hợp đồng làm việc sẽ tự động chấm dứt.Theo quy định, việc chuyển viên chức sang đơn vị sự nghiệp công lập khác sẽ phù hợp với nhu cầu của đơn vị và tuân theo quy trình quy định của pháp luật.Hồ sơ xin chuyển công tácKhi có quyết định đồng ý cho việc chuyển công tác của công chức y tế từ Sở nội vụ tỉnh hoặc thành phố dự kiến đến một đơn vị mới, quy trình này đòi hỏi một số bước cụ thể và giấy tờ cần thiết. Mặc dù các tỉnh có thể có quy định riêng, tuy nhiên dưới đây là danh sách các giấy tờ bắt buộc thường gặp trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển công tác:Đơn xin chuyển công tác: Đơn này phải được công chức y tế viết và ký, đồng thời phải có sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị quản lý.Văn bản đồng ý tiếp nhận: Đơn vị nơi công chức sắp chuyển đến phải có văn bản xác nhận đồng ý tiếp nhận công chức này.Sơ yếu lý lịch: Bao gồm thông tin cá nhân, học vấn, quá trình công tác, có dán ảnh và phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác.Bản sao văn bằng, chứng chỉ: Đây là bản sao các văn bằng và chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành công tác của công chức y tế.Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch: Giấy tờ này xác nhận vị trí công chức trong hệ thống ngạch của ngành y tế.Bản sao quyết định lương hiện hưởng: Để xác minh về tình hình lương hiện tại của công chức.Bản sao sổ hộ khẩu: Để xác minh thông tin về hộ khẩu của công chức.Hướng Dẫn Thủ Tục Chuyển Công Tác Viên Chức Y TếThủ tục chuyển công tác viên chức y tế là một quy trình quan trọng để đảm bảo việc chuyển đổi vị trí công tác diễn ra một cách thuận lợi. Dưới đây là các bước chi tiết để thực hiện quá trình này:Bước 1: Chuẩn Bị Hồ SơTrước khi bắt đầu quá trình chuyển công tác, viên chức y tế cần chuẩn bị hồ sơ gồm:Đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác: Đơn này phải được ký kết có sự đồng ý của Trưởng đơn vị hiện tại.Công Văn Đồng Ý Tiếp Nhận: Đây là bản gốc của công văn đồng ý tiếp nhận từ cơ quan hoặc đơn vị công tác mới.Bước 2: Nộp ĐơnViên chức y tế nộp đơn xin chuyển công tác và hồ sơ liên quan tới Phòng Tổ chức và Hành chính.Phòng Tổ chức và Hành chính sẽ tiếp nhận hồ sơ và đưa đơn xin xem xét bởi Viện trưởng.Trong vòng 5 ngày làm việc, viên chức sẽ được thông báo về việc chấp thuận hoặc từ chối đơn xin. Trong trường hợp chấp thuận, quá trình tiếp theo sẽ được tiến hành.Bước 3: Thụ Lý Hồ SơTrường hợp đơn xin không được chấp thuận, Viện sẽ gửi thông báo bằng văn bản với lý do cụ thể tới viên chức và đơn vị. Đồng thời, cơ quan yêu cầu tiếp nhận cũng sẽ nhận được thông báo.Trong trường hợp đơn xin được chấp thuận, viên chức phải nộp bản lý lịch viên chức (theo mẫu), xác nhận không có công nợ với Viện từ các đơn vị liên quan, trả thẻ BHYT, và bản cam kết đã bàn giao công việc (nếu có) tới Phòng Tổ chức và Hành chính.Phòng Tổ chức và Hành chính sẽ hướng dẫn và hỗ trợ viên chức trong quá trình này nếu cần.Bước 4: Nhận Quyết Định và Bàn Giao Hồ SơViên chức y tế sẽ nhận quyết định chuyển công tác, giấy thôi trả lương, và sơ yếu lý lịch viên chức (bản chính) tại Phòng Tổ chức và Hành chính để nộp cho cơ quan mới.Nếu cơ quan tiếp nhận yêu cầu viên chức cần bản đề nghị bằng văn bản để Viện bàn giao hồ sơ của viên chức tới nơi công tác mới, toàn bộ hồ sơ gốc sẽ được niêm phong tại Phòng Tổ chức và Hành chính và chuyển đến cơ quan mới.Bước 5: Nhận Sổ BHXHPhòng Tổ chức và Hành chính sẽ tiến hành thủ tục báo giảm BHXH, trả thẻ BHYT và chốt sổ BHXH theo quy định.Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày viên chức nghỉ việc, Phòng Tổ chức và Hành chính sẽ thông báo cho viên chức đến nhận sổ BHXH.Câu hỏi liên quan1. Thời Gian Luân Chuyển công chức? Căn cứ vào Điều 61 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (tương đương 36 tháng) cho mỗi lần luân chuyển. Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định, thời gian có thể được điều chỉnh.2. Khi nào Cần Viết Đơn Xin Chuyển Công Tác trong Ngành Y Tế?Cán bộ, công chức và nhân viên y tế cần viết đơn xin chuyển công tác trong các trường hợp sau:Gần Gia Đình: Khi muốn chuyển đến làm việc tại một chi nhánh hoặc địa điểm gần với nơi cư trú của gia đình.Nâng Cao Năng Lực: Khi muốn chuyển đến một bộ phận hoặc chi nhánh khác nhằm phát triển năng lực và kỹ năng công việc của bản thân.Phù Hợp Chuyên Môn: Khi muốn chuyển đến làm việc tại một đơn vị khác trong tỉnh nhằm phù hợp với chuyên môn và vị trí công việc của mình.Lưu ý rằng quyết định cuối cùng về việc chuyển công tác trong ngành y tế sẽ tuân theo quy định cụ thể của cơ quan và tổ chức có thẩm quyền.3. Điều Kiện Chuyển Công Tác là gì?Để được chuyển công tác, viên chức cần thỏa mãn một số điều kiện như phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí làm việc mới, và sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên.4. Hồ Sơ Chuyển Công Tác gồm những gì? Hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức thường bao gồm các tài liệu và giấy tờ quan trọng như đơn xin chuyển công tác, quyết định của cơ quan cấp trên, bản sao bằng cấp, sơ yếu lý lịch, và các giấy tờ chứng minh khác tùy theo quy định cụ thể của đơn vị.5. Thời Gian Xử Lý Hồ Sơ là bao lâu? Thời gian xử lý hồ sơ và quyết định chuyển công tác có thể khác nhau tùy theo cơ quan và tổ chức. Tuy nhiên, thông thường, quy trình này sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian cố định.
Bài viết được xem nhiều nhất
Bài viết
(mới)Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã và chưa làm được. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay trong bài viết mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân của Legalzone - hệ thống thủ tục pháp luậtMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có các phần chính sau:Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị;Phẩm chất đạo đức, lối sống;Y thức tổ chức kỷ luật;Tác phong, lề lối làm việc;Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.Cụ thể: Hạn chế, khuyết điểm đảng viên về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Hạn chế khuyết điểm đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.Kết quả khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.Tại phần này cần kiểm điểm rõ:Từng ưu khuyết điểm đảng viên (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục)Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)Trách nhiệm của cá nhân.Giải trình, nhận xét ưu khuyết điểm của đảng viên những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân.Xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm khuyết điểm của đảng viên (nếu có).Phương hướng, biện pháp khắc phục những ưu khuyết điểm của đảng viên. Tự nhận mức xếp loại chất lượng.Legalzone cung cấp cho bạn đọc 02 mẫu bản tự kiểm kiểm cá nhân tham khảo sau đây:Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhânBẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ………………… Sinh ngày: …………………………………Ngày vào Đảng: ……………… Chính thức ngày ………………………… Chức vụ Đảng: …………………………………………………………..Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ………………………………………….Đơn vị công tác: ………………………………………………………Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………..I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân.Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.- Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.- Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.-  Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.4. Về tổ chức kỷ luật:– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức.- Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định.- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú- Ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nểIII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giaoXem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà NộiLink dowload các biểu mẫu miễn phíBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂNBẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 2BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘTải ngay mẫu Bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân tại phần ảnh tại bài viết hoặc tại phần bình luận của bài viết bạn nhé IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người viết bản kiểm điểmMẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân số 2ĐẢNG BỘ Xà.......CHI BỘ TRƯỜNG .........***ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ........, ngày...tháng...năm 2019BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNHọ và tên: ............. .............. Sinh ngày: ........... ................ ........... ............Ngày vào Đảng: ............... .............. Chính thức ngày .............. .............. Chức vụ Đảng: ........... ............ ............... .............. ................ ................. Chức vụ chính quyền(đoàn thể): .............. ................. .................. ............ Đơn vị công tác: ............ ............... ................ ................... ................. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: .................... .................... .................... Ưu điểm, kết quả công tácVề tư tưởng chính trị- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành.Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn.Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.>>Tham khảo bài viết: Bộ luật Dân sự 2015: Điểm nổi bật và ý nghĩa trong bối cảnh pháp luật hiện đạiVề tổ chức kỷ luật:- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao. - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống- Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.Biện pháp khắc phục:- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.     NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi họ tên) ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNhận xét, đánh giá của chi ủy:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ...............Chi bộ phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ..........................., ngày...tháng...năm....T.M CHI ỦYBí thưĐảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:........... ............ ............. ................ .............. .................. ................ ................................., ngày...tháng...năm...     T.M ĐẢNG ỦYTrên đây là một số thông tin về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân bạn đọc tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi. 
Bài viết
Khi nào người tiến hành tố tụng dân sự phải bị thay đổi ?Quy định về việc thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự được xác định trong các trường hợp sau đây:Người tiến hành tố tụng là người cùng là bị hại, đương sự, người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo: Trong tình huống này, người tiến hành tố tụng cần từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi để đảm bảo tính công bằng và tránh xung đột lợi ích.Người tiến hành tố tụng đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó: Nếu người tiến hành tố tụng đã có sự tham gia khác trong vụ án, quy định này yêu cầu họ từ chối hoặc bị thay đổi để tránh xung đột và đảm bảo tính khách quan.Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ: Nếu có bất kỳ căn cứ nào cho việc người tiến hành tố tụng có thể không thực hiện nhiệm vụ một cách vô tư và công bằng, họ cũng cần từ chối hoặc bị thay đổi.Quy định này nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình tố tụng dân sự.(Điều 49, 51, 52, 53, 54 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)Người tiến hành tố tụng dân sự có vai trò gì?Người tiến hành tố tụng dân sự đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và công lý trong hệ thống pháp luật. Trách nhiệm của họ được quy định trong Điều 13 của Bộ luật Tố tụng dân sự và bao gồm các điểm sau:Tôn trọng nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân: Người tiến hành tố tụng phải đảm bảo tính tôn trọng và công bằng đối với tất cả các cá nhân, không phân biệt địa vị xã hội hay tài sản, và phải chấp nhận sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của họ.Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình: Người tiến hành tố tụng phải tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo tính hợp pháp và công bằng trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của họ. Trong trường hợp vi phạm pháp luật, họ có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác, và bí mật đời tư của các đương sự: Người tiến hành tố tụng phải tuân thủ quy định về bảo mật thông tin nhà nước, công tác, và đời tư của các đương sự theo quy định của pháp luật.Bồi thường thiệt hại nếu có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức: Trường hợp người tiến hành tố tụng dân sự có hành vi vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho người khác, họ phải bồi thường cho người bị thiệt hại và có trách nhiệm bồi hoàn cho Toà án theo quy định của pháp luật.Những trách nhiệm này nhằm đảm bảo tính công bằng và tuân thủ luật pháp trong hệ thống pháp luật công bằng và công lý.(Điều 13 Bộ luật Tố tụng dân sự)Thủ tục thay đổi người tiến hành tố tụng dân sựQuá trình thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự trong hệ thống pháp luật được quy định cụ thể bởi Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và bao gồm các quy định sau:Trường hợp chung thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự: Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong các tình huống sau đây:Họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự.Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ việc đó.Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.Trường hợp thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong các tình huống sau đây:Thuộc một trong những trường hợp chung thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự.Họ cùng trong một Hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau; trong trường hợp này, chỉ có một người được tiến hành tố tụng.Họ đã tham gia giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm vụ việc dân sự đó và đã ra bản án sơ thẩm, bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, quyết định giải quyết việc dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, trừ trường hợp là thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao thì vẫn được tham gia giải quyết vụ việc đó theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.Trường hợp thay đổi Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên: Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong các tình huống sau đây:Thuộc một trong những trường hợp chung thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự.Họ đã là người tiến hành tố tụng trong vụ việc đó với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.Là người thân thích với một trong những người tiến hành tố tụng khác trong vụ việc đó.(Điều 52, 53, 54 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)Ai có thẩm quyền thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự?Trong quá trình tố tụng, việc thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự được quy định cụ thể về thẩm quyền của các cơ quan và tổ chức như sau:Thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra: Điều tra viên và Cán bộ điều tra phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong các trường hợp sau đây:Trường hợp quy định tại Điều 49 của Bộ luật Tố tụng hình sự.Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên hoặc Thư ký Tòa án.Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra do Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra quyết định.Thay đổi Kiểm sát viên: Việc thay đổi người tiến hành tố tụng là Kiểm sát viên trước khi mở phiên tòa do Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp được phân công giải quyết vụ án quyết định. Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định.Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm: Việc thay đổi người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, Hội thẩm trước khi mở phiên tòa do Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án được phân công giải quyết vụ án quyết định. Thẩm phán bị thay đổi là Chánh án Tòa án thì do Chánh án Tòa án trên một cấp quyết định.Thay đổi Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên: Việc thay đổi người tiến hành tố tụng là Thư ký Tòa án trước khi mở phiên tòa do Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án được phân công giải quyết vụ án quyết định. Việc thay đổi Thư ký Tòa án tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định.(Điều 51, 52, 53, 54 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)Câu hỏi thường gặpAi được coi là người tiến hành tố tụng?Người tiến hành tố tụng dân sự là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự, hoặc kiểm sát việc tuân thủ luật pháp trong quá trình tố tụng dân sự.Phải là công chức mới có thể trở thành người tiến hành tố tụng hay không?Phần lớn người tiến hành tố tụng là các công chức nhà nước. Tuy nhiên, hội thẩm nhân dân có thể không phải là công chức nhà nước. Các công chức này đại diện cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ giải quyết vụ việc dân sự và đảm bảo tính công bằng trong quá trình tố tụng.Nhiệm vụ và quyền hạn của thẩm tra viên là gì?Thẩm tra viên có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:Thẩm tra hồ sơ vụ việc dân sự sau khi bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Việc này thường được tiến hành theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.Kết luận và báo cáo kết quả thẩm tra, đồng thời đề xuất phương án giải quyết vụ việc dân sự cho chánh án của tòa án.Thu thập tài liệu và chứng cứ có liên quan đến vụ việc dân sự.Hỗ trợ thẩm phán trong việc thực hiện các hoạt động tố tụng để giải quyết vụ việc dân sự.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.Thông qua việc thẩm tra, thẩm tra viên đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tính công bằng và tuân thủ luật pháp trong quá trình tố tụng dân sự.Trường hợp nào phải thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự?Người tiến hành tố tụng dân sự phải bị thay đổi trong các trường hợp sau đây:Họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự.Họ đã tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ án đó.Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không đảm bảo tính vô tư trong khi làm nhiệm vụ.Thời điểm thay đổi người tiến hành tố tụng ?Thẩm quyền và thủ tục thay đổi người tiến hành tố tụng diễn ra ở hai thời điểm chính:Trước phiên tòa: Thay đổi người tiến hành tố tụng thường được quyết định và thực hiện trước khi diễn ra phiên tòa.Tại phiên tòa: Có trường hợp việc thay đổi người tiến hành tố tụng diễn ra tại phiên tòa do các vấn đề mới nảy sinh hoặc yêu cầu của các bên tham gia vụ án.Viện trưởng Viện kiểm sát bị thay đổi thì ai có quyền quyết định ?Nếu người bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát, thì quyền quyết định việc thay đổi này thuộc về Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên, người đứng đầu cấp trên của Viện kiểm sát bị thay đổi. Việc này đảm bảo tính độc lập và công bằng trong việc xem xét và thực hiện thay đổi người tiến hành tố tụng
Bài viết
[MỚI]Địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệpTừ 2021, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm cả tên doanh nghiệp. Đây là nội dung mới được Quốc hội đề cập đến tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhCụ thể, Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ:Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không yêu cầu với địa điểm kinh doanh mà chỉ quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm cụm từ “chi nhánh” với chi nhánh, cụm từ “văn phòng đại diện” với văn phòng đại diện.  Quy định mới về tên địa điểm kinh doanhNgoài ra, Điều 41 Luật 2020 cũng có quy định cụ thể với tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh gồm:– Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;– Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Trong đó, tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu… do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh* Thành phần hồ sơTheo Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:– Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-11 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.– Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ: người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực.* Số lượng hồ sơ: 01 bộTrình tự thủ tục lập địa điểm kinh doanhBước 1: Nộp hồ sơCó 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh.Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh . Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng.Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơBước 3: Nhận kết quả* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc* Lệ phí giải quyết:– 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.– Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.Trên đây là bài viết tham khảo về một số quy định mới về hộ kinh doanh từ năm 2021. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
Bài viết
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG - ẢNH HƯỞNG – BÀI HỌC XỬ LÝ  KHỦNG HOẢNG Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với các thương hiệu bất kỳ lúc nào nhất là trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ. Việc kiểm soát khủng hoảng cho các thương hiệu cần có những chiến lược xử lý và phương pháp giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt để lấy lại niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có động thái rõ ràng và tích cực. Bởi vậy, khủng hoảng truyền thông luôn là “bóng đen” đối với các doanh nghiệp. Vậy khủng khoảng truyền thông là gì? Nó được hình thành như thế nào ? Có ảnh hưởng ra sao ?Bài viết dưới đây là một nghiên cứu bao gồm các ví dụ cụ thể, file dowload tình huống tại cuối bài, phân tích và giải pháp chi tiết về Khủng hoảng truyền thôngKhủng hoảng truyền thông là gì?Khủng hoảng truyền thông là cụm từ tiếng Việt được dịch ra từ chữ crisis. Định nghĩa chung, khủng hoảng truyền thông là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của công ty khi có thông tin bất lợi về công ty hay sản phẩm. Sự bất lợi này đe dọa đến việc tiêu thụ sản phẩm hoặc làm giảm uy tín của công ty.Theo định nghĩa giáo khoa, “khủng hoảng truyền thông là bất kỳ một sự kiện ngoài ý muốn nào mang mối đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của công ty hoặc niềm tin của các bên liên quan. Sự kiện có thể là một hành động vi phạm lòng tin, một sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cáo buộc bởi các nhân viên hoặc những người khác, một nghị định đột ngột của chính phủ, lỗ hổng trong sản phẩm, hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào khác” hay nói một cách đơn giản, “khủng hoảng là bất kỳ một sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty đối với công chúng của nó”.Ba yếu tố chung cho một cuộc khủng hoảng: Mối đe dọa đối với tổ chứcYếu tố bất ngờThời gian quyết định ngắnVenette  lập luận rằng “khủng hoảng là một quá trình biến đổi trong đó hệ thống cũ không còn có thể được duy trì”. Do đó, yếu tố thứ tư của khủng hoảng là sự cần thiết phải thay đổi. Nếu không cần thay đổi, sự kiện có thể được mô tả chính xác hơn là sự cố hoặc sự cố.Các loại khủng hoảng truyền thôngBất kỳ một sự việc nào cũng có mối quan hệ biện chứng giữa “nguyên nhân – kết quả”. Đúng vậy, các cuộc khủng hoảng truyền thông không tự nhiên sinh ra mà nó có thể xuất phát từ các xung đột chính, cơ bản như:Xung đột lợi ích: Một nhóm các cá nhân hoặc nhóm có mâu thuẫn với các tập đoàn về những lợi ích nhất định từ đó dẫn đến các hoạt động chống phá để mang lợi ích về phe mình. Các hoạt động chủ yếu của xung đột này là tẩy chay. Xung đột này, trên thị trường khốc liệt hiện nay thì thường xuyên xảy ra.Cạnh tranh không công bằng: Công ty hoặc tổ chức đối thủ có các động thái vượt ngoài khuôn khổ pháp luật nhằm chống phá, bôi nhọ, hạ nhục danh tiếng của công ty kia. Tuy các hoạt động này đã được giới hạn nhưng vẫn còn đó mà cụ thể là hành động bắt nạt trên mạng.“Một con sâu làm rầu nồi canh”: Một cá nhân đại diện trong công ty, tổ chức có hành vi phạm tội, gây rúng động trong cộng đồng, khiến cộng đồng mất niềm tin và quay lưng với tổ chức. Trường hợp này cũng rất hay xảy ra ví dụ như vụ việc của Agribank.Khủng hoảng liên đới: Đối tác của công ty mình bị vướng vào vòng lao lý, từ đấy có một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhắm vào làm bôi nhọ danh tiếng công ty khi đánh đồng công ty với những việc làm sai trái của đối tác.Khủng hoảng tự sinh: Các hoạt động truyền thông, sản phẩm hay dịch vụ vô tình có những lỗi hoặc phốt dẫn đến sự bất bình và lan truyền rộng rãi. Đây là lý do thường xuyên và phổ biến trong các doanh nghiệp. Ví dụ: vụ chai nước có ruồi của công ty Tân Hiệp Phát.Khủng hoảng chồng khủng hoảng: Là khi công ty, tổ chức xử lý truyền thông không khéo, không có thái độ thành khẩn sửa chữa lỗi lầm dẫn đến sự phẫn nộ sâu sắc hơn từ cộng đồng. Khủng hoảng này thường xảy ra khi công ty không có một chiến lược giải quyết khủng hoảng quy củ, cẩn thận.Và kết quả của những loại xung đột cộng thêm nhiều gia vị của truyền thông đã tạo nên những cuộc khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng truyền thông vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tính chất của cuộc khủng hoảng, có thể chia thành các loại khủng hoảng truyền thông như sau:Khủng hoảng âm ỉLà những khủng hoảng hay vấn đề một nhóm người đã có với công ty, tổ chức nhưng những vấn đề này quá nhỏ hoặc nó chưa đủ sức lan truyền rộng ra cộng đồng. Nhưng càng về lâu về dài, những vấn đề lớn dần và phát sinh khủng hoảng rộng lớn. Khi khủng hoảng phát sinh, doanh nghiệp rất khó giải quyết vì sự chậm trễ trong thay đổi không mang lại giá trị tích cực đến khách hàng. Khi phát sinh các nguy cơ âm ỉ, doanh nghiệp nên có sự đánh giá suy xét từ đó chặn đứng các nguy cơ có thể có.Khủng hoảng bất chợtLà những khủng hoảng bất chợt xuất hiện mà không có cảnh báo hay dự đoán như một chai nước bị kém chất lượng hay nhân viên phạm tội, những khủng hoảng này lỗi không hoàn toàn do công ty và cách giải quyết nên là thành thật xin lỗi, giải quyết hậu quả bằng tất cả khả năng.Khủng hoảng đa kênhKhủng hoảng đa kênh (Omni-channel) chứa nhiều khả năng gây hại nhất vì nó thu hút sự chú ý của nhiều kênh truyền thông. Nếu một thương hiệu đang đối phó với một tình huống cực đoan, chẳng hạn như cáo buộc quấy rối nơi làm việc, thu hồi sản phẩm hoặc các hành vi không phù hợp tại công ty, thì nó có thể phải đón nhận phản hồi tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các phương tiện truyền thông truyền thống.Chuẩn bị đối phó bằng cách có một kế hoạch quản lý khủng hoảng mạnh mẽ thường xuyên được áp dụng và cập nhật. Trong những tình huống như thế này, một phản ứng nhanh chóng và xác thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn được đăng không chỉ trên trang web của công ty mà còn trên bất kỳ kênh xã hội nào đang nhận được phản hồi tiêu cực. Và mặc dù tính nhất quán trong thông điệp của công ty là chìa khóa, từ ngữ nên được chau chuốt để thể hiện thái độ chân thành.Với các mức độ, phương thức khủng hoảng khác nhau như vậy, thì liệu khủng hoảng truyền thông  tất cả đều là xấu, hay nó chính là một bàn đạp thể hiện sự đẳng cấp, khốn khéo của con người và là cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên?Ảnh hưởng của khủng hoảng truyền thôngNền kinh tế phát triển càng năng động, quyền con người được đề cao, sức mạnh truyền thông ngày càng lớn, tất cả đều có 2 mặt: tích cực và tiêu cực.  Khủng hoảng truyền thông là bất kì một chuyện xấu gì xảy đến với doanh nghiệp hoặc tổ chức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội truyền thông, làm ảnh hưởng đến danh tiếng từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, kinh doanh của các đối tượng bị khủng hoảng tác động đến.Khủng hoảng truyền thông thường kéo theo các cảm xúc tiêu cực không cần thiết mà hệ quả mang lại rất nặng nề:Làm lu mờ phán đoán chính xác.Tổn hại đến các đối tác của tổ chức bị khủng hoảng.Có tính lan truyền cao.Tính chính trực và danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rõ nét phụ thuộc vào hành động của họ. Việc giải quyết kịp thời các khủng hoảng truyền thông là một bài toán khó của mọi ban ngành tổ chức. Khi gặp phải khủng hoảng, các cấp lãnh đạo, phòng ban nên có sự đối thoại nhanh chóng, rõ ràng để từ đó có thể giải quyết hiệu quả khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông xã hội. Các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng có thể kể đến thương mại điện tử, mạng xã hội, ngành thời trang,..Ví dụ, Những năm vừa qua, đã không ít các thương hiệu thiết sót trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Như sự việc đáng tiếc của hãng Boeing để xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay 737 Max 8 mới của mình, hãng phải chấp nhận mất doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phần đã giảm hơn 40% so với năm 2018. Hay trường hợp của Taco Bell xử trí khi nhân viên làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu trên Facebook…Khủng hoảng truyền thông là điều mà mọi doanh nghiệp đều không muốn xảy ra. Trong việc xử lý khủng hoảng, sẽ không có một quy trình chuẩn nào cả. Vì trong quá trình diễn ra khủng hoảng, sự việc biến đổi không ngừng. Nên cái doanh nghiệp cần chính là sự chuẩn bị. Và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông. Sao cho phù hợp với từng tình huống, diễn biến tình hình bấy giờ.Tuy nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn, khủng hoảng truyền thông đều có tác động xấu. Bởi lẽ, khủng hoảng cũng có thể là chất xúc tác có tác dụng kích thích tính năng động sáng tạo, huy động tối đa tiềm lực trí tuệ của con người, cộng đồng và xã hội. Chỉ cần, kịp thời đưa ra nhưng giải pháp, chiến lược phù hợp để xử lý thì tất cả có thể biến thành cơ hội hành động kêu gọi một cách thông minh, thì đương nhiên sẽ biến “nguy thành an” biến “ khó khăn thành cơ hội”. Điển hình như: KFC Xử lý khủng hoảng truyền thông tốt có thể giúp bạn biến bê bối thành một chiến lược độc đáo và thu về những phản hồi tích cực.Như vậy, thực tế đã chứng minh, có nhiều doanh nghiệp đã thật sự thất bại, điêu đứng trên bờ vực phá sản,…vì khủng khoảng truyền thông, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp trở mình trên đường đua một cách ngoại mục.Các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông THƯỜNG THẤYNhanh chóng đánh giá vấn đề gây khủng hoảngĐiều đầu tiên khi có những dấu hiệu khủng hoảng truyền thông là lập tức chúng ta phải tiếp cận và đánh giá vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trong đó, đặt ra các câu hỏi là một cách hiệu quả để nhìn nhận vấn đề một cách trực quan nhất.Vấn đề này có ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp? Nó có ảnh hưởng đến bộ máy cấp cao hay không? Mức độ nghiêm trọng của vấn đề truyền thông nằm mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải nằm ở khoảng nào ?Phản hồi với các đối tác, khách hàngThực tế, tốc độ phản hồi khách thực sự rất quan trọng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Sự im lặng và thụ động sẽ biến mọi tình huống trở nên tệ hại hơn và nhận được nhiều sự giận dữ hơn.Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhận các phàn nàn từ phía các đối tác, khách hàng và phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn chưa thể có câu trả lời ngay, hãy ước tính một khoảng thời gian về phía khách hàng để họ cảm nhận rằng chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề họ đang mắc phải.Có thái độ tích cực và trung thựcChúng ta không nên che giấu và không rõ ràng với truyền thông, mạng xã hội khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.Lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra thông cáo, lời xin lỗi trình bày rõ ràng vấn đề chúng ta đang mắc phải và đưa ra phương hướng giải quyết chính là phương pháp để trấn an khách hàng, đối tác đồng thời nhận được sự thông cảm của dư luận.Như CMO Will McInnes của Brandwatch từng nói: “Chiến dịch có thể sẽ sai. Các thông điệp được kiểm tra trong nhóm sẽ không hiệu quả.Nhân viên sẽ không hành động đúng. Nhưng người tiêu dùng sẽ chấp nhận lỗi lầm khi nhận được những phản hồi phù hợp.”Xây dựng quy trình bài bản đề phòng khủng hoảng truyền thôngNgười ta vẫn thường nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cách tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là tiêu diệt triệt để những lối mòn có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông trước khi nó xảy ra. Có những cách để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông như:Xây dựng một đội ngũ thiết kế và quản lý web chuyên nghiệp để đăng tải và cập nhập thông tin kịp thờiKiểm soát chặt chẽ những thông tin phát tán trên mạng xã hội.Cẩn thận kiểm tra tất cả những sản phẩm truyền thông (viral videos, photos…) trước khi tạo chiến dịch truyền thông.Không nên quảng cáo quá xa vời thực tế, lố lăng về chất lượng doanh nghiệp.Có rất nhiều phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, sự lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp là rất quan trọng nó quyết định đến sự thành bại.VÍ DỤ Khủng hoảng truyền thông của United Airlines: Bài học về quản lý khủng hoảng và giữ uy tín"Mở đầu: Trong lịch sử của ngành hàng không, khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2017 là một ví dụ điển hình về cách một sự cố có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của một công ty. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự cố này, cũng như bài học quan trọng về quản lý khủng hoảng truyền thông.Nguyên nhân: Sự cố bắt đầu khi một video ghi lại cảnh một hành khách bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines trở nên viral trên mạng xã hội. Hành khách này đã mua vé và ngồi xuống ghế của mình, nhưng sau đó đã bị yêu cầu rời khỏi máy bay do quá tải. Khi người đàn ông này từ chối, anh ta đã bị lực lượng an ninh kéo ra khỏi máy bay một cách bạo lực.Quá trình: Sau khi video này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, United Airlines đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng trực tuyến và truyền thông. Ban đầu, CEO của United Airlines đã phát hành một tuyên bố bào chữa cho hành động của nhân viên an ninh và không xin lỗi trực tiếp đến hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi gặp phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, CEO đã phát hành một tuyên bố xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để sự cố tương tự xảy ra lại.Kết quả: United Airlines đã phải trả giá đắt cho khủng hoảng truyền thông này. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm sút, và hãng đã mất đi sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và thực hiện các biện pháp cải thiện, hãng đã dần khôi phục lại uy tín của mình.Bài học: Khủng hoảng truyền thông này cho thấy sự quan trọng của việc xử lý tình huống một cách nhân văn và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, việc phản hồi nhanh chóng và chân thành cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại cho hình ảnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp và đào tạo nhân viên về cách xử lý khủng hoảng truyền thông cũng rất quan trọng.Kỹ năng quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông: Bí quyết giữ vững uy tín doanh nghiệp - GIẢI PHÁP TƯ VẤN THỰC TẾ chỉ có tại TTPL.VNKhủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn đối với hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Để đối phó hiệu quả với những tình huống khó khăn này, doanh nghiệp cần có các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả. Dưới đây là bốn chiến lược quan trọng mà mọi doanh nghiệp nên áp dụng.Xây dựng chiến lược CHI TIẾT xử lý khủng hoảng: Để đối phó với khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp cần có một chiến lược xử lý khủng hoảng rõ ràng. Việc này cần sự giúp sức của nhiều hệ thống, xây dựng chi tiết chiến lược là không thể thiếu.Điều này bao gồm việc xác định trước các bước cần thực hiện, lựa chọn kênh truyền thông và xác định thông điệp cần truyền đạt.Xây dựng kế hoạch seeding mạng xã hội: Seeding là việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng trực tuyến. Doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch seeding hiệu quả để đảm bảo thông điệp của mình được truyền đạt đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.Xây dựng hệ thống báo chí và trang mạng cùng ngành: Doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với báo chí và trang mạng cùng ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể truyền đạt thông điệp của mình đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.Xây dựng một kế hoạch truyền thông khẩn cấp: Một kế hoạch truyền thông khẩn cấp giúp doanh nghiệp xác định trước các bước cần thực hiện khi xảy ra khủng hoảng. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định người phát ngôn, lựa chọn kênh truyền thông, và xác định thông điệp cần truyền đạt. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và kiểm soát tình hình.Tạo ra một đội ngũ quản lý khủng hoảng truyền thông: Đội ngũ này nên bao gồm các chuyên gia truyền thông, quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng. Họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông.Sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp của bạn: Trong thời đại số hóa, việc sử dụng đa kênh truyền thông là cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng cả truyền thông truyền thống và truyền thông số để truyền đạt thông điệp của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông: Sau khi áp dụng các chiến lược, doanh nghiệp nên theo dõi và đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì đã làm đúng và những gì cần cải thiện trong tương lai.Kết luận: Khủng hoảng truyền thông là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả, doanh nghiệp có thể giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.CẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XỬ LÝ, HÃY ẤN VÀO BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NHÉTài liệu về khủng hoảng truyền thôngDưới đây là một số tài liệu cần biết về khủng hỏang truyền thông của các thương hiệu lớn và phương thức xử lý, bài học rút ra rất hữu ích: Ngày thứ 2 đen tối và cơn ác mộng của người làm truyền thông: Tải về05 ví dụ về khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra: Tải về10 bài học điển hình về xử lý khủng hoảng truyền thông: Tải vềCơ chế lan truyền của khủng hoảng truyền thông: Tải vềDomino-s Pizza- Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết: Tải vềKhi nhân viên làm xấu hình ảnh thương hiệu trên facebook đừng xử trí như Taco Bell: Tải vềNestle và Bài học xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội: Tải vềSocial Listening- khủng hoảng truyền thông của Agribank ảnh hưởng như thế nào ? Tải vềSocial Listening- Vì đâu BaBy Care gặp phải khủng hoảng truyền thông: Tải về Tổng hợp các cuộc khủng hoảng truyền thông:Trên đây là các thông tin tư vấn của Legalzone về phương án quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.
Bài viết
Trong bối cảnh tài chính cá nhân ngày càng phổ biến, các tổ chức tín dụng chơi một vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền mặt và dịch vụ tài chính cho người dân. Trong số những tổ chức này, FE Credit là một cái tên được nhiều người biết đến, đặc biệt trong lĩnh vực đòi nợ. Họ thực hiện một loạt biện pháp để đảm bảo khách hàng tuân thủ thỏa thuận và trả nợ đúng hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách FE Credit thực hiện quy trình đòi nợ và những điều quy định liên quan.1. Fe credit được hiểu là gì?Fe Credit bắt đầu hoạt động vào năm 2015 sau khi trước đó là một phần của VPBank, một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở đi, FE Credit đã hoạt động độc lập dưới tư cách là Công ty TNHH Tài chính FE Credit.Kể từ đó, FE Credit đã phục vụ hơn 10 triệu người dân thông qua mạng lưới gồm hơn 13,000 điểm bán hàng và hơn 17,500 nhân viên, cùng với hơn 9,000 đối tác. Chủ yếu, FE Credit chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tiêu dùng như vay tiền mặt, thẻ tín dụng, vay mua xe máy và vay mua điện thoại di động.Chúng ta đã quen thuộc với FE Credit qua các chương trình mua sắm trả góp 0% tại các đại lý bán hàng điện máy và xe hơi trên toàn quốc. Đây là một phương thức nhanh chóng và tiện lợi để đáp ứng nhu cầu vay tiền của những người cần tài chính gấp.2. Fe credit đòi nợ hiện nay như thế nào?Để thu hồi khoản nợ từ những người vay tiền không tuân thủ hoặc cố ý không trả nợ, nhân viên đội ngũ đòi nợ của FE Credit thực hiện các phương thức sau:Nhắn tin đòi nợ: Đây là một trong những phương thức phổ biến để đòi nợ. Ban đầu, tin nhắn từ nhân viên đòi nợ sẽ mang tính nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng nếu không nhận được phản hồi hoặc thanh toán, tin nhắn sẽ trở nên cứng rắn. Ban đầu, sẽ có nhắn tin qua điện thoại.Liên hệ qua mạng xã hội: Trong trường hợp người vay không phản hồi tin nhắn hoặc cuộc gọi, bộ phận đòi nợ có thể thực hiện liên hệ thông qua mạng xã hội.Cuộc gọi điện thoại đòi nợ: FE Credit sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, do đó, khó nhận biết cuộc gọi từ họ. Một số người có thể cố gắng chặn cuộc gọi từ FE, nhưng không thể chặn được tất cả.Tăng cường áp lực: Nếu người vay tiếp tục không trả tiền, nhân viên đòi nợ sẽ tăng cường áp lực theo từng cấp độ. FE Credit có thể thậm chí đưa vụ việc ra tòa án nếu người vay không hợp tác.Liên quan đến người thân: Khách hàng sẽ cung cấp danh sách bạn bè và người thân cho FE Credit, bao gồm tên, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, để FE Credit nhắc nhở người vay trả nợ. Đây là một hình thức đòi nợ khiến cho cả người vay và người thân cảm thấy không thoải mái, vì nó tiết lộ thông tin cá nhân về tình trạng nợ của người vay.Vậy nếu bạn không trả hoặc cố ý không trả nợ, FE Credit sẽ thực hiện các biện pháp đòi nợ như nhắn tin, cuộc gọi điện thoại, và thậm chí làm phiền người thân. Mức độ của các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác của người vay.3. Quy trình fe credit đòi nợ như thế nào? Quy trình đòi nợ của FE Credit tuân theo một chuỗi bước như sau:Nhắc nhở trước hạn: Trước khi hạn trả nợ hoặc kỳ trả góp đến gần, nhân viên của FE Credit sẽ liên hệ với khách hàng. Họ sẽ thông báo địa điểm và ngày tháng thanh toán nếu khách hàng phản hồi.Liên tục nhắc nhở: Nếu khách hàng không tuân thủ thời hạn trả nợ, nhân viên sẽ tiếp tục gọi điện thoại và nhắn tin nhắc nhở. Nếu khách hàng không phản hồi hoặc ngắt kết nối, FE Credit sẽ tăng cường áp lực thông qua các cuộc gọi từ những người khác với mức độ đòi nợ tăng dần.Đòi nợ qua mạng xã hội: FE Credit sẽ tiếp tục đòi nợ trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo nếu cuộc gọi điện thoại không đạt được. Các thông điệp có thể trở nên khó chịu và đe dọa kiện ra tòa.Liên hệ với bạn bè hoặc người thân: Trong một nỗ lực cuối cùng, FE Credit có thể liên hệ với danh sách bạn bè hoặc người thân được cung cấp bởi khách hàng. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây xung đột và mất mát mối quan hệ.Gửi giấy báo nợ: Nếu không có sự hợp tác từ khách hàng, FE Credit sẽ gửi giấy báo nợ đến địa chỉ được ghi trong hợp đồng vay.Tố tụng tại tòa: Trong những trường hợp với số nợ lớn, FE Credit có thể đưa vụ việc ra tòa để giải quyết và đòi nợ một cách hợp pháp.Vậy, quy trình đòi nợ sẽ tăng dần theo mức độ trì hoãn trả nợ của người vay, và FE Credit sẽ áp dụng biện pháp đòi nợ tương ứng cho đến khi nợ được thanh toán hoàn toàn.4. Fe Credit đòi nợ làm phiền liên tục cần phải làm gì?Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN, các biện pháp đôn đốc và thu hồi nợ phải tuân theo nguyên tắc phù hợp với đặc thù của khách hàng, các quy định của pháp luật, và chỉ có thể được áp dụng sau khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo mật thông tin của khách hàng phải được tuân theo quy định của pháp luật. Do đó, không được áp dụng các biện pháp như sau:Đe dọa khách hàng: Không được sử dụng các biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa là 05 lần trong một ngày, nhưng phải tuân theo khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối.Thu hồi nợ đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ: Không được áp dụng các biện pháp đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức hoặc cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ.Căn cứ vào quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, việc sử dụng thông tin số để đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, hoặc vu khống uy tín của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.Vậy nếu trong trường hợp FE Credit đòi nợ nhiều lần mà không có nghĩa vụ trả nợ từ phía khách hàng hoặc không có quan hệ gì với người vay, người bị làm phiền có thể liên hệ với doanh nghiệp viễn thông mà họ là khách hàng hoặc gửi đơn khiếu nại cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương để yêu cầu giải quyết.Kết luận:FE Credit là một trong những tổ chức tài chính quan trọng tại Việt Nam, và việc họ đòi nợ là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, quá trình đòi nợ phải tuân theo quy định của pháp luật và phải được thực hiện một cách công bằng và đúng luật. Khách hàng cũng cần hiểu rằng trách nhiệm trong việc trả nợ là rất quan trọng, và việc hợp tác với FE Credit có thể giúp tránh được những tình huống không mong muốn. 
Bài viết
Bảo hiểm thất nghiệp là một cơ chế quan trọng, giúp hỗ trợ người lao động trong những giai đoạn khó khăn khi họ mất việc làm. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của quỹ bảo hiểm thất nghiệp, việc xác định mức đóng cũng như hiểu rõ nguồn hình thành của quỹ này là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ phân tích và giải đáp những thắc mắc liên quan đến mức đóng và nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người đọc có cái nhìn sâu rộng và đầy đủ hơn về vấn đề này.Bảo hiểm thất nghiệp là gì?Trong bối cảnh kinh tế phức tạp, bảo hiểm thất nghiệp trở thành một giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người lao động.Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ giúp bù lại một phần thu nhập cho những người mất việc, đồng thời hỗ trợ họ trong việc đào tạo nghề và tìm kiếm cơ hội làm việc mới, dựa trên việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).Nhờ vào sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhiều người lao động đã tìm ra cách giải quyết vấn đề việc làm, khẳng định vị thế của mình trên thị trường lao động và đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội.Mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp được xác định như nào?Mức đóng góp và trách nhiệm trong việc đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) được quy định cụ thể theo Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm năm 2013. Theo đó:- Mỗi người lao động cần đóng 1% từ tiền lương hàng tháng của mình.- Người sử dụng lao động cũng phải đóng 1% từ quỹ lương hàng tháng dành cho nhân viên đang tham gia BHTN.- Nhà nước cam kết hỗ trợ thêm tối đa 1% từ quỹ lương hàng tháng cho việc đóng góp BHTN, với ngân sách được đảm bảo bởi chính phủ trung ương.Tổng cộng, mức đóng góp vào Quỹ BHTN là 3%, với 1% từ người lao động, 1% từ người sử dụng lao động, và 1% từ sự hỗ trợ của nhà nước.Quỹ BHTN hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:- Đóng góp từ người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ từ nhà nước.- Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư của Quỹ BHTN.- Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lãi từ việc trễ hạn đóng góp BHTN và các khoản thu hợp pháp khác.Quỹ BHTN được sử dụng cho các mục đích sau:- Thanh toán trợ cấp thất nghiệp.- Hỗ trợ đào tạo, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để giữ việc làm cho người lao động.- Hỗ trợ học nghề.- Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm.- Chi trả bảo hiểm y tế cho người nhận trợ cấp thất nghiệp.- Chi phí quản lý BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.- Đầu tư để bảo toàn và phát triển Quỹ.Phương thức đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?Cách thức đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) diễn ra hàng tháng theo các quy định sau:- Người sử dụng lao động cần đóng góp vào BHTN theo tỷ lệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm 2013. Họ cũng cần trích một phần từ lương của nhân viên theo tỷ lệ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 của cùng một luật, để đóng góp vào Quỹ BHTN.- Sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Quỹ BHTN tuân theo nguyên tắc đảm bảo số dư quỹ hàng năm ít nhất bằng hai lần tổng chi cho các chế độ BHTN và chi phí quản lý của năm trước. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không vượt quá 1% quỹ lương hàng tháng dành cho BHTN của những người đang tham gia. Cách thức chuyển kinh phí như sau:Vào quý IV mỗi năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dựa trên dự toán thu-chi BHTN được phê duyệt để xác định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN của năm trước, tuân theo quy định tại Khoản 1 của Điều này. Số kinh phí này sẽ được gửi đến Bộ Tài chính để chuyển vào Quỹ BHTN một lần.Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo quyết toán từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chấp thuận, Bộ Tài chính sẽ thẩm định và quyết định kinh phí hỗ trợ cho Quỹ BHTN năm trước. Nếu kinh phí mà Bộ Tài chính đã cấp nhiều hơn số tiền cần hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải trả lại phần chênh lệch cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, nếu số tiền cấp ít hơn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung trong năm tiếp theo.Kinh phí hỗ trợ Quỹ BHTN đều được bảo đảm bởi ngân sách trung ương, từ nguồn chi đảm bảo xã hội đã được Quốc hội quyết định.Kết luận Mức đóng góp phải được xác định một cách hợp lý để đảm bảo quỹ có đủ kinh phí hoạt động và cùng lúc đó, không tạo áp lực tài chính quá lớn lên người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, việc hình thành quỹ từ nhiều nguồn khác nhau cần được quản lý chặt chẽ và minh bạch, điều này đòi hỏi sự phối hợp mật thiết giữa các cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, và người lao động. Một hiểu biết đầy đủ và chi tiết về các khía cạnh này sẽ giúp người lao động cảm thấy an tâm hơn với quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thúc đẩy sự tham gia tích cực và từ đó góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Nếu có thắc mắc khác liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể truy cập Thủ tục pháp luật để cập nhật thông tin và hướng dẫn chi tiết. 
Bài viết
Phương pháp thực hiện việc thông báo về việc cập nhật danh mục hàng hóa kinh doanh đa cấpCó thể thực hiện thông qua hình thức trực tiếp, online hoặc sử dụng dịch vụ bưu điện.Thành phần và số lượng của hồ sơ:Tài liệu thông báo về việc cập nhật thông tin hàng hóa kinh doanh theo mô hình đa cấp, chi tiết về các thay đổi;Một bản cập nhật của danh mục hàng hóa kinh doanh theo mô hình đa cấp. Tổng số hồ sơ cần nộp: Một bộ.Thời gian xử lý: Khi đã nhận hồ sơ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có 15 ngày làm việc để giải quyết, trừ khi họ yêu cầu sửa chữa hoặc bổ sung thêm.Đối tượng cần thực hiện thủ tục này: Các doanh nghiệp muốn cập nhật thông tin trong danh mục hàng hóa kinh doanh theo mô hình đa cấp.Cơ quan chịu trách nhiệm xử lý thủ tục: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan phụ trách việc này.Quy trình thực hiện thủ tục thông báo cập nhật danh mục hàng hóa kinh doanh đa cấpNộp văn bản thông báo: Doanh nghiệp phải tự nộp văn bản thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trong văn bản này, doanh nghiệp cần rõ ràng nêu rõ các nội dung thay đổi và kèm theo một bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thay đổi. Văn bản này phải được nộp tại Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, địa chỉ tầng 5, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ: Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp nhận văn bản thông báo thay đổi và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.Sửa đổi và bổ sung: Trong trường hợp cần cung cấp thêm thông tin hoặc sửa đổi, bổ sung đối với văn bản thông báo của doanh nghiệp, theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thông báo cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Thời hạn để sửa đổi và bổ sung là 10 ngày làm việc.Trả lại hồ sơ: Trong trường hợp doanh nghiệp không cung cấp thông tin, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đúng thời hạn hoặc hồ sơ không đáp ứng quy định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thông báo trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp bằng văn bản, đồng thời nêu rõ lý do trả lại.Áp dụng danh mục hàng hóa kinh doanh đa cấp: Doanh nghiệp được phép áp dụng danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp nếu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không yêu cầu điều gì đối với văn bản thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.Thông báo cho Sở Công Thương: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc về việc doanh nghiệp đã thông báo thay đổi danh mục hàng hóa kinh doanh đa cấp thông qua một trong các hình thức sau đây: gửi qua dịch vụ bưu chính, thư điện tử hoặc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo là vi phạm pháp luật, điều gì có thể xảy ra cho doanh nghiệp trong tình huống này?Trả lời: Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc các hậu quả pháp lý khác, bao gồm cả giới hạn quyền hoạt động kinh doanh hoặc hủy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.Câu hỏi: Thủ tục giải Thể công ty với cơ quan thuế bao gồm những bước chính gì và yêu cầu cụ thể nào?Trả lời: Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế bao gồm các bước như thông báo giải thể, thanh toán các khoản thuế còn nợ, nộp hồ sơ giải thể và các văn bản liên quan. Yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực.Câu hỏi: Làm thế nào để nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng và quy trình như thế nào?Trả lời: Để nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng, doanh nghiệp cần truy cập vào hệ thống trực tuyến của cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng tương ứng và tuân theo hướng dẫn trên trang web. Quy trình cụ thể có thể khác nhau tùy theo địa phương và quy định pháp luật.Câu hỏi: Nơi nào có sẵn mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp và doanh nghiệp cần tuân theo quy định gì khi sử dụng mẫu này?Trả lời: Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp thường được cung cấp bởi cơ quan chức năng hoặc cơ quan thuế trong quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Doanh nghiệp cần tìm kiếm mẫu này trên trang web của cơ quan chức năng hoặc cơ quan thuế và điền đầy đủ thông tin theo quy định của mẫu. Thông thường, mẫu này sẽ yêu cầu cung cấp thông tin về tên công ty, địa chỉ, lý do giải thể, và các thông tin liên quan khác.Câu hỏi: Thủ tục giải thể công ty TNHH bao gồm những bước cụ thể nào và có quyền và nghĩa vụ gì đối với doanh nghiệp?Trả lời: Thủ tục giải thể công ty TNHH bao gồm các bước như thông báo giải thể cho cơ quan chức năng, nộp hồ sơ giải thể, thanh toán các khoản nợ còn lại, và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan. Doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ phải tuân theo quy định của pháp luật trong việc giải thể và đảm bảo rằng tất cả các bước được thực hiện đúng quy trình.Câu hỏi: Làm thế nào để tra cứu thông tin về doanh nghiệp đã giải thể và có sẵn thông tin trực tuyến cho mục đích này không?Trả lời: Tra cứu thông tin về doanh nghiệp đã giải thể thường có sẵn trên trang web của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan chức năng tương ứng. Doanh nghiệp có thể truy cập trang web này, nhập thông tin cần tra cứu như tên công ty hoặc mã số doanh nghiệp để tìm kiếm thông tin liên quan đến giải thể của công ty đó.